El secretari i la T.A.G acusen a l’alcalde dimitit de prevaricar al ser coneixedor de la il·legalitat dels dobles cobraments, i de no haver actuat

Cabanes 30 de setembre  de 2012.  En el plenari de 28 de juny de 2012, després de la petició del Grup Municipal Units pel Poble, per unanimitat es va demanar als serveis municipals que emeteren informe sobre la legalitat del doble cobrament dels regidors del PP, tant per assistència als òrgans col·legiats ( plenari, comissions i juntes de govern), com per les dedicacions parcials de les quals tots els del PP gaudien, que anaven dels 2400 euros de l’alcalde als 300 dels regidors amb menys activitat.

En data 23 de juliol, el secretari substitut i al Tècnic de l’ajuntament, van emetre un informe, que a pesar d’això, oficialment encara no han entregat a cap grup municipal, ni a la pròpia alcaldia.

El primer que fa l’informe és intentar justificar l’actuació negligent dels tècnics, intentant responsabilitzar a l’anterior secretari, el qual està de baixa permanent, i ja no va assistir la sessió plenària en la qual es van aprovar els dobles cobraments il·legals. Així, en el punt segon dels antecedents de l’informe diu que “ no consta, en el expediente instruido, informe o reparo a dicho acuerdo del Secretario-Interventor de la plaza y que en aquellas fechas ejercía dicho cargo”

Qui en aquella data exercia el càrrec a tot els efectes, no era el titular de la plaça, que ja estava de baixa per malaltia, i mai més es va tornar a incorporar al seu lloc.  L’acta de la sessió de 23 de juny de 2011, corrobora que “actua como secretario” el secretari accidental, que també va ser secretari quan l’acord planari aprovat sols amb el vots del PP es va exposar al públic, i quan es va aprovar definitivament.

Les funcions del secretari-interventor, siga titular de la plaça o suplent, li obliguen a la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, i a informar a la corporació de la legalitat dels seus actes. En aquells actes que no complisquen la legalitat, ha d’emetre informe o nota d’objecció ( nota de reparo en castellà).

L’informe, del secretari interventor i TAG diu que resulta incompatible la percepció d’assistències amb la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels ajuntament. I el punt tercer de l’argumentació dels fonaments de drets diu textualment “Detectada dicha circunstancia, estos servicios municipales informaron puntualmente al Ayuntamiento, de que el régimen de asistencia a los órganos colegiados de la Corporación, acordado por el Ayuntamiento Pleno, no se ajustaba a la legislación vigente al existir incompatibilidad de dichas asistencias con la percepción, por los miembros de la Corporación de dedicaciones exclusivas o parciales

Des d’Units pel Poble es va demanar, en el plenari del passat dijous, tant a TAG com al Secretari Interventor que informaren a què es referien quant parlaven que van informar puntualment a l’ajuntament de la il·legalitat, que explicaren a qui s’havia informat, que aportaren l’informe escrit i/o nota d’objecció preceptiva, i que explicaren en quina data es va fer l’advertiment, i les gestions posteriors.

            Tant la TAG com el secretari-Interventor, davant de tot el plenari, van dir  el passat dijous, que la informació se li va donar verbalment ( i no per escrit, com marquen les normes), a l’anterior alcalde, Paco Artola, que va dimitir el passat Agost, (anunci de dimissió que va transcendir curiosament un mes després d’haver descobert Units la il·legalitat dels dobles cobraments).  Segons la versió exposada pels tècnics, aquests van advertir a l’alcalde durant el primer mes de manament, i aquest, suposadament, no va fer cas de l’advertiment. La resta de membres de  l’equip de govern van dir en el plenari que eren desconeixedors de la il·legalitat, ja que ni l’anterior alcalde, ni els tècnics, els havien advertit d’aquests cobraments il·legals.

Es dóna el cas, que per una banda, creient la versió dels tècnics, aquests haurien actuat incorrectament, ja que la seua obligació era informar puntualment a tot l’ajuntament, i no a l’alcalde, d’una decisió política contrària a la legislació. I reiteradament van permetre la seua tramitació sense fer cap informe per escrit com pertocaria; ni quan es va proposar per l’alcaldia l’acord al plenari, ni quan en el plenari es va debatre en el punt, ni quan es va votar, ni quan es va exposar al públic, ni quan es va aprovar definitivament després d’eixa exposició al públic. Tampoc van informar d’aquest advertiment quant el tema va tornar al plenari un any després en juny de 2011, i es va demanar l’emissió de l’informe.

Per altra banda, cal recordar que l’exalcalde, que sols va durar un any en el càrrec,de ser certa la versió dels tècnics,  hauria per una banda mentit en el seu escrit de 28 de juliol de 2012, el qual diu que era desconeixedor de la il·legalitat del doble cobrament,

De les declaracions dels tècnics, se li estaria acusant directament a l’alcalde dimitit de presumptament haver prevaricant, al proposar i aprovar una decisió política sabent de la seua il·legalitat. En cas de ser certa la versió de l’exalcalde, qui presumptament haurien prevaricat serien els tècnics per una comissió d’omissió del es seues funcions.

A  esperes d’analitzar les repercussions legals i professionals d’aquest lamentable cas, cal recordar que el deute dels regidors del PP, durant 5 anys amb el poble de Cabanes, és de 116.670 euros; quantitat que si Units pel Poble no haguera advertit, s’hauria incrementat any darrere any, i ni els tècnics, ni els regidors del PP, hagueren informat del seu cobrament il·legal.

Cabanes: Els regidors del PP han de retornar 116.670 euros cobrats il·legalment durant 5 anys.

Cabanes 29 de setembre  de 2012.  Segons les dades facilitades pels tècnics municipals, el total dels diners cobrats de manera il·legal pels regidors del PP entre 2007 i 2012, pujaria 116.670 euros ( 19 milions i mig de les antigues pessetes)

Durant la passada legislatura (del 16/6/2007 al 11/06/2011), els 7 regidors del PP van cobrar il·legalment un total de 99.110 euros.  En la taula adjunta exposem el que es va cobrar per cada 1 (omitint el nom de cara regidor, cada fila correspon a un regidor, i es va sumant el total de la legislatura)

Durant l’actual legislatura, el cobrament ascendeix a 17.560 €, fins la data en la qual el grup municipal d’Units pel Poble va advertir de la il·legalitat d’aquesta pràctica,

Ara, l’informe municipal, com els dels de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reconeixen que efectivament era una pràctica irregular ( informe demanat per Units)

Ara, confiem que els regidors actuals complisquen la paraula i retornen al poble els diners cobrats, i s’exigisca als regidors de la passada legislatura el tornar eixos diners també.

Units va advertir que la llei és clara a l’hora de remarcar que “  Els membres de les  corporacions locals estan subjectes a responsabilitat civil i penal pels actes i omissions realitzats en l’exercici del seu càrrec. Les responsabilitats s’exigiran davant els Tribunals de Justícia competents i es tramitaran pel procediment ordinari aplicable.

Són responsables dels acords de les Corporacions locals els membres de les mateixes que els haguessen votat favorablement.

Les Corporacions locals podran exigir la responsabilitat dels seus membres quan per dol o culpa greu, hagin causat danys i perjudicis a la Corporació.

D’acord a aquest darrer punt, des d’Units pel Poble es va exigir que com corporació, es demanara al regidors de la passada legislatura, retornar voluntàriament els 99.110 € cobrats il·legalment, abans d’iniciar qualsevol altra mesura a la mà.

Passada legislatura

2007

2008

2009

2010

2011

total

1 regidor

  5.280,00 €

   13.290,00 €

   11.810,00 €

   10.080,00 €

  6.060,00 €

   46.520,00 €

1 altre

     620,00 €

    1.400,00 €

    1.180,00 €

       940,00 €

     540,00 €

    4.680,00 €

1 altre regidor

  1.690,00 €

    3.930,00 €

    3.550,00 €

    2.910,00 €

  1.780,00 €

   13.860,00 €

1 altre regidor

  1.280,00 €

    3.060,00 €

    2.910,00 €

    2.450,00 €

  1.530,00 €

   11.230,00 €

1 regidora

     640,00 €

    1.400,00 €

       880,00 €

       880,00 €

     680,00 €

    4.480,00 €

1 altra regidora

  1.790,00 €

    3.850,00 €

    3.340,00 €

    2.910,00 €

  1.690,00 €

   13.580,00 €

1 altra regidora

     800,00 €

    1.460,00 €

       700,00 €

       960,00 €

     840,00 €

    4.760,00 €

Total

   99.110,00 €

Actual legislatura

2011

2012

1 regidor

  2.600,00 €

    3.150,00 €

    5.750,00 €

1 regidora

  1.370,00 €

    1.570,00 €

    2.940,00 €

1 regidor

  1.340,00 €

    1.560,00 €

    2.900,00 €

1 regidor

  1.400,00 €

    1.560,00 €

    2.960,00 €

1 regidora

     520,00 €

       680,00 €

    1.200,00 €

1 regidor

     350,00 €

       460,00 €

       810,00 €

1 regidor

     440,00 €

       560,00 €

    1.000,00 €

   17.560,00 €

Cabanes: l’informe municipal i de la FVMP corroboren que els regidors del PP van cobrar 5 anys de manera il·legal.

Cabanes 28 de setembre  de 2012.  Un informe elaborat pels “serveis jurídics municipals” de l’ajuntament de Cabanes, i altre elaborat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) , tots dos demanats a instàncies del grup municipal Units pel Poble-Compromís Municipal, corroboren la denúncia feta per aquest grup, que el cobrament per part dels regidors del PP de les assistències als òrgans col·legiats (plenaris, juntes de govern i comissions informatives), no s’ajusta a la llei ( article 75.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local) al resultar incompatible el cobrament d’imports per assistències als òrgans amb la percepció de la dedicació exclusiva o parcial.

            No podien cobrar l’assistència als òrgans, perquè tots tenien una dedicació parcial; l’alcalde d’aleshores, ara dimitit, amb un salari de 2400 en 14 pagues, un dels regidors un sou de 910,75 euros, i els altres 5, 300 euros mensuals. Cobrar pels dos conceptes està taxativament prohibit per llei.

            Aquesta pràctica, es va dur a terme durant tota la legislatura 2007-2011, i des del principi de la present legislatura, fins al plenari de 28 de juny en la qual Units pel Poble va traure el frau.

            En el plenari del 28 de juny de 2012, el Grup Municipal d’Units pel Poble va presentar una moció en la qual es demanava instar als serveis jurídics a emetre informe sobre la il·legalitat o no d’aquest cobrament, aquesta moció es va aprovar per unanimitat (PP,Units i PSOE). En aquell mateix dia, els 7 regidors del PP presentaven un escrit dient que eren desconeixedors de la il·legalitat, i es comprometien a retornar els diners si l’informe deixava clar que el cobrament no s’ajustava a llei, i que des d’aquell moment “renunciaven” a cobrar temporalment les assistències” .

            A pesar d’haver-se demanat l’informe en data 28 de juny als  serveis municipals, aquests el val elaborar en data 23 de juliol, però en el plenari d’ahir, no s’havia facilitat a cap grup municipal, ni tan sols a l’alcaldia, allargant innecessàriament la situació anòmala i desconcert. Units pel Poble va aportar aquest informe obtingut per altres vies.

            Aquest informe, junt a l’emés per Secretari General de la FVMP reiteren que el cobrament era il·legal.

            Els regidors del PP, i en especial l’alcaldessa, quant ahir Units pel Poble van traure el tema i van repartir els informes a PP i PSOE, que els desconeixen, van reiterar que no va ser informats en el seu  dia pels tècnics municipals sobre aquesta il·legalitat i es va comprometre a retornar els diners cobrats il·legalment.

Cabanes suspèn l’aprovació provisional d’un projecte de Mariana d’Or que proposava autoritzat una torre de 30 altures en el PAI Torre la Sal.

Cabanes 27 de setembre  de 2012.  La cordura s’ha acabat imposant avui a l’ajuntament de Cabanes i l’alcaldessa ha retirat el punt 14 de l’ordre del dia que era exposar al públic el Pla Especial de Protecció de Torre la Sal.

            Aquest Pla Especial ampliava la zona de protecció que en un principi es limitava al voltant de la torre vigia medieval, per incorporar també a l’àmbit de protecció les troballes arqueològiques aparegudes durant les prospeccions ( restes que van del neolític al medieval passant per èpoques iberes (amb una gran ciutat), romanes  i musulmanes)

            El passat dilluns es va passar la proposta per Comissió Informativa d’Urbanisme la proposta, amb la proposta d’alcaldia redactada pels serveis municipals. Ni en la primera exposició del projecte, ni en la proposta d’alcaldia, es feia menció a que tota la volumetria que l’empresa perdria amb l’ampliació de la zona protegida, la volien concentrar en una sola illa (manzana).

            Sols a preguntes dels representant d’Units pel Poble en la comissió, es va haver d’admitir que el projecte suposava aprovar exposar al públic una modificació del PAI que incorporava, en la primera línia d’edificacions una torre de 30 altures, edifici ben poc habitual en les comarques de Castelló.

Avui, en aplegar al punt 14, l’alcaldessa ha anunciat la retirada del punt per poder estudiar-se’l millor

          Si Units pel Poble no apleguem a preguntar en la Comissió Informativa, s’aprova pel ple una exposició al públic d’aquest monstre de 30 altures sense saber-ho. Per què els tècnics municipals no van advertir ni al PP d’aquesta proposta amb el detall que corresponia?
          La legislació deixa clar que en este cas l’elaboració del Pla Especial de Protecció correspon a l’ajuntament. Ací, el pla l’ha fet l’empresa urbanitzadora ( part i jutge). Quins diners li ha costat al poble este projecte? Qui va triar als tècnics que l’han fet?
          Per què l’empresa intenta recuperar tota la volumetria perduda en una sola torre?. El banc li ha embargat la resta de sòl del PAI?.
          Mentre no ha complit els terminis legals per acabar el PAI que hauria d’estar entregat en abril, ha demanat una pròrroga fora del termini legal, i el banc li ha embargat, sembla ser, les vivendes sense vendre que tenia. Se li ordenen la paralització immediata de totes les obres en Agost ( obres que no estaven ni començades). I amb quin despropòsit es presenta aquesta empresa? Una torre de 30 altures.
          Aprovar aquesta proposta suposaria crear un gratacels de 30 altures en mig de bungalows, pisos de 8 altures, i just al costat del poblat mariner de Torre la Sal. Un model urbanístic que no podem compartir.
Adjuntem algunes dades

h) Altura reguladora.

La máxima altura de cornisa de la edificación se establece en función del número de plantas, que este caso singular puede ser de 30 plantas, con arreglo a la siguiente fórmula: Hc = 5,30 + (2,90 x Np) Siendo, Hc la altura de cornisa máxima expresada en metros y Np el número de plantas a edificar sobre la planta baja. ( les torres KIO de Madrid tenen 26!!!altures)

i) Aparcamientos. (Si a la parcel·la es construeixen menys de 10 vivendes: una plaça d’aparcament per vivenda.

Si a la parcel·la es construeixen més de 10 vivendes: una plaça més per cada 10 vivendes. (Ex: 20 viv = 11 places, 30 viv = 12 places….. )

Una plaça per cada 100m2 d’altres usos (Ex. a un bar de 100m2 li correspon una plaça d’aparcament, )

_ En estas zonas deberá preverse como mínimo una plaza por vivienda si en la parcela se construyen manos de 10 viviendas. Si se construyen más unidades se preverá una plaza más por cada 10 nuevas viviendas que se edifiquen en la parcela.

k) Medidas de integración en el paisaje

          Para el caso de que se proponga en la parcela la edificación de un edificio de altura mayor que 20 plantas, éste dispondrá de un mirador elevado aprovechando su posición dominante sobre el entorno, que permita la observación de los importantes recursos paisajísticos existentes. En particular los parques naturales (el Prat de Cabanes – Torreblanca, el Desert de les Palmes y las Islas Columbretes), las áreas de protección que yacimientos arqueológicos, (en especial el oppidum ibero-romano) y las diversas torres de vigía o fortificaciones similares situadas en el área de actuación o cercanas (Torre de la Sal, Castell de Miravet, Torre del Carmen, Torre del Carmelet, Torre vigía dels Gats, Torre del Rey en Oropesa del Mar, etc.).

           
Este mirador contará con medios técnicos que permitan la observación de los recursos lejanos y con sistemas de información que ayuden a su localización y a una mejor comprensión de los mismos y su importancia.

El observatorio permitirá el acceso al público, lo que se tendrá en cuenta en el diseño de las soluciones constructivas que recojan los proyectos presentados ante el Ayuntamiento de Cabanes para la obtención de la correspondiente licencia de obras. El titular de la actividad del observatorio, bien sea público o privado, se encargará de coordinar su horario y plan de acceso y visitas con los

establecidos para el centro de interpretación del Parque Natural del Prat de Cabanes – Torreblanca y, en su caso, el que pueda establecerse para las excavaciones y/o museización y puesta en valor del oppidum ibero-romano.

I açó com es menja??? SOMBRAS PRODUCIDAS POR LAS NUEVAS EDIFICACIONES

Aquellos edificios cuya altura de cornisa sea sustancialmente superior a la dominante en el

sector, deberán adecuar su situación respecto a los hallazgos arqueológicos en la zona SEPA

para evitar producir sombras sobre éstos continuas a lo largo del día.

 És evident que aquestos béns poden ser explotats com a reclam turístic. On pensen aparcar els vehicles i autobusos dels visitants i turistes que poden accedir a veure els bens (torre, excavacions…..).

– Dins de la zona protegida, es preveu un solar per a ús terciari (es poden exposar peces de la excavació, la tendeta de les camisetes “I love cabanes”, ……) de qui serà aquest solar, de marina o de l’ajuntament?

– A l’estudi posa que el responsable d’aquestos bens (torre, excavacions….) serà l’ajuntament, però qui és el propietari?

Qui va a gestionar el seu ús turístic?

Cabanes suspèn l’aprovació provisional d’un projecte de Mariana d’Or que proposava autoritzat una torre de 30 altures en el PAI Torre la Sal.

Cabanes 27de setembre  de 2012.  La cordura s’ha acabat imposant avui a l’ajuntament de Cabanes i l’alcaldessa ha retirat el punt 14 de l’ordre del dia que era exposar al públic el Pla Especial de Protecció de Torre la Sal.

            Aquest Pla Especial ampliava la zona de protecció que en un principi es limitava al voltant de la torre vigia medieval, per incorporar també a l’àmbit de protecció les troballes arqueològiques aparegudes durant les prospeccions ( restes que van del neolític al medieval passant per èpoques iberes (amb una gran ciutat), romanes  i musulmanes)

            El passat dilluns es va passar la proposta per Comissió Informativa d’Urbanisme la proposta, amb la proposta d’alcaldia redactada pels serveis municipals. Ni en la primera exposició del projecte, ni en la proposta d’alcaldia, es feia menció a que tota la volumetria que l’empresa perdria amb l’ampliació de la zona protegida, la volien concentrar en una sola illa (manzana).

            Sols a preguntes dels representant d’Units pel Poble en la comissió, es va haver d’admitir que el projecte suposava aprovar exposar al públic una modificació del PAI que incorporava, en la primera línia d’edificacions una torre de 30 altures, edifici ben poc habitual en les comarques de Castelló.

Avui, en aplegar al punt 14, l’alcaldessa ha anunciat la retirada del punt per poder estudiar-se’l millor

          Si Units pel Poble no apleguem a preguntar en la Comissió Informativa, s’aprova pel ple una exposició al públic d’aquest monstre de 30 altures sense saber-ho. Per què els tècnics municipals no van advertir ni al PP d’aquesta proposta amb el detall que corresponia?
          La legislació deixa clar que en este cas l’elaboració del Pla Especial de Protecció correspon a l’ajuntament. Ací, el pla l’ha fet l’empresa urbanitzadora ( part i jutge). Quins diners li ha costat al poble este projecte? Qui va triar als tècnics que l’han fet?
          Per què l’empresa intenta recuperar tota la volumetria perduda en una sola torre?. El banc li ha embargat la resta de sòl del PAI?.
          Mentre no ha complit els terminis legals per acabar el PAI que hauria d’estar entregat en abril, ha demanat una pròrroga fora del termini legal, i el banc li ha embargat, sembla ser, les vivendes sense vendre que tenia. Se li ordenen la paralització immediata de totes les obres en Agost ( obres que no estaven ni començades). I amb quin despropòsit es presenta aquesta empresa? Una torre de 30 altures.
          Aprovar aquesta proposta suposaria crear un gratacels de 30 altures en mig de bungalows, pisos de 8 altures, i just al costat del poblat mariner de Torre la Sal. Un model urbanístic que no podem compartir.
Adjuntem algunes dades

h) Altura reguladora.

La máxima altura de cornisa de la edificación se establece en función del número de plantas, que este caso singular puede ser de 30 plantas, con arreglo a la siguiente fórmula: Hc = 5,30 + (2,90 x Np) Siendo, Hc la altura de cornisa máxima expresada en metros y Np el número de plantas a edificar sobre la planta baja. ( les torres KIO de Madrid tenen 26!!!altures)

i) Aparcamientos. (Si a la parcel·la es construeixen menys de 10 vivendes: una plaça d’aparcament per vivenda.

Si a la parcel·la es construeixen més de 10 vivendes: una plaça més per cada 10 vivendes. (Ex: 20 viv = 11 places, 30 viv = 12 places….. )

Una plaça per cada 100m2 d’altres usos (Ex. a un bar de 100m2 li correspon una plaça d’aparcament, )

_ En estas zonas deberá preverse como mínimo una plaza por vivienda si en la parcela se construyen manos de 10 viviendas. Si se construyen más unidades se preverá una plaza más por cada 10 nuevas viviendas que se edifiquen en la parcela.

k) Medidas de integración en el paisaje

          Para el caso de que se proponga en la parcela la edificación de un edificio de altura mayor que 20 plantas, éste dispondrá de un mirador elevado aprovechando su posición dominante sobre el entorno, que permita la observación de los importantes recursos paisajísticos existentes. En particular los parques naturales (el Prat de Cabanes – Torreblanca, el Desert de les Palmes y las Islas Columbretes), las áreas de protección que yacimientos arqueológicos, (en especial el oppidum ibero-romano) y las diversas torres de vigía o fortificaciones similares situadas en el área de actuación o cercanas (Torre de la Sal, Castell de Miravet, Torre del Carmen, Torre del Carmelet, Torre vigía dels Gats, Torre del Rey en Oropesa del Mar, etc.).

           
Este mirador contará con medios técnicos que permitan la observación de los recursos lejanos y con sistemas de información que ayuden a su localización y a una mejor comprensión de los mismos y su importancia.

El observatorio permitirá el acceso al público, lo que se tendrá en cuenta en el diseño de las soluciones constructivas que recojan los proyectos presentados ante el Ayuntamiento de Cabanes para la obtención de la correspondiente licencia de obras. El titular de la actividad del observatorio, bien sea público o privado, se encargará de coordinar su horario y plan de acceso y visitas con los

establecidos para el centro de interpretación del Parque Natural del Prat de Cabanes – Torreblanca y, en su caso, el que pueda establecerse para las excavaciones y/o museización y puesta en valor del oppidum ibero-romano.

I açó com es menja??? SOMBRAS PRODUCIDAS POR LAS NUEVAS EDIFICACIONES

Aquellos edificios cuya altura de cornisa sea sustancialmente superior a la dominante en el

sector, deberán adecuar su situación respecto a los hallazgos arqueológicos en la zona SEPA

para evitar producir sombras sobre éstos continuas a lo largo del día.

 És evident que aquestos béns poden ser explotats com a reclam turístic. On pensen aparcar els vehicles i autobusos dels visitants i turistes que poden accedir a veure els bens (torre, excavacions…..).

– Dins de la zona protegida, es preveu un solar per a ús terciari (es poden exposar peces de la excavació, la tendeta de les camisetes “I love cabanes”, ……) de qui serà aquest solar, de marina o de l’ajuntament?

– A l’estudi posa que el responsable d’aquestos bens (torre, excavacions….) serà l’ajuntament, però qui és el propietari?

Qui va a gestionar el seu ús turístic?

Cabanes: Units presenta una moció per demanar revisar l’IBI per a 2013 després de l’abusiu cobrament als afectats pel PAI Mundo Ilusión.

Cabanes 26 de setembre  de 2012. Cabanes votarà demà la moció presentada pel Grup Municipal Units pel Poble-Compromís municipal sobre la modificació de l’ordenança de l’IBI, per intentar corregir el cobrament que enguany s’ha aplicat ja als propietaris del sòl afectat pel PAI Marina d’Or Golf.  La majoria absoluta del PP determinarà si s’intenta un  model d’IBI més just o no. La moció està oberta a modificacions i esmenes dels altres grups .

 MOCIÓ PER FER UNA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE L’IBI

L’any passat, el grup municipal d’Units pel Poble presentava una moció per evitar els efectes que  la nova ponència de valors dels terrenys afectats pel PAI Marina d’Or Golf anaven a ocasionar de cara al pagament de l’IBI urbà.

En aquell moment, el grup majoritari de l’ajuntament va votar en contra de la proposta al·legant que es podria revisar tots els anys, i que d’acord amb els efectes que tinguera, es miraria en un futur.

Per això, després de vist l’efecte, i tenint en compte que les bonificacions aplicades en l’actualitat aniran desapareixent progressivament, pensem necessari aplicar una sèrie de mesures i modifica l’ordenança en vigor.


Segons l’article 127 de la Llei de bases de règim local és la Junta de Govern qui aprova els projectes d’ordenances i qualsevol que afecte a l’impost esmentat ha d’estar publicada abans de l’1 de Gener de 2013 si es vol aplicar als I.B.I. de l’any que ve, ja que aqueix impost es reporta cada 1 de Gener.

El procés de confecció i aprovació d’una ordenança fiscal no és senzill, i més en un cas com aquest, en el qual les bonificacions i exempcions estan taxats en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el procés requereix una exposició pública pel termini mínim d’un mes perquè els afectats, tota la població en aquest cas, puguen al·legar el que estimen convenient. Eixes al·legacions han de ser estudiades i aprovades en Ple per acord de majoria simple. Però abans ha de redactar-se el model d’ordenança, que siga equitativa per a tots els veïns i corregir ara que es pot, la sagnia que ha suposat    les seues butxaques dels veins que el PP haguera aprovat  l’informe favorable a la ponència de valors. La situació econòmica actual no ha de suposar una major despesa en impostos per als veïns, sinó que des de l’Ajuntament hem de reduir les nostres despeses i també els tipus dels impostos, procurant majors bonificacions dins de la legalitat.


Per tot això, es presenta al ple de l’ajuntament, la següent
 proposta d’acords:


Primer.
 L’ajuntament en Ple aprova la immediata creació d’una comissió de treball tripartita que amb l’ajuda de la T.A.G. en matèria econòmica redacte la pertinent modificació de l’ordenança de l’IBI , en la qual es contemple  necessàriament una reducció en la base imposable de l’impost prevista en l’article 67 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

S’intentarà que els afectats del Sector Marina D´Or Golf , i altres sectors aprovats i no desenvolupats del terme, no s’els faça pagar una contribució que no es correspon amb la realitat.

S’intentarà es coordinen les bonificacions previstes en l’Ordre Ministerial d’Economia i hisenda de 14 d’Octubre de 1998 amb els de  la Llei Reguladora d’hisendes Locals, i s’explicarà puntualment i per escrit a la població, atenent les preguntes , precs i suggeriments que puguen fer.. També es modificarà el tipus de gravamen reduint el mateix tenint en compte que la llei preveu un mínim de 0´4%.

Segon: En aquesta ordenança es regularà una bonificació de fins al 90 % de la quota íntegra de l’Impost a favor dels béns immobles urbans situats en àrees o zones del municipi que, conforme a la legislació i planejament urbanístics, corresponguen a assentaments de població singularitzats per la seua vinculació o preeminència d’activitats primàries de caràcter agrícola, ramader, forestal, pesquer o anàlogues i que disposen d’un nivell de serveis de competència municipal, infraestructures o equipaments col·lectius inferior a l’existent en les àrees o zones consolidades del municipi, sempre que les seues característiques econòmiques aconsellen una especial protecció, especificant les característiques peculiars i àmbit dels nuclis de població, àrees o zones, així com les tipologies de les construccions i usos del sòl necessaris per a l’aplicació d’aquesta bonificació i la seua durada, quantia anual i altres aspectes substantius i formals


Tercer: Igualment es regularà una bonificació de fins al 90 % de la quota íntegra de l’impost a favor d’aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, especificant la classe i característiques dels béns immobles al fet que afecte, durada, quantia anual i altres aspectes substantius i formals d’aquesta bonificació, així com les condicions de compatibilitat amb altres beneficis fiscals.

Quart; I també es regularà una bonificació de fins al 50 % de la quota íntegra de l’impost per als béns immobles en els quals s’hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació per l’Administració competent.