Cabanes celebrarà el ple de canvi de govern el proper dissabte dia 28.

cabanes-2Cabanes a 26 de maig de 2016. El proper dissabte dia 28 a les 11 del matí, es celebrarà el plenari extraordinari en el qual s’ha de triar alcalde o alcaldessa del municipi de Cabanes, després de la renúncia al càrrec oficialitzada el passat dia 11 per Estrella Borràs, del PP.

            Ara, després del pacte del progrés entre Units pel Poble-Compromís i PSPV-PSOE, que sumen majoria absoluta, serà la candidata socialista, Virginia Martí, qui ocuparà a partir del dissabte l’alcaldia durant any i mig, sent després substituida en el càrrec per la candidata d’Units, Soledat Segarra.

            Aquest ple d’investidura s’ha vingut postergant i incomplint el termini de 10 dies des de renuncia de Borrás, perquè la Junta Electoral Central no havia remés encara a l’ajuntament la credencial de la nova regidora del PP que passarà a formar part de la corporació i assumirà el càrrec el pròxim dissabte, prèviament a la votació de la tria de l’alcaldessa.

            El nou equip de govern ja ha anat assumint competències i obligacions fins i tot abans del canvi de l’alcaldia, davant la paràlisi absoluta i deixadesa de funcions per part del PP; esdeveniments imminents com les festes de Sant Pere dels nuclis de la Ribera de Cabanes, estaven pràcticament sense fer cap tràmit i ha hagut d’estar el nou equip qui ha assumit les gestions abans d’hora per evitar el caos que es podria generar. Al mateix nivell del que ha passat amb la descoordinació que ha vingut tenint el municipi amb la resta de pobles afectats amb la lluita contra la plaga dels mosquits, on s’ha començat a treballar conjuntament amb els municipis veïns.

            Durant esta vesprada de dijous, els integrants del nou equip acabaran de perfilar el pla de treball que pensen emprendre a partir del mateix dissabte, calendaritzant les urgències ineludibles després de la paràlisi de l’ajuntament, entre les quals destaca la urgència d’elaborar i aprovar un pressupostos municipals per a 2016.

 

Cabanes celebrará el pleno de cambio de gobierno el próximo sábado día 28.

Cabanes a 26 de mayo de 2016. El próximo sábado día 28 a las 11 de la mañana, se celebrará el pleno extraordinario en el cual se tiene que elegir alcalde o alcaldesa del municipio de Cabanes, después de la renuncia al cargo oficializada el pasado día 11 por Estrella Borrás, del PP.
Ahora, después del pacto del progreso entre Units pel Poble-Compromís y PSPV-PSOE, que suman mayoría absoluta, será la candidata socialista, Virginia Martí, quien ocupará a partir del sábado la alcaldía durante año y medio, siendo después substituida en el cargo por la candidata de Units, Soledat Segarra.
Este pleno de investidura se ha venido postergando e incumpliendo el plazo de 10 días desde renuncia de Borrás, porque la Junta Electoral Central no había remitido todavía al ayuntamiento la credencial de la nueva concejal del PP que pasará a formar parte de la corporación y asumirá el cargo el próximo sábado, previamente a la votación de la elección de la alcaldesa.
El nuevo equipo de gobierno ya ha ido asumiendo competencias y obligaciones incluso antes del cambio de la alcaldía, ante la parálisis absoluta y dejadez de funciones por parte del PP; acontecimientos inminentes como las fiestas de Sant Pere de los núcleos de la Ribera de Cabanes, estaban prácticamente sin hacer ningún trámite y ha tenido que ser el nuevo equipo quien haya asumido las gestiones antes de tiempo para evitar el caos que se podría generar. Al mismo nivel de lo que ha pasado con la descoordinación que ha venido teniendo el municipio con el resto de pueblos afectados con la lucha contra la plaga de los mosquitos, donde se ha empezado a trabajar conjuntamente con los ayuntamientos vecinos.
Durante esta tarde de jueves, los integrantes del nuevo equipo acabarán de perfilar el plan de trabajo que piensan emprender a partir del mismo sábado, calendarizando las urgencias ineludibles después de la parálisis del ayuntamiento, entre las cuales destaca la urgencia de elaborar y aprobar un presupuestos municipales para 2016.

Units-Compromís i PSPV avancen en la configuració del govern de progrés per a Cabanes.

cabanes4

Cabanes a 19 de maig de 2016. Els tres regidors d’Units pel Poble-Compromís i les tres del PSPV-PSOE van tindre anit el primer encontre formal per tractar els punts pendents del pacte de progrés per al municipi de Cabanes.

A hores d’ara s’està a esperes  de que l’alcalde en funcions puga convocar el ple d’investidura, on la data exacta depèn sembla ser, del fet que la Junta Electora emeta la credencial de la nova regidora del PP que ha d’assumir el càrrec ( segons el ROF des de dimecres passat en el qual es va notificar al plenari la renúncia, hi ha 10 dies hàbils per convocar el plenari, i tenint en compte que dilluns era festa local, tindria fins dijous que ve per convocar-lo).

L’acord concreta que el PSOE tindrà alcaldia un total de 19 mesos, des de maig de 2016 a octubre de 2017, mes en el qual es presentarà renúncia i s’assumirà alcaldia per Units que tindrà igualment alcaldia 19 mesos des de novembre de 2017 fins eleccions de maig de 2019. Durant l’alcaldia del PSPV Units tindrà la primera tinència d’alcaldia, i durant l’alcaldia d’Units la tindrà PSPV.

El pacte preveu que Units tindrà durant tot el mandat la segon tinença d’alcaldia i PSOE la tercera, que serà tinent d’alcalde la Ribera. Units proposa tindre les regidories d’Urbanisme i Medi Ambient, Cultura i Patrimoni i Foment de l’Ocupació i Formació.  I PSPV Hisenda, Festes, Infraestructures, Serveis Socials, Turisme,  Esports, Educació i Associacions. Les regidories seran estables mentre dure la legislatura independent del canvi en l’alcaldia pactada.

L’alcaldia en els dos períodes delegarà en la Junta de Govern la major part de les competències. I es proposarà dotar als plenaris de més periodicitat ordinària, sempre en horari en el qual la gent puga assistir i regular el facilitar la participació veïnal en ells.

La sintonia ahir va ser total entre les dos formacions, on es va destacar la necessitat de treballar com un equip cohesionat, amb transversalitat absoluta l’adopció de decisions i en la tasca de les regidories. I es va fer una anàlisi de les prioritats per al municipi, on la negligent gestió del PP ha produït que no s’haja presentat encara al plenari un pressupost per a 2016, fet que ha paralitzat l’activitat municipal i també els ajuts a les associacions locals.

Un cop materialitzat el pacte de govern, es calendaritzarà els  de terminis per intentar complir les propostes programàtiques de les dos formacions, i de les prioritats ineludibles de l’ajuntament després d’un any de paràlisi i inacció per part del PP.

Units-Compromís y PSPV avanzan en la configuración del gobierno de progreso para Cabanes.

Cabanes a 19 de mayo de 2016. Los tres concejales  de Units pel Poble-Compromís y las tres del PSPV-PSOE tuvieron anoche el primer encuentro formal para abordar los puntos pendientes  en el pacto de progreso para el municipio de Cabanes.

En estos momentos se está a esperas de que el alcalde en funciones pueda convocar el pleno de investidura, que a estas alturas depende,  parece ser del hecho que la Junta Electora emita la credencial de la nueva concejal del PP que tiene que asumir el cargo (según el ROF desde el pasado miércoles en el cual se notificó al pleno la renuncia, hay 10 días hábiles para convocar el pleno, y teniendo en cuenta que el lunes era festivo local tendría hasta el próximo jueves para poder convocarlo).

El acuerdo concreta que el PSOE tendrá alcaldía un total de 19 meses, desde mayo de 2016 a octubre de 2017, mes en el cual se presentará renuncia y se asumirá alcaldía por Units que tendrá igualmente alcaldía 19 meses desde noviembre de 2017 hasta elecciones de mayo de 2019. Durante la alcaldía del PSPV Units tendrá la primera tenencia de alcaldía, y durante la alcaldía de Units la tendrá PSPV.
El pacto prevé que Units tendrá durante todo el mandato la segunda tenencia de alcaldía y PSOE la tercera, que será teniente de alcalde la Ribera. Units propone tener las concejalías de Urbanismo y Medio ambiente, Cultura y Patrimonio y Fomento del Empleo y Formación. Y PSPV Hacienda, Fiestas, Infraestructuras, Servicios Sociales, Turismo, Deportes, Educación y Asociaciones. Las concejalías serán estables mientras dure la legislatura independiente del cambio en la alcaldía pactada.

La alcaldía en los dos periodos delegará en la Junta de Gobierno la mayor parte de las competencias. Y se propondrá dotar a los plenos de más periodicidad ordinaria, siempre en horario en el cual la gente pueda asistir y regular el facilitar la participación vecinal en ellos.

La sintonía ayer fue total entre las dos formaciones, donde se destacó la necesidad de trabajar como un equipo cohesionado, con transversalidad absoluta la adopción de decisiones y en la tarea de las concejalías. Y se hizo un análisis de las prioridades para el municipio, donde la negligente gestión del PP ha producido que no se haya presentado todavía al pleno un presupuesto para 2016, hecho que ha paralizado la actividad municipal y también las ayudas a las asociaciones locales.

Una vez materializado el pacto de gobierno, se calendarizará los  plazos para intentar cumplir las propuestas programáticas de las dos formaciones, y de las prioridades ineludibles del ayuntamiento después de un año de parálisis e inacción por parte del PP.

 

Units pel Poble-Compromís presenta per oficialitzar la cessió del Castell de Miravet i començar la seua recuperació

 

Cabanes, a 04 de maig de 2016. El Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, ha presentat una nova proposta al plenari per desbloquejar la situació d’inacció que es va arrossegant des de 2012, quan el PP es va negar  a aprovar una proposta per intentar recuperar el Castell de Miravet, en greu risc de desaparició.

Des d’aleshores, a pesar de l’oferiment del propietari en cedir gratuïtament l’immoble, s’ha viscut una paràlisi en aquesta proposta.

A finals de 2011 es denunciava davant del ple una notable pèrdua de diferents peces de maçoneria de la part superior del llenç de la torre de l’homenatge, problema que ve aparellat amb el fissurament de tota la façana i que afectava de manera directa a l’estabilitat de les parts que resten en peu. Un arquitecte local posava en coneixement aquests signes de deteriorament que s’havien agreujat en la visita feta en poc més d’un any, cosa que fa pensar que si en 21 mesos s’ha ensorrat una part important de la torre de l’homenatge (part més representativa del castell) i que aquesta ha quedat seriosament danyada, es qüestió de mesos que es produisca un col·lapse major.

La moció presentada ara fa un repàs cronològic dels fets:

– En desembre de 2011 vam presentar nova moció davant l’alarmant estat de ruïna en el qual es troba el Castell de Miravet.

– Arran aquella moció es va comunicar a la Conselleria competent aquesta situació ( 25/01/2012)

– En data 07/02/2012 la conselleria sol·licita a l’ajuntament les dades del propietari.

– En febrer de 2012, l’ajuntament rep escrit del propietari de l’immoble en el qual cedeix gratuïtament al municipi o a organisme competent els drets que puguera tindre sobre les ruïnes de l’antic poblat de Miravet.

– En març d’aquell any la Direcció General de la Conselleria sol·licitat informe sobre l’estat de l’immoble i mesures a adoptar, i l’ajuntament remet un informe del tècnic municipal.

– En març de 2012 hi ha una vista d’Inspecció dels tècnics de patrimoni de la Conselleria al castell. Entra altres conclusions es destaca la necessitat de millorar els accessos per tal de poder fer qualsevol obra de conservació.

Des d’aleshores, res més s’ha fet, a pesar de ser un tema que ix en cada plenari ordinari, on fins ara des de l’equip de govern s’havia estat bloquejant sense donar cap pas amb l’excusa de que no es tenia clar qui era realment el propietari. En els darrers plenaris s’ha informat que es té clar ja que el propietari és qui efectivament es sabia, i qui va cedir l’immoble.

Per tot això, des d’Units pel Poble-Compromís s’ha proposat :

PRIMER: Iniciar de manera urgent els tràmits per signar un conveni entre l’actual propietari i l’ajuntament per fer efectiva la cessió gratuïta del poblat del castell de Miravet a l’ajuntament de Cabanes.

SEGON: Iniciar de manera urgent des de l’Ajuntament els tràmits amb la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural  per demanar la millora dels accessos al recinte.

TERCER: Iniciar els tràmits des de l’Ajuntament per redactar el Pla Director del Castell de Miravet, amb la finalitat de planificar en un futur intervencions de tipus patrimonial i de posterior posada en valor.

QUART: Demanar l’assessorament pertinent als tècnics de Patrimoni de la Direcció Territorial de Cultura de Castelló.

Importància del Castell de Miravet: El conjunt del Castell de Miravet es troba sota la protecció de la Declaració genèrica del Decret de 22 d’abril de 1949, i la Llei 16/1985 sobre el Patrimoni Històric Espanyol, i passa a considerar-se Bé d’Interés Cultural en base a allò establert en la Disposició Addicional Primera de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià (Llei 4/1998) de la GV, segon la qual aquests immobles; castells, torres defensives i altres construccions fortificades, passen a ser declarades BIC.

D’aquest conjunt arquitectònic es té les primeres referències històriques a l’any 1091, quan és conquerit temporalment pel Cid, al seus habitants; els musulmans.

És Alfons II qui en 1178 promet al bisbat de Tortosa la concessió de la futura ‘‘tinença de Miravet’’, un cop siga conquerida la comarca, fent-se efectiva la mateixa amb la caiguda en 1233 de Borriana. El Castell passarà a ser l’epicentre de la Tinença de Miravet, a partir de la qual el bisbe tortosí Ponç de Torrellas repobla tot el territori del que avui són el termes municipals de Cabanes, Benlloc i Torreblanca,

És a partir del XVI quan el castell i les zones del voltant es van despoblant .Poc a poc, el despoblament van anar arruïnant aquest conjunt arquitectònic de gran vàlua adaptat a l’abrupta geografia de la muntanya, tot i que encara es poden contemplar la torre de l’homenatge, els seus distints recintes emmurallats, portes, torres, murs i arcs, aljubs, edificacions de tot tipus com ara les ruïnes del poblat que hi havia dins dels propis murs o l’església de Sant Martí i Sant Bartomeu fora de les antigues muralles.

Aquestes restes, a més del valor sentimental que tenen a tota la comarca, disposen d’unes característiques arquitectòniques i històriques de gran interès, per conèixer i posar en valor els castells d’origen musulmà repoblats pels cristians i les seues transformacions al llarg de la història

La recuperació del mateix encara és un fet possible, ja que, tot i l’estat de ruïna, n’és recuperable la pràctica totalitat del conjunt si hi ha una voluntat d’aconseguir-ho per mitjà d’un pla integral de restauració de tot el conjunt arquitectònic. La restauració del mateix, evitaria la seua desaparició a mitjà termini, i seria un legat impressionant per les generacions futures, a més d’un al·licient impagable per potenciar el turisme d’aquest indret.

Legislació aplicable :

Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. Article 5. Col·laboració dels particulars.

  1. Els propietaris i posseïdors de béns del patrimoni cultural valencià ( bic i brl) han de custodiar-los i conservar-los adequadament a fi d’assegurar el manteniment dels seus valors culturals i evitar la seua pèrdua, destrucció o deteriorament.
  2. Qualsevol que tinguera coneixement del perill de destrucció, deteriorament o pertorbació en la seua funció social d’un bé del patrimoni cultural, o de la consumació de tals fets, haurà de comunicar-ho immediatament a l’administració de la Generalitat o a l’Ajuntament corresponent, els que adoptaran sense dilació les mesures procedents en compliment de la present Llei.
  3. Totes les persones físiques i jurídiques estan legitimades per a exigir el compliment d’esta Llei davant de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana. La legitimació per a l’exercici d’accions davant dels tribunals de justícia es regirà per la legislació de l’Estat.

Artículo 18. Obligaciones de los titulares.

  1. Los propietarios y poseedores por cualquier título de bienes incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano están obligados a conservarlos y a mantener la integridad de su valor cultural.

Artículo 40. Ruina.

  1. Si, pese a lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, llegara a incoarse expediente para la declaración de la situación legal de ruina de un inmueble declarado de interés cultural, la conselleria competente en materia de cultura intervendrá como interesada en dicho expediente, cuya incoación deberá serle notificada. El expediente deberá ser también sometido a información pública por plazo de un mes a fin de hacer posible el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.3 de esta Ley.

La incoación del expediente podrá dar lugar a la expropiación del inmueble en los términos establecidos en el artículo 21.

Units pel Poble-Compromís presenta para oficializar la cesión del Castillo de Miravet y empezar su recuperación 

Cabanes, a 04 de mayo de 2016. El Grupo Municipal de Units pel Poble-Compromís en Cabanes, ha presentado una nueva propuesta para el próximo pleno,  para desbloquear la situación de inacción que se va arrastrando desde 2012, cuando el PP se negó a aprobar una propuesta para intentar recuperar el Castillo de Miravet, en grave riesgo de desaparición.

Desde entonces, a pesar del ofrecimiento del propietario en ceder gratuitamente el inmueble, se ha vivido una parálisis en esta propuesta.

A finales de 2011 se denunciaba ante el pleno una notable pérdida de diferentes piezas de masonería de la parte superior del lienzo de la torre del homenaje, problema que viene emparejado con la fisura de toda la fachada y que afectaba de manera directa a la estabilidad de las partes que restan en pie. Un arquitecto local ponía en conocimiento estos signos de deterioro que se habían agravado en la visita hecha en poco más de un año, cosa que hace pensar que si en 21 meses se ha hundido una parte importante de la torre del homenaje (parte más representativa del castillo) y que esta ha quedado seriamente dañada, se cuestión de meses que se produzca un colapso mayor.

La moción presentada ahora hace un repaso cronológico de los hechos: 

– En diciembre de 2011 presentamos nueva moción ante el alarmante estado de ruina en el cual se encuentra el Castillo de Miravet.

– A partir de  aquella moción se comunicó a la Conselleria competente esta situación ( 25/01/2012)

– En fecha 07/02/2012 la Conselleria solicita en el ayuntamiento los datos del propietario.
– En febrero de 2012, el ayuntamiento recibe escrito del propietario del inmueble en el cual cede gratuitamente al municipio o a organismo competente los derechos que pudiera tener sobre las ruinas del antiguo poblado de Miravet.

– En marzo de aquel año la Dirección general de la Conselleria solicitando  informe sobre el estado del inmueble y medidas a adoptar, y el ayuntamiento remite un informe del técnico municipal.

– En marzo de 2012 hay una vista de Inspección de los técnicos de patrimonio de la Conselleria al castillo. Entra otras conclusiones se destaca la necesidad de mejorar los accesos para poder hacer cualquier obra de conservación.

Desde entonces, nada más se ha hecho, a pesar de ser un tema que sale en cada pleno ordinario, donde hasta ahora desde el equipo de gobierno se había estado bloqueando sin dar ningún paso con la excusa de que no se tenía claro quién era realmente el propietario. En los últimos plenos se ha informado que se tiene claro que es propietario quien efectivamente se sabía, y quien cedió el inmueble.

Por todo esto, desde Units pel Poble-Compromís se ha propuesto :

PRIMERO: Iniciar de manera urgente los trámites para firmar un convenio entre el actual propietario y el ayuntamiento para hacer efectiva la cesión gratuita del poblado del castillo de Miravet al ayuntamiento de Cabanes.

SEGUNDO: Iniciar de manera urgente desde el Ayuntamiento los trámites con la Conselleria de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para pedir la mejora de los accesos al recinto.

TERCERO: Iniciar los trámites desde el Ayuntamiento para redactar el Plan Director del Castillo de Miravet, con el fin de planificar en un futuro intervenciones de tipo patrimonial y de posterior puesta en valor.

QUART: Pedir el asesoramiento pertinente a los técnicos de Patrimonio de la Dirección territorial de Cultura de Castelló.


Importancia del Castillo de Miravet
: El conjunto del Castillo de Miravet se encuentra bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español, y pasa a considerarse Bien de Interés Cultural en base a aquello establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/1998) de la GV, segundo la cual estos inmuebles; castillos, torres defensivas y otras construcciones fortificadas, pasan a ser declaradas BIC.

De este conjunto arquitectónico se tiene las primeras referencias históricas en 1091, cuando es conquistado temporalmente por Cid, al suyos habitantes; los musulmanes.
Es Alfons II quién en 1178 promete al obispado de Tortosa la concesión de la futura ‘‘tenencia de Miravet’’, un golpe sea conquistada la comarca, haciéndose efectiva la misma con la caída en 1233 de Borriana. El Castillo pasará a ser el epicentro de la Tenencia de Miravet, a partir de la cual el obispo de Tortosa, Ponç de Torrellas repuebla todo el territorio del que hoy son el términos municipales de Cabanes, Benlloc y Torreblanca,

Es a partir del XVI cuando el castillo y las zonas de alrededor se van despoblando .Poco a poco, el despoblamiento fueron arruinando este conjunto arquitectónico de gran valía adaptado a la abrupta geografía de la montaña, a pesar de que todavía se pueden contemplar la torre del homenaje, sus distintos recintos amurallados, puertas, torres, muros y arcos, aljibes, edificaciones de todo tipos como por ejemplo las ruinas del poblado que había dentro de los propios muros o la iglesia de Sant Martí y Sant Bartomeu fuera de las antiguas murallas.

Estos restos, además del valor sentimental que tienen en toda la comarca, disponen de unas características arquitectónicas e históricas de gran interés, para conocer y poner en valor los castillos de origen musulmán repoblados por los cristianos y sus transformaciones a lo largo de la historia

La recuperación del mismo todavía es un hecho posible, puesto que, todo y el estado de ruina, es recuperable la práctica totalidad del conjunto si hay una voluntad de conseguirlo por medio de un plan integral de restauración de todo el conjunto arquitectónico. La restauración del mismo, evitaría su desaparición a medio plazo, y sería un legado impresionante por las generaciones futuras, además de un aliciente impagable para potenciar el turismo de este lugar.

Cabanes, Units critica que el PP deja en suspenso las subvenciones a las asociaciones al no sacar adelante el presupuesto municipal para 2016.

cropped-logo-nom-color-ok-1.jpgUnits lamenta que la paràlisi de l’ajuntament impedeix abordar en serenitat la política de subvencions publiques

El grup municipal d’Units pel Poble-Compromís ha lamentat avui que el PP s’haja vist forçat a retirar la proposta per atorgar fins a 62.000 euros a les associacions locals en contra de la legalitat. Units va ser l’únic grup municipal dels presents en l’anterior comissió d’Hisenda qui va votar en contra de la proposta i va advertir que ho faria també avui en el plenari. Per eixe motiu, el PP ha decidit avui a la 1, en el ple, sense previ avís, retirar la proposta abans de dur-la a votació. ( Sense el vot el vot en contra o abstenció d’Units, haguera prosperat, i s’hauria pogut incurrir en una il·legalitat), sense deixar clar quan pensa buscar el consens promés que mai ha intentat fins ara.

Durant el ple d’avui, també la secretària accidental ha hagut de llegir un escrit per respondre a les desqualificacions que va haver d’escoltar el departament de secretaria per part del regidor del PP Antonio Ruiz.

Aquesta situació ve pel segrest fet per l’alcaldessa Estrella Borras del pressupost municipal per a 2016, elaborat des de fa mesos pels tècnics municipals, ha dut a la situació de no voler passar-lo pel ple i prorrogar els comptes de 2015  a pesar d’estar feta la faena, provocant al mateix temps tota una sèrie de greus problemes  en la comptabilitat i secretaria que han hagut de fer malabarismes per salvar la situació, tot per la irresponsable gestió.

            Avui es volia forçar, en contra dels informes de secretaria, a votar el  pagament irregular  de subvencions a entitats especialment esportives, sense cap debat previ, amb els informes  desfavorables de secretaria; i s’ha optat per deixar-ho en suspens sense data.

            Per a Units, es tracta d’un fet molt greu, ja que no s’ha permet aplegar a cap tipus d’acord previ, no s’ha obert les subvencions al foment d’altres esdeveniments culturals, que manquen al municipi.  Si s’haguera pogut votar el pressupost , esmenar i aprovar, ara no caldria fer estes irregularitats a les quals aboca sols la irresponsable gestió de l’alcaldessa.

Des del partit majoritari de l’oposició s’ha reiterat la necessitat d’abordar el debat dels pressupostos municipals per a 2016, per evitar situacions com aquestes “ el poble ha de saber que els únics responsables del bloqueig de tots els comptes municipals, és l’alcaldessa que opta per no dur-lo a plenari. Per tant, si les associacions enguany no reben ajuts, és perquè el PP no du propostes de consens i legals al ple “

 

Cabanes, Units critica que el PP deja en suspenso las subvenciones a las asociaciones al no sacar adelante el presupuesto municipal para 2016.


Unidos lamenta que la parálisis del ayuntamiento impide abordar en serenidad la política de subvenciones publicas

El grupo municipal de Units pel Poble-Compromís ha lamentado hoy que el PP se haya visto forzado a retirar la propuesta para otorgar hasta 62.000 euros a las asociaciones locales en contra de la legalidad. Units fue el único grupo municipal de los presentes en la anterior comisión de Hacienda quién votó en contra de la propuesta y advirtió que lo haría también hoy en el pleno.

 

Por ese motivo, el PP ha decidido hoy a la 1, en el pleno, sin previo aviso, retirar la propuesta antes de llevarla a votación. ( Sin el voto el voto en contra o abstención de Units, hubiera prosperado, y se habría podido incurrir en una ilegalidad), sin dejar claro cuando piensa buscar el consenso prometido que nunca ha intentado hasta ahora.

Durante el pleno de hoy, también la secretaria accidental ha tenido que leer un escrito para responder a las descalificaciones que tuvo que escuchar el departamento de secretaría por parte del regidor del PP Antonio Ruiz.

Esta situación viene por el secuestro hecho por la alcaldesa Estrella Borras del presupuesto municipal para 2016, elaborado desde hace meses por los técnicos municipales, ha llevado a la situación de no querer pasarlo por el pleno y prorrogar las cuentas de 2015 a pesar de estar hecha el trabajo, provocando al mismo tiempo toda una serie de graves problemas en la contabilidad y secretaría que han tenido que hacer malabarismos para salvar la situación, todo por la irresponsable gestión.
Hoy se quería forzar, en contra de los informes de secretaría, a votar el pago irregular de subvenciones a entidades especialmente deportivas, sin ningún debate previo, con los informes desfavorables de secretaría; y se ha optado para dejarlo en suspenso sin fecha.
Para Units, se trata de un hecho muy grave, puesto que no se ha permite reunir a ningún tipo de acuerdo previo, no se ha abierto las subvenciones al fomento otros acontecimientos culturales, que carecen al municipio. Si se hubiera podido votar el presupuesto, enmendar y aprobar, ahora no habría que hacer estas irregularidades a las cuales aboca sólo la irresponsable gestión de la alcaldesa.

Desde el partido mayoritario de la oposición se ha reiterado la necesidad de abordar el debate de los presupuestos municipales para 2016, para evitar situaciones como estas “ el pueblo tiene que saber que los únicos responsables del bloqueo de todas las cuentas municipales, es la alcaldesa que opta para no llevarlo a plenario. Por lo tanto, si las asociaciones este año no reciben ayudas, es porque el PP no lleva propuestas de consenso y legales al pleno “

 

 

Què diu la secretaria:

Por otro lado, la Alcaldía, sin justificar la necesidad de realizar el presente gasto, ni la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, pretende la modificación de las bases de ejecución del presupuesto prorrogado de 2016 en el sentido de, en este mismo acuerdo plenario, conceder las subvenciones nominativas siguientes:

ASOCIACION AMAS DE CASA ILDUM 600

ASOCIACION AMAS DE CASA DE LA RIBERA 600

ASOCIACION VECINOS DE LA RIBERA 600

ASOCIACIÓN VECINOS DEL PAI DE TORRE LA SAL 600

ASOCIACION CULTURAL “PENYA ELS GALLOS” 600

ASOCIACION DE VECINOS DEL POBLADO MARÍTIMO DE TORRE LA SAL 600

ASSOCIACIO JOVES 4.000

AMPA COLEGIO 2.100

AMPA INSTITUTO 600

FUTBOL SALA 7.000

CLUB RUNNING 1.500

CLUB CICLISTA 3.000

CLUB DEPORTIVO CABANES 30.000

CLUB DEPORTIVO LA RIBERA 4.000

CLUB DE CAZADORES SAN PEDRO APOSTOL 600

CLUB CAZADORES MOCORO 600

ASOCIACIÓN TAEKWONDO TRADICIONAL CABANES 600

CLUB MOTOCICLISMO CABANES 4.000

MOTOS CLASICAS 600 TOT

CONCLUSIONES: el presente expediente de modificación de créditos se informa desfavorablemente con efectos suspensivos puesto que se trata de los siguientes motivos:

 PRIMERO: EN CUANTO A LA HABILITACION DE CREDITOS FINANCIADOS CON AJUSTES AL ALZA DEL PRESUPUESTO PRORROGADO. Se fiscalizan desfavorablemente con reparo con efectos suspensivos (art. 215 y 216.2.c. del RDLeg 2/2004 de 5 de marzo) los ajustes propuestos al alza en las partidas de gastos, por no corresponder a ningún supuesto de los establecidos el artículo 21 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas locales, cuestión que supone un incumplimiento de lo dispuesto en ésta legislación.

SEGUNDO: EN CUANTO A LA FINANCIACION MEDIANTE BAJAS POR ANULACION: Se utiliza como medio de financiación una baja por anulación del capítulo 2 correspondiente a limpieza viaria, sin que se justifique que la citada reducción se puede realizar sin causar perjuicios en la prestación del servicio. A tener en cuenta que la previsión de dicha partida es la del presupuesto prorrogado, y que en el presupuesto de 2015 no se produjo esta baja, es más, se gastó la previsión de la misma. Sería aconsejable que por Alcaldía se justificase el cambio que se ha debido producir en el servicio para estimar reducible la consignación de la partida.

TERCERO: EN CUANTO A LA ASIGNACION DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS NO PREVISTAS EN PRESUPUESTO Y SIN CONSIGNACION PRESUPUESTARIA: La Ley 2/1995, de Subvenciones permite la concesión nominativa mediante asignación en Presupuestos. Se fiscaliza también desfavorablemente con los mismos efectos la adjudicación en este acto de subvenciones nominativas puesto que se adopta el acuerdo sin crédito presupuestario, ya que el mismo no estará disponible hasta que se produzca la efectividad de la modificación de créditos. Además, se conceden dichas subvenciones sin ningún tipo de presentación de memoria o proyecto que acredite el interés social en la concesión de las mismas, ni la adecuación de las mimas al plan estratégico municipal, ni la comprobación de si son o no deudores ni el resto de condicionantes legalmente establecidos. Por otro lado, se obvia el hecho de que alguno de los perceptores renunció a la subvención del ejercicio anterior. Todo ello añadido el hecho de que por esta Secretaria se viene advirtiendo de que la forma general de concesión de subvenciones es mediante procedimiento público, previa aprobación de las bases reguladoras correspondientes. No obstante, de la misma forma que se recogió en las bases de ejecución de 2015, estas subvenciones no se considerarán comprometidas en tanto no se comprueben los requisitos mencionados y se tramiten y aprueben los consiguientes convenios. No obstante, establece la ley que podrán concederse directamente las previstas nominativamente en los presupuestos. Evidentemente, estas subvenciones no están previstas en el presupuesto de 2016, que no ha sido formado por Alcaldía.. Por lo tanto, se está obviando el procedimiento legalmente establecido.

 

 CUARTO.- EN CUANTO A LA NO APROBACION DE PRESUPUESTO PARA 2016. En este punto, hacer constar que la legislación prevé la posibilidad de que se active el mecanismo de la prórroga presupuestaria para el caso de que el presupuesto no esté en vigor a principios de ejercicio. Esta prórroga no comprenderá los créditos destinados a servicios o programas que deban concluir en el año anterior. A este respecto, es opinión de la informante que el mecanismo de la prórroga se establece para situaciones provisionales en tanto entra en vigor el presupuesto del ejercicio, razón por la cual, no permite prorrogar ciertas previsiones. Así se establece, para el caso de que el presupuesto “no esté en vigor” en principios de ejercicio: es decir, que existe presupuesto, pero por las circunstancias que sean, no está en vigor a principios de año. Caso contrario, se hubiese utilizado la expresión “para el caso de que no exista presupuesto del año en vigor”. Se vienen realizando en el presupuesto prorrogado, con informes desfavorables, toda suerte de modificaciones presupuestarias no legalmente permitidas, que además, suponen la modificación del anexo de inversiones, del anexo de personal y de las bases de ejecución. La realidad presupuestaria actual, es justo la contraria a la que la ley establece por dos motivos: 1º Porque, a todas luces, se está incumpliendo el principio de anualidad presupuestaria y la obligación de formar y aprobar un presupuesto anual que incluya las previsiones de ingresos y gastos del ejercicio. 2º Porque, a base de modificaciones presupuestarias contrarias a derecho, se produce la incongruencia presupuestaria de que, justo aquellas previsiones que no se prorrogaron por no permitirlo la ley (básicamente el capítulo 6 de inversiones y el capítulo 4 de subvenciones nominativas), en este momento se encuentran incluidas en el presupuesto prorrogado. Si esta es la situación que se pretendía, hubiese sido procedimentalmente más económico haber prorrogado estas partidas desde la misma prórroga, evidentemente, con informe desfavorable. 3º Porque se están incumpliendo las líneas fundamentales remitidas a Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Mediante Decreto de 14 de septiembre de 2015 se aprobaron las líneas fundamentales del presupuesto elaborado por esta Entidad Local que “servirá de base para la elaboración del Presupuesto de 2016”, previo informe de la Técnico de Administración General adscrita al área de intervención de la misma fecha. Todo ello en cumplimiento de artículo 27.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el cual establece que antes de 1 de octubre de cada año se remitirá al citado Ministerio información sobre las líneas fundamentales que contendrán sus presupuestos, a efectos de cumplimiento de las normas europeas.

Units lamenta la situació de paràlisi de l’equip de govern.

cabanes4L’absència de Cabanes en les reunions provincials antimosquits genera malestar en els pobles veïns.

 

El grup municipal d’Units pel Poble-Compromís ha lamentat de nou la paràlisi en la gestió municipal per part de l’equip de govern en minoria del PP.

      

Segons Units, cada cop són més els veïns que mostren el seu malestar per una gestió irresposanble que es veu en tots els àmbits del govern; un govern sense iniciativa que fa que siga incapaç de dur endavant cap inversió productiva en el municipi, i es dedique sols a pagar deutes de legislatures passades, “ si es generen anualment superàvits i no es sap mai en que invertir, vol dir que estem cobrant massa impostos als veïns; si no es té previst cap inversió, cal baixar les taxes i impostos, ja que eixos diners ixen tots dels veïns, no són inversions d’altres administracions, perquè són incapaços d’obtindre, de fa anys, cap ajut institucional”.

 

Igualment, a pesar d’haver-se elaborat des d’abans d’octubre el pressupostos municipal per a 2016 per part dels tècnics municipals, des de l’alcaldia s’han negat en dur-lo al plenari, obligant als treballadors de l’ajuntament a fer exercicis de malabarisme financer i comptable, per poder tirar endavant els comptes del poble

 

Al mateix temps, s’aproven mocions per part del plenari, algunes d’elles fins i tot amb el vot favorable del PP, que no es compleixen per la inactivitat de l’alcaldessa, i que acaben perjudicant als veïns, com les propostes per modificar a la baixa les ordenances de la recollida del fem, per actuar en els problemes urbanístics i fiscals, mentre, es gasten els diners dels veïns amb la contractació d’un servei personal de propaganda, a pesar d’haver-se votat en contra pel plenari,  on es dediquen a tergiversar la informació, i atribuir-se mèrits personals de propostes de l’oposició. “ la nostra proposta en quant a les “basures”  apostava per en primer lloc aconseguir una rebaixa del cost del servei renegociant-lo, i que es redistribuisca l’import de les taxes. No genera el mateix fem una vivenda amb 5 persones que una amb una persona. Tampoc per exemple  una oficina amb dos persones que un bar. O un negoci que  obri soles un dia a la setmana, demanàvem per tant que fora un sistema més just, no que tirarem ma de l’estalvi municipal per pagar el servei, i que res canviara, primer, rebaixar, i després, i al mateix temps, redistribuir el com es paga, perquè actualment continua sent injust”

 

Mosquits: Cabanes ha estat el gran absent en les reunions de municipis organitzades per la Diputació; on el desinterés ha enervat a pobles veïns que durant el passat anys ja van patir l’erràtica política del municipi en la lluita contra aquesta plaga. Ara, a les reunions convocades, l’equip de govern no envia a ningú, segons ham manifestat els representants de pobles veïns; i mentre, els veïns dels nuclis costaners del terme ja estan patit la proliferació d’aquesta plaga. 

Prospera la proposta d’Units de crear comissió d’investigació a Cabanes per la tramitació del PAI Torre la Sal

 

Ahir, la moció presentada per Units pel Poble-Compromís, va eixir endavant amb el vot favorable de tots els regidors de la corporació

Text de la moció aprovada:

Les edificacions que ha construït en el sector TORRE LA SAL la seua urbanitzadora CONSTRUCCIONES CASTELLÓN 2000 S.A.U., després denominada MARINA D´OR LOGER S.A y actualment COMERCIALIZADORA VALENCIANA DE VIVIENDAS S.L sembla ser que van ser construïdes basant-se en llicències concedides vulnerant la normativa urbanística. I que es van concedir sense que s’hagueren complit les condicions prèvies establides en l’aprovació autonòmica del Pla parcial del Sector “Torre la Sal”.

 

Pareix que quan la Conselleria d’Urbanisme va tenir coneixement de les primeres llicències d’edificació concedides (en 2006) i de l’inici simultani de les obres d’urbanització, va ordenar a l’Ajuntament que procedira a anul·lar les mateixes en reiterades ocasions, ja que no existia ni tan sol projecte de dessaladora, entre altres qüestions i sobre aquest tema, pareix que no es va fer res. I a més, es van concedir noves llicències d’edificació en 2007 les quals vulneren, a més, la L.U.V. al no contemplar una qüestió essencial establida en el seu article 182: el compromís de no utilitzar les edificacions fins a la conclusió de les obres, havent d’incloure aquesta condició en les transmissions de propietat o ús de l’immoble.

 

Que l’Ajuntament va concedir llicència de primera ocupació per als apartaments dels Edificis Costamar i Mediterraneo el 13 de març de 2008, i per a les vivendes unifamiliars adossades i l’Edifici Playa Ribera el 30 de març de 2009 i el 27 d’octubre de 2008 respectivament. Aquestes últimes es van concedir amb informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, atorgant-se les dels Edificis Costamar i Mediterraneo per silenci positiu.

 

Resulta almenys curiós que el llavors alcalde va resoldre anticipadament el contracte que l’Ajuntament mantenia amb la llavors arquitecta municipal i va contractar a l’Arquitecte de València D. Ricardo Ortega Jiménez que ha manifestat davant la Justícia que des de 1989 treballava per al grup “MARINA D´OR” i no tenia experiència en Urbanisme, i açò malgrat que a Cabanes hi havia 11 actuacions urbanístiques en marxa. Els informes del Sr. Ortega es van considerar per a l’atorgament de les llicències. Però hi ha matisos d’índole jurídic i administratiu que han de ser considerats.

 

 

També es va acceptar que la urbanitzadora garantira davant aquest Ajuntament la urbanització de diverses finques de resultat mitjançant avals emesos per una entitat que no pot operar a Espanya

 

Hi ha molts interrogants que s’han d’aclarir, per que ens trobem davant una qüestió que pot acabar suposant un elevat cost a l’Ajuntament.

 

 

Per tot això, es proposa al ple:

 

PRIMER:

Crear una comissió d’investigació judicial d’aquestes qüestions per determinar la responsabilitat personal dels entrevinents en les concessions de llicències, en les possibles ocultacions a la Generalitat i en l’acceptació de les garanties, així com en qualsevol altra qüestió derivada del desenvolupament del P.A.I. Torre La Sal i de les edificacions que la seua urbanitzadora en ell ha dut a terme.