LA ADJUDICATARIA DEL PAI MARINA D’OR GOLF Y TORRE LA SAL ( 19,5 MILLONES DE M2) ES LA QUE HA ENTRADO EN CONCURSO DE ACREEDORES.

En 2003, PP y PSOE de Cabanes acordaron adjudicar a la empresa “Construcciones Castellón 2000”, del Grupo Marina d’Or, la urbanización del PAI de Torre la Sal, el cual, a estas fechas todavía no se ha terminado y está siendo objeto de controversia municipal al haberse solicitado una prórroga para finalizarlo, supuestamente fuera de plazo.

 

En 2005, PP y PSOE de Cabanes y Orpesa aprueban la adjudicación a “Construcciones Castellón 2000” del mayor PAI de Europa, Marina d’or Golf (popularmente conocido como Mundo Ilusón por el parque temático que sirvió de excusa para promover es PAI

 

Este PAI es paralizado por los ayuntamientos por interés de la empresa ( no llegan a aprobar el programa), y posteriormente anulado en dos ocasiones por el TSJ valenciano, pendiente  ahora de los recursos presentados.

 

En total silencio, en enero de 2011, Construcciones Castellón 2000 es absorbida por “ Marina d’Or-Loger SA ( 04/01/2011)

http://www.boe.es/borme/dias/2011/01/18/pdfs/BORME-B-2011-11-12.pdf

 

 

Y en octubre de 2012, Marina d’Or-Loger SA, también en silencio, decide cambiarse el nombre de COMERCIALIZADORA MEDITERRÁNEA DE VIVIENDAS S.A http://www.boe.es/borme/dias/2013/10/09/pdfs/BORME-A-2013-193-12.pdf , un nombre anodino que no relaciona a ésta con el grupo Marina d’Or.

 

 

 

Curiosamente, hace pocos días se ha hecho público que la desconocida por todos “ COMERCIALIZADORA MEDITERRÁNEA DE VIVIENDAS S.A se encuentra en situación de concurso de acreedores e intervenida por la administración concursal, según ha establecido el Juzgado de lo Mercantil Nº Uno de Castellón en auto de fecha 24 de Abril de 2014.

 

Obviamente, nadie conocía a ésta empresa, y por casualidad se pudo relacionar coN Marina d’Or, pero se dio a entender que seria una de sus filiales sin importancia, cuando, contrariamente, era la empresa que tenia que hacer los PAIS de Torre la SA, y Marina d’OR Golf, de 18 millones de metres cuadraros. El cambio de denominación meses antes de entrar en concurso no era por lo tanto una coincidencia, sino pura estrategia para ocultar esta situación y evitarse la publicidad negativa que hubiera sido anunciar que Marina d’Or-Loger era la que había entrado en concurso de acreedores.

 

 

Por lo tanto, que entre en concurso la empresa que ha asumido estos PAIS, y se haya ocultado, es más que preocupante, ya que no ofrece ninguna garantía de que una empresa concursada pueda asumir ahora los compromisos que tenia adquiridos, entre ellos, la construcción  de dos PAIS enormes, uno de 1,5 millones de m2 y otro de 18, ¿ como puede hacer frente a estos si está concursada?, ¿ qué espera el ayuntamiento de Cabanes para rescindir la adjudicación vista la incapacidad económica de ésta?, ¿ qué ha pasado con los avales anulados de los PAIS?

 

Por eso, entendemos que con la mayor brevedad posible, el ayuntamiento de Cabanes ha de hacer una comisión de urbanismo urgente para clarificar en qué situación queda los PAIS adjudicados a una empresa que ha entrado en concurso de acreedores.

 

 

L’ADJUDICATÀRIA DEL PAI MARINA D’OR GOLF I TORRE LA SAL ( 19,5 MILIONS DE M2) ÉS LA QUE HA ENTRAT EN CONCURS DE CREDITORS.

En 2003, PP i PSOE de Cabanes van acordar adjudicar a l’empresa “Construccions Castelló 2000”, del Grup Marina d’Or, la urbanització del PAI de Torre la Sal, el qual, a hores d’ara  encara no s’ha acabat i està sent objecte de controvèrsia municipal en haver-se sol·licitat una pròrroga per a finalitzar-ho, suposadament fora de termini.

En 2005, PP i PSOE de Cabanes i Orpesa aproven l’adjudicació a “Construccions Castelló 2000” del major PAI d’Europa, Marina d’or Golf (popularment conegut com a Món Ilusón pel parc temàtic que va servir d’excusa per a promoure és PAI

Aquest PAI és paralitzat pels ajuntaments per interès de l’empresa ( no arriben a aprovar el programa), i posteriorment anul·lat en dues ocasions pel TSJ valencià, pendent ara dels recursos presentats.

En total silenci, al gener de 2011, Construccions Castelló 2000 és absorbida per “ Marina d’Or-Loger SA ( 04/01/2011) 


http://www.boe.es/borme/dias/2011/01/18/pdfs/borme-b-2011-11-12.pdf

I a l’octubre de 2012, Marina d’Or-Loger SA, també en silenci, decideix canviar-se el nom de COMERCIALIZADORA MEDITERRÀNIA DE VIVIENDAS S.A http://www.boe.es/borme/dias/2013/10/09/pdfs/borme-a-2013-193-12.pdf , un nom anodí que no relaciona a aquesta amb el grup Marina d’Or.

Curiosament, fa pocs dies s’ha fet públic que la desconeguda per tots “ COMERCIALIZADORA MEDITERRÀNIA DE VIVIENDAS se troba en situació de concurs de creditors i intervinguda per l’administració concursal, segons ha establit el Jutjat del Mercantil NÚM U de Castelló en acte de data 24 d’Abril de 2014.

Òbviament, ningú coneixia a aquesta empresa, i per casualitat es va poder relacionar com Marina d’Or, però es va donar a entendre que seria una de les seues filials sense importància, quan, contràriament, era l’empresa que tEnia que fer els PAIS de Torre la SA, i Marina d’OR Golf, de 18 milions de metres quadrar-vos. El canvi de denominació mesos abans d’entrar en concurs no era per tant una coincidència, sinó pura estratègia per a ocultar aquesta situació i evitar-se la publicitat negativa que haguera sigut anunciar que Marina d’Or-Loger era la que havia entrat en concurs de creditors.

Per tant, que entre en concurs l’empresa que ha assumit aquests PAIS, i s’haja ocultat, és més que preocupant, ja que no ofereix cap garantia que una empresa concursada puga assumir ara els compromisos que tènia adquirits, entre ells, la construcció de dues PAIS enormes, un d’1,5 milions de m2 i un altre de 18, com pot fer front a aquests si està concursada?, què espera l’ajuntament de Cabanes per a rescindir l’adjudicació vista la incapacitat econòmica d’aquesta?, què ha passat amb els avals anul·lats dels PAIS?

Per açò, entenem que com més prompte millor, l’ajuntament de Cabanes ha de fer una comissió d’urbanisme urgent per a aclarir en quina situació queda els PAIS adjudicats a una empresa que ha entrat en concurs de creditors.

Cabanes: El PP-PSOE van decidir fer perdre quasi 11 milions d’euros al municipi amb l’adjudicació del PAI Marina d’Or Golf

 

El PP i PSOE de Cabanes, el dia 17 de setembre de 2005 van acordar l’aprovació provisional i l’adjudicació del PAI del Sector “Marina D´Or Golf Cabanes” a la mercantil “Construccions Castelló 2000 S.A.U. (Marina d’Or) http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/temadia/pp-psoe-unen-cabanes-dan-mayoria-marina-d-or-golf_181937.html

L’aprovació provisional del Programa, i els seus raonaments efectuats sense informe jurídic algun, implicaven un abús per als propietaris de finques i per als propis interessos públics i municipals. Únicament era beneficiós per a Marina d’OR

Hi havia dues proposicions jurídic econòmiques, una presentada per qui va anar finalment designada urbanitzadora i una altra per la mercantil “ General Gestora de Patrimoni S.L.”. Els costos d’execució plantejats per ambdues tenien una diferència de 226.511.742 €, i el PP i PSOE van escollir la més onerosa per als propietaris.

Els terminis previstos per a l’execució eren de 36 mesos (després d’una fase preliminar de reparcel·lació) per part de “General Gestora de Patrimonio S.L.” enfront de 8 anys proposats per Marina d’Or . El PP i el PSOE van escollir aquesta última possibilitat malgrat que la normativa parla de beneficiar a qui present terminis més breus.

El punt més polèmic en el seu moment va ser el relatiu a la “valoració dels terrenys i coeficient de bescanvi” . L’empresa la proposta de la qual no va ser escollida va fer una valoració de 42 €/m2 brut i Marina d’Or de 30 €/m2 brut.

 

Sembla lògic pensar que el PP i el PSOE triarien la primera: pur sentit comú i respecte cap als veïns (i, com veurem, cap als seus propis interessos). Però no, van escollir Marina d’Or.”.

El valor de bescanvi, de cara als particulars que volen pagar els costos d’urbanització en terrenys, és l’element MÉS IMPORTANT. No és el mateix que et quantifiquen la teua finca a 42 € que a 30 € el m2.
.Però tampoc van vetlar pels interessos municipals, la mercantil GENERAL GESTORA DE PATRIMONI S.L. Va proposar adquirir aquest excedent d’aprofitament municipal per 42 €/m2 (tant per a propietaris com per a l’Ajuntament) , és a dir, 11´95 € més per m2 que els que proposava Marina d’Or-
. El Sector “Marina D´Or Golf” inicialment aprovat comptava amb una superfície de 9.127.597 m2, per la qual cosa l’excedent d’aprofitament de cessió obligatòria (equivalent al 10%) ascendiria a 912.759´7 m2, que adquireix l’Urbanitzador.

L’Ajuntament DEIXA DE GUANYAR 10.907.478´40 € (912.759´7 x 11´95). Ni s’esmenta tal extrem en la proposta d’Alcaldia, com si no fóra un tema important.

Una qüestió que SOLAMENT BENEFICIA A MARINA D’OR., que s’estalvia la citada quantitat que DEIXA de percebre l’Ajuntament de Cabanes.
Ara, el PAI anul·lat reiteradament pel TSJ, però algun dia el PP i PSOE haurien d’explicar per què van decidir optar per perdre ester diners per al poble.

Torre la Sal, continua el femer per la passivitat de l’equip de govern

reiteradament i des de fa massa mesos, s’està denunciant que a banda de l’abandó de la zona del PAI de Torre la Sal entre ajuntament i empresa urbanitzadora, el poblat mariner tradicional  del mateix nom, pateix la mateixa sort; on la desídia de l’equip de govern fa dur a situacions vergonyoses, papereres que mai es buiden, passeig marítim oblidat… i de nou, les zones sense tancar dins del poblat, convertides en femers on et pots trobar deixalles de tot tipus. Reiteradament se denúncia a l’equip de govern, i mai s’actua. L’incivisme és preocupant i inacceptable, però la inactivitat de qui cobra per a gestionar aquest problemes i fa cas omís, també