Cabanes: El PP aprova en solitari uns pressupostos que disparen els impostos i es queden sense inversions i amb aportacions ridícules de Diputació i Generalitat.Cabanes 27  desembre  de 2012.   Amb els únics vots a favor del PP, s’han aprovat els pressupostos municipals més baixos en molts anys al poble de Cabanes, un pressuposts que de 3.182.267 euros, que disten molt de les xifres dels anys passats. A pesar de ser la meitat dels de 2010 o 2011, els impostos i taxes a aplicar als veïns es disparen, sense per tant proporcionalment elevadíssimes
2010
2011
2012
2013
5.901.504
6.856.000
3.672.986
3.182.267.
                      Des d’Units pel Poble-Compromís Municipal s’ha votat en contra d’aquests comptes, a més de per vore’ls injustos, per no haver-se-li permés participar ni apostar cap propesa, el PP torna a mentir, va dir l’any passat que treballaria amb l’oposició els comptes  abans de presentar la proposta de pressupostos, cosa que no ha fet en cap moment.
INGRESSOS: CAPITOL 1. IMPOSTOS DIRECTES.

SUBCONCEPTE
2011
2012
2013
113.00
Ibi urbana
1.182.000
1.350.000.
1.442.000
En 2011 el PP va dir que es va aprovar la ponència de valors era que sols es pensava recaptar 40.000 euros més, ara si calculem el que baixa la rústic i el que puga la urbana, des de 2011, hi ha una pujada d’un 22%:260.000 euros més (rústica més urbana  229.000 euros  més ( 39  milions pessetes  més) i això que en teoria hi ha bonificacions,
SUBC.
2011
2012
20123
116.00
Plusvàlues
40.000
70.000
70.000
Plusvàlues: ens torna a donar la raó quan advertíem que el problema amb la nova ponència de valors ( el tema és que la rústica no paga plusvàlua, i la urbana sí, i al tindre ara 15.000.000 milions de m2 més de urbana, més es racaptarà)   75% d’increment en 2 anys
SUBCONCEPTE
2011
2012
2013
130.00
IAE
135.000
171.000
155.000
Molt superior al de 2011.
TOTAL CAPÍTOL  IMPOSTOS
2011
2012
2013
1.632.000
1.866.000
1.911.000
279.000 EUROS MÉS EN IMPOSTOS DES DE 2011 :  ( QUASI 18% MÉS)
CAPITOL DOS IMPOSTOS INDIRECTES
SUBCONCEPTE
2012
2013
290
ICIO
18.000
32.000
Tot i el paró urbanístic, des de 2012 es dispara quasi 80% des de 2012
CAPITOL 3 TAXES
SUBC
2011
2012
2013
329.00
Otras tasas por la realización de activitades de competencia local
9.000
20.000
28.000
SUBC
2011
2012
2013
339.00
Otras tasas por utilización privativa del dominio público
54.500
90.000
90.000
CAPITOL 4 transferències corrents ( d’altres administracions, puja lleugerament  les participacions de tributs de l’estat de 420.000 a 430.000 , ja que han pujat tots els impostos , IVA..etc
SUBC
2011
2012
2013
450.60
Transferències per convenis amb la comunitat autònoma
89.383.
500
0
450.80
Altres subvencioms comunits autonoma
98.000
71.400
Quasi han estat incapaços d’aconseguir ni un sol conveni amb la Generalitat. Tanta foto en els alts càrrecs per què val?
CAPITOL 7. TRANSFERÈNCIES CAPITAL
SUBCONCEPTE
2011
2012
2013
De l’estat
182.000 (calvari)
0
450.60
De la Diputació
558.500 euros
235.200
63.000
Com és possible que la Diputació ara pague una novena part que en 2011??? 
En matèria d’ingressos: Veiem els veïns anem a pagar més, mentre Diputació i Generalitat van a invertir molt menys al poble.
PART DE DESPESES: CAPÍTOL 1. GASTOS DE PERSONAL  Retribucions dels membres dels òrgans de govern
SUBCONCEPTE
2011
2012
2013
100.00
Retribucions bàsiques
28.694.00
30.000
50.000
Puge respecte a l’any passat. Què inclouen aquestes retribucions?,
SUBCONCEPTE
2011
2012
2013
100.01
Otras retribuciones
77.000
75.000
30.000
Personal eventual ( periodista al servei exclusiu del PP)
SUB
2011
2012
2013
110.00
Retribucions bàsiques
No existia
1.960.00
1.950.000
110.01
Retribucions complementàries
No existia
7.890.00
7.900
SUBCONCEPTE
2011
2012
150.00 area 9
Productivitat
24.602.00
58.000
SUBCONCEPTE
2012
2013
120.00
Sous grup A1
42.272
47.000
CAPITOL 2
SUBCONCEPTE
2011
2012
2013
203.00 area 4
Renting tractor
26.400
26.400
29.000
Perquè puja el rènting del tractor?  2.416 euros al mes!!!!!!!
SUBCONCEPTE
2011
2012
2013
226.00
Cànons
3.000
12.000
12.000
A què es refereix i per què puja tant?
SUBC.
2012 i 2013
226.01
Atencions protocol·làries
6.000
Pensem es pot reduir i és prescindible
SUBC
2012
2013
226.02
Publicitat i propaganda
6.000
80000
Pensem es pot reduir i és prescindible
SUBC
2011
2012
2013
226.04
Jurídics , contenciosos
75.000
75.000
75000
Sempre és una barbaritat aquesta partida, són diners dels veïns, gastats moltes vegades contra els propis veïns, si l’ajuntament fora dialogant possiblement en molts casos l’estalviaríem bona part d’aquesta Per què baixa tant?
SUBC
2011
2012
2013
227.06
Estudis i treballs tècnics
75.000
137.000
103.000
En teoria la Diputació va prometre es faria càrrec de tots els projectes tècnics de les obres de les menuts municipis. Què es pretén fer?, què hem de pagar de nou?
CAPITOL 3. GASTOS FINANCERS:
310.00 Interessos, de 41.000 euros es passa 50.000. A pagar deute als bancs durant dècades.
CAPITOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
SUBCONCEPTE
2011
2012
2013
480.00
Atencions benèfiques
50.000
40.000
40.000
El baixen, amb la que està caient i la gent amb més dificultats que mai, puguen en el capítol 1, en despesa dels polítics, i baixen la política social.
CAPÍTOL 6- INVERSIONS REALS
SUBC
2011
2012
2013
619.04
Manteniment vials
7.000
6.000
8000
Els carrers i camins del poble estan en un estat lamentable, i per contra,es redueix la partida que ja era insuficient.
SUB
2011
2012
2013
619.14
Protecció patrimoni històric
50.000
3.000
4000
Lamentable, si s’omplin la boca parlant del turisme, i per al patrimoni històric quasi deixen desaparèixer les partides. Ara estos 4000 és per l’arxiu històric,
Conclusions: Pressupost trist, perquè ni Diputació ni el Consell inverteix res, inverteix el Govern Central i no l’autonòmic, hi ha una veritable falta d’idees en inversions i també en obtenció de recursos, mentre disparen els impostos als veïns.
Units ha reiterat la necessitat de tindre uns  participatius i retallar en propaganda i protocol, ajustar la plantilla de l’ajuntament a les necessitat reals del poble avui en dia, retallar en despesa jurídica, intentar no sobre dimensionar la partida de festes; intentar fer el mateix o millor amb menys diners i més imaginació, limitació del consum de telefonia ( posar topes als mòbils, modificar l’ordenança de l’IBI per evitar els actuals abusos, aplicar taxes als bancs per ocupació de vía pública, millorar la capacitat de negociació amb altres administracions. Etc

Units lamenta l’abandonament del poblat de Torre de la Sal fora de la temporada estival

Cabanes 26 desembre  de 2012.  Si fa uns dies es denunciava l’abandonament per part de l’equip de govern del barri de l’Estació de la Ribera, amb fems acumulats durant mesos, ara és el poblat mariner de la Torre de la Sal on els veïns critiquen abandonadament que pateix aquest indret fora dels mesos estivals.

            Des d’Units pel poble es demanarà explicació a l’equip de govern per l’actual estat, on des del mes d’Agost no s’ha deixat vore cap peó municipal de neteja. Les borses de fem per enterra sense que ningú les replegue, o les papereres públiques desbordades des de fa setmanes sense que ningú les buide.

            Aquesta imatge no ajuda en res a potenciar un turisme de qualitat i desestacionalitzat, on més enllà dels tòpics ineficaços la falta d’una aposta i planificació real fa desaprofitar tot el potencial del terme municipal, i on la falta d’atenció al que és una de les zones més emblemàtiques del poble.

            Des d’Units es reclama que hi haja més atenció a tots els barris de la Ribera i es destine periòdicament la visita dels peons de neteja. I tampoc estaria malament que de tant en tant passara algun membre de l’equip de govern a tindre cura de tots els barris.

i darrere del poblat, el despoblat:

El ” modern” sistema de neteja del PAI Torre la Sal

Marina d’Or neteja l’herba del PAI Torre la Sal, cremant-ho tot. En els darrers dies fins i tot s’han hagut de personar els bombers a vore què passava

Units presenta al Ple una moció per demanar recuperar l’estació de la Ribera

MOCIÓ PER DEMANAR RECUPERAR L’ESTACIÓ DE LA RIBERA

El PP al Congrés dels Diputats ha votat en contra de destinar cap ajut a recuperar l’antiga estació de la Ribera

            Aquesta estació, es troba en el barri al qual li dóna nom “ L’Estació” en les pedanies de la Ribera, i ha tingut un valor històric, econòmic i sentimental molt important per al terme municipal, i en l’actualitat presenta un dolent estat de conservació que amenaça en ruïna, on cauen teules a la vía pública quan fa molt de vent.

            La proposta demanava la recuperació de l’Estació, on en la primera partida demana ara es basaria en l’elaboració d’un projecte de restauració urgent. Aquest edifici podria emprar-se per reobrir-se com estació de nou en un futur, de desenvolupar-se els projectes urbanístics projectats en les immediacions, o per destinar-lo a qualsevol tipus d’activitat ( centre social per als veïns, lloc d’exposicions..etc)

Característiques de l’Edifici, segons tècnics consultats:


“Edifici construït a principis del segle XX, que concentra les característiques arquitectòniques pròpies d’una època (anys 20-30) amb una economia no massa favorable. L’edifici està a mig camí entre un estil clàssic i un modernisme auster, on la modulació, la proporció, la senzillesa i la funcionalitat són les notes dominants, rebutjant en tot moment la decoració excessiva, els revestiments innecessaris i les reminiscències tradicionalistes.

Cal destacar, i per aquest motiu es demana la seva protecció i posada en valor, la particular tipologia de l’edifici, que per tractar-se d’una edificació de certa importància dins de la xarxa de ferrocarrils, compta amb dos plantes. La planta baixa es destina a estació i serveis per als viatgers i la superior a vivenda del personal de l’estació.

Malgrat tractar-se de construccions estandarditzades projectades per implantar-se arreu del territori, trobem que aquesta estació de Cabanes suposa un element referent dins del mapa ferroviari castellonenc per la notable importància que tingué en altres èpoques. L’edifici en qüestió mostra una estudiada modulació que s’aprecia principalment a les façanes, on la potent imatge dels llenços de maçoneria de pedra calcària treballada amb juntes en diagonal es veu interrompuda pels detalls realitzats amb rajola massissa als remats de cantoneres  i recercat dels buits, cosa poc freqüent en edificis semblants, ja que normalment contaven amb fàbriques de baixa qualitat que es solien revestir amb morters i pintures de calç, una mostra més de la cura del treball realitzat amb els materials emprats en aquesta estació.”

 Per tot això, l’ajuntment en ple acorda:

Primer: Demanar a l’administració de l’Estat un partida econòmica i el compromís per recuperar i posar en valor l’edifici de l’antiga estació de la Ribera 


Units pel Poble proposa al Ple demanar un pla de regeneració estable i sostenible de la Platja de la Torre de la sal

Adjuntem la moció que va per debat el proper dijous dia 27

          

MOCIÓ PER DEMANAR UNA REGENERACIÓ ESTABLE DE LA PLATJA DE LA TORRE DE LA SAL

El grup parlamentari del PP en el congrés dels Diputats,ha votat en contra de la petició d’un partida per   estudiar una regeneració sostenible de la Platja de la Torre de la Sal

Aquesta platja ha patit un accelerat fenomen de regressió, a causa possiblement d’espigons i actuacions en altres municipis costaners de Castelló, i a hores d’ara el que queda de platja és una mínima franja molt prop del propi poblat pescador, quan fa poques dècades la distància era considerable. Això ha ocasionat entre altres fets, que el poblat quedara incorporat ara dins del domini maritimoterrestre quan abans no ho estava.

Les “regeneracions” practicades fins ara, consistents en dipositar tones i més tones de sorra i material divers, ha estat literalment tirar els diners al mar, ja que en cada temporal el mar es tornava a dur i deixant la platja encara en pitjor estat.

La proximitat del LIC de praderes de posidònia, o del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, així com les innombrables restes arqueològiques de l’entorn ( algunes baix l’aigua), han fet que mai s’haja permès cap actuació seriosa per estabilitzar la platja. En l’actualitat, no obstant, s’estan duent a terme en distints punts de litoral iniciatives com són els espigons perpendiculars, o els esculls artificials, entre altres iniciatives que aposten per regeneracions sostenibles i respectuoses amb la platja i els ecosistemes marins.

Per tot aixó es proposa:
PRIMER: L’ajuntament en ple demanarà a l’administració central, l’elaboració d’un pla donat de la seua corresponen partida pressupostària, per efectuar una actuació sostenible i duradora de regeneració de la platja de Torre la Sal

Cabanes: Units torna a defensar en el ple la millora de l’ambulatori de la Ribera


Cabanes 22 de desembre  de 2012.    El PP en les Corts Valencianes ha tornat a votar en contra, com cada any, de la proposta de Compromís per destinar una partida per millorar l’actual situació de l’ambulatori de la Ribera. El PP en Cabanes també va votar l’any passat en contra d’aquesta proposta.
Ara, de nou Units pel Poble presenta una moció perquè l’ajuntament exigisca inversions reals per millorar aquesta.
Aquesta moció, junt a 15 més presentades per Units pel Poble, seran debatudes en el ple del proper dia 27
MOCIÓ PER DEMANAR INVERSIONS PER L’AMBULATORI DE LA RIBERA
El grup municipal d’Units pel Poble ja va demanar en una moció actuacions per millorar l’ambulatori de la Ribera, i el PP va votar en contra.
Ara de nou, per enèsim cop consecutiu, el PP a les Corts Valencianes ha votat en contra d’una esmena als comptes autonòmics per a 2013, que demanava incloure una partida pressupostària per ampliar o fer un nou ambulatori per als nuclis de la Ribera de Cabanes.
            Les actuals instal·lacions en el nucli de la Venta, són totalment insuficients per donar servei a una població que va en augment  i afecta als poblats del BroseralPolido, L’Empalme, la Venta, Ventorillo,Reiet (Ribera Mar), i Torre la Sal, a més de la diversa població dispersa pel districte litoral de Cabanes.

            Les dependències d’ara tenen barreres arquitectòniques sèries, i són d’escasses dimensions, els aparells  mèdics vells i en mal estat, el mobiliari insuficient. Per això, urgeix  dotar d’un partida per poder crear un nou espai amb condicions, ja que l’actual, a més de ser molt menut no és accessible per a la gent amb mobilitat reduïda, i els sanitari no tenen espai per moure’s.
            Per aixó es presenta la següent moció.

Primer: L’ajuntament de Cabanes demana a la Conselleria de Sanitat que destine una partida econòmica  per ampliar i millorar les instal·lacions de l’ambulatori de la Ribera .