llegir ací:  propuesta reclam RPT (2)

La proposta d’acord que l’alcaldessa de Cabanes du avui a la comissió d’Hisenda que es celebrarà avui a la 1, es resol les al.legacions presentades per un treballador de l’ajuntament a la “Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2015”, i en l’exposició de motiu, des del pròpia alcaldia es diu que “ Per mandat de l’article 172 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tot expedient administratiu, haurà de ser informat pel cap de la dependència a la qual corresponga tramitar-ho, exposant els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què fonamente el seu criteri. Tal informe és preceptiu i, donat el seu contingut evidentment jurídic, hauria de ser emès per un funcionari que compte amb titulació suficient.


Fins avui, en l’àmbit urbanístic, tals informes s’han emès pel recurrent, pertanyent al grup C1. Aquesta irregularitat, per a poder ser considerada causa de nul·litat de ple dret ha de suposar un element essencial del procediment, la qual cosa exigeix una anàlisi cas per cas (vegeu en aquest sentit, entre unes altres, la sentència del Tribunal
Suprem de 12 de maig de 2004). No obstant açò, en nombroses ocasions, el TSJ de Canàries (seu Las Palmas), ha declarat nul·les les llicències d’obres concedides amb absència de l’informe jurídic preceptiu (vegeu sentència de 15 de gener de 2008, entr
e altres). I enumera sentències que declaren nul·les tots els informes emesos per personal no qualificat.

 

 

És a dir, qui emetia els informes urbanístics de l’ajuntament de Cabanes, durant anys, ha estat una persona sense la titulació mínima exigida ( no és ni llicenciat),  i cal recordar que l’ajuntament de Cabanes ha estat tramitant per exemple el PAI més gran d’Europa amb més de 18 milions de metres quadrats, o diversos PAIS de grans dimensions al llarg i ample de terme municipal, fins a quatre zones programades com polígon industrial, entre altres.  I al mateix temps, qui ostentava el càrrec de cap de l’àrea d’urbanisme ho era durant llargs periodes  també de secretaria, emetent informes que d’acord amb aquestes sentències també serien nuls ( tot això mentre existia dins l’ajuntament personal que sí estaria qualificat per a eixes funcions).

 

Aquest informe d’alcaldia obri moltes portes de cara als diversos processos judicials en els quals està immers esta persona i denunciat pel principal grup de l’oposició a Cabanes; Units pel Poble-Compromís.