Cabanes torna a comprar entrades per a la correguda de la Beneficència.

Sols Units rebutja les entrades

Cabanes 27 de febrer de 2013. A pesar d’haver canviat en teoria el sistema d’imposició de compra d’entrades per a la “correguda de la Beneficència” que organitzava la Diputació Provincial i després venia als ajuntats,  l’equip de govern municipal ha optat per seguir amb la pràctica, d’adquirir un bon número d’entrades pagada amb els diners de tots els veïns i veïnes.

            En teoria, una part ( i sols una part) de les quantitats pagades pels ajuntaments, van a fins socials, però la resta, va a pagar les despeses dels actes taurins ( toreros, bous, assegurances, publicitat, tràmits.etc), sacrificar animals amb l’excusa de fins benèfics.

            Avui, des de l’alcaldia s’ha procedit a repartir les entrades als regidors, i sols els dos regidors  del Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís ha rebutjat aquestes entrades ( en aquest cas, es donaven dos per regidor, a un preu de 62 euros cada una, que multiplicat per 11 regidors, si tots tenien les mateixes, pujaria a 1364 euros en bous, que segurament serà superior). Des de l’alcaldia no s’ha especificat el número total d’entrades adquirides, ni el cost d’elles, però s’ha afirmat que es donarà eixa informació.

            A banda del sentiments anti o pro taurins individuals, des d’Units s’ha afirmat que la millor manera d’ajudar a entitats benèfiques és destinar directament a les ONG la totalitat dels diners i que no es perguen pel camí. 

Cabanes: Les darreres ventades agreugen l’estat de l’Estació de la Ribera, incrementant el perill per caigudes de teules.

El PP va votar en desembre en contra de la moció d’Units pel Poble que demanava exigir restaurar aquest edifici històric.

Cabanes 18 de febrer de 2013.  El grup municipal Units pel Poble-Compromís municipal va dur al plenari de desembre la necessitat d’actuar per recuperar i posar en valor l’estació de la ribera, edifici històric de gran valor per al municipi. A més de pel risc d’ensorrament i desaparició de l’immoble, s’alertava del perill que era per a la població del barri de l’Estació, i en especial per a l’alt nombre de xiquets que solen jugar per les seues immediacions, als quals es podria caure una teula, biga o qualsevol element dels que s’estan despenen de l’edifici.

Ara, amb les darreres ventades, s’han caigut teules i cabirons, agreujant encara més la situació de l’edifici, (despreniments que hagueren pogut causar desgràcies personals de trobar-se cap xiquet jugant en la zona, com sol passar) .

Des d’Units es demanava actuar sobre l’edifici, però en el cas de continuar el PP amb la negativa, calem mesures com ara acordonar la zona dels voltants de l’estació per evitar que cap teula o element de l’edifici caiga damunt de la gent.

Recordem la moció presentada per Units, que va comptar amb el vot favorable del PSOE i el vot en contra del PP.

MOCIÓ PER DEMANAR RECUPERAR L’ESTACIÓ DE LA RIBERA

El PP al Congrés dels Diputats ha votat en contra de destinar cap ajut a recuperar l’antiga estació de la Ribera

            Aquesta estació, es troba en el barri al qual li dóna nom “ L’Estació” en les pedanies de la Ribera, i ha tingut un valor històric, econòmic i sentimental molt important per al terme municipal, i en l’actualitat presenta un dolent estat de conservació que amenaça en ruïna, on cauen teules a la vía pública quan fa molt de vent.

            La proposta demanava la recuperació de l’Estació, on en la primera partida demana ara es basaria en l’elaboració d’un projecte de restauració urgent. Aquest edifici podria emprar-se per reobrir-se com estació de nou en un futur, de desenvolupar-se els projectes urbanístics projectats en les immediacions, o per destinar-lo a qualsevol tipus d’activitat ( centre social per als veïns, lloc d’exposicions..etc)

Característiques de l’Edifici, segons tècnics consultats:


“Edifici construït a principis del segle XX, que concentra les característiques arquitectòniques pròpies d’una època (anys 20-30) amb una economia no massa favorable. L’edifici està a mig camí entre un estil clàssic i un modernisme auster, on la modulació, la proporció, la senzillesa i la funcionalitat són les notes dominants, rebutjant en tot moment la decoració excessiva, els revestiments innecessaris i les reminiscències tradicionalistes.

Cal destacar, i per aquest motiu es demana la seva protecció i posada en valor, la particular tipologia de l’edifici, que per tractar-se d’una edificació de certa importància dins de la xarxa de ferrocarrils, compta amb dos plantes. La planta baixa es destina a estació i serveis per als viatgers i la superior a vivenda del personal de l’estació.

Malgrat tractar-se de construccions estandarditzades projectades per implantar-se arreu del territori, trobem que aquesta estació de Cabanes suposa un element referent dins del mapa ferroviari castellonenc per la notable importància que tingué en altres èpoques. L’edifici en qüestió mostra una estudiada modulació que s’aprecia principalment a les façanes, on la potent imatge dels llenços de maçoneria de pedra calcària treballada amb juntes en diagonal es veu interrompuda pels detalls realitzats amb rajola massissa als remats de cantoneres  i recercat dels buits, cosa poc freqüent en edificis semblants, ja que normalment contaven amb fàbriques de baixa qualitat que es solien revestir amb morters i pintures de calç, una mostra més de la cura del treball realitzat amb els materials emprats en aquesta estació.”

 Per tot això, l’ajuntment en ple acorda:

Primer: Demanar a l’administració de l’Estat un partida econòmica i el compromís per recuperar i posar en valor l’edifici de l’antiga estació de la Ribera 

EL PP ENS DÓNA LA RAÓ: HAN PERDONAT 5 ANYS DE COBRAMENTS IL·LEGALS

PER SI NO HEU VIST LA RESPOSTA DEL PP A LA NOSTRA INFORMACIÓ´D’AHIR, HTTP://UNITSPELPOBLE.BLOGSPOT.COM.ES/2013/02/COBRAMENTS-ILLEGALS-CABANES-ES-NOTIFICA.HTML
CORROBOREN EL QUE ENS TEMÍEM, QUE SOLS RECLAMEN ALS REGIDORS DEL PP QUATRE ANYS DELS COBRATS IL·LEGALMENT ( A PESAR DE SER-NE 9 ANY) , AMB L’EXCUSA QUE HAN PRESCRIT ELS ALTRES ANYS. QUE PRESCRIGA UNA IL·LEGALITAT NO VOL DIR QUE NO SIGA UNA IL·LEGALITAT, I ÈTICAMENT, ELS DINERS SÓN DEL POBLE, PERÒ EL PP EVITA RECOMANAR ALS REGIDORS AFECTATS QUE TORNEN ELS DINERS QUE NO ELS CORRESPONEN. 
– NO CONTESTEN A PER QUÈ ENS HAN TORNAT A OCULTAR LA INFORMACIÓ D’ESTA GESTIÓ.
– ENS ACUSEN DE DEMAGOGS, PER DIR UNA OBVIETAT, QUE NO DEMANEN RETORNAR TOTS ELS DINERS QUE SÓN DEL POBLE I VAN SER COBRATS IL·LEGALMENT.
– EL PP DU 9 MESOS SABENT DE LA IL.LEGALITAT, I NO SOLS MES I MIG.
– RECONEIX QUE LA RESTA DE RETRIBUCIONS, DES DE 2003, SÓN IL·LEGALS.  SI UN CÀRREC PÚBLIC, HA COBRAT DINERS DE MANERA IL·LEGAL ( SABENT-HO O NO), I EIXOS DINERS SÓN DELS SEUS VEÏNS DEL POBLE, ES QUEDA TAN TRANQUIL SI PART D’EIXOS COBRAMENTS HAN PRESCRIT

RÉPLICA

La alcaldesa de Cabanes asegura cumplir con la legalidad vigente y notifica a los concejales las cantidades que deben devolver y que fueron percibidas indebidamente

Enviar por email  

el7set
La alcaldesa de Cabanes asegura que ha cumplido con su obligación y ha notificado a los concejales afectados por el cobro de las cantidades percibidas indebidamente que deben devolver el dinero. 
Estrella Borras declarará la anulabilidad del acto en el que se acordó el cobro de las retribuciones de los concejales, de unas cantidades que eran contrarias a la ley “por un error administrativo cronificado” y del afirma que no han sido responsables los concejales del PP “ni los de ahora ni los de anteriores legislaturas”. 
Los concejales de la legislatura de Estrella Borrás tendrán que devolver todo el dinero, y afectará a los de los últimos cuatro años. El resto de retribuciones ilegales han prescrito, aseguran desde el ejecutivo local. “La alcaldesa no ha perdonado absolutamente nada a nadie como de forma demagógica quiere hacer entender la oposición y ha actuado siguiendo estrictamente la legislación vigente en el cumplimiento exhaustivo de la ley por el concepto de anulabalidad del acuerdo plenario de 23 de junio de 2011 por ser contrario en lo estipulado en el art.75 de la Ley Reguladora de Régimen Local”,explican. 
“Ha pasado solo un mes y medio desde que Borras ordenó a la secretaria iniciar el expediente para resolver el tema y tras acelerar los trámites burocráticos y administrativos se ha procedido a solventarlo”, aseguran. 
Desde el PP han lamentado la demagogia utilizada por la oposición, conscientes de que el proceso se ha llevado a cabo con absoluto rigor y la máxima agilidad tan pronto como llegó la nueva secretaria al ayuntamiento y se pudo iniciar la tramitación del expediente. 

Cobraments il·legals Cabanes: es notifica oficialment als regidors del PP que han de tornar els diners però se’ls perdona almenys sis anys

L’equip de Govern ha ocultat a l’oposició aquesta acció.

Cabanes 17 de febrer de 2013. 9 mesos ha tardat l’equip de govern del PP a Cabanes a moure fitxa en el cas dels cobraments il·legals que van estar rebent els regidors del PP des de 2003 a 2012 ( de 2007 a 2011 van ser 99.110 euros, de 2011 a 2012 17560, i de 2003 a 2007, des de l’equip de govern no s’ha facilitat eixa informació).

            Ara, i de nou ocultant informació a l’oposició que va ser qui va descobrir el cas, des de l’alcaldia s’ha procedit  durant la setmana passada l’enviament de cartes als regidors de l’anterior legislatura, donant-los 10 dies per al·legar, però demanant-los que en base a un nou informe de la secretària, han de tornar part dels diners cobrats il·legalment, i és en part i no tot a l’entendre que part de la il·legalitat ha prescrit en el temps.

            D’eixa manera, “es perdona” tot allò cobrar il·legalment durant 2003 a 2007 (aquest any tot sencer, tot i haver canvi de legislatura), i sembla ser que també durant 2008 i potser en part de 2009.

            Des d’Units pel Poble s’ha tornat a lamentar la falta de transparència del PP en estes actuacions, ja que es va demanar una comissió de seguiment del cas dels cobraments i des del PP es va denegar l’opció, i ara la informació mai ix de primera mà. I després, tal i com es va denunciar reiteradament en el plenari, el problema no radica en si la irregularitat havia prescrit o no, sinó en el fet que èticament ja hi havia prou motiu com per a retornar-los. El temps torna a donar la raó a l’oposició, els diners s’havien de tornar. 


Cabanes va perdre un ajut per millorar el centre de Salut per presentar-se mal la sol•licitud.

si vols la resposta de la conselleria, demana-la a unitspelpoble@gmail.com
Cabanes 16 de febrer de 2013.   El PP de Cabanes venia votant en contra de les mocions presentades pel Grup Municipal Units Pel Poble-Compromís Municipal per demanar la millora necessària de l’ambulatori de la Ribera, mentre el PP votava sempre en les Corts Valencianes en contra de destinar una sola partida pressupostària per a tal fi. 
L’excusa del PP era que ja s’havia sol•licitat aquesta inversió per part de l’equip de Govern. Per eixe motiu,  Monica Oltra , diputada   del grup parlamentari Compromís , va presentar una pregunta escrita al Conseller de Sanitat, preguntant concretament si havia rebut la Conselleria en el darrer any cap petició per ampliar, millorar o actuar en l’ambulatori de la Ribera de Cabanes (Cabanes),i en cas afirmatiu en quina data i què demanava eixa petició i si s’havia  pres cap decisió al respecte d’eixa petició.
La resposta donada ara pel Conseller diu que en 25 de juny de 2012 “l’alcaldessa de Cabanes”( quan en aquella època encara hi havia alcalde), va presentar una sol•licitud per optar a una línia d’ajudes convocades per la Conselleria per finançar l’adequació ´i millora de consultoris ( és  a dir, mig anys després d’haver votat en contra de la moció d’Units, i per tant, no tenien motius per haver votat en el seu dia en contra de la proposta, ja que no havien fet prèviament cap gestió)
Segons la Conselleria, aquesta petició no complia amb  un dels requisits bàsics replegats en la convocatòria, on deixava clar que els projectes han de ser estudiats i aprovats prèviament per la Conselleria de Sanitat, i en el cas del Consultori de la Ribera de Cabanes, el projecte de reforma no va ser presentat abans de la sol•licitud de subvenció´, fet pel qual no van atorgar la subvenció”
Copsa aquesta resposta, ja que segons el PP va explicar reiteradament, s’estava treballant ( abans de desembre de 2011) en aquestes actuacions, i al ser subvencions anuals, havien de conèixer prèviament els requisits. Per tant, en aquest cop es torna a mostrar com el PP va votar en contra de l’ambulatori de la Ribera, mentint al plenari. Posteriorment a haver perdut aquest ajut, en desembre de 2012 Units va tornar a presentar la moció, i aquest cop es va aprovar per unanimitat, ( i després venut quasi com una fita de l’equip de govern). 

Units venia denunciant que l’ambulatori mèdic de la Ribera era un edifici no accessible, amb material molt vell i unes instal•lacions menudes i no adequades.

INFOPLE número 4

baixa’t la revista ací

Seguint amb el nostre compromís d’informar al poble de tot allò que es decideix als plenaris, ací teniu una publicació amb un resum de les últimes dos sessions plenàries. El PP continua imposant que les sessions plenàries siguen de matí en un horari en què la gent que treballa no pot acudir-hi.

Plenari del dia 9 de novembre de 2012Punts del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Punt on es modifiquen temes de la comptabilitat de l’ajuntament. S’aprova un increment dels diners per a les despeses que s’ocasionen en les partides de reparacions, premsa, combustibles… Aquest increment de 14.000 euros ix de la renúncia de la paga de Nadal de l’alcaldessa i del regidor que té un salari complet, de les baixes d’alguns sous i de la partida de reunions, conferències i cursos. El PP rebutja la proposta d’Units de destinar els diners de les pagues extra a polítiques socials, com s’ha fet en altres pobles. El PP vota a favor i Units i PSOE s’abstenen.

3. Punt on es modifiquen temes de la comptabilitat de l’ajuntament. S’aprova una modificació de crèdits perquè es necessiten 40.000 euros per a arreglar la recentment inaugurada carretera de Saragossa. Després d’haver invertit més de 2 milions d’euros, ara es necessiten aquests diners per a millorar la rotonda, posar baranes i millorar l’accés i el desnivell que sofreixen algunes vivendes. Units recriminem a l’equip de govern la falta d’informació respecte a aquest tema, tal vegada perquè saben que és lamentable haver d’inventir 40.000 euros més del poble per a corregir defectes que hagueren d’haver estat estudiats des d’un principi. El PP vota a favor i Units i PSOE s’abstenen.

4. Punt en el qual s’informa de l’estat de pagament de factures per part de l’ajuntament. La tècnic (TAG) dóna compte de l’informe de morositat de l’ajuntament del tercer trimestre de 2012.

Plenari del 27 de desembre de 2012Punts del dia:

1.Lectura i aprovació de l’acta anterior

2.Pressupost municipal per a l’any 2013 Amb els únics vots a favor del PP, s’han aprovat els pressupostos municipals més baixos en molts anys al poble de Cabanes; uns pressupostos de 3.182.267 euros, una xifra molt distant respecte a les xifres dels anys anteriors. A pesar de ser la meitat dels de 2010 o 2011, els impostos i taxes a aplicar als veïns es disparen i són, per tant, elevadíssimes des d’un punt de vista comparatiu.

2010

2011

2012

2013

5.901.504

6.856.000

3.672.986

3.182.267

Fa un any, l’equip de govern va prometre que permetria participar els grups de l’oposició a l’hora d’elaborar els pressupostos. La realitat ha sigut ben diferent i en cap moment se’ns ha donat eixa oportunitat i han fet com sempre: presentar uns pressupostos tancats, molt injustos des del nostre punt de vista. Evidentment, davant aquests pressupostos hem votat en contra ja que pensem que hi ha maneres millor de gestionar els diners del poble.

Ací us deixem una xicoteta mostra d’alguns dels punts amb els quals no estem d’acord, sempre tenint en compte els pressupostos dels anys anteriors:

INGRESSOS CAPITOL 1. IMPOSTOS DIRECTES

SUBCONCEPTE

2011

2012

2013

113.00

Ibi urbana

1.182.000

1.350.000.

1.442.000

·         IBI: Segons l’anterior alcalde Francisco Artola l’aprovació de la ponència de valors només suposaria recaptar uns 40.000 euros més en IBI. Però si calculem el que baixa la rústica i tot el que ha pujat la urbana des de 2011, apreciem una pujada d’un 22%, tot i existir les famoses bonificacions que en el seu dia van gastar com a escut per a defensar-se davant de les crítiques.

SUBC.

2011

2012

20123

116.00

Plusvàlues

40.000

70.000

70.000

·         Plusvàlues: ens torna a donar la raó quan advertíem que el problema amb la nova ponència de valors (el tema és que la rústica no paga plusvàlua, i la urbana sí, i en tindre ara 15.000.000 milions de m2 més de urbana, més es racaptarà). Un 75% d’increment en 2 anys, de 135.000 en 2011 a 155.000 en 2013.

·         La gent del poble acabarem pagant 279.000 euros més en impostos que en el 2011.

·         Les taxes municipals passen de 9.000 euros en 2011 a 28.000 en 2013

·         Baixen dràsticament les inversions de la Generalitat i Diputació al poble.

·         Es disparen les despeses de personal en membres de l’equip de Govern i del personal de confiança que treballa només per al PP

·         Per llogar el tractor per “arreglar” els camins es pagarà aquest any 29.000 euros (2.416 al mes).

·         S’han de destinar 50.000 euros a l’any per pagar interessos de crèdits amb els bancs.

·         Baixen respecte 2011 les partides a atencions benèfiques.

·         En protecció de patrimoni històric de 50.000 euros de 2011 passem a 4.000 euros.

·         Units ha reiterat la necessitat de tindre uns pressupostos participatius i retallar en propaganda i protocol; ajustar la plantilla de l’ajuntament a les necessitat reals del poble avui en dia; retallar en despesa jurídica; intentar no sobredimensionar la partida de festes tot intentant fer el mateix o millor amb menys diners i més imaginació; limitar el consum de telefonia…

Si vols ampliar esta informació, pots consultar-la a la nostra web o demanar-nos un estracte més extens al nostre correu electrònic unitspelpoble@gmail.com. Hem resumit molt la nostra valoració per falta d’espai.

3. Acord per retirar la paga extra de Nadal als treballadors de l’ajuntament. Amb els vots en solitari del PP s’aprovà llevar-los als treballadors municipals la paga extra de Nadal. Units reivindica que en altres pobles s’ha buscat la fórmula de pagar-los eixos diners com a plus per productivitat i es lamenta que siguen els treballadors els qui hagen de pagar la crisi. L’alcaldessa diu que és coneixedora d’aquesta fórmula que li proposa Units però diu que no té clar si és legal o no.

4. Donar compte de modificació de crèdits. Aquest punt no ha de ser votat pels diferents grups municipals. Es destinaran uns diners perquè arribe l’electricitat a l’ermita de Les Santes (PLAVER).

5. Festes Locals. Per unanimitat s’acorda que siga festa local el dilluns de les Santes i el dijous Sant.

6. Moció per a demanar el pagament del deute de la Generalitat. La Generalitat deu al poble 154.000 euros. Per unanimitat es va decidir exigir a la Generalitat el pagament d’aquests diners. Aquest deute s’origina, entre altres coses, per les subvencions no pagades del menjador escolar o pel no pagament del “Plan Confianza”. Des d’Units pel Poble es va lamentar que el PP haja estat quasi tres anys sense reclamar eixe deute, fins que no ha rebut instruccions per part del seu partit a esferes superiors.

7. Moció per demanar que la Generalitat pague el deute al geriàtric. El PP presenta aquesta moció demanant que es pague aquest deute justificant que el geriàtric és un bé social. Units li proposem incorporar altres empreses privades com les farmàcies i altres empreses locals a les quals també se’ls deu des de la Generalitat i la resposta del PP és negativa. Aleshores, des de l’equip de govern es fa un tracte desigual a les empreses locals en no reclamar els deutes de totes i sí haver reclamat el deute d’una empresa un tant particular com és “Sàvia”. Sabeu que SÀVIA té com a un dels principals “accionistes” al conseller de la Generalitat Rafael Blasco?

8. Moció sobre la taxa del gas. Aquesta moció va ser retirada perquè es volia tractar un tema que ja està desfasat (era per posicionar-se contra la pujada del gas a les taulelleres, però el Senat feia setmanes ho havia aprovat ja) i que s’hauria d’haver tractat uns mesos abans i no ara com l’equip de govern pretenia. Units vam recalcar la necessitat de fer més plenaris perquè no passen coses com aquesta.

9. Moció presentada per Units per a l’aprovació d’un programa d’actuació integrada que no perjudique els propietaris en el sector Marina d’Or Golf i per a la creació d’una comissió d’estudi. El PP torna a negar-se a tractar de desbloquejar la vergonyosa situació del PAI Marina d’Or Golf, guardat dins d’un calaix, mentre als veïns se’ls cobra l’IBI urbà. Una vegada més ens tanquen les portes als grups de l’oposició per a poder treballar conjuntament i buscar la millor solució per al veïns.

10. Moció presentada per Units demanant una modificació de l’ordenança municipal de l’IBI. Tot i haver-ho promés en el seu dia, el PP es nega a modificar l’ordenança. D’aquesta manera, molts veïns hauran de pagar com a urbana milers de metres que no estan urbanitzats ni ho estaran en un futur pròxim. De la mateixa manera, el PP es nega a aplicar les promeses bonificacions als veïns. Mentre no es modifique aquesta ordenança, cosa que demanem Units, la gent del poble haurà de pagar uns impostos exageradament elevats en un moment en què les coses ja estan prou malament.

11. Moció presentada per Units per a rebaixar la taxa dels fems. El PP vota encontra de la nostra proposta la qual es basa en actuacions que es fan en altres municipis i que rebaixarien l’escandalosa xifra que estem pagant actualment.

12. Moció per fer els plenaris en horari de vesprada. Tot i les promeses de l’alcaldessa, es torna a votar en contra i els plenaris continuaran sent en horari laboral, la qual cosa dificulta l’assitència als veïns interessats i obliga a alguns regidors a abandonar els seus llocs de treball.

13. Moció presentada per Units per poder gravar els plens en imatge i emetre’ls mitjançant la web de l’ajuntament. Sorprenentment aquesta vegada han votat a favor d’una moció que portem reclamant des del primer dia de legislatura i s’aprova elaborar un reglament que regule la gravació i posterior emissió dels plenaris.

14. Moció presentada per Units per recuperar l’estació de la Ribera. Units demanem que l’equip de govern busque les vies oportunes per poder recuperar aquest edifici. El PP hi vota en contra.

15. Moció presentada per Units perquè l’ajuntament deixe de treballar amb els bancs que desnonen algun veí del poble. El PP hi vota en contra.

16. Moció per demanar un semàfor a la N-340 per evitar els riscs actuals. El ple de Cabanes per unanimitat va aprovar les mocions d’Units i PSOE en les quals es demanava a l’administració central buscar solucions que milloren la seguretat davant els nombrosos problemes que ocasiona la N-340.

Els nuclis de l’Emplame, la Venta-Estació i la zona del Bar Tere estan travessats per la N-340 amb els alts riscs que això comporta. Units ja vam demanar fa temps una millora integral de la senyalització dels barris de La Ribera després d’haver analitzat barri per barri les seues carències a nivell de senyalització vial.


17. Moció per demanar una partida pressupostària per recuperar el Castell de Miravet. El PP hi vota en contra, tot i que el venen com un reclam turístic d’interés cultural.

18. Moció d’Units per a declarar Cabanes un municipi lliure de fractura hidràulica (recerca d’hidrocarburs en el subsòl per mitjà d’una tècnica molt perillosa com és el fràcking). Per unanimitat s’acorda deixar en suspens el debat fins que la taula d’experts de la Diputació es pronuncien al respecte.

19. Moció d’Units per millorar l’ambulatori de la Ribera. Fa un any el PP va votar en contra d’aquesta proposta. Ara ha sigut acceptada i es demanarà a la Conselleria de Sanitat la millora de l’ambulatori de la Ribera així com que assumisca les obres pendents a l’ambulatori de Cabanes.

20. Moció d’Units per a demanar a l’administració central un pla de millora per a la platja de Torre de la Sal. El PP hi vota en contra, tot i que les notres platges són un dels principals reclams turístics.

21. Moció per demanar un pla de dinamització i aprofitament turístic de les quatre torres i l’església d’Albalat. Aquesta proposta d’Units es presentava a l’ajuntament després que el PP a les Corts Valencianes tornara a votar en contra d’aquest punt en les esmenes als comptes autonòmics per a 2013.

De nou, el PP vota en contra d’una proposta d’Units encaminada a millorar l’oferta turística de la Ribera, tot desaprofitant així l’enorme riquesa d’aquests Béns d’Interés Cultural. Aquest vot en contra és difícil d’entendre ja que l’equip de govern actual vol fer del turisme uns dels principals motors econòmics del poble.

22. Moció d’Units per exigir als regidors del PP que retornen els diners cobrats il·legalment des del 2003 fins el 2011.

Tot i que els informes fets per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la Diputació de Castelló i l’anterior secretari indiquen que s’han de tornar els diners cobrats il·legalment, ara l’equip de govern ens diu que demanarà un nou informe a la nova secretària. Des d’Units veiem que busquen mil i una manera de no tornar els diners, tot i que saben que el cobrament era irregular. Portem més de mig any amb el tema i no li han volgut donar cap solució. Des d’Units demanem que els tornen ja i que es deixen d’excuses.

Davant la nostra proposta, el PP hi vota en contra i es limita a dir que estan treballant amb el tema. No ens creem res del que diuen i haurem d’esperar el nou informe per a saber quina serà la manera d’actuar de l’equip de govern.

MOCIONS PSOE

23. Moció demanant el retorn dels diners. Aquest punt era semblant a l’exposat per Units i el PP local el va votar en contra també.

24. Moció per millorar els accessos de la Ribera. Aquesta moció es va tractar juntament amb la moció 16 presentada per Units perquè tenia un contingut semblant.

25. Moció per demanar una rebaixa en la taxa dels fems. Aquesta moció també va ser votada en contra i el contingut de la mateixa era molt semblant a la moció 11 presentada per Units.

26. Moció per millorar les parades d’autobús de la Ribera. Aquesta moció va eixir endavant per unanimitat.

27. Moció sobre la fractura hidràulica. Va ser tractada juntament amb la moció 18.

UNITS PRESENTA DOS MOCIONS PER VIA D’URGÈNCIA

Units presentem dos mocions d’urgència perquè són temes molt recents que no hem pogut presentar dins del termini legal que els grups polítics tenim per a presentar les nostres mocions abans de cada ple ordinari. Habitualment Units presentem les mocions amb temps suficient perquè l’equip de govern se les puga preparar, excepte en casos “urgents” com aquests.

    Des de l’equip de govern ho tenen clar: no pensen acceptar cap moció per la via d’urgència, siga del tema que siga. Així ho va dir l’alcaldessa en el seu dia i així ho estan complint.

    Des d’Units no entenem aquesta postura tan radical ja que el mateix nom ho diu: “urgència”. Si les coses no les presentem quan toca, pot passar que quan les vulguem tractar en un ple ordinari, aquest tema ja estiga desfasat i poc puguem fer al respecte. S’ha donat el cas que el PP local ha retirat una moció per haver plantejat un tema que feia mesos que havia d’haver-se tractat (moció 8 d’aquest plenari). Tot i que imaginàvem que no voldrien tractar-les, les vam proposar i el PP les va votar en contra.

Moció per recuperar les emissions de TV3. El PP vota en contra que es tracte aquest tema que simplement suposava fer una declaració d’intencions.

Moció per donar suport als treballador de la ceràmica. El PP vota en contra de tractar una moció que demanava que l’ajuntament de Cabanes instara el Consell de la Generalitat perquè exercisca les funcions que li estan encomanades; d’acord amb les disposicions de l’article 80 de l’Estatut d’Autonomia, a fi que puga arribar-se a un acord entre patronal i sindicats, per un conveni digne i just per al sector de la ceràmica.

28. Precs i preguntes.

Units vam fer quasi 30 preguntes i precs en aquest plenari. Sorprenentment no se’ns va donar resposta a cap d’aquestes i es van limitar a dir que ens les contestarien per escrit. L’equip de govern, per llei, pot contestar-les en el mateix ple o pot optar per contestar-nos per escrit abans del proper ple ordinari. Cal recordar que fins que no ha entrat la nova secretària, s’han quedat algunes preguntes a l’aire sense contestar, tot i estar obligats per llei.

Curiosament, abans del plenari extraordinari del passat 28 de gener, ens van donar les respostes. Només havia passat un mes i encara tenien dos mesos més per poder-nos-les contestar, ja que serà a final de març quan tocarà fer el proper ple ordinari. Però en veure les respostes, ens hem quedat sense paraules. La falta de serietat, la “mala llet” amb què estan contestades… demostren que els incomodem quan fem preguntes.

Com que les respostes ocupen molt d’espai, ací sols us fiquem alguns exemples d’algunes, tal i com ens van arribar a nosaltres. Ja sabeu, que si esteu interessats que tota la informació us arribe, nosaltres us la podem facilitar si et fiques en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça unitspelpoble@gmail.com. Ja és molta la gent del poble que habitualment rep informació des d’Units.

Exemples d’algunes respostes

Li vam preguntar pel fet que el PP, pagat per tot el poble té un “assessor de comunicació” que costa al poble quasi 10.000 euros a l’any. I ens contesten amb l’exemple de Vila-real, en què s’obliden que, a més del quatripartit en el govern, també el PP a l’oposició té 2 persones treballant, no com a assessors de comunicació, sinó secretaris de grup municipal. Indecent és la resposta de la Diputació en què es diu que el Bloc té un assessor (en l’oposició), ja que el PP en té uns 33 i també s’obliden que quasi tripliquen el que cobra al mes l’assessor del Bloc. Penseu que eixa resposta justifica tindre una persona, pagada pel poble, treballant per al PP?

L’actual alcaldessa, en aquell moment era la responsable de personal, i no sabia res de per què s’havia canviat, sense avisar, als treballadors de l’ajuntament de mútua, una mútua que sols pot fer operacions quirúrgiques a València o Saragossa, i no a Castelló com feia l’altra. Els motius? A saber…

Preguntàvem per escrits d’afectats pel PAI que entraven dins l’ajuntament i no eren resposts. S’ha mentit ja que no s’ha respost els veïns que van presentar els escrits.

Plenari  extraordinari del dia 28 de gener de 2013  Punts del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

2. El retiren de l’ordre del dia perquè era donar compte de resolucions d’alcaldia i aquestes només es poden donar en plens ordinaris.

3.S’acorda per unanimitat una rebaixa del salari de la secretària, dels aproximadament 4.500 bruts en 14 pagues, es passarà a 3.500 bruts, també en 14 pagues.

4. Es modifica l’ordenança dels cementeris del terme municipal per adaptar-les a la normativa autonòmica i aplicar un preu als “columbaris” (on dipositar les urnes amb cendres).

5. Es modifica l’ordenança reguladora de la venda no sedentària.

6.Reconeixement de factures pendents de pagar.

7. Per majoria absoluta s’acorda avançar l’expedient per retirar  una porta metàl·lica que tanca el pas al camí de la Senieta, camí públic.

8. Amb els únics volts del PP, s’imposa en una setmana un reglament de funcionament de l’ajuntament. En només dos dies d’antelació a la comissió, ens donen una proposta de reglament de funcionament de l’ajuntament de 47 pàgines, el qual és una còpia literal del de Nules, amb greus errors que hem de donar-los a conèixer nosaltres (parla de càrrecs, organismes públics o estructures que Cabanes no té); a pesar d’això, el PP es nega en rotund a poder negociar i consensuar el text. Incorpora, per exemple, que després d’un ple ordinari podran, si l’alcaldessa vol, consultar els veïns coses d’actualitat. Nosaltres vam defensar que pensàvem que calia assegurar que es permetera la intervenció del públic en tots els plenaris (tinguera o no ganes el PP), i que això fóra dins de l’ordre del dia del ple perquè constara en acta i tinguérem constància també els regidors de l’oposició. Òbviament, si ja fan els plenaris en un hora en què no hi pot vindre ningú, tampoc ho posaran fàcil perquè la gent puga participar-hi.

Fins ara s’ha funcionat sense cap problema amb el reglament orgànic general i pensàvem que si amb tants anys de democràcia s’ha pogut funcionar no calia ara, en una setmana, de presses i corrents, imposar per la seua majoria unes noves regles del joc.

         Com sempre, si necessites més informació, posa’t en contacte amb nosaltres, i si vols transmetre qualsevol proposta a l’ajuntament, estem a la teua disposició.

Grup Municipal Units Pel Poble-Compromís Municipal

Plaça Església 5 ,12180 Cabanes

964331001