Més fotos dels desgovern, i continuem. Papereres que mai es buides

Igual que en la resta del terme, el buidatge de les papereres de la Carretera de Saragossa, carrer urbà que ha costat més de dos milions d’euros, part d’ell en contribucions especial astronòmiques als veïns, i un crèdit ICO que ha endeutat a l’ajuntament, tot per a pocs mesos després haver de fer serioses reformes  per errors, refornes que ha pagat el poble. I ara… papereres que mai es buiden, o l’abandonament dels forats per ubicar arbres; o s’han mort i no s’han reposat, o acumulen brosses i brutícia.
Govern d’inútils. 

Noves fotos del desgovern a Cabanes

Seguint les foto-denuncies d’estos dies, continuem mostrant com des de l’equip de des-govern local han abandonat el poble, justament en temporada que més turistes i visitants poden vindre a vore’l. Places tant cèntriques com la de l’Hostal o Guillermo Andreu Valls, plenes de fem, amb les papereres sense buidar, mobiliari urbà trencat…etc.
Per a què tenim a sis regidors cobrant?, per a què tenim un bon equip de peons si no els manen actuar? 

FOTODENÚNCIA Cabanes: "Els Pinets", també abandonats, com la resta del poble

Cabanes: la caòtica gestió del PP local; abandonament total de tots els nuclis urbans.
Cabanes 19 d’Agost de 2013 Des  d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, es continua denunciant l’abandonament total que l’actual equip de govern està fent del poble en totes les vessant, així, a més de no poder respondre ni actuar en cap de les polèmiques urbanístiques damunt la taula ( pais paralitzats, obres mal finalitzades, retaxasacions abusives, increment de l’IBI, falta de resposta als veïns…etc), també cal destacar la brutícia i falta d’atenció.
            A pesar de tindre a 6 del set regidors amb dedicacions parcials, que oscil·len des dels 2400 als 300 euros mensuals, ve sent una tònica habitual que els veïns hagen de recurrir a la denúncia pública per mitjà d’Units-Compromís, ja que ni demanant-ho directament als regidor del PP es soluciona: com a exemple, recordar que sols s’ha netejat per exemple el nucli de l’Estació, el passeig de Torre de la Sal, la Plaça Tinença de Miravet, la Plaça del Sitjar..etc, quan des d’Units s’ha denuncia públicament; existeix una excel·lent brigada municipal que malauradament, els regidors que els manen les ordres ni estan ni se’ls espera ( a pesar de cobrar per això)
            Així, si ahir denunciàvem que les papereres de la platja de Torre de la Sal duen més d’una setmana sense buidar-se a pesar de ser la temporada més alta turística al municipi, ara, ens fan aplegar fotografies del deplorable estat de la zona verda coneguda com “Els Pinets”, en el perímetre del nucli urbà del municipi; una zona de passeig i esplai habitual.
            Aquesta zona, com totes les restes, està completament abandonada, amb les papereres desbordades des de fa setmanes, brossa de tot tipus per enterra, branques seques, i abandonament total ; una imatge deplorable del que és una de les principals zones de passeig del veïns; l
Des d’Units els lamenta la incapacitat absoluta del PP, incapaç ni tant sols de parar  compte i fer un ús racional dels peons municipals.  

Continua el vergonyós abandonament de la plata de torre de la sal a Cabanes.

A pesar d’estar en la temporada de més afluència al poblat mariner de Torre de la Sal, amb les vivendes del nucli tradicional plenes i els centenars d’apartaments del PAI també plens…l’equip de desgovern del PP continua demostrant la seua total incapacitat…el passeig marítim i les papereres del poblat fa dies que no es buiden.contenidors mal ubicats i sense tapa amb olors nauseabunds. Abocaments incontrolats dins d’espais del nucli urbà.Per rematar la incapacitat d’un equip de govern on hi han 6 regidors que cobren del poble per fer funcions que no fan,entre ells un dedicat a atendre nuclis de la Ribera, s’ha sumat ara que durant dies i de manera inexplicable ara en ple agost s’ha procedit a buidar amb cubes d’aigues fecals de foses sèptiques del PAI que en teoria no haurien d’existir. També inexplicablement tot i haver rebut llicències d’ocupació des del 2008 en el PAI, sols ara s’ho procedit per part de l’empresa adjudicatària del PAI a netejar els solars buits… vergonyós! Per què té una dedicació parcial el regidor de la Ribera si ni es paseja ni soluciona els problemes dels diversos districtes?

Cabanes: Units es reuneix amb els veïns del PAI Torre de la Sal per escoltar la seua problemàtica.

Cabanes 11 d’Agost de 2013. Els regidors i més membres d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, han mantingut avui  una profitosa reunió amb els veïns del PAI de Torre de la Sal .

            Des d’Units es va  mostrar tota la solidaritat amb els  nous residents en aquest indret i es va recordar que sols des d’aquest grup municipal s’ha traslladat al plenari peticions concretes per solucionar el seu abandonament; un problema que se ve arrossegant des de que en 2007 i 2008, quan sols s’havia fet una mínima part dels edificis i urbanització projectada, es van concedir de manera irregular les llicències d’ocupació per part l’anterior equip de govern del PP. Diversos veïns van començar a viure en eixa zona, i van començar a pagar els tributs municipals ( IBI, taxes de fems,…) i per contra tenint uns serveis deplorables.

            Units pel Poble-Compromís ha dut en tots el plens ordinaris precs i peticions, i diverses mocions demanant solucions concretes per als residents, i sempre s’ha trobat amb la indiferència total del PP que té majoria absoluta.

            Avui s’ha exposat com part de les mancances són responsabilitat de l’ajuntament ( enllumenat i manteniment de les etapes 0 i 1 del PAI, sobre les quals va donar llicències d’ocupació) i la resta del PAI és responsabilitat de l’empresa Marina d’Or, la qual hauria d’haver finalitzat el PAI en 2011 i a hores d’ara encara està en litigis amb l’equip de govern per saber si procedeix o no l’atorgament d’un pròrroga: el PAI des d’aleshores compta amb grans illes per urbanitzar totalment abandonades plenes de brossa  i rosegadors, l’empresa usa sòl dotacional per convertir-lo en un abocador de totes les deixalles de les seues urbanitzacions, voreres en mal estat, falta d’iluminació, falta de les zones esportives (entre elles camp de futbol de la Ribera), espais públics com l’edifici multifuncional municipal promès), els accessos des de la N-340, i els problemes que s’acumulen ara per haver-se-li concedit de manera irregular ( segons sentència judicial) el subministre de l’aigua a la pròpia empresa la qual no tenia dret a aquest.

            Des d’Units s’ha explicat  als veïns com l’actual situació de caos amb aquest PAI no és casual, sinó que és la pràctica dominant a tot el terme municipal, on la incapacitat de gestionar el municipi per part de l’actual equip de govern fa que qualsevol problema puntual s’enquiste i engrandeixe, i que mai es donen a temps solucions, i igualment, s’ha responsabilitzat a l’empresa urbanitzadora de no haver complit les seues obligacions i intentar instrumentalitzar les protestes veïnals per als seus fins particulars.

            Des del grup de l’oposició s’ha promés als veïns aportar per al proper ple ordinari de setembre propostes concretes per exigir a l’ajuntament solucions immediates i no eternitzades en el temps com va prometre el PP, i es va mostrar la predisposició a continuar sent la veu dels veïns,tal i com s’ha estat fins ara; els únics que han traslladat la veu dels nous veïns a l’ajuntament.

Cabanes: Units se reúne con los vecinos del PAI Torre de la Sal para escuchar su problemática.
Cabanes 11 de Agosto de 2013. Los concejales y más miembros de Units pel Poble-Compromís en Cabanes, han mantenido hoy una provechosa reunión con los vecinos del PAI de Torre de la Sal .


Desde Units se mostró toda la solidaridad con los nuevos residentes en este lugar y se recordó que sólo desde este grupo municipal se ha trasladado al pleno peticiones concretas para solucionar su abandono; un problema que se viene arrastrando desde que en 2007 y 2008, cuando sólo se había hecho una mínima parte de los edificios y urbanización proyectada, se concedieron de manera irregular las licencias de ocupación por parte del anterior equipo de gobierno del PP. Varios vecinos empezaron a vivir en esa zona, y empezaron a pagar los tributos municipales ( IBI, tasas de basuras,…) y por el contrario teniendo unos servicios deplorables.


Units pel Poble-Compromís ha llevado en todos el plenos ordinarios ruegos y peticiones, y varias mociones pidiendo soluciones concretas para los residentes, y siempre se ha encontrado con la indiferencia total del PP que tiene mayoría absoluta.
Hoy se ha expuesto como parte de las carencias son responsabilidad del ayuntamiento ( alumbrado y mantenimiento de las etapas 0 y 1 del PAI, sobre las cuales dio licencias de ocupación) y el resto del PAI es responsabilidad de la empresa Marina d’Or, la cual tendría que haber finalizado el PAI en 2011 y a estas alturas todavía está con litigios con el equipo de gobierno para saber si procede o no el otorgamiento de un prórroga: el PAI desde entonces cuenta con grandes manzanas para urbanizar totalmente abandonadas llenas de hierbajos y roedores, la empresa usa suelo dotacional para convertirlo en un vertedero de todos los desechos de sus urbanizaciones, aceras en mal estado, falta de iluminación, falta de las zonas deportivas (entre ellas campo de fútbol de la Ribera), espacios públicos como el edificio multifuncional municipal prometido sin hacer…etc, los accesos desde la N-340, y los problemas que se acumulan ahora por habérsele concedido de manera irregular ( según sentencia judicial) el suministro del agua a la propia empresa la cual no tenía derecho a éste.
Desde Units se ha explicado a los vecinos como la actual situación de caos con este PAI no es casual, sino que es la práctica dominante a todo el término municipal, donde la incapacidad de gestionar el municipio por parte del actual equipo de gobierno hace que cualquier problema puntual se enquisto y engrandezca, y que nunca se den a tiempo soluciones, e igualmente, se ha responsabilizado a la emprendida urbanizadora de no haber cumplido sus obligaciones e intentar instrumentalizar las protestas vecinales para sus fines particulares.
Desde el grupo de la oposición se prometido  a los vecinos aportar para el próximo pleno ordinario de septiembre propuestas concretas para exigir al ayuntamiento soluciones inmediatas y no eternizadas en el tiempo como prometió el PP, y se ha mostrado la predisposición a continuar siendo la voz de los vecinos,tal y cómo ha sido hasta ahora; los únicos que han trasladado la voz de los nuevos vecinos al ayuntamiento.