El PP de Cabanes amb majoria absoluta va impedir que prosperaren les dos propostes presentades pel grup municipal d’Units pel Poble-Compromís en el passat ple, per demanar mesures per minimitzar la pressió impositiva sobre els veïns.

Durant el transcurs de tot el plenari es va incidir en que la incapacitat de l’equip de govern en atraure cap al poble inversions per part d’altres administracions governades també pel seu propi partit, ocasiona, que des de sempre, tot el pes dels ingressos que té l’ajuntament estiguen recaient sobre els impostos als seus veïns i veïnes, i que tot i les desenes de mocions presentades per Units-Compromís, mai s’haja acceptat cap proposta per ni tant sols estudiar alternatives a uns impostos i tributs locals abusius, en especial en els casos de pagament de l’IBI en zones sense urbanitzar, també per responsabilitat del PP i el PSOE  per aprovar projectes urbanístics salvatges i inviables.

Ara, de nou, les propostes del grup de l’oposició no van prosperar per la negativa del PP en assumir cap mesura que rebaixe la pressió sobre els veïns i veïnes.

Adjuntes les dos propostes:

 

 

MOCIÓ PER LA MODIFICACIÓ DEL TIPUS DE GRAVÀMEN EN L’IMPOST DE BENS IMMOBLES DE TIPUS RÚSTIC.

 

 

 

Actualment la fiscalitat en l’administració local descansa, entre d’altres impostos sobre l’impost de bens immobles. Aquest impost distingeix com a fet impositiu tres tipus de bens: els de natura urbana, els immobles de característiques especials i els rústics.

 

L’impost de bens immobles de natura rústica grava el valor dels bens directament relacionats amb les explotacions agràries, entre d’altres. De fet un dels motius de bonificació d’aquest impost és el règim d’explotació d’aquestes extensions, els bens adscrits a les cooperatives tenen un grau de bonificació de fins al 95%, per exemple.

 

La base impositiva d’aquest impost és el valor cadastral dels propis bens, tanmateix, per al cas dels bens rústics, el cadastre reconeix i classifica aquestos valors en tres categories: bens rústics en règim d’explotació, bens rústics en estat d’abandó o sense explotació i bens de tipus urbà situats sobre terrenys rústics, assignant un valor cadastral diferent en funció de cada categoria.

 

La llei d’hisendes locals, al seu article 72, faculta a les entitats locals a establir uns tipus de gravamen, dins d’un límit per als bens urbans, especials i rústics. Al cas dels rústics, no obstant la existència de diferents categories de valoració cadastral, el tipus de gravamen és únic. Amb tot, deuen conviure sota un mateix factor de càlcul activitats de diferent índole i valoració. No té res a veure una explotació agrícola, que un ús residencial o d’altre tipus en un terreny rústic i es produeixen contradiccions basades en que si el tipus de gravamen es fixa en funció de dels usos residencials, els terrenys rústics poden patir una major pressió fiscal, mentre que el fenomen invers pot afavorir una fiscalitat reduïda per a bens immobles de tipus residencial en terreny rústic.

 

 

 

 

Amb l’objectiu de generar una fiscalitat harmoniosa amb els diferents tipus d’usos i d’activitats econòmiques i agràries en els terreny rústics i de separar la influència dels usos residencials que deurien relacionar-se amb l’IBI d’urbana i no amb el valor dels terrenys agrícoles, es fa necessari distingir el tipus de gravamen dels terrenys de natura rústica en base a dos categories, si alberguen construccions d’ús residencial o no.

 

És més, en l’actualitat l’activitat agrícola pateix una crisi sistèmica, que mereix l’acció i la intervenció de l’administració pública en tots els seus fronts per afavorir-la, ja que contribueix a un bé tan necessària com l’alimentació i la conservació de l’entorn. L’administració local, no pot, actualment degut a l’estructura d’aquest impost establir una fiscalitat per als agricultors que afavoresca el manteniment de les explotacions i no el seu abandonament.

 

Per tot allò exposat realitzem la següent proposta d’

 

 

ACORD

 

 

L’Ajuntament Cabanes  insta al Govern de l’Estat Espanyol a

 

PRIMER.- Revisar i/o corregir a través del mecanisme que considere el tipus de gravamen de l’impost sobre els bens immobles de tipus rústic, de tal manera que es distingeixen les diferents categories de bens que s’ubiquen en terreny rústic: explotació agrària, no explotació i edificació en terreny rústic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL PLE MUNICIPAL

Carles Mulet i Diego Noel, portaveu i portaveu adjunt respectivament del Grup Municipal Units pel Poble-Compromís,  a l’empara del que es disposa en l’article 116 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (art. 97/3 ROF), presenta davant aquest Ple Corporatiu la següent:

 

 

 

 

MOCIÓ EN CONTRA EL CADASTRAÇ I LES MESURES DEL MINISTERI D’HISENDA SOBRE ELS IMPOSTOS EN RELACIÓ A LA VIVENDA.

 

 

Com és ben sabut, la fí de la bombolla immobiliària accelerà la caiguda del valor de les vivendes. Malgrat això, i fugint de la realitat el Govern del PP impulsa l’anomenat cadastraç, es a dir, l’increment dels valors de les vivendes al cadastre, a través de les revisions de les ponències de valors. El valor cadastral afecta a impostos com l’IBI, recaptat als municipis, al de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys, conegut com plusvàlua municipal.

 

Així, gràcies a l’increment forçat dels valors cadastrals ordenat des del ministeri d’hisenda, amb ponències de valors basades en xifres i legislació elaborada en plena època de bombolla, els i les ciutadanes han vist incrementada la seua pressió fiscal, amb majors contribucions, donat que també des del ministeri s’ha incrementat a base de decrets lleis els tipus de gravàmens que els ajuntaments fixen a les seues ordenances fiscals i amb l’excusa dels plans d’ajust, s’ha obligat a realitzar aquestos augments dels ingressos municipals a base d’augmentar la recaptació. Igualment les liquidacions dels impostos de transmissions han estat calculades amb preus molt per damunt de les operacions  de compra-venda.

 

El problema d’aquestos increment fiscals és la seua mancança d’adaptació a la realitat i la manca de rigor, ja que tenen una finalitat merament recaptatòria i no es basen en xifres properes a la realitat del mercat immobiliari. Tot açò en uns temps en els que els ciutadans i ciutadanes tenen més dificultats per a pagar i on també el valor dels seus bens, en volta d’augmentar han disminuït.

 

De fet són múltiples les sentències que qüestionen aquest mode de procedir per allunyar-se de la realitat de l’immoble i no tindre en compte la capacitat econòmica del contribuent. És més, aquestes sentències poden provocar de nou seriosos problemes a les administracions locals, ja que deuran fer-se’n càrrec del retorn d’impostos basats en valoracions desfasades.

 

 

 

Per tot allò exposat, des de Compromís realitzem la següent proposta d’

 

 

 

 

ACORDS

 

 

L’Ajuntament de Cabanes  insta al Govern de l’Estat a:

 

PRIMER.- No realitzar pujades del valor del cadastre percentuals carents de tot rigor, ni ponències de valors basades en normativa i estadístiques de l’anterior època. S’ha d’analitzar la realitat concreta de les vivendes, en un moment en els que el preu de mercat està en procés de descens i en un context econòmic amb menor poder adquisitiu.

 

SEGON.- Establir mecanismes de recaptació per als impostos relacionats amb la vivenda, la seua propietat i adquisició que contemplen el principi de la capacitat econòmica del contribuent i ajusten la pressió fiscal per a que siga més progressiva i distributiva, amb l’objectiu de que l’esforç fiscal siga equitatiu i s’adapte a la situació econòmica de les persones i el valor de la vivenda.

 

TERCER.- Facilitar la capacitat i la flexibilitat normativa dels ajuntaments per adaptar el seu marge fiscal a la situació econòmica actual de forma discriminada i progressiva, de tal forma que l’augment d’igressos vinga acompanyat de la progressivitat dels mateixos.