Cabanes aprova cinc mocions d’Units pel Poble-Compromís.

Cabanes a 8 de febrer de 2016. El grup municipal d’Units pel Poble-Compromís continua amb la seua tasca de proposta permenent per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i en el darrer ple ordinari es van aprovar cinc mocions, no totes per unanimitat.

 

 

1- MOCIÓ COMUNICACIÓ CORPORATIVA I INSTITUCIONAL ( vots d’Units i PSOE)  En l’actualitat el “periodista” al servei del PP el paguem tots els veïns i ens costa uns 10.000 euros a l’any. Les coses que publica no solen ser d’interés general, sempre dóna la versió sols del PP i menysprea l’oposició.

 

Des de l’alcaldia es va decidir contractar un “servei de comunicació corporativa i institucional”.

 

Donat l’escàs volum d’activitats i esdeveniments que el consistori realitza i que succeeixen al municipi i tenint en compte l’escassa rellevància que tenen per ser notícia, i donada la situació econòmica actual, on els diners públics s’han de destinar a cobrir necessitats prioritàries

 

Considerem que aquest municipi no té la necessitat d’un periodista permanent.

 

 

 

Per tot això, es proposa al ple:

 

PRIMER: instar a l’alcaldia a no renovar aquest contracte de comunicació ni fer-ne cap altre al respecte, cobrint aquesta necessitat puntual convidant als mitjans de comunicació per cobrir la notícia en moments rellevants.

 

 

 

 

 

2MOCIÓ PER DEMANAR A CORREUS SOLUCIONE ELS PROBLEMES QUE OCASIONA EL CODI POSTAL 12595 (aprovada per unanimitat)

 

El terme municipal de Cabanes compta amb dos codis postals, el 12180 per al nucli urbà de Cabanes i voltants i el 12595 a la Ribera i zones disperses del municipi.

 

Amb la informatització del servei de correus, quan necessites fer algun enviament en algun lloc oficial (correus, la universitat, etc.) on l’adreça no la pots escriure a mà a la carta o al paquet, dóna molts problemes perquè o directament no apareix Ribera de Cabanes com a opció o si poses Cabanes el que et sol passar és que no associa Cabanes amb el codi postal de la Ribera, el 12595, no dóna l’opció a posar-lo.

 

I genera molts problemes perquè no apareix eixe codi en molts formularis electrònics de llocs oficials. I des del servei de correus de la Ribera solen tindre a més molts maldecaps, ja que molts enviaments per a veïns i veïns de la Ribera acaben aplegant a les oficines de Cabanes, que són autònomes del servei de la  Ribera, i ha de ser el propi operari de la Ribera qui s’encarregue voluntàriament de  baixar-les i  tarden més temps a arribar  tot perquè el Codi Postal de la Ribera sembla no estar donat d’alta als llocs virtuals pel propi servei de Correus. ( fet que no passa, per exemple, amb altres municipis amb semblant situació com Alcalà de Xivert/ Alcossebre )

 

 

Per tot aixó es proposa al ple la següent moció:

 

PRIMER: El ple de Cabanes acorda que l’ajuntament inste de manera urgent a Correus a solucionar esta problemàtica donant d’alta a tots els efectes en els formularis virtuals i els serveis electrònics el codi postal  12595.

 

 

 

 

 

 

 

MOCIÓ PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ DELS PLENS EN LA WEB MUNICIPAL. (Aprovada per unanimitat)

 

En moltes ocasions, en els plens ordinaris, la part de fiscalització dels òrgans del govern no acaba de materialitzar-se en el propi ple, perquè bona part de les preguntes no són respostes en l’acte, i no consta per tant en acta la resposta que en posterioritat, en teoria, contesta per escrit l’alcaldessa als grups de l’oposició.

 

Estos temes solen ser d’actualitat per a la població, i un clar exemple de transparència és que siguen sempre coneixedors d’alló que passa, es debat, s’aprova i es respon a l’ajuntament. Per això, com les actes dels plens ordinaris no són oficials fins a que siguen aprovades per un ple posterior, i és aleshores quan es poden penjar a l’espai web com aprovades, i atenent a que també l’alcaldessa ha de respondre per escrit a eixos precs amb anterioritat  amb proper ple ordinari, veiem necessari que a més de l’acta de cada sessió ordinària, íntegra tal i com s’haja aprovat ha de ser penjada, també haurien de fer-se per mitjà d’un anexe, perfectament indicat, les respostes escrites que es donen a preguntes formulades en els plens (ordinaris o no) que no hagen estat respostes en el propi ple

 

Per tot aixó es proposa al ple la següent moció:

 

PRIMER: El ple de Cabanes acorda que a més de les actes íntegres aprovades, es pengen a la web com un annexe perfectament indicat, les respostes que es done per escrit per part de l’alcaldia a

 

 

 

 

 

 

 

MOCIÓ PER ELABORAR UN ESTUDI DE MILLORA DE LA CIRCULACIÓ, SENYALITZACIÓ I L’APARCAMENT EN ELS CARRERS DEL MUNICIPI. ( aprovada per unanimitat)

 

Molts són els veïns i veïnes que amb freqüència mostren el seu malestar per una deficient senyalització dins dels diversos nuclis urbans del municipi, o directament per la manca d’aquesta senyalització.

 

 

Per això, cal una revisió global de la situació actual de la senyalització viària de  tots els nuclis del terme, tant incorporant noves senyalitzacions  que ara no existeixen, com regular l’aparcament periòdic en aquells carrers principals que es queden estrets per aparcar en doble sentit.  Igualment, aprofitant aquest treball, repensar al mateix temps el sentit circulatori d’algunes de les vies actuals.

 

Per tot això es proposa al ple

 

Primer, el ple de Cabanes aprova demanar iniciar els tràmits per elaborar per part dels tècnics un estudi de millora de la circulació, senyalització i aparcament en els carrers del municipi, el qual estarà obert a la participació dels representants veïnals.

 

 

 

 

MOCIO PER DOTAR A CABANES D’UN PLA DE POLITIQUES D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ (aprovada per unanimitat, a pesar de no fer res al respecte, el “servei d’informació municipal” sols ha transmés la valoración que ha fet el PP d’una proposta que no és seua)

 

Degut a la quasi nul·la actuació que l’equip de govern ha dut a terme en aquest any i com a conseqüència de la llarga crisi que venim patint, ens trobem en una situació en la qual la taxa d’atur en octubre 2015 està al voltant del 20%.

 

A data de gener 2016 tenim en Cabanes una població de 3.024 habitants. Amb una població activa de 1159 persones, (en edat de treballar), 932 afiliats a la Seguretat Social i d’aquests, 227 persones i les seues famílies es troben en situació d’atur, alguns en situació molt precària.

Cal destacar que tampoc des de l’Ajuntament es pren cap mesura per pal·liar l’atur de llarga durada, tenim al voltant del 50% dels desocupats, 112 persones que no treballen fa mes d’un any, amb el que suposa haver esgotat la prestació i el subsidi en molts casos.

 

També caldria un estudi dels sectors més afectats com sectors de la construcció i agricultura, sector serveis, atur en joves, majors de 45 anys, dones i atur en persones sense formació, on segons les estadístiques facilitades pel SERVEF tenim 150 persones desocupades sense el GRADUAT ESCOLAR o equivalent.

 

 

Mostra del poc interès és que:

 

1.Partides: en els pressupostos de 2015, la partida de “Fomento del Empleo” ha estat de sols de 1000€, i ens sembla totalment insuficient i molt poc ambiciosa si es té en compte les actuacions que altres ajuntament propers tenen respecte a aquesta àrea. Tan sols caldria sumar-se a les ajudes o subvencions que ja existixen.

 

 

  1. Figura de l’ADOL. Cal fer present aquesta figura dins de l’objectiu de dinamització de l’activitat empresarial i la promoció econòmica local, així com la promoció de la formació i l’ocupació. Aquest servei va dirigit a persones desocupades, emprenedores i empresàries. Funcions d’aquesta figura són:

*Fomentar l’ocupació, informar als aturats de les ofertes de treball tant pública com privada.

*Orientació per ajudar a la cerca activa de treball, ferramentes i com afrontar el procés de selecció. Amb una atenció personalitzada de cada aturat tenint entrevistes regulars. Programant tallers d’ocupació per fer Currículum Vitae, Agenda de cerca de treball, guia de recursos(xarxes, borses, boe, etc)

*Sol·licitud i gestió dels programes oferits per òrgans superiors com: Emcorp, Salari jove,Talleres d’ocupació. Programant tallers de formació , xarrades i jornades formatives.

*Formació d’Emprenedors I Empresaris orientant en els recursos existents en el CEDES Vall D’alba, mantenint i consolidant la empresa. Així com la Promoció empresarial, orientat a la creació de noves empreses ( informant de les ajudes i subvencions a emprenedors i punts de tramita cio(CEEI, IMPIVA, SERVIPYMES, CAMARA de comerç de CS, etc)

 

 

3.Manca de talles d’ocupació: aquest Ajuntament diu que no és possible perquè s’hauria de contractar professional i això no està contemplat en els pressupostos de 2015….per tant demanen que es tingue en conte en els nous pressuposts i que es sol·liciten aquest tallers, per a projectes tan necessaris com podrien ser per exemple la restauració de patrimoni històric i els seus entorns ( arc romà..etc) , reparació de camins etc,), o també taller per assistència a majors, peons de jardineria,..), donara treball durant 6 mesos a gent desocupada, tant peons, con administratius, directius de projecte, professionals… i milloraria zones del poble que estan molt abandonades, tot açò amb el finançament de Conselleria, com han fet les poblacions veïnes amb ajudes de més de 150.000€ destinades a restaurar o crear borses de treball.

 

4 Cooperació en el SERVEF, des de la direcció d’aquest organisme ens s’ha transmès el seu malestar per l’escassa assistència a la formació que va tindre lloc a aquest Ajuntament per la utilització de l’“oficina AutoServef” instal·lada en 2014.

 

La formació que es va fer als ADOL/ADL, no ha tingut aprofitament ja que en l’actualitat no existix aquesta figura i creiem necessària.

Aquest equip de govern no ha sol·licitat ninguna formació ni col·laboració per a dur a terme projectes com Tallers d’ocupació, Certificats de Professionalitat, Escoles Taller…

 

 

5 falta d’un Pla de pràctiques amb empreses EMPRESES (Pràctiques no laborals) :

Caldria posar en marxa o fer alguna gestió per millorar aquesta relació en les empreses de la població, per tal de facilitar l’ocupació de gent del poble, tenim empreses com: Residencia Savia (Auxiliars de clínica i gerocultors), etc.

També des de Diputació van a tindre lloc polítiques enfocades a desenvolupar la relació entre empreses de les zones que pertanyen al centres CEDES, Vall d’Alba, Segorbe,…mitjançant tècnics d’ocupació que visitaran les empreses per vore les necessitats real de treballadors, perfils etc

6 falta de formació bàsica per a les persones(sense títol de graduat escolar), Cal vore la possibilitat de tindre formació per adults i també des d’Units voldríem saber en quina situació va quedar la proposta de tindre un Centre SERVEF per fer formació, amb aules homologades per impartir cursos oficials.

 

7-. la pàgina web de l’ajuntament no dóna servei: nul·la oferta laboral, i també nul·la actualització i informació sobre les empreses de la zona on poder deixar el Currículum. Caldria millorar-la i actualitzar-la.

 

 

 

L’objectiu és activar a l’equip de govern per a que prengue mesures, per tant, ES PROPOSA AL PLE LA SEGUENT MOCIÓ:

 

 

l’ajuntament en ple de Cabanes acorda Impulsar un pla local d’ocupació i formació que replegue i calendaritze els següents punts.

 

 

 

 

  1. Augmentar suficientment la partida pressupostària de “Fomento del empleo ” per als propers pressupostos.

 

2- Recuperar la figura de L’Agent d’ocupació i desenvolupament local (ADOL).
3- Crear TALLERS D’OCUPACIO,

 

4- Cooperació amb el SERVEF,

 

5- Pla de pràctiques amb empreses S (Pràctiques no laborals) :

 

6- Formació bàsica per a les persones(sense títol de graduat escolar),

 

7- millorar l’oferta laboral de la pàgina web de l’ajuntament

 

 

Cabanes, també víctima dels sobre costos de ciegsa

L’empresa muntada pel PP amb diners públics, per construir en teoria centres educatius, on s’ha calculat com van acabar costant del doble de si els haguera adjudicat directament la Conselleria, i on també s’ha sabut ara que es tenia en nòmina altíssima a gent del PP per no acudir ni a treballar, també va fer les seues malifetes a Cabanes.

A pesar del poc que ha invertit la Consellaria  d’Educació en el municipi durant l’etapa del PP ( perquè tot s’ho enduia Vall d’Alba, com a la resta de la comarca)

 

Les obres de 2002 en el CP Nostra Senyora del Bon Succés, en les unitats d’infantil i primària, adjudicades a la UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A AREINSA ARQ. E INGENIEROS, licitades per 3.074.000,94 es van adjudicar per  3.539.712,09 i han acabat costant a les arques públiques   3.742.474,90, és a dir,  202.762,81 euros més del que tocava, el 6%.

 

 

S’emmarca en les dades que ha fet públiques la  Intervenció General de la Generalitat sobre Ciegsa, en procés de liquidació després d’assumir el Consell un deute superior als 1.700 milions d’euros. Ahí es detalla com els 610 centres escolars construïts o reformats per aquesta mercantil entre 2001 i 2014 han costat 2.039,8 milions, un 36,07 % més car dels 1.304 milions que s’haurien pagat si les obres les haguera adjudicat directament la Conselleria d’Infraestructures.

A aquests  735,8 milions cal sumar els 393,3 milions en interessos i despeses financeres que segons quantifica la Intervenció va assumir Ciegsa pels quasi 2.600 milions en préstecs i pòlisses de crèdit que va demanar als bancs pels impagaments del Consell, el muntant global s’eleva a 1.129,1 milions.

Cabanes, municipi oblidat per la Conselleria, també va ser part d’aquest gran frau de CIEGSA,. Per què va acabar constant  202.762,81 euros més del que tocava?, qui va assumir responsabilitats?

 

Què haguera pogut fer-se al poble de Cabanes amb 202.762,81 €, dons molt més del que ha fet el PP en matèria educativa durant tota la seua llarga temporada de govern. De nou, els tentacles de la corrupció apleguen també a Cabanes

Ciudadanos presenta una moció posant malament el nom de Cabanes i eximint a Marina d’Or de fer el camp de futbol de la Ribera

 

 

 

 

Ciudadanos va sorprendre en el darrer plenari de Cabanes al presentar una surrealista moció en la qual començava amb una insòlita denominació del propi municipi como “CABANES DE LARCH”, denominació ni oficial, ni habitual ni mai emprada almenys en els darrers centenar d’anys.

Bé es cert que en alguns escrits de toponimia s’ha usat antigament el nom de “Cabanes de l’Arc” per diferencia de Cabanes de l’Ampordà, en els usos lingüístics catalans, però mai s’havia emprat  CABANES DE LARCH. Aquesta insòlit denominació va crear estupefacció generalitzada.

 

Respecte al contingut de la moció no deixava de ser més sorprenent, ja que instava a que l’ajuntament es fera càrrec de la construcció d’un camp de futbol en la Ribera de Cabanes; quan aquest camp de futbol el tenia que haver construït l’empresa Marina d’Or per haver destruït l’anterior. En cap cas es fa menció a este fet, i al contrari, es parla de la “benevolencia” de la empresa per deixar en l’actualitat instal·lacions en la veïna Orpesa.

 

Aquest partit, vinculat des de la seua creació amb el grup empresarial d’Orpesa, va haver de retirar la moció al rebre les crítiques dels tres restants grups de l’ajuntament.

 

Ciudadanos, oblida que en febrer de 2006 es va signar per part de l’ajuntament un conveni amb el grup Construcciones Castellón 2000 SAU (Marina d’OR), entre les quals, l’empresa, adjudicatària del PAI Torre la Sal es comprometia a dotar a la població d’un camp de futbol “ de mesures reglamentàries amb grades i vestuaris, en la parcel·la dotacions pública destinada en el planejament com a ús esportiu i recreatiu, de 36.058,19 m2 de superfície”.

 

l’empresa fa anys havia entregar el PAI conclòs a l’ajuntament, ni el PAI està acabat, ni el camp de futbol començat, tot i que va ser el primer que van fer desaparèixer; l’anterior camp de futbol de la Ribera per ubicar sobre ell uns aparcaments de vehicles que sempre estan buits.

Des d’aleshores, l’equip es va quedar sense camp, la seua activitat en suspens i condemnats a la diàspora els aficionats. L’ajuntament no va habilitar cap recinte alternatiu, i han passat els anys, el PAI paralitzat, i el camp de futbol desaparegut i sense aparent intenció de fer-se a curt termini.

Un dels altres compromisos oficials, signats per l’empresa i l’alcalde, era que es faria un edifici per la tinença d’alcaldia, un dispensari mèdic i centre social per a la tercera edat, reunits en un edifici d’ aproximadament 500 m2 de superfície, dins d’una superfície de 2280,87 m2, de sòl dotacional.

Units pel Poble-Compromís ha demanat reiteradament a l’equip de govern exigir el camp de futbol en condicions a l’empresa. Ciudadanos, partit impulsat per Marina d’Or, sosprenia a la corporació volent ara que fóra l’ajuntament qui pagara este camp de golf.