Netegen part del barri de l’Estació després de la denúncia d’Units pel Poble

EL DIA 18 D’OCTUBRE DENÚNIAVEM L’ESTAT D’ABANDÓ DEL BARRI DE L’ESTACIÓ DE LA RIBERA. HO FÈIEM PERQUÈ ELS VEÏNS ESTAVEN FARTS DE DEMANAR-HO A L’AJUNTAMENT SENSE CAP RESPOSTA

 


UN DIA DESPRÉS LA DENÚNCIA PÚBLICA VA FER EFECTE: EL DIA 19 JA ESTAVEN NETEJANT-HO

Es van oblidar dels abocaments de les immediacions ( camí de l’Estació a la Rambleta)
primera foto del dia 18, segona foto feta el dia 25, algú ha seleccionat les deixalles, se n’ha endut alguna, però n’ha dut d’altres. 

Cabanes: Cultura respon sobre l’estat de ruïna del Castell de Miravet, mentre quasi un any després no s’ha fet res.

t

Cabanes 21 d’octubre  de 2012.  En desembre de l’any passat s’encetava la polèmica al ple municipal per l’estat d’abandó i amenaça de ruïna del Castell de Miravet. Es duia per part del Grup Municipal d’Units pel Poble una moció per demanar una sèrie de mesures per evitar l’ensorrament d’aquest , i el PP va votar en contra de les propostes al·legant es tractava d’un “edifici privat “ ( consultar  http://unitspelpoble.blogspot.com.es/search?q=miravet)

            Després d’aquesta negativa, des d’Units es va traslladar el cas davant la Conselleria de Cultura, i això va ocasionar una inspecció dels tècnics de Cultura, per dictaminar l’estat de conservació i les mesures a adoptar.

            La Consellera de Cultura responia a la diputada de Compromís. Mònica Oltra  que :

            Les conseqüències de la visita han sigut:

          Necessitat de realitzar gestions amb la Consellaria d’Infraestructures per a estudiar la possibilitat de realitzar u n camí d’accés al Castell.

          Tancar el Castell i senyalitzar-lo convenientment. Esta obra correspondria al propietari, o si és el cas, de forma subsidiària a l’ajuntament.

          Realitzar un estudi previ consistent en un alçament de plànols, estudi de fàbriques i patologies existents , així com actuacions d’emergència

           
Oltra, a estes respostes va pregunta:

          S’ha realitzat o es pensa realitzar cap gestió o petició a la Conselleria d’Infraestructures respecte a l’esmentat camí d’accés?

          S’ha comunicat a l’ajuntament de Cabanes o al propietari del BIC la necessitat de tancar i senyalitzar el conjunt historicoartístic?

          Qui ha de fer-se càrrec de l’estudi previ esmentat?

La resposta, donada ara per Cultura és que:

-La Conselleria realitzarà les gestions pertinents davant la Conselleria d’Infraestructures perquè estudie la possibilitat de realitzar un camí d’accés al Castell ( mateixa resposta de fa quasi un any, és a dir, no s’ha fet res, parla de “ realitzarà” sense dir quant, tot i haver reconegut des del principi es tractada d’una actuació que havia de ser urgen)

– L’ajuntament és plenament conscient de la necessitat de tancar i senyalitzar el conjunt historicartistic, ja que representants municipals ( els tècnics) va participar en la visita realitzada ( i a pesar de ser conscients, tampoc ha fet res al respecte)

– Segons la llei, és el propietari que hi ha de fer estudi previ consistent en un alçament de plànols, estudi de fàbriques i patologies existents , així com actuacions d’emergència

El propietari del Castell, va comunicar a l’ajuntament la cessió del Castell, a principis d’any, al qual, a hores d’ara no s’ha resolt res. En el darrer ple municipal es va preguntar per part d’Units sobre les novetats i no es va respondre res en concret, i el castell, cada dia en pitjor estat de conservació

Units demana solucions al lamentable estat de l’estació de ferrocarrils de la Ribera i del seu barri

Ribera de Cabanes 18 d’octubre de 2012. Els veïns del barri de l’Estació de la Ribera de Cabanes, vénen demanant solucions des de fa temps a l’ajuntament sobre l’estat d’abandó del mateix i de la pròpia estació de ferrocarrils que dóna nom al barri.

            L’estat d’abandó de l’estació està provocant despreniments de teules quant hi ha ventades, posant en perill als veïns i els vehicles, i el mal estat de la teulada pot acabar per ensorrar un edifici singular de gran valor històric per al municipi.

            Igualment, l’estat d’abandó mostra voreres envaïdes  pel baladre que no s’ha tallat des de que va ser plantat i impedeix circular per ella als vianants, o matalaps  i tot tipus de residus abandonats junt a contenidors o les vores dels camins. Alguns d’aquests abandonaments duen en el lloc des de maig passat, i s’ha comunitat a l’ajuntament que no ha fet res per solucionar el problema.

            Des d’Units pel Poble es demana la immediata neteja del barri i condicionament dels seus espais públics, ja que és una part més del municipi amb els mateixos drets i obligacions que la resta.

            Igualment, la formació presentarà en el proper plenari una proposta per que s’estudie la titularitat de l’estació ( en teoria de Renfe-Adif) i les opcions per poder recuperar-la, si bé en 2008 es va demanar infructuosament per part de l’ajuntament la recuperació com estació d’ús normal en la xarxa de regionals Castelló-Vinaròs, l’opció més immediata podria ser la recuperació d’aquesta estació com edifici històric i singular.

            “l’Estació de Cabanes” va tindre el seu màxim auge econòmic en els anys de la postguerra, els anys 40 i 50 del segle passat, sent la principal via d’eixida de mercaderies i de circulació de llarg recorregut de veïns. Tot i la distància del casc urbà, va tindre un paper fonamental per al municipi. Al voltant d’ella va aparèixer el barri de l’Estació, en front de la població de la Venta, principal nucli dels que component la Ribera de Cabanes.

            Recuperar aquesta estació, arquitectònicament destacable per haver mantingut  els elements i imatge de les estacions de primeries del segle passat, podia destinar-se per a qualsevol ús com ara museístic ( des del món ferroviari a ser un centre d’interpretació de Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, o tindre qualsevol ús veïnal. El que seria una barbaritat és nou moure els dits des de l’ajuntament i deixar que s’enderroque l’estació, i que siga al mateix temps un perill pel seu mal estat.

Cabanes: Units defensa que després dels cobraments il·legals, pertocaria eliminar les dedicacions parcials i cobrar sols per assistències.

Cabanes 2 de setembre de 2012.  A esperes de que es puguen reunir els portaveus dels grups municipals de l’ajuntament de Cabanes, reunió sol·licitada per aquest grup, des de la formació s’ha remarcat que tot l’escàndol ha de servir per a rebaixar notablement els cobraments que fins ara es feien per part dels regidors, ja siguen dins o fora de la legalitat.
            El grup municipal ha remarcat que “qui ha de marcar els ritmes del que passarà a partir d’ara no serà la voluntat de cap  regidor, sinó l’estricte compliment de la legalitat, ja que ara no existeix cap excusa per no complir-la com fins ara al·legant desconeixement”.

            Aquest escàndol hauria de servir per repensar un fet sense precedents, que en un poble d’uns 3000 habitants, amb un pressupost cada dia més limitat, 7 regidors, tots els del PP; puguen estar rebent una dedicació parcial. Això, quant s’informa als veïns, molts dels quals ni ho sabien, causa indignació, ja que tots entenen que la dedicació a la política municipal hauria de ser un acte voluntariós i no una font d’ingressos.
            Fins al descobriment de la il·legalitat, l’alcalde dimitit cobrava 2400 bruts al mes ( 14 pagues), Jose Vicente Planell 910,14 per 14 pagues, i els cinc regidors del PP restants 300 euros mensuals, feren molta, poca o cap faena. I després, cobraven per cada junta de Govern ( més o menys setmanal) 100 euros l’alcalde i 50 els regidors del PP que acudien. Per cada Comissió Informativa, 50 l’alcalde, i 40 la resta ( en total 4 regidors del PP, 1 d’Units i 1 del PSOE), i per cada plenari, on estan els 11 regidors, 100 euros l’alcalde, i 60 la resta de regidors, un cada dos mesos aproximadament)
            Allò raonable, seria eliminar les dedicacions parcials, i que tots els regidors estigueren cobrant el mateix, per acudir als òrgans col·legials, com es fa en la immensa majoria de pobles menuts ( quan Units va descobrir la il.legalitat, els regidors del PP van optar, suposadament per deixar de cobrar l’assistència als plenaris, i a les comissions informatives, però no van renunciar al salari; el salari és com a mínim 300 euros al mes, i l’assistència als plenaris, per exemple, seria 60 euros cada dos mes com a molt).

Cabanes: Units demana una junta de portaveus urgent per exigir a l’anterior equip de govern retornar els 99.110 euros cobrats il·legalment.

Cabanes 1 de setembre de 2012.  Des del Grup Municipal d’Units pel Poble, s’ha sol·licitat oficialment a l’alcaldessa del municipi, que de manera urgent convoque una junta de portaveus per analitzar els tràmits a seguir per exigir el retorn a l’ajuntament dels 99.110 euros cobrats il·legalment pels regidors del PP durant la legislatura 2007 a 2011, i per establir el sistema de retorn d’aquest diners a les arques públiques.

            Si bé des de la pròpia alcaldia es va informar que l’actual equip de govern tornaria els 17.560 euros cobrats il·legalment durant esta legislatura, no es va fer cap esment a les accions a prendre per recuperar els de l’anterior legislatura.

            Des d’Units pel Poble s’ha remarcat que la llei obliga a prendre mesures davant d’un cobrament irregular corroborat pels serveis jurídics municipals i els de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i que les entitats locals tenen l’obligació d’exercir les accions necessàries per a la defensa dels seus béns i drets.

            Des d’Units s’ha manifestat que si tots els regidors afectats durant la passada i present legislatura (13 en total), tornen tots el cobrament il·legal, dins dels terminis més còmodes que es puguen posar d’acord amb la legalitat, es donaria el cas per tancat i imputable únicament a un error per falta d’informació. En cas de no tornar-se, caldria com ajuntament i de manera urgent iniciar les accions que pertoquen per recuperar uns diners que són del poble.

            Units espera que el rubor i el comportament ètic faça innecessari que l’ajuntament prenga cap mesura adicional per recuperar els diners del poble, i ha recordat que a l’actual corporació li correspon igualment defensar els interessos del poble ( igual que si hi ha deutes o obligacions pendents des de l’anterior legislatura a l’actual li correspon fer-se càrrec, en aquest assumpte,que afecta greument al poble, li correspon també actuar, i no val amagar el cap baix l’ala)

Es podria estar davant d’un cas del delicte d’apropiació indeguda ( article 252 del Codi Penal), o de malversació de fons públics , i en cas no voler actuar, l’actual corporació estaria incurrint un cas d’abandó de destinació i de l’omissió del deure de perseguir delictes ( art 407 i següents del Codi Penal

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Article 78.

1. Els membres de les Corporacions locals estan subjectes a responsabilitat civil i penal pels actes i omissions realitzats en l’exercici del seu càrrec.

Les responsabilitats s’exigiran davant els Tribunals de Justícia competents i es tramitaran pel procediment ordinari aplicable.

2. Són responsables dels acords de les Corporacions locals els membres de les mateixes que els hagueren votat favorablement.

3. Les Corporacions locals podran exigir la responsabilitat dels seus membres quan per dol o culpa greu, hagen causat danys i perjudicis a la Corporació o a tercers, si aquests hagueren sigut indemnitzats per aquella.