(foto: espai on havien d’anar les VPO)

La majoria absoluta del PP a Cabanes va rebutjar les dues mocions presentades per Units pel Poble-Compromís al plenari de la setmana passada en les quals es demanaven a la Generalitat que pagara els deutes que manté amb Cabanes, l’excusa del PP, com sempre, és que suposadament ells ja estaven fent gestions al respecte, gestions que no han tingut èxit,i que no han demostrat documentalment en cap moment que realment les estiguen fent:

 

Ací les 2 mocions:

 

MOCIÓ PER RECLAMAR EL DEUTE PENDENT DE L’EIGE

 

Pocs mesos abans de les passades eleccions municipals, s’anunciava la imminent construcció de 32 habitatges de protecció oficial (VPO) i aparcament , després que l’ajuntament de Cabanes haguera concedit la llicència d’obres a l’Institut Valencià de l’Habitatge (IVHSA) http://www.cabanes.es/node/684.

La concessió de les llicències, en 13 de gener de 2011,  obligava a que l’IVHSA començara les obres abans de sis mesos ( per fer-les coincidir en campanya electoral), i tenia 24 mesos com a màxim per executar totes les obres.

Aquestes vivendes es feien un sòl municipal, cedit gratuïtament per l’ajuntament, als carrers Borriol i Vall d’Alba ( junt al geriàtric), Ara temps  després, les obres no sols no s’han fet, sinó que l’IVHSA no va pagar mai els 40.099,12 euros de l’impost sobre instal·lacions, construccions i obres (ICIO) i tampoc la taxa per prestació de serveis urbanístics que puja un total de 30.074,31 euros, deute que no hi ha data per al possible pagament .

Aquesta taxa, s’ha de pagar ja que els tràmits municipals sí que es van fer, i a pesar de la promesa en abstracte de la intenció de pagar el deute per part de l’EIGE ( Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, empresa pública que ha adquirit a l’IVHSA), no hi ha data per a tal pagament.

La Llei d’Hisenda Pública de la GV en el seu article 18 diu que :

 
1. El dret al reconeixement, liquidació i pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades prescriurà als quatre anys, explicats des del naixement de les obligacions o des del seu reconeixement o liquidació respectives.

3. Les obligacions a càrrec de la hisenda de la Generalitat Valenciana que hagen prescrit seran baixa en els respectius comptes, prèvia tramitació de l’oportú expedient.

 

Per això es presenta la següent moció

 

 

PRIMER: L’ajuntament de Cabanes insta a l’EIGE al pagament del deute pendent, i demanar la interrupció del còmput de quatre anys de termeni per la prescripció .

 

 

MOCIÓ PER RECLAMAR EL DEUTE PENDENT DE LA GENERALITAT

 

 

Segons la resposta parlamentària escrita donada pel Conseller d’Hisenda i Administració Pública en 12 de novembre de 2013 al diputat autonòmic de Compromís ( preguntes número 28838 a 28857), el deute que manté la Generalitat amb l’ajuntament de Cabanes és de  223.318,17 €.

 

Desconeixent si a hores d’ara s’ha pagat part o tot d’aquest deute, cal recordar que La Llei d’Hisenda Pública de la GV reconeix la després de quatre anys prescriu la obligació de pagament als quals està obligat la GV.

 

Per això, s’acorda:

 

 

PRIMER: L’ajuntament de Cabanes insta a la Generalitat al pagament del deute pendent, i demanar la interrupció del còmput de quatre anys de termeni per la prescripció .