Cabanes: Units presenta moció per rebaixar al 50% el salari de l’alcaldessa per deixadesa de funcions.

DSC_6684Des del grup municipal de Units pel Poble-Compromís a Cabanes, s’ha traslladat al ple una proposta per rebaixar el salari al 50% de l’alcaldessa, que cobra 2400, per una constant deixadesa de funcions i gestió irresponsable.

En correspondre-li al ple aquesta decisió, el vot de la resta de grups, on el PP no té majoria, serà determinant per permetre o no aprovar aquesta moció. Aquesta moció planteja la mesura de manera transitòria, deixant clar que el ple podria acordar pujar-li-ho de nou en cas de canviar d’actitud, o rebaixar-ho encara més. .

MOCIÓ PER REGULAR SALARIS DE L’ALCALDIA

És una competència del ple de l’ajuntament l’assignació de salaris als càrrecs públics.
En l’actual legislatura, es va aprovar mantenir als regidors de l’equip de govern l’assignació que tenien durant la passada legislatura, sent la més important la de l’alcaldessa amb 2400 euros mensualment.

Aquesta decisió la prenem els grups de l’oposició donant un vot de confiança esperant que aquesta nova etapa s’intentaria governar buscant consensos, diàleg, i respectant les propostes de l’oposició.

Hem vist en aquests mesos com la dedicació de l’alcaldia no ha estat a l’altura del salari que se li ha assignat; la falta de dedicació en temps i esforç ha estat una queixa constant que ens han traslladat els veïns.
S’ha fet una deixadesa de funcions alarmant; sense complir amb les obligacions bàsiques del càrrec d’alcalde, com per exemple, la de presentar uns pressupostos municipals al ple, malgrat estar elaborats pels tècnics.
No s’ha respectat la voluntat dels representants del poble en bloquejar el compliment de les mocions aprovades per la majoria del ple. La situació de desgovern que sentim els veïns, demostren que qui ostenta l’alcaldia no es mereix ara com ara aquest salari.
per tot això es proposa al ple de Cabanes:
PRIMER: L’ajuntament en ple acorda reduir a un 50% el salari brut de l’alcaldessa de manera transitòria fins que el ple crega que per la seva tasca i dedicació es mereixca ampliar-ho, o fins i tot reduir-ho. Per fer possible aquest canvi, se sol·licita a la secretaria fer les operacions comptables i de tramitació necessàries de manera urgent per fer efectiu ja aquest canvi.

 

 

Cabanes: Units presenta moción para rebajar al 50% el salario de la alcaldesa por dejadez de funciones.

 

Desde el grupo municipal de Units pel Poble-Compromís en Cabanes, se ha trasladado al pleno una propuesta para rebajar el salario al 50% de la alcaldesa, que cobra 2400, por una constante dejadez de funciones y gestión irresponsable.

 

Al corresponderle al pleno esta decisión, el voto del resto de grupos, donde el PP no tiene mayoría, será determinante para permitir o no aprobar esta moción. Esta moción plantea la medida de manera transitoria, dejando claro que el pleno podría acordar subírselo de nuevo en caso de cambiar de actitud, o rebajarlo todavía más.

 

 

MOCIÓN PARA REGULAR SALARIOS DE La ALCALDÍA

 

Es una competencia del pleno del ayuntamiento la asignación de salarios a los cargos públicos.

En la actual legislatura, se aprobó mantener a los concejales del equipo de gobierno la asignación que tenían durante la pasada legislatura, siendo la más importante la de la alcaldesa con 2400 euros mensualmente.

Esa decisión la tomamos los grupos de la oposición dando un voto de confianza esperando que esta nueva etapa se intentaría gobernar buscando consensos, diálogo, y respetando las propuestas de la oposición.

Hemos visto en estos meses como la dedicación de la alcaldía no ha estado a la altura del salario que se le ha asignado; la falta de dedicación en tiempo y esfuerzo ha sido una queja constante que nos han trasladado los vecinos.

Se ha hecho una dejadez de funciones alarmante; sin cumplir con las obligaciones básicas del cargo de alcalde, como por ejemplo, la de presentar unos presupuestos municipales al pleno, a pesar de estar elaborados por los técnicos.

No se ha respetado la voluntad de los representantes del pueblo al bloquear el cumplimiento de las mociones aprobadas por la mayoría del pleno.

La situación de desgobierno que sentimos los vecinos, demuestran que quién ostenta la alcaldía no se merece hoy por hoy ese salario.

 

por todo esto se propone al pleno de Cabanes:

 

PRIMERO: El ayuntamiento en pleno acuerda reducir a un 50% el salario bruto de la alcaldesa de manera transitoria hasta que el pleno cree que por su tarea y dedicación se merezca ampliarlo, o incluso reducirlo. Para hacer posible ese cambio, se solicita a la secretaría hacer las operaciones contables y de tramitación necesarias de manera urgente para hacer efectivo ya ese cambio.

Arxivat en: Mocions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *