Des del Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís, s’ha avançat que s’ha presentat una petició al diputat en el Congrés de Compromís, Joan Baldoví, perquè entre les múltiples esmenes als pressupostos General de l’Estat, es destine un partida per adequar i condicionar i posar en valor l’edifici de la història estació de la Ribera de Cabanes, per donar-li un ús social al quedar actualment en desús per la falta de parada dels trens.
Baldoví ha va demanar l’any passat aquesta petició que va ser desestimada pel Govern Central, al igual que va passar a Cabanes, on el PP va rebutjar la moció que demanava actuar davant el risc d’ensorrament de l’edifici.
Aquesta estació es tracta d’un edifici construït a principis del segle XX, que concentra les característiques arquitectòniques pròpies d’una època (anys 20-30) amb una economia no massa favorable. L’edifici està a mig camí entre un estil clàssic i un modernisme auster, on la modulació, la proporció, la senzillesa i la funcionalitat són les notes dominants, rebutjant en tot moment la decoració excessiva, els revestiments innecessaris i les reminiscències tradicionalistes.
Cal destacar, i per aquest motiu es demana la seva protecció i posada en valor, la particular tipologia de l’edifici, que per tractar-se d’una edificació de certa importància dins de la xarxa de ferrocarrils, compta amb dos plantes. La planta baixa es destina a estació i serveis per als viatgers i la superior a vivenda del personal de l’estació.
Malgrat tractar-se de construccions estandarditzades projectades per implantar-se arreu del territori, trobem que aquesta estació de Cabanes suposa un element referent dins del mapa ferroviari castellonenc per la notable importància que tingué en altres èpoques. L’edifici en qüestió mostra una estudiada modulació que s’aprecia principalment a les façanes, on la potent imatge dels llenços de maçoneria de pedra calcària treballada amb juntes en diagonal es veu interrompuda pels detalls realitzats amb rajola massissa als remats de cantoneres i recercat dels buits, cosa poc freqüent en edificis semblants, ja que normalment contaven amb fàbriques de baixa qualitat que es solien revestir amb morters i pintures de calç, una mostra més de la cura del treball realitzat amb els materials emprats en aquesta estació..
Ara, s’espera un mínim de sensibilitat per poder recuperar i posar en valor aquest edifici, que podria emprar-se per fomentar el turisme en la zona propera al Prat de Cabanes-Torreblanca, o incloure’l com centre d’interpretació de les torres vigia medieval costaneres ( quatre en el terme municipal de Cabanes més l’esglèsia fortalesa d’Albalat)