Demà es debatrà a Cabanes moció per corregir errors en la ponència de valors que afecta al sector MArina d’Or Golf

Units pel Poble-Compromís presenta per demà està moció al plenari 

MOCIO PER LA CORRECCIÓ D’ERRORS EN LA PONÈNCIA DE VALORS QUE AFECTA Al SECTOR “MARINA D´OR GOLF”


La Ponència de valors dels terrenys situats en el Sector “Marina D´Or Golf” es va informar favorablement per aquest Ajuntament al setembre de 2010, després de detectar una sèrie d’errors numèrics que va motivar la seua prèvia remissió al Cadastre, que va esmenar els mateixos però va mantenir un preu del sòl molt alt per a les seues característiques i l’estat de desenvolupament de l’actuació. 


Els qui van preparar els informes no van fer referència a l’obligatorietat de cessió del 10% d’aprofitament a favor de l’Administració Local, normativament establit amb caràcter imperatiu a nivell estatal per a tot el sòl classificat com a urbanitzable, la qual cosa hauria d’haver incidit en el valor final del preu del sòl, disminuint aquest. En la Ponència de valors que es va tramitar conjuntament amb la de “Marina D´Or Golf” de Cabanes, la d’Oropesa derivada de l’aprovació del Pla parcial “Marina D´Or Golf” d’Oropesa (aprovada per la Direcció territorial del Cadastre en el mateix acte administratiu que l’ara referida) sí es fa una expressa referència a aquesta obligatorietat de cessió i la mateixa afecta al preu unitari del sòl, reduint-ho. Prou una comprovació entre les fitxes d’ambdues ponències de valors per a detectar que en Oropesa se’ls disminueix el valor en un 10% que no es minora a Cabanes, quan en tots dos casos es tracta de Sòl urbanitzable de similars característiques.


Eixe error suposa, entre altres coses, que els veïns paguem un 10% d’I.B.I. per les finques situades en el sector “Marina D´Or Golf” o, la qual cosa és el mateix, un enriquiment injust per a l’Ajuntament que ha de ser esmenat immediatament.

 

Per això es proposa a l’ajuntament de Cabanes l’aprovació de la següent moció:

 

Primer: Amb independència de la NECESSITAT DE LA CONFECCIÓ D’UNA NOVA PONENCIA DE VALORS GENERAL que establisca el preu real del sòl i no basat en expectatives que no s’han complit, com la qual existeix ara, l’ajuntament de Cabanes, dins de les seues estrictes competències,  acorda immediatament instar als tècnics municipals i òrgans municipals amb atribucions,  esmenar l’error, compareixent davant la Direcció territorial del cadastre als efectes oportuns

 

Segon: l’ajuntament en ple acorda iniciar els tràmits per intentar determinar la responsabilitat dels qui van confeccionar l’informe que va servir de base per a l’informe municipal favorable a la ponència, recordant que si eixe informe no s’haguera emès en sentit favorable , la ponència mai s’haguera aprovat.

 

Units presenta moció per protegir els assentaments tradicionals del terme municipal

Amb l’entrada en vigor de la Llei 5/2014 d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) la realitat territorial adquirix un pes fonamental en la delimitació de les zones en el planejament dels termes municipals.

 

La LOTUP regula la zonificació com una de les determinacions de l’ordenació estructural. La zonificació ha de realitzar-se tenint en compte tant la realitat existent en el terreny com allò que es vol implantar. En este sentit, l’article 25 de la Llei indica que el pla delimitarà, en funció de les característiques del territori, dels seus valors i dels usos a implantar, les diferents zones d’ordenació estructural per a tot el terme municipal.

 

En el propi art. 25, la llei designa els tres grans tipus de zones en què ha d’incloure’s els terrenys del terme municipal: les zones rurals, les zones urbanitzades i les zones de nou desenvolupament. Les zones urbanes i rurals responen a la realitat territorial. El planejament ha de tindre en compte i ha d’estar condicionat al que ja existix en el territori, no es pot ignorar el que ja està construït.

 

Diu la llei que les zones urbanitzades han d’incloure:

  1. Aquells sòls que compten amb els serveis urbanístics (TRLS 2008, apartats 3 i 4 de l’article 12)
  2. Terrenys contigus als ja urbanitzats que permeten la culminació de les trames urbanes existents per mitjà de xicotetes actuacions urbanístiques que no comporten més d’una línia de edificacions.
  3. Els terrenys que presenten dèficit d’urbanització o dotacions. Que hem d’acudir al concepte de sòl urbà que s’ha establit per la jurisprudència i per la doctrina, d’acord amb el qual no s’identifica el concepte de sòl urbò o urbanitzat amb solar i s’establix la consideració d’urbans de sòls que manquen parcialment d’alguns dels serveis urbanístics. També convé considerar la pròpia LOTUP per a diferenciar entre actuacions aïllades i actuacions integrades, de forma que quan es donen les condicions d’actuació aïllada allò normal serà la seua inclusió en la zona de sòl urbanitzat. I assenyalar que en cas de dubte hauria d’analitzar-se què interessa més per a la gestió del sòl dàcord amb les premisses de la llei.

 

 

A l’hora de determinar el nuclis urbans tradicionals, segons la LOTUP, no necessàriament cal identificar-los amb municipis amb pocs habitants, es tracta de nuclis urbans que generalment estan dispersos pel territori.

 

Per tant, s’ha d’incloure en diferents xones els terrenys segons la realitat existent i , dàcord amb allò que s’ha indicat, diferenciar el sòls que ja estan urbanitzats per respondre a alguna de les situacions previstes en la Llei.

 

Així mateix, l’article 27, b), 3, indica que s’ha de diferenciar el nucli o nuclis històrics subjectant-se a ordenacions tendents a preservar les seues característiques morfològiques tradicionals i les activitats que contribuïsquen a vitalitzar-les.Una vegada més la realitat física s’imposa, en este cas complementada per l’existència d’uns valors urbans dels denominats nuclis històrics.

 

També la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià diu que el patrimoni cultural valencià és uns dels principals senyals d’identitat del poble valencià i el testimoni de la seua contribució a la cultura universal. Els béns que ho integren constituïxen un llegat patrimonial d’inapreciable valor,la conservació i enriquiment del qual correspon a tots els valencians i especialment a les institucions i els poders públics que ho representen.

 

Esta llei té com a objectiu el d’impulsar la formació d’un inventari el més complet possible de tots aquells béns del patrimoni cultural valencià que meresquen una protecció especial.

 

Així, de la mateixa manera que els plans urbanístics o territorials amb capacitat per a ordenar usos en sòl no urbanitzable comú, i tenint amb compte la Llei  4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, s’identificaran i delimitaran aquests assentaments rurals existents, catalogant-los com béns de rellevància local, establint la seua ordenació de manera coherent amb l’estratègia general d’ordenació del territori, evitant la formació de nuclis típicament urbans, salvaguardant els llits naturals, les xarxes de camins rurals, l’estructura parcel·lària històrica i els usos rústics tradicionals propis de l’assentament rural identificat.
Així,  s’enten que per exemple, el nucli de cases formades pel El Brosseral, El Renc, Mortòrum, i les cases situades junt a la Carretera Cabanes-Ribera, així com les vivendes al voltant de la DIC del Restaurant Tere,  es tracta assentaments rural o nuclis de població tradicional, legalment constituïts i consolidats en el sòl no urbanitzable, o sòl Urbanitzable No Programat Semiextensiu,  que ha de ser catalogat i declarat com bé de rellevància local, tot això d’acord amb el mandat establit en la norma esmentada.

 

Coincidint amb la revisió que s’està fent del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi, és el moment idoni per incloure com a tal la delimitació de les zones descrites, així com incloure la declaració de Béns de Rellevància local, ja que aquesta actualització del PGOU no es pot fer en contra dels interessos generals.

 

 

 

 

 

L’ajuntament ha de ser el primer interessat en fer comptable el creixement urbanísitc, amb els drets de les persones, i ací estem parlant del dret a la propietat, i el dret reconegut constitucionalment de la vivenda digna.

 

PER TOT AIXÓ L’AJUNTAMENT DE CABANES ACORDA:

 

  1. Delimitar els nuclis de població esmentats, així com aquells que encara que no hagen segut esmentats ho requerisquen, com a zona rural d’acord a la llei 5/2014 d’Ordenació del territori, Urbanisme i Paisatge, de 25 de juliol.
  2. Amb el que preveu la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià s’inicie l’expedient de declaració de Bé de Rellevància Local delsnuclis de població tradicional esmentats, així com aquells que encara que no hagen segut esmentats ho requerisquen.
  3. Es donen instruccions a qui està fent la revisió del PGOU per incloure aquesta delimitació i B.R.L dins la nova proposta de Pla.
  4. Es cree una comissió d’estudi i seguiment formada per l’ajuntament, amb representació dels grup municipals, tècnics, i representació dels veïns afectats, que ajude i assessore en els tràmits per delimitar les zones i obtindre la declaració de Bé de Rellevància Local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Units presenta un escrit a l’ajuntament de Cabanes demanant que abans del 31 de juliol sol·licite la revisió cadastral.

 

Adjuntem l’escrit que el Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís ha enregistrat avui a l’ajuntament de Cabanes.

 

El passat 25 de juny es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 13/2015, de 24 de juny (LA LLEI 10570/2015), de reforma de la Llei Hipotecària i del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (LA LLEI 356/2004), que incorpora entre altres qüestions una important modificació en la regulació de la classificació i valoració cadastral dels sòls urbanitzables que no compten amb determinacions d’ordenació detallada o detallada, per adaptar-se al criteri establert en la Sentència del Tribunal Suprem de 30 de maig de 2014. Aquesta modificació, que s’ha impulsat a instàncies de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (acord de la Junta de Govern de 30 de setembre de 2014) afecta als articles 7.2.b), 30 i Disposicions transitòries 2ª i 7ª del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (LA LLEI 356/2004).

En virtut d’aquesta reforma, que va entrar en vigor el 26 de juny passat, la Direcció general del Cadastre ha de procedir a reclassificar els sòls urbanitzables inclosos en sectors o àmbits delimitats, quan no compten amb aquesta ordenació (pla parcial o similar). Aquests sòls passaran a classificar-se com a sòls de naturalesa rústica i es valoraran tenint en compte el criteri de localització. Les esmentades modificacions, que es van a realitzar mitjançant procediments simplificats de valoració col·lectiva, requereixen el subministrament previ d’informació per part dels Ajuntaments sobre els sòls urbanitzables del seu àmbit que no compten amb determinacions d’ordenació detallada o detallada. En aquest sentit, aquells municipis que estiguen interessats que es realitzin els procediments simplificats durant l’any 2015 hauran d’iniciar al més aviat possible els treballs preparatoris de la citada informació, per a això és necessari que es posin en contacte amb la Gerència del Cadastre corresponent al seu àmbit territorial.
Respecte dels terminis per a la sol·licitud d’aplicació de coeficients d’actualització de valors cadastrals prevists en l’article 32.2.c) del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (LA LLEI 356/2004), cal recordar que si l’Ajuntament té una Ponència de valors aprovada abans de l’any 2002 o entre l’any 2004 i 2009, pot sol·licitar l’actualització de valors cadastrals mitjançant l’aplicació dels coeficients (a l’alça o a la baixa) que fixe la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2016, i així apropar-los a l’entorn del 50 per 100 del valor de mercat immobiliari, que és la referència desitjable d’acord amb la normativa vigent. Aquesta sol·licitud ha de rebre’s en la Direcció general del Cadastre abans del proper dia 31 de juliol de 2015 (termini ampliat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2015 (LA LLEI 20461/2014) com a conseqüència de la celebració de les eleccions municipals del mes de maig).

 

 

Per tot aixó es sol·licita, que per la via d’urgència es faça aquest tràmit

Units aconsegueix desblocar la composició de les comissions informatives a Cabanes.

Cabanes ha celebrat avui un nou plenari que en el que per fi s’ha pogut aprovar la composició de les Comissions Informatives Municipals ( Urbanisme, Serveis i Hisenda), les assignacions econòmiques als membres de la corporació´, i la designació de representats de l’ajuntament en diversos organismes en els quals ha de participar.

            La setmana passada, pels vots contrari de l’oposició, que compta amb majoria en l’ajuntament, van decaure o per bé el vot contrari, o per errors de tramitació.

            Avui, el PP tornava a portar la proposta de que foren en cada comissió informativa 3 membres del PP, 2 d’Units pel Poble-Compromís, 2 del PSOE i 1 de Ciudadanos. Aquesta proposta ja es desestimar perquè no era reflex fidel de la composició de la corporació en quant  a regidors ( 4 PP, 3 Units-Compromís, 3 PSOE i 1 C’s; es produïa un empat entre les forces de l’esquerra i la dreta que en eixe cas dirimiria el vot de qualitat de l’alcaldessa, quan en el plenari Units i PSOE sí conformen una majoria)

            Units havia presentat passat divendres una esmena a esta proposta que demanava que foren 2 del PP, 2 d’Units, 2 del PSOE i 1 de C’s. I el PSOE va presentar ahir, un altra proposta que defensava que tots els regidors ( els 11) foren membres de les Comissions Informatives. Units va intentar durant el cap de setmana i ahir arribar a un consens amb el PSOE per intentar dur una proposta conjunta i consensuada, cosa que no ha estat possible.

Al final, avui en el plenari, a l’haver de decidir entre les tres propostes, Units ha proposat que acceptarien la proposta de PP sempre i quant el vot fora ponderat ( indistintament el número de membres de cada partit en les comissions, a l’hora d’emetre el vot, el vot del PP valdria per 4 per ser 4 regidors, els d’Units i el PSOE per tres en els dos casos, i C’s per 1), al final, esta proposta de desbloqueig ha semblat agradar a tots i s’ha aprovat per unanimitat. Amb aquesta proposta, es manté la proporcionalitat pura i exacta, i suposa al mateix temps un important estalvi a les arques públiques ( cada regidor que acudeix a les comissions informatives i que no té dedicació parcial o exclusiva, cobra 40 euros per la simple assistència; per tant, entre la proposta de màxims de 11 a la de 4. Ara, formarà part de les comissions sols un membre de cada per cada grup, amb el vot ponderat d’acord amb el número de regidors, i ahí hi ha un gran estalvi econòmic.

 

Igualment, avui amb l’abstenció ara d’Units i PSOE, i els vots a favor de PP i C’s s’ha aprovat els salaris que seran de 2400 euros  per a l’alcaldessa en 14 pagues, 300 en 12 pagues per a la resta de regidors del PP, i 60 euros per plenari i 40 per comissió a la resta de la corporació. En l’anterior ocasió el vot contrari d’Units i PSOE va impedir eixir endavant la proposta del PP que pretenia incrementar en un 33% les assignacions econòmiques  a les dedicacions parcials.

Igualment, s’ha aprovat la representació de l’ajuntament en les entitats externes de les quals forma part ( consorci de residus, d’aigües del Pla…etc), en l’anterior ocasió no es va aprovar perquè el PP no va modificar la proposta tal i com se li havia informat en temps i forma per part d’Units.

Units pel Poble contesta al PP de Cabanes

 

 

Tot i no tenir per costum fer valoracions dels comunicats que altres partits, de manera legítima, traslladen a l’opinió pública, des d’Units pel Poble sí que volem donar una resposta explicativa a la ciutadania del que s’exposa en aquest darrer comunicat del Partit Popular de Cabanes.

 

En primer lloc, i pel que fa al nostre vot en contra en la constitució de les comissions informatives, el motiu és senzillament perquè la configuració que se’ns planteja no respecta la proporcionalitat d’allò que van establir les urnes. La configuració del consistori és de 4 regidors el PP, 3 Units pel Poble, 3 el PSOE i 1 Ciutadans. Açò fa que Units pel Poble i PSOE, encara que per circumstàncies diverses no arribaren a constituir un pacte de govern, tenen una majoria al consistori. La configuració que es volia aplicar a les comissions informatives era de 3 membres el PP, 2 Units pel Poble, 2 PSOE i 1 Ciutadans. D’aquesta manera es deixava sense efecte la majoria que Units pel Poble i PSOE tenen d’acord amb allò que va votar la gent, especialment tenint en compte que el vot de l’alcaldessa decideix en cas d’empat. No està en el nostre ànim bloquejar res, però sí tractar d’arribar a un model on la proporcionalitat en la configuració de les comissions respecte la configuració del plenari i, per tant, la voluntat dels votants.

 

La segon qüestió té a veure amb els salaris dels regidors del PP. Diu el comunicat del Partit Popular que “Tan apenas se pretendía incrementar un 33%”. Bé, nosaltres entenem que un 33% és un increment significatiu i que en el context actual no tocava pujar sous. De fet, també ens hem manifestat en contra de la proposta que se’ns feia, i que era beneficiosa per nosaltres, on es plantejava incrementar les quantitats per assistència als plenaris o les comissions informatives. Nosaltres no volem que ens paguen més diners per aquestes assistències, i de la mateixa manera, amb coherència, tampoc donem suport a que els regidors del PP es pugen els salaris.

 

La darrera matèria a tractar té a veure amb una temàtica que per nosaltres, com a grup, resulta especialment trista. I és la sistemàtica culpabilització d’un membre del grup per motius que entenem són simplement partidistes, fent ús a més a més d’arguments falsos. De fet, quan es parla de la renúncia a tenir un representant al Consorci de Gestió de Residus, aquesta renúncia ja es va deixar patent per part dels membres d’Units pel Poble en una reunió que el dimarts abans del plenari van mantenir amb l’alcaldessa; per tant no va ser una qüestió sobrevinguda al mateix plenari, ja que es coneixia amb antelació. Units pel Poble és un grup en què participen diverses persones i on les decisions es prenen per majoria; de fet, la nit abans del plenari es va convocar una reunió per parlar dels temes a tractar i definir la postura del grup. I en aquestes reunions, la persona a la qual se cita vàries vegades amb el seu nom i cognom té, com qualsevol altre membre d’Units, un vot. Com a grup considerem que les valoracions que es fan al darrer comunicat del Partit Popular, tractant de reduir les actuacions d’Units pel Poble a les d’una única persona, a banda de menysprear a la resta de membres, són malicioses, i no tenen altre objecte que estigmatitzar i fer mal a una persona per a obtenir rèdits polítics.