Cabanes: Units pel Poble critica que no es deixe entrar a les televisions a gravar els plenaris

Cabanes 28 de abril  de 2012. El grup municipal d’Units pel poble, ha lamentat que per part de l’equip de govern s’haja prohibit taxativament l’accés de les càmeres de la TVCS dins dels plenaris municipals.

            Cabanes es converteix d’aquesta manera en l’únic ajuntament que no permet l’accés a les càmeres d’aquesta televisió provincial, atemptant greument contra el dret d’accés a la informació que tenen els veïns.

            Aquesta decisió arbitrària i injustificable, aplega al mateix temps que  s’imposa de manera irregular la celebració dels plenaris a les 12:30 del matí per impedir l’accés als veïns que treballen . “ Al PP es veu li sap mal que els veïns es puguen assabentar de tot allò que passa en els plenaris, de com els regidors del PP fan el ridícul en cada un d’ells, de com no tenen arguments ni per defensar les seues propostes i com rebutgen les aportacions en positiu que fa l’oposició. La única versió que volen sàpiguen els veïns és la seua, parcial o tergiversada, que a sobres costa els diners d’un salari d’una persona per a que les elabore”

            La censura a les càmeres de televisió és un pas més en la involució autoritària de l’equip de govern , que en menys d’un any està comportant-se als antípodes del que van prometre.

            Units pel Poble ha animat als veïns a trencar la censura informativa, intentant acudir als plenaris, consultant les webs de l’oposició, i sent crítics al que es publica a la web de l’ajuntament, o el Butlletí d’Informació Municipal, convertit sols en un instrument al servei d’un partit. 

CABANES: UNITS I PSOE CONVOQUEN UN PLE DE L’AJUNTAMENT PER REPROVAR A L’ALCALDE PER FALTAR ALS ACORDS PLENARIS I A LA SEUA PARAULA


LIDÓN MORRALLA FABREGAT , VIRGINIA MARTÍ SIDRO, DIEGO NOEL CATALÀ I CARLES MULET GARCIA, COM A REGIDORS D’AQUEST AJUNTAMENT, PRESENTEN LA SEGÜENT PROPOSTA AL PLE PER APROVAR UNA REPROVACIÓ A L’ALCALDE DE CABANES PER LA SEUA FALTA A LA PARAULA I ALS ACORDS PLENARIS APROVATS PER UNANIMITAT.

EXPOSEN: 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

En el seu article 46.  punt  2. diu que “ el Ple celebra sessió extraordinària quan as ho decidisca el President o ho sol·licite la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap regidor puga sol·licitar més de tres anualment. En aquest últim cas, la celebració del mateix no podrà demorar-se per més de quinze dies hàbils des que fóra sol·licitada, no podent incorporar-se l’assumpte a l’ordre del dia d’un Ple ordinari o d’un altre extraordinari amb més assumptes si no ho autoritzen expressament els sol·licitants de la convocatòria.

Si el President no convocara el Ple extraordinari sol·licitat pel nombre de regidors indicat dins del termini assenyalat, quedarà automàticament convocat per al desè dia hàbil següent al de la finalització d’aquest termini, a les dotze hores, la qual cosa serà notificat pel Secretari de la Corporació a tots els membres de la mateixa l’endemà de la finalització del termini citat anteriorment. En absència del President o de qui legalment haja de substituir-li, el Ple quedarà vàlidament constituït sempre que concórrega el quòrum requerit en la lletra c) d’aquest precepte, en aquest cas serà presidit pel membre de la Corporació de major edat entre els presents.

Per això, els quatre regidors signants,

sol·liciten d’acord a la llei esmenada, la convocatòria d’un ple extraordinari amb un únic punt de dia consistent en la “reprovació del Senyor Alcalde per faltar a la seua paraula i als acords plenaris aprovats per unanimitat “

Des de l’inici de l’actual legislatura, va haver per part de tots els membres de la corporació promeses i bones paraules per superar etapes anteriors a l’ajuntament de males pràctiques, autoritàries, i per instaurar el diàleg, el respecte, i la cordialitat.

A pesar d’això, en menys d’un any de govern, hem patit una deriva cap a les maneres més autoritàries i irrespectuoses, aplegant a l’extrem recentment d’haver inclòs vulnerat acords del ple que es van prendre en el seu dia per unanimitat.

Igualment greu en un càrrec públic és que s’haja falta a la paraula donada.

 Com a mostra de l’actuació antidemocràtica de l’alcalde podem esmentar com exemple:

         El canvi arbitrari d’horari, als matins, de les sessions plenàries ordinàries de l’ajuntament, quant hi havia un acord unànime del ple de fer-les per la vesprada. Dificultant d’aquesta manera als regidors de l’oposició, i al poble, acudir.

         El canvi d’hora a les 12:30 del matí de les sessions plenàries extraordinàries.

         L’eliminació de les Juntes de Portaveus

         L’eliminació dels punts de precs i preguntes de les Comissions Informatives, que passen també a fer-se al matí.

         La pràctica desaparició de les Comissions Informatives d’Urbanisme, on temes de vital importància per al poble no han estat informats.

         La censura a l’oposició en el primer número del Butlletí d’Informació Municipal.

         El no complir la paraula en la promesa de fer un nou BIM proporcional.

         El no contestar als recursos de reposició presentats per l’oposició.

         En optar sempre per la majoria dels vots en detriment del diàleg (al.legacions presentades pels veïns que mai són ateses, …etc)

Per tot això, davant la involució democràtica i autoritària que està prenent-se per part de l’alcaldia, amb la col·laboració necessària dels membres de l’equip de Govern.


S’acorda.

Reprovar el comportament autoritari i antidemocràtic de l’alcalde de Cabanes per violar acords plenaris adquirits per unanimitat i faltar a la seua paraula.

UNITS Y PSOE CONVOCAN UN PLENO DEL AYUNTAMIENTO PARA REPROBAR AL ALCALDE PARA FALTAR A LOS ACUERDOS PLENARIOS Y A SU PALABRA LIDÓN MORRALLA FABREGAT , VIRGINIA MARTÍ SIDRO, DIEGO NOEL CATALÀ Y CARLES MULET GARCIA, COMO CONCEJALES De ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTAN LA SIGUIENTE PROPUESTA Al PLENO PARA APROBAR UNA REPROBACIÓN Al ALCALDE DE CABANES POR SU FALTA A LA PALABRA Y A LOS ACUERDOS PLENARIOS APROBADOS POR UNANIMIDAD.

EXPONEN: 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En su artículo 46. punto 2. dice que “ el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando asÍ lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún regidor pueda solicitar más de tres anualmente. En este último caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de quince días habiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto a la orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria.

Si el Presidente no convocara el Pleno extraordinario solicitado por el número de concejales indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de este plazo, a las doce horas, lo cual será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma el día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente. En ausencia del Presidente o de quien legalmente tenga que sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido siempre que concurra el quórum requerido en la letra c) de este precepto, en este caso será presidido por el miembro de la Corporación de mayor edad entre los presentes.

Por eso, los cuatro concejales firmantes, solicitan según la ley citada, la convocatoria de un pleno extraordinario con un único punto de día consistente en la “reprobación del Señor Alcalde para faltar a su palabra y a los acuerdos plenarios aprobados por unanimidad “

Desde el inicio de la actual legislatura, hubo por parte de todos los miembros de la corporación prometidas y buenas palabras para superar etapas anteriores al ayuntamiento de malas prácticas, autoritarias, y para instaurar el diálogo, el respeto, y la cordialidad.

A pesar de esto, en menos de un año de gobierno, hemos sufrido una deriva hacia las maneras más autoritarias e irrespetuosas, llegando al extremo recientemente de haber incluso vulnerado acuerdos del pleno que se tomaron en su día por unanimidad.

Igualmente grave en un cargo público es que se haya falta a la palabra dada.

Como muestra de la actuación antidemocrática del alcalde podemos mencionar como ejemplo:


– El cambio arbitrario de horario , por las mañanas, de las sesiones plenarias ordinárias del ayuntamiento, cuándo había un acuerdo unánime del pleno de hacerlas por la tarde. Dificultando de este modo a los concejales de la oposición, y al pueblo, acudir.


– El cambio a las 12:30 de la mañana de las sesiones plenarias extraordinarias. 
– La eliminación de las Juntas de Portavoces


– La eliminación de los puntos de ruegos y preguntas de las Comisiones Informativas, que pasan también a hacerse por la mañana.


– La práctica desaparición de las Comisiones Informativas de Urbanismo, donde temas de vital importancia para el pueblo no han sido informados.


– La censura a la oposición en el primer número del Boletín de Información Municipal.
– El no cumplir la palabra en la promesa de hacer un nuevo BIM proporcional.


– El no contestar a los recursos de reposición presentados por la oposición.


– Al optar siempre por la mayoría de los votos en detrimento del dialogo (, alegaciones presentadas por los vecinos que nunca son atendidas, …etc)

Por todo esto, ante la involución democrática y autoritaria que está tomándose por parte de la alcaldía, con la colaboración necesaria de los miembros del equipo de Gobierno.


Se acuerda.

Reprobar el comportamiento autoritario y antidemocrático del alcalde de Cabanes para violar acuerdos plenarios adquiridos por unanimidad y faltar a su palabra. 

CABANES: UNITS I PSOE CONVOQUEN UN PLE DE L’AJUNTAMENT PER REPROVAR A L’ALCALDE PER FALTAR ALS ACORDS PLENARIS I A LA SEUA PARAULA


LIDÓN MORRALLA FABREGAT , VIRGINIA MARTÍ SIDRO, DIEGO NOEL CATALÀ I CARLES MULET GARCIA, COM A REGIDORS D’AQUEST AJUNTAMENT, PRESENTEN LA SEGÜENT PROPOSTA AL PLE PER APROVAR UNA REPROVACIÓ A L’ALCALDE DE CABANES PER LA SEUA FALTA A LA PARAULA I ALS ACORDS PLENARIS APROVATS PER UNANIMITAT.

EXPOSEN: 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.


En el seu article 46.  punt  2. diu que “ el Ple celebra sessió extraordinària quan as ho decidisca el President o ho sol·licite la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap regidor puga sol·licitar més de tres anualment. En aquest últim cas, la celebració del mateix no podrà demorar-se per més de quinze dies hàbils des que fóra sol·licitada, no podent incorporar-se l’assumpte a l’ordre del dia d’un Ple ordinari o d’un altre extraordinari amb més assumptes si no ho autoritzen expressament els sol·licitants de la convocatòria.

Si el President no convocara el Ple extraordinari sol·licitat pel nombre de regidors indicat dins del termini assenyalat, quedarà automàticament convocat per al desè dia hàbil següent al de la finalització d’aquest termini, a les dotze hores, la qual cosa serà notificat pel Secretari de la Corporació a tots els membres de la mateixa l’endemà de la finalització del termini citat anteriorment. En absència del President o de qui legalment haja de substituir-li, el Ple quedarà vàlidament constituït sempre que concórrega el quòrum requerit en la lletra c) d’aquest precepte, en aquest cas serà presidit pel membre de la Corporació de major edat entre els presents.

Per això, els quatre regidors signants,

sol·liciten d’acord a la llei esmenada, la convocatòria d’un ple extraordinari amb un únic punt de dia consistent en la “reprovació del Senyor Alcalde per faltar a la seua paraula i als acords plenaris aprovats per unanimitat “

Des de l’inici de l’actual legislatura, va haver per part de tots els membres de la corporació promeses i bones paraules per superar etapes anteriors a l’ajuntament de males pràctiques, autoritàries, i per instaurar el diàleg, el respecte, i la cordialitat.

A pesar d’això, en menys d’un any de govern, hem patit una deriva cap a les maneres més autoritàries i irrespectuoses, aplegant a l’extrem recentment d’haver inclòs vulnerat acords del ple que es van prendre en el seu dia per unanimitat.

Igualment greu en un càrrec públic és que s’haja falta a la paraula donada.

 Com a mostra de l’actuació antidemocràtica de l’alcalde podem esmentar com exemple:

         El canvi arbitrari d’horari, als matins, de les sessions plenàries ordinàries de l’ajuntament, quant hi havia un acord unànime del ple de fer-les per la vesprada. Dificultant d’aquesta manera als regidors de l’oposició, i al poble, acudir.

         El canvi d’hora a les 12:30 del matí de les sessions plenàries extraordinàries.

         L’eliminació de les Juntes de Portaveus

         L’eliminació dels punts de precs i preguntes de les Comissions Informatives, que passen també a fer-se al matí.

         La pràctica desaparició de les Comissions Informatives d’Urbanisme, on temes de vital importància per al poble no han estat informats.

         La censura a l’oposició en el primer número del Butlletí d’Informació Municipal.

         El no complir la paraula en la promesa de fer un nou BIM proporcional.

         El no contestar als recursos de reposició presentats per l’oposició.

         En optar sempre per la majoria dels vots en detriment del diàleg (al.legacions presentades pels veïns que mai són ateses, …etc)

Per tot això, davant la involució democràtica i autoritària que està prenent-se per part de l’alcaldia, amb la col·laboració necessària dels membres de l’equip de Govern.


S’acorda.

Reprovar el comportament autoritari i antidemocràtic de l’alcalde de Cabanes per violar acords plenaris adquirits per unanimitat i faltar a la seua paraula.

UNITS Y PSOE CONVOCAN UN PLENO DEL AYUNTAMIENTO PARA REPROBAR AL ALCALDE PARA FALTAR A LOS ACUERDOS PLENARIOS Y A SU PALABRA LIDÓN MORRALLA FABREGAT , VIRGINIA MARTÍ SIDRO, DIEGO NOEL CATALÀ Y CARLES MULET GARCIA, COMO CONCEJALES De ESTE AYUNTAMIENTO, PRESENTAN LA SIGUIENTE PROPUESTA Al PLENO PARA APROBAR UNA REPROBACIÓN Al ALCALDE DE CABANES POR SU FALTA A LA PALABRA Y A LOS ACUERDOS PLENARIOS APROBADOS POR UNANIMIDAD.

EXPONEN: 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En su artículo 46. punto 2. dice que “ el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando asÍ lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún regidor pueda solicitar más de tres anualmente. En este último caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de quince días habiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto a la orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria.

Si el Presidente no convocara el Pleno extraordinario solicitado por el número de concejales indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de este plazo, a las doce horas, lo cual será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma el día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente. En ausencia del Presidente o de quien legalmente tenga que sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido siempre que concurra el quórum requerido en la letra c) de este precepto, en este caso será presidido por el miembro de la Corporación de mayor edad entre los presentes.

Por eso, los cuatro concejales firmantes, solicitan según la ley citada, la convocatoria de un pleno extraordinario con un único punto de día consistente en la “reprobación del Señor Alcalde para faltar a su palabra y a los acuerdos plenarios aprobados por unanimidad “

Desde el inicio de la actual legislatura, hubo por parte de todos los miembros de la corporación prometidas y buenas palabras para superar etapas anteriores al ayuntamiento de malas prácticas, autoritarias, y para instaurar el diálogo, el respeto, y la cordialidad.

A pesar de esto, en menos de un año de gobierno, hemos sufrido una deriva hacia las maneras más autoritarias e irrespetuosas, llegando al extremo recientemente de haber incluso vulnerado acuerdos del pleno que se tomaron en su día por unanimidad.

Igualmente grave en un cargo público es que se haya falta a la palabra dada.

Como muestra de la actuación antidemocrática del alcalde podemos mencionar como ejemplo:


– El cambio arbitrario de horario , por las mañanas, de las sesiones plenarias ordinárias del ayuntamiento, cuándo había un acuerdo unánime del pleno de hacerlas por la tarde. Dificultando de este modo a los concejales de la oposición, y al pueblo, acudir.


– El cambio a las 12:30 de la mañana de las sesiones plenarias extraordinarias. 
– La eliminación de las Juntas de Portavoces


– La eliminación de los puntos de ruegos y preguntas de las Comisiones Informativas, que pasan también a hacerse por la mañana.


– La práctica desaparición de las Comisiones Informativas de Urbanismo, donde temas de vital importancia para el pueblo no han sido informados.


– La censura a la oposición en el primer número del Boletín de Información Municipal.
– El no cumplir la palabra en la promesa de hacer un nuevo BIM proporcional.


– El no contestar a los recursos de reposición presentados por la oposición.


– Al optar siempre por la mayoría de los votos en detrimento del dialogo (, alegaciones presentadas por los vecinos que nunca son atendidas, …etc)

Por todo esto, ante la involución democrática y autoritaria que está tomándose por parte de la alcaldía, con la colaboración necesaria de los miembros del equipo de Gobierno.


Se acuerda.

Reprobar el comportamiento autoritario y antidemocrático del alcalde de Cabanes para violar acuerdos plenarios adquiridos por unanimidad y faltar a su palabra. 

CABANES: L’OPOSICIÓ (UNITS I PSOE) ABANDONA EN BLOC EL PLE DE CABANES AL CONVOCAR L’ALCALDE UN PLE ORDINARI IRREGULAR.


Tots els regidors de l’oposició a Cabanes, conformada pels grups municipals de PSPV-PSOE i Units pel Poble-Compromís Municipal, han abandonat aquest matí el plenari ordinari de l’ajuntament de Cabanes, davant la convocatòria irregular d’aquest.

            La convocatòria d’aquest ple a les 12:30 del matí, és completament irregular i possiblement il•legal al vulnerar allò acordat en el primer ple de l’actual mandat, el de 23 de juny de 2011, on textualment s’acorda per unanimitat, celebrar totes les sessions ordinàries de l’ajuntament ple, el darrer dijous de cada bimestre les 19 hores.

L’article 78 del ROF diu que la decisió del Ple no la pot alterar l’alcalde de forma unilateral sinó que fa falta un altre acord per a la seua vàlida modificació. I l’alcalde estaria impedint que determinats membres de la Corporació puguen assistir a les sessions plenàries per aquest canvi arbitrari, infringeix el que es disposa en l’article 23 de la Constitució Espanyola: 1. “Els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics directament o per mitjà de representants, lliurement triats en eleccions periòdiques per sufragi universal”. Existeixen nombroses sentències que ens donen la raó: La negativa de l’Alcalde o President a celebrar sessió ordinària en la data prefixada lesiona el dret fonamental de participació en els assumptes públics recollit en l’art. 23-CE. ( STS de 9 de Juny de 1988)

Des d’Units pel Poble-Compromís Municipal i el PSPV-PSOE s’ha volgut, abandonant el plenari després de la lectura i aprovació de l’acta anterior, no participar ni ser còmplices d’aquesta imposició irracional per part de l’alcaldia.

 Celebrant els plenaris a les 12:30 del matí es dificulta acudir als regidors de l’oposició que no viuen de l’ajuntament, als veïns que treballen,  i es falta a la paraula donada en el seu dia pel propi alcalde, a més d’estar violant un acord plenari  d’unanimitat.

            L’oposició en bloc de Cabanes ha criticat el comportament autoritari i prepotent i falta de respecte a l’oposició al violar els acords unànimes i canviar i canviar unilateralment les dates dels plenaris”

CABANES: LA OPOSICIÓN (UNITS Y PSOE) ABANDONA EN BLOQUE EL PLENO DE CABANES AL CONVOCAR El ALCALDE UN PLENO ORDINARIO IRREGULAR.

Todos los regidores de la oposición en Cabanes, conformada por los grupos municipales de PSPV-PSOE y UNITS PEL POBLE-Compromís Municipal, han abandonado esta mañana el pleno ordinario del ayuntamiento de Cabanes, ante la convocatoria irregular de este.

La convocatoria de este pleno a las 12:30 de la mañana, es completamente irregular y posiblemente ilegal al vulnerar aquello acordado en el primer pleno del actual mandato, el de 23 de junio de 2011, donde textualmente se acuerda por unanimidad, celebrar todas las sesiones ordinarias del ayuntamiento pleno, el último jueves de cada bimestre las 19 horas. 


El artículo 78 del ROF dice que la decisión del Pleno no la puede alterar el alcalde de forma unilateral sino que hace falta otro acuerdo para su válida modificación. Y el alcalde estaría impidiendo que determinados miembros de la Corporación puedan asistir a las sesiones plenarias por este cambio arbitrario, infringe lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Española: 1. “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Existen numerosas sentencias que nos dan la razón: La negativa del Alcalde o Presidente a celebrar sesión ordinaria en la fecha prefijada lesiona el derecho fundamental de participación en los asuntos públicos recogido en el arte. 23-CE. ( STS de 9 de Junio de 1988)

Desde UNITS PEL POBLE-Compromís Municipal y el PSPV-PSOE se ha querido, abandonando el pleno después de la lectura y aprobación del acta anterior, no participar ni ser cómplices de esta imposición irracional por parte de la alcaldía.

Celebrando los plenos a las 12:30 de la mañana se dificulta acudir a los regidores de la oposición que no viven del ayuntamiento, a los vecinos que trabajan, y se falta a la palabra dada en su día por el propio alcalde, además de estar violando un acuerdo pleno de unanimidad.


La oposición en bloque de Cabanes ha criticado el comportamiento autoritario y prepotente y falta de respecto a la oposición al violar los acuerdos unánimes y cambiar y cambiar unilateralmente las fechas de los plenos” 

Cabanes: Units critica que el PP increment un 50% la partida de festes de 2012, abans de començar a gastar el pressupost.

Dels 140.000 € aprovats fa pocs mesos en el pressupost demà es pretén aprovar un increment de 70.000 euros.

25 d’abril  de 2012. L’equip de govern del PP a Cabanes, pretén aprovar demà una modificació de crèdit per incrementar en un 50% la partida destinades a festes locals; si en el pressupost per a 2012 aprovat recentment es destinava 140.000 euros a les festes locals, ara, abans de començar les festes locals maig ( les primeres de les tres, comptant Sant Pere de la Ribera, i les d’Agost), ja han incrementat a 70.000 euros més.

            Aquesta modificació, no té cap garantia de ser la única que patirà aquesta partida, però copsa com es passa en festes als 210.000, mentre sols hi ha en pressupost 5.000 per a benestar social, o 300 per a senyals.

            En 2011 el pressupost era de 176.000 euros, amb un ajuntament amb molt més ingressos.

            Des d’Units pel Poble es lamenta que al mateix temps que des de l’ajuntament es reconeix que les festes organitzades són amb limitacions econòmiques i sense grans esdeveniments, no s’haja tingut la capacitat de buscar alternatives més econòmiques. L’actual situació permet poder negociar amb orquestres, ramaderies i espectables, preus més assequibles que abans, tenint l’ajuntament més marge. Encara així, abans de començar es preveu gastar-se un 50% més, en unes festes monòtones, reiteratives i sense cap nou al·licient.

            Units pel Poble ha lamentat igualment la incapacitat de l’equip de govern en donar participació, ja que tot i haver-se creat la Comissió Informativade festes, i haver-se promés en el seu dia demanar opinió i col·laboració a l’oposició, aquesta Comissió sols s’ha convocat per a en tres minuts donar el programa de festes ja tancat. Amb una mica d’iniciativa, originalitat, i amb la col·laboració de tot, es podrien fer les festes molt més econòmiques, diverses i participatives, i  no haver de tirar sempre de romanents de crèdit que es podrien destinar a infinitat de coses productives per al poble.

Cabanes: Units pel Poble denúncia que l’alcalde torna a faltar a la seua paraula i convoca els plens pel matí , vulnerant l’acord plenari sobre el seu horari

 Cabanes 24 de abril de 2012. El grup municipal d’Units pel poble-Compromís Municipal ha intentat avui fer entrar en raó a l’alcalde del municipi, advertint-li de la inviabilitat de mantindre la convocatòria del pròxim ple ordinari de l’ajuntament per al dijous proper a les 12:30 del matí.
La convocatòria d’aquest ple a les 12:30 del matí, és completament irregular i possiblement il•legal al vulnerar allò acordat en el primer ple de l’actual mandat, el de 23 de juny de 2011,on textualment s’acorda per unanimitat, celebrar totes les sessions ordinàries de l’ajuntament ple, el darrer dijous de cada bimetresa les 19 hores. L’article 78 del ROF diu que la decisió del Ple no la pot alterar l’alcalde de forma unilateral sinó que fa falta un altre acord per a la seua vàlida modificació. I l’alcalde estaria impedint que determinats membres de la Corporació puguen assistir a les sessions plenàries per aquest canvi arbitrari, infringeix el que es disposa en l’article 23 de la Constitució Espanyola: 1. “Els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics directament o per mitjà de representants, lliurement triats en eleccions periòdiques per sufragi universal”. Existeixen nombroses sentències que ens donen la raó: La negativa de l’Alcalde o President a celebrar sessió ordinària en la data prefixada lesiona el dret fonamental de participació en els assumptes públics recollit en l’art. 23-CE. ( STS de 9 de Juny de 1988) . Avui, a pesar d’intentar fer recapacitar a l’alcalde, i d’haver enviat sentències advertint de la irregularitat, no ha estat possible. La gravetat del fet està primer de tot, en trair de nou la paraula donada, ja que el recuperar les sessions plenàries a les 7 de la vesprada havia estat una reivindicació de l’oposició, sobre tot per retornar al poble el dret a acudir als plens ( si es fan a les 12:30, la gent que treballa no pot acudir). L’alcalde que sol eixir sempre molt mal parat dels plens per la incapacitat a respondre i estar a l’altura, ha pres bona nota i ha optat per impedir l’accés als veïns. Però allò més greu és que no respecte la paraula donada, i un càrrec públic sense paraula és un perill públic. En segon terme, perquè dificulta als regidors que no viuen de l’ajuntament ( l’oposició), a acudir als plens ( per motius obvis, algunes activitats professionals no permeten deixar la feina a les 12:30 del matí per acudir a una comissió o ple) En tercer lloc, perquè vulnera els acords plenaris i això crea un precedent perillós, ja que quant hom perd l’ oremus i es creu per sobre dels acords oficials, pot deixar sense efecte tots els acords. A més, s’entra en una dinàmica en la qual tot l’acordat en aquest ple pot ser nul de ple dret i sense efectes, i al final, obligarà a dur a l’equip de govern als tribunals per infringir la normativa. En quart lloc, perquè un alcalde que cobra 2400 euros al mes, més 100 euros a la setmana per Junta de Govern, més 100 euros de ple, més 50 per comissions informatives, hauria de dedicar-se les 24 hores al seu poble, i no com ara, que li molesta anar per les vesprades per poder dedicar-se als seus negocis particulars. Aquesta decisió unilateral, autoritària i irracional tira per terra les promeses de diàleg i bones pràctiques dels regidors del PP, i els ancora en la dreta més extrema i irrespectuosa, sent responsables tot l’equip de govern d’aquesta falta de respecte als propis veïns, a l’impedir-los acudir al ple. A col•lació, columna de la COPE d’avui: DIMARTS, ABRIL 24, 2012 El valor de la paraula http://carlesmulet.blogspot.com.es/2012/04/el-valor-de-la-paraula.html#more columna d’avui a la COPE La paraula donada i el seu compliment diferencia a les persones de veritat, aquelles que tenen alguna cosa dins, les persones de bona fusta, de les persones prescindibles, sense valor, volàtils. Els contractes verbals sempre han estat una tradició valenciana, amb més valor simbòlic que els documents firmats per una dotzena de notaris, veritat que és una paraula preciosa, “aparaular”. Per això, quant una persona te falta a la paraula, perd tota la dignitat i credibilitat i més si és un polític o càrrec públic. ¿ Qui es fia de qui promet, per la seua paraula, complir o fer qualsevol cosa, per a la primera de canvi fer justament el contrari?. Ens podem equivocar tots, i ahi d’aquell que no s’enganya mai, el rectificar és tot un art, que s’aprèn a l’errar, i aprendre a trobar les coses en les quals ens hem enganyat, demanar disculpes, corregir i evitar caure en els mateixos errors, és també una activitat gratificant. Qui creu tindre sempre la veritat absoluta, qui creu tindre sempre la raó, no sol ser una persona massa sensata. Per això, la dignitat de les persones va més enllà del seu ofici o de la seua aportació temporal, en el cas dels polítics; un no naix càrrec públic i la seua permanència en les institucions mai deuria ser vitalícia, per això, a banda de l’arrogància i el perdre la perspectiva de la realitat que puga provocar assumir un càrrec als propens a tindre deliris de grandesa, qui pateixen d’egos malaltissos, està la realitat de que després d’eixa etapa, hem de tornar a ser persones, poder caminar per carrer amb la cara ben alta, haver deixat una gestió neta i transparent, i haver intentat ser una persona correcta. Les ideologies, la formació, l’interés, fa vore les coses des de perspectives molt diferents, i sovint confrontades, però això mai es pot fer perdent el respecte; els que estan al govern estan perquè una majoria ho ha triat, però els que estan a l’oposició, també representen igual de legítimament a una porció del poble, i per tant, com a veu del poble , i no entendre això, és no ser un demòcrata. Gestionar les coses de tots, tindre en les teues mans el futur de les persones en major o menor mesura ha de donar de precís vertigen i una responsabilitat tremenda, alguns potser s’ho agarren simplement com a un instrument per traure un jornal, de la mateixa manera que podrien estar fent qualsevol altra cosa, per a alguns, açò és algo infinitament més, una vocació, un servei, un intent per canviar les coses, un no saber estar sense intentar-ho. Per això, conceptes com dignitat han de ser exigibles a qui està en càrrecs públics, donar exemple, ser humil, dialogant, acceptar les crítiques, assumir no tindre sempre la raó, saber escoltar i aplegar a consensos. I també, saber defensar les idees i punts de vista. Som tots persones, i ens hem de comportar com a tals, i la paraula ens diferència, a alguns de les bèsties. – + info 605440283 http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com