Quan costa a l’ajuntament l’assetjament de Marina d’or contra Cabanes?+Es busca torero+

Quan costa a l’ajuntament l’assetjament de Marina d’or contra Cabanes?

Mentre l’ajuntament d’Orpesa regala 4 milions d’euros a l’empresa Marina d’Or (http://el7set.com/not/14050/compromis_d_rsquo_orpesa_tilda_de__ldquo_barbaridad_rdquo__destinar_4_millones_de_dinero_publico_a_marina_d_rsquo_or_/l’empresa ha emprés una creuada contra el poble de Cabanes ocasionant-li un perjuici econòmica altíssim.
            La ineficaç i caòtica gestió del PP i l’obstinació de l’empresa amb l’actual equip de govern està ocasionant que dels pressupostos municipals es destinen milers d’euros, diners de tots els veïns, en pagar contenciosos administratius. Sense saber a qui donarà la raó els tribunals, el cost dels horaris dels advocats ja són altíssims.
            2.420 euros pel contenciós administratiu per la decisió de la Junta de Govern Local de 31/01/13 de no recepcionar les obres d’urbanització de les etapes 0 i 1, 5.545,75 euros contra la liquidació de plusvàlues, 2.420 per la petició de mesures per evitar situacions de perill i i risc per desperfectes, 1.1815 per desestimar la petició de reubicar la edificabilitat ( construir torre de 30 altures), 0 1152.52 contra el decret de modificació de Pla Parcial 13.353,256
            Diners en advocats, i tots els que vindran en recursos, i nous contenciosos, una empresa acostumada a tindre als ajuntaments als seus peus i fer i desfer el que li dóna la gana, i un equip de govern incompetent incapaç de gestionar l’ajuntament, i a pagar-ho…el poble.
Mentre, ens gastem 3.600 + IVa en contractar un torero…

El PP rebutja dues mocions d’Units per demana a la Generalitat que pague el deute amb Cabanes

(foto: espai on havien d’anar les VPO)

La majoria absoluta del PP a Cabanes va rebutjar les dues mocions presentades per Units pel Poble-Compromís al plenari de la setmana passada en les quals es demanaven a la Generalitat que pagara els deutes que manté amb Cabanes, l’excusa del PP, com sempre, és que suposadament ells ja estaven fent gestions al respecte, gestions que no han tingut èxit,i que no han demostrat documentalment en cap moment que realment les estiguen fent:

 

Ací les 2 mocions:

 

MOCIÓ PER RECLAMAR EL DEUTE PENDENT DE L’EIGE

 

Pocs mesos abans de les passades eleccions municipals, s’anunciava la imminent construcció de 32 habitatges de protecció oficial (VPO) i aparcament , després que l’ajuntament de Cabanes haguera concedit la llicència d’obres a l’Institut Valencià de l’Habitatge (IVHSA) http://www.cabanes.es/node/684.

La concessió de les llicències, en 13 de gener de 2011,  obligava a que l’IVHSA començara les obres abans de sis mesos ( per fer-les coincidir en campanya electoral), i tenia 24 mesos com a màxim per executar totes les obres.

Aquestes vivendes es feien un sòl municipal, cedit gratuïtament per l’ajuntament, als carrers Borriol i Vall d’Alba ( junt al geriàtric), Ara temps  després, les obres no sols no s’han fet, sinó que l’IVHSA no va pagar mai els 40.099,12 euros de l’impost sobre instal·lacions, construccions i obres (ICIO) i tampoc la taxa per prestació de serveis urbanístics que puja un total de 30.074,31 euros, deute que no hi ha data per al possible pagament .

Aquesta taxa, s’ha de pagar ja que els tràmits municipals sí que es van fer, i a pesar de la promesa en abstracte de la intenció de pagar el deute per part de l’EIGE ( Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, empresa pública que ha adquirit a l’IVHSA), no hi ha data per a tal pagament.

La Llei d’Hisenda Pública de la GV en el seu article 18 diu que :

 
1. El dret al reconeixement, liquidació i pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades prescriurà als quatre anys, explicats des del naixement de les obligacions o des del seu reconeixement o liquidació respectives.

3. Les obligacions a càrrec de la hisenda de la Generalitat Valenciana que hagen prescrit seran baixa en els respectius comptes, prèvia tramitació de l’oportú expedient.

 

Per això es presenta la següent moció

 

 

PRIMER: L’ajuntament de Cabanes insta a l’EIGE al pagament del deute pendent, i demanar la interrupció del còmput de quatre anys de termeni per la prescripció .

 

 

MOCIÓ PER RECLAMAR EL DEUTE PENDENT DE LA GENERALITAT

 

 

Segons la resposta parlamentària escrita donada pel Conseller d’Hisenda i Administració Pública en 12 de novembre de 2013 al diputat autonòmic de Compromís ( preguntes número 28838 a 28857), el deute que manté la Generalitat amb l’ajuntament de Cabanes és de  223.318,17 €.

 

Desconeixent si a hores d’ara s’ha pagat part o tot d’aquest deute, cal recordar que La Llei d’Hisenda Pública de la GV reconeix la després de quatre anys prescriu la obligació de pagament als quals està obligat la GV.

 

Per això, s’acorda:

 

 

PRIMER: L’ajuntament de Cabanes insta a la Generalitat al pagament del deute pendent, i demanar la interrupció del còmput de quatre anys de termeni per la prescripció .

 

 

 

 

 

Units-Compromís aconsegueix la unanimitat perquè l’ajuntament de Cabanes es posicione contra les prospeccions d’hidrocarburs a les Columbretes i el Golf de València

Adjuntem la moció presentada al passat plenari ordinari pel Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís, i que va rebre el vot favorable dels tres grups municipals de l’ajuntament de Cabanes

 

Les nostres planes i litoral  han patit una ferotge pressió immobiliària, les muntanyes i les serralades són arrasades tots els anys per incendis en la majoria d’ocasions provocats, i la nostra mar es troba a hores d’ara en perill de ser objecte d’un atac que tindria unes conseqüències sense precedents tant en  l’ecosistema marítim, com en un sector pesquer cada colp més i més debilitat .

Fa més d’un any que el govern de l’Estat Espanyol va autoritzar la companyia Capricorn Spain Limited els permisos per tal de dur  termini prospeccions sísmiques en el Golf de València per tal de cercar jaciments de petroli. El projecte hauria de començar durant aquest 2014 abastant una zona de 2.420 km/2 front a la costa valenciana i a molts pocs quilòmetres de joies naturals protegides al llarg de tota la nostra costa: El Parc Natural de les Illes Columbretes, Parc Natural de l’Albufera, Prat de Cabanes-Torreblanca i altres Espais Naturals Protegits pel conveni RAMSAR: Marjal dels moros, Marjal d’Almenara etc. es troben directament amenaçats per aquest projecte.

Les prospeccions sòniques que es pretenen dur a terme emeten una potencia sonora de 259-265 dB, quan estan demostrades les afeccions a la fauna marina a partir de 180 dB. Aquestos sondejos produirien danys irreparables, canvis de comportament i migracions en diversos tipus de peixos, cefalòpodes i inclús alguns cetacis. I el més important de tot: com ha passat ja a l’Argentina i a diversos països nòrdics, les confraries de pescadors asseguren que el peix marxaria per sempre i ja no hi tornaria mai més.

Donada la condició de mar tancat, amb una taxa de renovació lenta, i relativament xicotet del Mediterrani, les afeccions que podrien arribar a produir-se d’autoritzar-se les extraccions d’hidrocarburs en l’àrea del Golf de València, comprometrien de tal forma, i durant períodes de temps tan perllongats, tant els ecosistemes com l’activitat socioeconòmica que en cap anàlisi realista dels riscos potencials s’entendria com es pot incórrer en la irresponsabilitat d’autoritzar unes prospeccions, que, de produir-se un accident com el de 20 abril 2010 en una plataforma petrolífera de British Petroleum en el Golf de Mèxic, comportaria la ruïna del sector pesquer i turístic i la destrucció de desenes de milers d’ocupacions. Hem de recordar que el turisme puposa el 12’8% del Producte Interior Brut (PIB) del nostre País i dona treball a més de 200.000 persones.

Els projectes de prospeccions en els voltants de les Columbretes, podrien ser letals per la fauna d’aquest paratge inigualable.

 

És per tot això, que es demana la següent proposta de moció

 

ACORD

 

1.- L’Ajuntament de Cabanes insta al Govern de l’Estat Espanyol a la immediata derogació de les llicències per a practicar unes agressions que no tenen precedent en el nostre entorn.

2.- L’Ajuntament de Cabanes manifesta la seva ferma oposició a qualsevol tipus d’activitat, de prospecció o de perforació, per la possible afecció al nostre ecosistema marí i a la qualitat de les aigües, així com a altres sectors econòmics com el de la pesca i el turisme.