Cabanes: Es suspèn l’aprovació d’un acord contra la corrupció, per intentar el PP no actuar contra l’alcaldessa querellada per la Fiscalia.

EL grup municipal d’Units pel Poble-Compromís va presentar una moció per a aquest ple celebrat ahir en Cabanes,  per prendre mesures contra la corrupció en les institucions, que no va prosperar al presentar el PP una esmena a la mateixa, i acordar entre tots els grups redactar-ne una de nova, ja que el text del PP es va presentar per urgència i  no va poder ser llegit abans del plenari.

La moció del PP pretenia salvar la situació de l’actual alcaldessa del municipi, querellada  per la Fiscalia de Castelló per les adjudicacions de contractes al bufet extern del qual forma part l’arquitecte municipal, també querellat en aquest cas, i incorporava que sols s’actuaria immediatament amb la imputació per casos “ d’enriquiment personal”, i en casos de imputació per assumptes “a causes administratives” des del PP sols es volen prendre mesures quan s’obriga judici oral i mai amb la seua  imputació ( la querella per part de la fiscalia i la citació a declarar com acusada és tècnicament una imputació en un possible delicte).

Des d’Units es va lamentar que el PP volguera posar aquest doble mesurament, i estalviar d’aquesta manera cap mesura exemplaritzant  en el cas de la causa oberta contra l’alcaldessa del municipi, que du mesos querellada per la Fiscalia. Al mateix temps, també es va recriminar la falta de mesures contra dos treballadors de l’ajuntament, del departament d’urbanisme, que duen mesos imputats en greus delictes de prevaricació i falsificació documental.

Davant la imposibilitat de que prosperar la moció d’Units-Compromís  per la negativa del PP al presentar una esmena, i davant la controvèrsia del text del PP que va tindre que ser fins i tot puntualitzat per part de la secretària municipal per contindre afirmacions que no es sostenien, es va acordar consensuar en temps i calma una moció entre els tres grups municipals. De moment, Units-Compromís ja va manifestar la queixa per la manera de presentar l’esmena per part del PP i la manca de mesures fins ara en els casos de presumptes delictes.

 

 

            MOCIÓ D’UNITS-COMPROMÍS  CONTRA LA CORRUPCÓ

 

 

 

Pensem que si un regidor o regidora  és  imputat per corrupció siga apartat de qualsevol representació del consistori, tant en òrgans col·legiats de govern, com en els òrgans dels quals estan formant part representant a l’ajuntament . S’hauria de tractar de delictes contra l’Administració Pública, com són la prevaricació, revelació de secrets, suborn, tràfic d’influències, malversació, frau, negociacions prohibides amb funcionaris i abusos en l’exercici de la seua funció, o altres delictes tipificats al codi penal com apropiació indeguda, blanqueig de capitals, estafa, o falsedat documental.

 

 

 

Per això , proposem al ple que acorde entre els grups municipals aquestes propostes

 

PRIMER: Tots els grups municipals adquirim el compromís, de que es demanarà a l’alcaldia mesures contra la corrupció, on si un regidor o regidor (i alcalde o alcaldessa), són imputats en delictes relacionats amb la corrupció, s’ aplicaran mesures exemplaritzants:

 

–  si el regidor o regidora  imputat forma part de la Junta de Govern Local es procedirà a la seua revocació immediata, i si es tracta de l’alcalde o alcaldessa, hauria de delegar en el vicealcalde totes les seues competències, llevat de les que siguen indelegables.

– si aquest regidor o regidora té dedicació total o parcial, passarà a no percebre les seues retribucions; que únicament se li pague per les assistències al Ple o comissions.

– Caldrà apartar els regidors o regidores imputats per corrupció de manera  efectiva des del mateix moment de la imputació fins que s’arxive la causa, se sobreseïsca o hi haja una condemna.

 

ESMENA DEL pp

 

ACUERDOS

  1. La respuesta  de los partidos políticos ante las acciones corruptas debe ser absolutamente clara, nítida y lo más rápida posible, respetando el derecho constitucional a la presunción de inocencia.
  2. Exigir a la Justicia celeridad en los casos de corrupción.
  3. Que las medidas a adoptar sean para cualquier miembro de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cabanes.
  4. En el caso de que el miembro de la corporación sea imputado por delito vinculado a casos de corrupción con enriquecimiento personal se propone que sea apartado de su responsabilidad de gestión y en el supuesto de que afecte a la persona del Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento delegará en el primer Teniente Alcalde el ejercicio de todas las competencias que le atribuye la legislación de régimen local, salvo aquellas que tengan la condición de indelegables y de no hacerlo todos los grupos políticos municipales le instarán a ello.
  5. En el caso de que el miembro de la corporación sea imputado por delito vinculado

a una causa administrativa ajena a la corrupción se le apartará en el momento de juicio oral osentencia dictada en primera instancia y no de su imputación de su responsabilidad de gestión y en el supuesto de que afecte a la persona del Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento delegará en el primer Teniente Alcalde el ejercicio de todas las competencias que le atribuye la legislación de régimen local, salvo aquellas que tengan la condición de indelegables y de no hacerlo todos los grupos políticos municipales le instarán a ello.

  1. En ambos casos desde el momento en que se le aparte de su responsabilidad dejará de percibir remuneración alguna por sus atribuciones incluso por las asistencias a plenos y comisiones.
  2. Estas medidas se mantendrán hasta el archivo de diligencias o sobreseimiento del miembro de la Corporación afectado que podrá recuperar su anterior status en el consistorio sin perjuicio de que por resolución judicial se disponga otra cosa.
  3. En el caso de imputación de un miembro de la Corporación se sometería a consideración del pleno la aprobación de un acuerdo por el que se ruegue al juzgado o tribunal instructor la máxima celeridad en el procedimiento de instrucción, en aras a determinar a la mayor brevedad, bien la desimputación, bien la apertura de juicio oral.

 

La RPT de l’ajuntament de Cabanes revetlla salaris que superarien els 10.800 any el que pertocaria.

rpt0rptPROPUESTA RPT-1

PROPUESTA PLANTILLA-3

ESTRATEGIA RRHH AYTO CABANES

El PP no modifica de moment aquests.

 

 

El informe contractat per l’equip de govern de l’ajuntament de Cabanes amb la Universitat d’Alacant per fer un “ DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES”  dut al plenari d’avui, ha constatat, segons els criteris de la universitat, que existeix una gran disparitat de salaris que no s’ajustarien a allò raonable, alguns d’ells per baix ( cas de les netejadores o de la TAG ) i altres molt per sobre del que tocaria.

Entre aquests destaca  segons la RPT (relació llocs de treballs) i la pròpia proposta d’alcaldia,  que el Cap de secció d’urbanisme, infraestructures i medi ambient, estaria cobrant com complement  uns 10.831 més dels que correspondria o  la cap de negociat de comptabilitat i despeses 3362 euros de més a l’any. En tots dos casos, segons la proposta d’alcaldia serien persones sols amb BUP o FP II.

En el document adjunt es pot analitzar què cobra cada funcionari, i què hauria de cobrar.

Des de l’equip de govern, en lloc de regularitzar els salaris al que pertocaria, i rebaixar aquests sous desproporcionat, s’ha decidit de moment deixar aquest complement com complement personal transitòri, és a dir, mantindre’l, amb la promesa de mirar d’arreglar-lo ( no especificant ni com ni quan). És positiu que per primer cop es faça una RPT i es sàpiga de si els complement posats a cada treballadors eren suficients, justos i desproporcionats. Però des d’Units pel Poble-Compromís, s’ha lamentat la falta de reacció a temps, més quan es contraposa a altres realitats com  “El Hospital Provincial bajará el salario a los directivos del centro que estaban cobrando más de lo establecido por ley desde hace al menos un año. Las reducciones de sueldo de los cinco cargos oscilan entre los 1.000 y los 1.700 euros al mes.” http://www.radiocastellon.com/index.php?noticia=25464

 

 

CABANES: UNITS-COMPROMÍS PRESENTA UNA MOCIÓ A L’AJUNTAMENT CONTRA LA CORRUPCÓ

     El grup municipal d’Units pel Poble-Compromís ha presentat una moció que es debatrà en el ple ordinari, del proper dia 23 , el qual es demana mesures exemplaritzants contra la corrupció.

La presentació d’aquesta proposta té especial rellevancia en elmunicipi després que el cap de l’àrea d’urbanisme i l’arquitecte estiguen des de fa mesos imputats, i també l’arquitecte i l’alcaldessa estiguen querellats pel jutjat ( que tècnicament és com una imputació) , i en cap d’aquests casos s’ha pres cap mesura al respecte.

Aquesta moció explica com es Ajuntaments, per la seua proximitat als ciutadans, són la primera institució democràtica que ha treballar per a previndre i eradicar la corrupció, i per a recuperar la confiança de la població en els seus representants públics en particular, i cap a la política en general. Els representants públics han de treballar amb responsabilitat, voluntat de servei a la societat, eficàcia i dedicació plena a l’exercici de les funcions públiques, però també amb una conducta honesta, transparent i exemplar.

 

Perquè és eixa exemplaritat, com a “espill de la institució”, on es mira la ciutadania. Una exemplaritat, per tant, que estem obligats a practicar. Hem d’evitar qualsevol conducta que puga perjudicar la imatge institucional de l’Ajuntament o minar la confiança de la població en el seu Govern local. No deixa de ser injust per a la tasca que a diari realitzen la majoria dels alcaldes i regidors en els seus ajuntaments, haver de suportar el “juí de retret social” per l’actuació corrupta d’alguns.

 

 

Pensem que si un regidor o regidora  és  imputat per corrupció siga apartat de qualsevol representació del consistori, tant en òrgans col·legiats de govern, com en els òrgans dels quals estan formant part representant a l’ajuntament . S’hauria de tractar de delictes contra l’Administració Pública, com són la prevaricació, revelació de secrets, suborn, tràfic d’influències, malversació, frau, negociacions prohibides amb funcionaris i abusos en l’exercici de la seua funció, o altres delictes tipificats al codi penal com apropiació indeguda, blanqueig de capitals, estafa, o falsedat documental.

 

 

 

Per això , proposem al ple que acorde entre els grups municipals aquestes propostes

 

PRIMER: Tots els grups municipals adquirim el compromís, de que es demanarà a l’alcaldia mesures contra la corrupció, on si un regidor o regidor (i alcalde o alcaldessa), són imputats en delictes relacionats amb la corrupció, s’ aplicaran mesures exemplaritzants:

 

–  si el regidor o regidora  imputat forma part de la Junta de Govern Local es procedirà a la seua revocació immediata, i si es tracta de l’alcalde o alcaldessa, hauria de delegar en el tinent d’alcalde totes les seues competències, llevat de les que siguen indelegables.

– si aquest regidor o regidora té dedicació total o parcial, passarà a no percebre les seues retribucions; que únicament se li pague per les assistències al Ple o comissions.

– Caldrà apartar els regidors o regidores imputats per corrupció de manera  efectiva des del mateix moment de la imputació fins que s’arxive la causa, se sobreseïsca o hi haja una condemna.