IBI MARINA D’OR GOLF. L’equip de Govern aconsegueix el seu objectiu i en un temps rècord s’aprova la nova ponència de valors del sòl afectat pel PAI.29 de setembre de 2011. Mirar els dos primers anuncis del BOP d’avui La sorprenent rapidesa de l’administració per aprovar la nova ponència de Valors del PAI Marina d’Or Golf ( Mundo Ilusión) sorprèn, l’efectivitat burocràtica bat tots els rècords. Si l’equip de govern es donava totes les presses del món en emetre un informe favorable de la nova ponència, canviant el dia de la Junta de Govern per poder complir amb els tràmits, la resposta de la Delegació d’Economia i Hisenda no és menys espectacular.

A contrarellotge, ja que si el dia 1 d’octubre no està conclòs el tràmit no es pot aplicar la nova ponència de valors, i per tant, els 15 milions de metres quadrats de terreny agrícola afectat pel PAI no podien començar a tributar l’IBI, el divendres passat era el darrer dia per poder presentar al·legacions, ( el dia 23), i tenim constància que molts veïns les van presentar en lloc oficials i no en la pròpia Delegació d’Hisenda, per tant, aquestes no van aplegar als tècnics el mateix dia 23 per poder ser resoltes.

A pesar d’aixó, el dia 26, dilluns, des de Cadastre s’aprovava la nova ponència de valors, sense haver contestar a les al·legacions presentades, ja que moltes d’elles de segur ni han estat llegides i possiblement ni hagen aplegat a Cadastre el propi dia 26, tot i complir els temps legal. Avui era el únic dia possible per publicar en el BOP abans del dia 1 d’octubre, i forçant els temps al màxim gràcies a la connivència del PP i Cadastre, ja ho tenim ací.

Cal felicitar a l’equip de govern per haver estat capaç d’aquesta fita històrica, i per poder cobrar a partir de l’any que ve l’IBI als propietaris afectats. De moment, per part d’Units pel Poble s’espera una valoració tècnica dels passos legals a fer contra aquestes decisions.

https://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do

CABANES 28 DE SETEMBRE. PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA – 1 –

Ministerio de Economía y Hacienda

09144-2011-U

DELEGACIÓN DE ECONOMIA Y HACIENDA DE CASTELLÓN

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE CASTELLÓN

Por Resolución de 26 de septiembre de 2011, la Gerente Territorial del Catastro de Castellón ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE núm. 58, de 8 de marzo) y en el artículo 5 del Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda, (BOE núm. 165, de 9 de julio), y del apartado d) del artículo

12.1 de la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se desarrolla el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, que regula las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda ( BOE núm. 63, de 14 de marzo), esta Gerencia Territorial acuerda aprobar las Ponencias de valores de carácter parcial de los municipios de Cabanes y Oropesa del Mar”

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de valoración colectiva parcial en los citados municipios.

Las ponencias de valores parciales a que se hace referencia, estarán expuestas al público en la Gerencia Territorial del Catastro de Castellón, Paseo Ribalta, 12-14 de Castellón de la Plana, durante el plazo de quince días hábiles (excluidos los sábados) contados a partir del siguiente a la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclamación económico-administrativa, ante el Tribunal Económico Administrativo

Regional en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que finalice el período de exposición pública. No obstante, se podrá interponer directamente ante el Tribunal Económico Administrativo Central. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación, podrá interponerse recurso de reposición en el mismo plazo ante la Gerente Territorial del Catastro, no siendo posible la interposición simultánea de ambos recursos.

La reclamación económico-administrativa o el recurso de reposición indicados deberán dirigirse en todo caso a la Gerencia Territorial

del Catastro.

Castellón de la Plana, 26 de septiembre de 2011.— LA GERENTE TERRITORIAL, Mercedes Marco Cuenca.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA – 1 –

Ministerio de Economía y Hacienda

09145-2011-U

DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA DE CASTELLON

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE CASTELLÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares catastrales la apertura del trámite de audiencia correspondiente a los procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial de los bienes inmuebles urbanos de los términos municipales de Cabanes y Oropesa del Mar, durante el plazo de 10 días hábiles (excluidos los sábados) contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Territorial del Catastro de Castellón, sita en Paseo Ribalta, 12-14 de Castellón de la Plana, a fin de que puedan formular las alegaciones y presentar

las pruebas que estimen pertinentes.

Castellón de la Plana, 26 de septiembre de 2011.— LA GERENTE TERRITORIAL DE CASTELLÓN, Mercedes Marco Cuenca.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

BOP 119 – 29 de septiembre de 2011

BOP 119 – 29 de septiembre de 2011

http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *