Units lamenta la situació de paràlisi de l’equip de govern.

cabanes4L’absència de Cabanes en les reunions provincials antimosquits genera malestar en els pobles veïns.

 

El grup municipal d’Units pel Poble-Compromís ha lamentat de nou la paràlisi en la gestió municipal per part de l’equip de govern en minoria del PP.

      

Segons Units, cada cop són més els veïns que mostren el seu malestar per una gestió irresposanble que es veu en tots els àmbits del govern; un govern sense iniciativa que fa que siga incapaç de dur endavant cap inversió productiva en el municipi, i es dedique sols a pagar deutes de legislatures passades, “ si es generen anualment superàvits i no es sap mai en que invertir, vol dir que estem cobrant massa impostos als veïns; si no es té previst cap inversió, cal baixar les taxes i impostos, ja que eixos diners ixen tots dels veïns, no són inversions d’altres administracions, perquè són incapaços d’obtindre, de fa anys, cap ajut institucional”.

 

Igualment, a pesar d’haver-se elaborat des d’abans d’octubre el pressupostos municipal per a 2016 per part dels tècnics municipals, des de l’alcaldia s’han negat en dur-lo al plenari, obligant als treballadors de l’ajuntament a fer exercicis de malabarisme financer i comptable, per poder tirar endavant els comptes del poble

 

Al mateix temps, s’aproven mocions per part del plenari, algunes d’elles fins i tot amb el vot favorable del PP, que no es compleixen per la inactivitat de l’alcaldessa, i que acaben perjudicant als veïns, com les propostes per modificar a la baixa les ordenances de la recollida del fem, per actuar en els problemes urbanístics i fiscals, mentre, es gasten els diners dels veïns amb la contractació d’un servei personal de propaganda, a pesar d’haver-se votat en contra pel plenari,  on es dediquen a tergiversar la informació, i atribuir-se mèrits personals de propostes de l’oposició. “ la nostra proposta en quant a les “basures”  apostava per en primer lloc aconseguir una rebaixa del cost del servei renegociant-lo, i que es redistribuisca l’import de les taxes. No genera el mateix fem una vivenda amb 5 persones que una amb una persona. Tampoc per exemple  una oficina amb dos persones que un bar. O un negoci que  obri soles un dia a la setmana, demanàvem per tant que fora un sistema més just, no que tirarem ma de l’estalvi municipal per pagar el servei, i que res canviara, primer, rebaixar, i després, i al mateix temps, redistribuir el com es paga, perquè actualment continua sent injust”

 

Mosquits: Cabanes ha estat el gran absent en les reunions de municipis organitzades per la Diputació; on el desinterés ha enervat a pobles veïns que durant el passat anys ja van patir l’erràtica política del municipi en la lluita contra aquesta plaga. Ara, a les reunions convocades, l’equip de govern no envia a ningú, segons ham manifestat els representants de pobles veïns; i mentre, els veïns dels nuclis costaners del terme ja estan patit la proliferació d’aquesta plaga. 

Cabanes aprova moció d’Units per acabar amb les contractacions irregulars i obrir l’oferta a totes les empreses locals.

 

cropped-logo-nom-color-ok-1.jpg

Des del grup municipal d’Units pel Poble-Compromís es venia denunciant en reiterats plenaris que l’equip de govern estava incorrent en una violació flagrant de la llei de contractes del sector públic, a l’haver estat durant 2014 i 2014 fraccionant intencionadament contractes de serveis per poder atorgar-los directament sense cap tipus d’oferta pública a dos únics empresaris del municipis.

Recentment, des de l’alcaldia s’ha començat a normalitzar la situació traient a procediment negociat sense publicitat la pràctica totalitat dels contractes, fet que no es feia fins ara, però sempre oferint el treball sols al mínim legal que demana la normativa; a tres. La proposta d’Units és que l’oferta es faça a tots els potencials interessats que tinguen domicili fiscal al terme municipal, ja que no existeix cap límit a l’alça. Ara, el ple ha aprovat la proposta.

 

Contractes il.legals:

 

Un d’ells, de neteja, havia estat fraccionant-se des de 2014 sempre en el llindara per fer-lo passar com contracte menor, al límit dels 18.000 euros, per després de notes d’esmena per part de secretaria intervenció que advertien que eixos contractes eren fraccionaments en tota regla. A pesar dels informes contraris i advertiments repetits en els plenaris per part d’Units, es va repetir de gener a maig de 2015 el mateix contracte que s’havia fet en els darrers mesos de 2014, a pesar de saber que no podien ser objecte de pròrroga ni tindre una duració superior d’un any.

 

En juny de 2015 es va tornar a fer un nou sabent de la irregularitat del mateix, i en octubre de 2015 un altre.

 

El contracte de juny a setembre, per exemple, va consistir en 130 hores de màquina agranadora, a 30 euros l’hora, 644 hores de peó de manteniment, a 15 euros l’hora, 26 dies de vehicle ( a pesar d’usar en moltes ocasions vehicles municipals)  a 15 euros el dia o 182 hores de suport a la neteja de la platja a 15 euros l’hora.

 

Aquestes adjudicacions s’han fet sense oferta pública de cap tipus, sense cap control per part de l’equip de govern sobre els treballs, i sabent que eren contractes que no es podien fer.

 

Des d’Units es venia advertint des de fa mesos d’aquesta situació completament irregular, on en cap cas s’ha posat en dubte el treball de les empreses ni el resultat obtingut, sinó la falta de respecte de l’equip de govern per les normativa vigent i el no deixar a altres empreses del municipi a optar a aquests treballs.

 

En 2015 l’empresa encarregada de la neteja ( a pesar de tindre un excel·lent brigada de peons municipals o contractar empreses de neteja per esdeveniments especials), va ser contractada en successius fraccionaments amb més de 66.000 euros, i en el cas de neteja de la plata, de 19.000 en 2014 o més de 40.000 en 2015.  Dins d’un procediment transparent, d’oferta pública, possiblement en molts casos serien les mateixes empreses qui pogueren presentar les millors ofertes i capacitat, però aleshores s’hauria fet de manera transparent i correcta.

 

MOCIÓ APROVADA A CABANES   

 

Són molts els treballadors en atur i les empreses de construcció que es queixen amargament de la falta d’interès que té el govern local a donar treball a les empreses locals de manera equitativa i repartida. Cal buscar un sistema que acabe amb l’actual atorgament digital i en el qual totes les empreses i autònoms de Cabanes la Ribera puguen optar a aquests contractes,  i no sols persones “seleccionades” a dit per l’equip de Govern del PP.

 

El Reial decret Legislatiu 3/2011 assenyala diverses modalitats de contractes i d’entre aquestes destaquem dos: el contracte menor i el contracte a través del procediment negociat sense publicitat.

El contracte menor permet adjudicar directament el treball a una empresa sempre que les quantitats màximes facturades dins del mateix any no siguen superiors a les següents:

Obres50.000 €

Serveis18.000 €

Subministraments18.000 €
El contracte menor permet contractar directament a una empresa i el PP ho utilitza per triar a aquella que li és més afí. Una vegada s’aprova el pressupost s’efectua l’obra i es paga. Per part d’Units pel Poble- Compromís proposem informar de totes les obres de contracte menor a TOTES les empreses de construcció, electricistes, lampistes, etc. i que tots passen pressupost. L’ajuntament, per la competència de les ofertes presentades, s’estalviaria molts diners i repartiria el treball per a tots, no només per a unes poques empreses.

Una altra possibilitat de contracte és a través del procediment negociat sense publicitat que permet contractar per les quantitats màximes següents (dins del mateix any).

Obres 200.000 €
Serveis 60.000 €
Subministraments60.000 €

Dins del procediment negociat sense publicitat les quantitats econòmiques, augmenten considerablement. Segons la llei cal demanar un mínim de tres pressupostos, però no marca màxims. I amb aquest procediment també es podria convidar a totes les empresa de Cabanes i la Ribera. Com es pot comprovar, la legislació per a la contractacions municipals, permet més possibilitats de les quals utilitza el PP . Per part d’Units pel Poble- Compromís assumim el compromís públic, perquè totes les obres de l’ajuntament reverteixin en benefici de TOTES les empreses i treballadors de Cabanes i la Ribera Per sentit comú i per sensibilitat amb tota la gent que ho està passant malament per la crisi.

 

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels acords següents:

Primer.- Que per part de l’Ajuntament de Cabanes es faça un procediment de notificació a totes les empreses que puguen estar interessades i que tinguen domicili fiscal al terme municipal de Cabanes i no estiguen impedides a ser contractistes amb l’administració pública, ja siga concurs, procediment negociat o adjudicació directa.

Segon- Donar trasllat del present acord a totes les empreses que tinguen domicili fiscal al terme municipal Cabanes.

Prospera la proposta d’Units de crear comissió d’investigació a Cabanes per la tramitació del PAI Torre la Sal

 

Ahir, la moció presentada per Units pel Poble-Compromís, va eixir endavant amb el vot favorable de tots els regidors de la corporació

Text de la moció aprovada:

Les edificacions que ha construït en el sector TORRE LA SAL la seua urbanitzadora CONSTRUCCIONES CASTELLÓN 2000 S.A.U., després denominada MARINA D´OR LOGER S.A y actualment COMERCIALIZADORA VALENCIANA DE VIVIENDAS S.L sembla ser que van ser construïdes basant-se en llicències concedides vulnerant la normativa urbanística. I que es van concedir sense que s’hagueren complit les condicions prèvies establides en l’aprovació autonòmica del Pla parcial del Sector “Torre la Sal”.

 

Pareix que quan la Conselleria d’Urbanisme va tenir coneixement de les primeres llicències d’edificació concedides (en 2006) i de l’inici simultani de les obres d’urbanització, va ordenar a l’Ajuntament que procedira a anul·lar les mateixes en reiterades ocasions, ja que no existia ni tan sol projecte de dessaladora, entre altres qüestions i sobre aquest tema, pareix que no es va fer res. I a més, es van concedir noves llicències d’edificació en 2007 les quals vulneren, a més, la L.U.V. al no contemplar una qüestió essencial establida en el seu article 182: el compromís de no utilitzar les edificacions fins a la conclusió de les obres, havent d’incloure aquesta condició en les transmissions de propietat o ús de l’immoble.

 

Que l’Ajuntament va concedir llicència de primera ocupació per als apartaments dels Edificis Costamar i Mediterraneo el 13 de març de 2008, i per a les vivendes unifamiliars adossades i l’Edifici Playa Ribera el 30 de març de 2009 i el 27 d’octubre de 2008 respectivament. Aquestes últimes es van concedir amb informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, atorgant-se les dels Edificis Costamar i Mediterraneo per silenci positiu.

 

Resulta almenys curiós que el llavors alcalde va resoldre anticipadament el contracte que l’Ajuntament mantenia amb la llavors arquitecta municipal i va contractar a l’Arquitecte de València D. Ricardo Ortega Jiménez que ha manifestat davant la Justícia que des de 1989 treballava per al grup “MARINA D´OR” i no tenia experiència en Urbanisme, i açò malgrat que a Cabanes hi havia 11 actuacions urbanístiques en marxa. Els informes del Sr. Ortega es van considerar per a l’atorgament de les llicències. Però hi ha matisos d’índole jurídic i administratiu que han de ser considerats.

 

 

També es va acceptar que la urbanitzadora garantira davant aquest Ajuntament la urbanització de diverses finques de resultat mitjançant avals emesos per una entitat que no pot operar a Espanya

 

Hi ha molts interrogants que s’han d’aclarir, per que ens trobem davant una qüestió que pot acabar suposant un elevat cost a l’Ajuntament.

 

 

Per tot això, es proposa al ple:

 

PRIMER:

Crear una comissió d’investigació judicial d’aquestes qüestions per determinar la responsabilitat personal dels entrevinents en les concessions de llicències, en les possibles ocultacions a la Generalitat i en l’acceptació de les garanties, així com en qualsevol altra qüestió derivada del desenvolupament del P.A.I. Torre La Sal i de les edificacions que la seua urbanitzadora en ell ha dut a terme.

 

L’alcaldessa de Cabanes incompleix des de juliol de 2015 retirar les plaques de Carlos Fabra

placaAra que de nou el Consell ha demanat als municipis retirar les plaques on figuren els noms de polítics corruptes, es torna a posar d’actualitat el debat sobre la pervivència d’aquestes, i des del grup municipal d’Units pel Poble-Compromís s’ha volgut recordar que l’alcaldessa està incomplint des de juliol de 2015 el compliment d’una moció presentada pel grup de l’oposició, aprovada pel plenari amb el vot en contra del PP, que demanava aquesta retirada.

Des d’Units s’ha vingut reiterant en successius plenaris a l’alcaldia que complisca els acords plenaris, i aquesta es continua negant, per tant, emparant la corrupció.

Text de la moció aprovada

En Cabanes, almenys en tres llocs com l’aula de lectura (biblioteca) el poliesportiu, o el centre polifuncional de la Ribera apareixerien noms de delinqüents segons la justícia, com és el cas de Carlos Fabra, obres que havia finançat majoritàriament l’ajuntament i no la Diputació.  Aquestes plaques, se col·locaven sempre abans d’un període electoral.

La col·locació de plaques en les inauguracions, reformes o actuacions fetes per les administracions, on figura en la immensa majoria dels casos la data d’eixe acte, i els noms dels i les  polítiques que en eixe moment ostentaven el càrrec de representació escaient ( consellers i conselleres, president de la Generalitat, alcaldes i alcaldesses,…etc), a pesar de ser un costum, no deixa ser una espècie de patrimonialització en la figura d’una persona del que ha estat una actuació normal inclosa en les atribucions i obligacions del càrrec com gestor i gestora públic,  i pagada sempre amb diners de tots i totes , i no del polític o política de torn; atribuir-se mèrits i personals per un esforç col·lectiu, és més que qüestionable

A banda d’aixó, en casos con el de Carlos Fabra, expresident de la Diputació, condemnat per la justícia,  i tancat a la presó,  embruta el nostre poble amb plaques que no mereix, atribuït-se personalment el fer obres públiques pagades entre tots i totes, cosa que és insultant a la pròpia ciutadania.

L’ajuntament de Benlloch, a la Plana Alta, ha estat capdavanter en donar resposta a este fet i ha ordenat la retirada de totes aquelles plaques, on per exemple, apareguera el nom l’expresident de la Diputació, Carlos Fabra, o de l’ex conseller Rafael Blasco.

Per això es presenta la següent moció

 

Primer: L’ajuntament de Cabanes acorda  regular l’ús de la col·locació de plaques commemoratives de finalització d’obres pagades amb diners de tots i totes, evitant un atribució patrimonialista del gestor o la gestora política de torn.

Segon: L’ajuntament de Cabanes en ple insta a l’alcadia a retirar en un màxim de 15 dies totes les dependències públiques, aquelles plaques commemoratives on figure el nom de persones gestores o representats polítics condemnats per corrupció o frau a l’hisenda pública ( biblioteca, poliesportiu, centre polifuncional de la Ribera, o allò on apareguen polítics condemnats), Igualment, en es retirarien en el futur les plaques en el

Units presenta en Cabanes moció per alliberar l’AP7

 

​El grup municipal d’Units pel Poble-Compromís ha presentat esta moció. Amb aquesta mesura es podria eliminar la prohibició de desplaçar-se camions per la N340 entre Torreblanca i Nules, que ha generat la ruïna de comercos de la Ribera de Cabanes ​

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’autopista del Mediterrani o AP-7 és un eix que comunica tota la costa mediterrània des de la frontera amb França fins a Algesires. Els trams Tarragona-València i València-Alacant, la concessió dels quals correspon a Abertis (abans AUMAR), tenen com a data final prevista de la concessió el 31/12/2019, i el Govern ja ha anunciat, no confirmat, que no tenen previst renovar-la. Aquesta important via de comunicació discorre, en els seus trams Tarragona-València i València-Alacant, seguint un recorregut paral·lel a dues carreteres nacionals (N340 i N332) que, a voltes, travessen importants nuclis de població i que suporten una elevada densitat de trànsit de vehicles. Com a conseqüència d’açò s’incrementa la freqüència d’accidents en aquestes vies (recordem que, segons un estudi realitzat per RACE en 2006, en la N-340 es troba el tram de carretera més perillós d’Espanya) i es generen nombroses molèsties als veïns i veïnes d’aquestes poblacions. En canvi, des de l’inici de la crisi, els esmentats trams de l’AP-7 han experimentat una notable reducció de la intensitat de tràfics

En el cas de la N-340, aquesta és la principal artèria de comunicació gratuïta que uneix i comunica les Terres de l’Ebre ( sud de Catalunya) i el Maestrat (nord de Castelló), i atualment es troba totalment desfasada front les necessitats de circulació, ja que aquesta infraestructura va ser creada en els anys 50-60 però que avui dia està suportant la major part del transport de mercaderies per carretera de la costa mediterrània i desplaçaments privats, la qual cosa suposa una mitjana de 25.000 vehicles per dia. Aquest volum de tràfic en una carretera antiga, amb només un carril per sentit, travessant moltes poblacions, comporta un risc altíssim per a la seguretat vial.

Entitats veïnals d’aquestes comarques han xifrat en 515 els accidents amb ferits en la província de Castelló i 68 morts des de 2009. En les Terres de l’Ebre les dades no són millors; 66 morts en 5 anys, 17 dels quals el passat 2015.

D’altra banda, l’Estat segueix sense executar la prolongació de l’autovia A-7/CV10 des de l’aeroport de Castelló fins al Perelló (Tarragona) malgrat haver aprovat en 2013 l’estudi informatiu del traçat de l’alternativa interior a la N-340, la qual cosa agreuja la seua situació de perillositat.

Aquest problema es repeteix igualment en l’esmentada N332; i davant açò, sempre, l’alternativa que es proposa per part de l’administració consisteix en fer nous vials, a desdoblegar existents, i en definitiva, continuar malgastant els diners públics, i destrossant el territori; açò mentre la principal excusa per a no voler recuperar l’AP7 és l’alt cost que generaria el pagar els drets a l’empresa concessionària pel lucre cessant; mai s’han aportat dades sobre què seria més onerós econòmicament, si la construcció de noves infraestructures o aquest rescat ( que faria innecessàries a les primeres) i açò parlant solament en termes dineraris, ja que ecològics, o paisatgístics o a llarg termini no hi ha parangó possible.
Els conductors d’aquestes zones estem farts de pagar peatges a la concessionària de l’AP-7 i de veure com en altres zones de la península es construeixen autovies segures i les autopistes són rescatades, quan ací porten dècades pagant, per la qual cosa la inversió està més que de sobres amortitzada.
La gratuïtat de l’AP7 és l’alternativa a l’elevada sinistralitat de la resta de carreteres saturades que tenim els valencians i valencianes. Aquesta és una actuació que es podria dur a terme immediatament, sense obres.

El passat 9 d’abril de 2014, el Ple de les Corts Valencianes van aprovar una proposició no de llei per a recolzar el no prorrogar en el 2019 la concessió d’aquesta autopista entre Tarragona i Alacant, malgrat l’advertiment de la llavors consellera d’Infraestructures sobre la possibilitat d’establir algun tipus de cànon o pel seu ús a partir de la finalització de la concessió.
Algunes poblacions van pagar ja durant la seua construcció un preu altíssim, per un impacte enorme sobre el seu territori que va limitar el seu desenvolupament, afectant dràsticament a béns públics i privats de forma irreversible. Amb el temps, s’ha convertit en el símbol més evident de la discriminació de l’Estat Espanyol cap al poble valencià, condemnant-lo a pagar i tornar a pagar durant dècades per a poder desplaçar-se, mentre en altres comunitats autònomes s’han construït autovies gratuïtes, amb la suma ara del rescat d’algunes autopistes radials deficitàries, també amb els diners de tots els ciutadans i ciutadanes de l’estat .
Malgrat haver-se pagat fins a la sacietat, es van realitzar insultants pròrrogues a la concessionària pels governs d’UCD (1982), PSOE (1986) i PP (1997), la qual cosa ha suposat una càrrega econòmica per a la ciutadania valenciana i una espècie d’impost encobert per a les nostres empreses, com han demostrat nombrosos estudis.
La data suposada de 2019 és intolerable, i urgeix ja la liberalització immediata (especialment en el Baix Maestrat, la Plana, la Safor i la Marina) donada l’elevada intensitat de tràfic i l’alta sinistralitat de les carreteres nacionals que discorren paral·leles a aquesta autopista per les comarques abans esmentades o que travessen poblacions on no s’ha realitzat el desdoblament de la carretera nacional, de manera que es puguen reduir les xifres de sinistralitat i alarmant mortalitat d’aquestes vies.
Proposta d’acord, l’ajuntament de Cabanes insta al Govern Central a :
– A liberalitzar de manera immediata, i sense esperar per fi de la concessió, de l’autopista de peatge AP-7 Tarragona i Alacant, amb especial urgència en aquells trams on puga actuar de ronda de circumval·lació .
– A que garantisca que una vegada liberalitzada, no s’aplicarà cap tipus de nou cànon o càrrega cap als seus usuaris.
– A no realitzar tots els tràmits normatius i administratius necessaris per a no prorrogar la gestió de l’AP-7 i garantir la seua gratuïtat una vegada transferida aquesta gestió.
A no projectar en el territori valencià cap altre tipus d’infraestructura de peatge

 

Sindicatura de Greuges dóna raó a Units i reconeix alcaldia infringeix legalitat al vetar mocions

 

 

 

La Sindicatura de Greuges del PV ha donat la raó al grup municipal d’Units pel Poble-Compromís, davant la vulneració de drets fonamentals que s’ha fet per part de l’alcaldia al rebutjar incloure en l’ordre del dia dels plens ordinaris mocions presentades per l’oposició a l’interpretar que instar a altres administracions, com es demanava en elles, no eren competència del plenari.

Ara, el defensor del poble valencià dóna la raó a l’oposició i estira les orelles a l’alcaldia.

 

El dèficit democràtic del PP local i el nul respecte a l’ajuntament fa que no sols s’haja violat el dret dels regidors a presentar propostes, sinó que després les mocions que s’aproven pel ple, no es compleixen per l’alcaldia.