TORRE DELS GATS  

TORRE DEL CARMELET

TORRE DEL CARME 

TORRE DE LA SAL 


ESGLÉSIA FORTALESA D’ALBALAT 

CASTELL D’ALBALAT 

Units va advertir de l’estat de ruïna de la Torre dels Gats

Cabanes 10de gener   de 2013.    La Torre dels Gats, una de les quatre torres de guaita de la Ribera de Cabanes, amenaça en ruïna total al tindre el seu interior ensorrat, d’aquest manera, és el tercer Bé d’Interés Cultural del municipi, junt al Castell de Miravet i el Castell d’Albalat, que està en aquesta situació.

            El grup municipal d’Units pel Poble-Compromís Municipal va presentar una moció en el darrere ple, demanant a l’ajuntament elaborar un pla de dinamització i aprofitament turístic de les quatre torres i l’esglèsia d’Albalat i buscar l’ajut tècnic i econòmic d’altres administracions, proposta a la qual el PP va votar en bloc en l’excusa de la seua presumpta intenció de començar per aprofitar turísticament sols la Torre de la Sal, que és de titularitat municipal, BIC sobre el qual a hores d’ara no han presentat cap projecte seriós d’aprofitament.

            Aquesta proposta municipal es presentava a l’ajuntament després que el PP a les Corts Valencianes tornara a votar en contra d’aquesta proposta en les esmenes als comptes autonòmics per a 2013.

            En l’actualitat, cap d’aquests BIC es pot visitar per dins ( excepte l’esmentada torre en estat runión, la resta de torres estan tancades, contravenint allò que disposa la llei de patrimoni cultural valencià, i el castell es troba en estat ruïnós. Les torres són propietat privada a excepció de la de la Torre de la Sal, municipal.

            La única acció de l’ajuntament va ser posar junt a cada immoble un panell informatiu i una exposició dins de l’església, sempre tancada.

            El pla proposa elaborar una estratègia per atraure a visitants, establint horaris d’obertura concrets perquè puguen atraure visitants, o promoure actes culturals dins de l’església fortalesa d’Albalat, i analitzar la possibilitat que aquests immobles puguen ser adquirit com patrimoni públic i per tant, iniciar tasques de restauració.

Totes aquestes edificacions tenen catalogació genèrica com Bé d’Interés Cultural, i en el cas de l’esglèsia, del segle XIII el seu valor arquitectònic és de gran consideració. Les torres de guaita són de mitjans del segle XVI , i tenien com objectiu la defensa i alerta dels atacs de la pirateria barbaresca al litoral valencià.

De nou, el PP vota en contra d’una proposta d’Units encaminada a millorar l’oferta turística, en un poble que en teoria es vol vendre a aquest sector, i manca de planificació i cap pla estratègic per poder fer del seu futur turístic una realitat i no un tòpic

Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

Article 32. Règim de visites.

1. Per a fer possible l’adequat coneixement i difusió pública dels béns del patrimoni cultural valencià, els propietaris i posseïdors per qualsevol títol de béns immobles declarats d’interès cultural hauran de facilitar la visita pública d’aquests, almenys, durant quatre dies al mes, en dies i horari predeterminats, que es faran públics amb la difusió adequada tant en mitjans de comunicació com en centres d’informació turística i cultural. El règim de visites que s’establisca haurà de garantir degudament el respecte al dret a la intimitat personal i familiar.

Sense perjudici de la contribució pública al règim de visites prevista en l’article 92 d’aquesta Llei, la conselleria competent en matèria de cultura prestarà als titulars dels béns, en la forma que reglamentàriament es determine, l’assistència necessària per al compliment d’aquesta obligació en les adequades condicions.