Units pel Poble demana que l’alcalde tinga dedicació completa

AL PLE MUNICIPAL


Carles Mulet i Diego Noel, portaveu i portaveu adjunt respectivament del Grup Municipal Units pel Poble:Compromís Municipal,  a l’empara del que es disposa en l’article 116 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (art. 97/3 ROF), presenta davant aquest Ple Corporatiu la següent:

MOCIÓ PER DEMANAR LA DEDICACIÓ EXCLUSIVA DEL SENYOR ALCALDE

Cabanes, tot i ser un poble de poc més de 3000 habitants, té un volum d’activitat, com a conseqüència de les seues característiques, terme extens, diversos nuclis de població,  activitat agrícola, industrial, turística, importants projectes urbanístics, etc

Per això i tenint en compte que actualment el propi alcalde assumeix les competències en matèria urbanística, es presenta la següent moció

 PROPOSTA D’ACORD

 L’ajuntament en ple aprova la proposta de que el senyor alcalde tinga dedicació exclusiva amb tot el que aixó comporta.

Cabanes: Units pel Poble presenta una moció per gravar i posar els plens a la web municipal

Després de la negativa per part de l’alcalde a deixar entrar les càmeres d’una Televisió provincial a gravar els plens de l’ajuntament, únic poble on s’aplica aquesta mesura excepcional, l’oposició presenta una moció per evitar més casos com aquests, i posar a l’abast de tot el món les imatges del plenari 

MOCIÓ PER GRAVAR ELS PLENS  I POSAR-LOS EN LA WEB MUNICIPAL

Les noves tecnologies permeten de manera molt econòmica i fàcil aplicacions com ara habilitar un espai en la web de l’ajuntament, on es poden íntegrament totes i cadascuna de les sessions plenàries, gravades amb imatge i so.

La decisió unilateral de celebrar  les sessions plenàries al matí dificulta  a la gent que treballa acudir a elles. Si es gravaren aquestes sessions i es pogueren visionar des de casa, s’aproparien molt més les decisions dels grups municipals als ciutadans que representem, i s’avançaria molt en reduir la desafecció actual des la ciutadania cap a la classe política. Així els veïns es sentiran més partícips i sabedors de primera mà, del què defensa cada opció política, sense filtres ni censures.

            Dotar d’aquesta eina a la web municipal és avui en dia, amb la tecnologia que tenim, un simple acte de voluntat política, i per tant, no genera cap problema ni sobrecost, de la mateixa manera que es registra en so les intervencions, no costaria absolutament res una gravació en imatge de les sessions.

Penjar extractes de les actes dels plens, en paper, pot ser útil per a tindre una informació bàsica, però en l’actual moment on el so i la imatge són les maneres més habituals de comunicació,  posar a l’abast de la gent les sessions plenàries, és fonamental

Per això es presenta la següent:

 PROPOSTA D’ACORD

 L’ajuntament en ple aprova la proposta de començar a gravar en imatge íntegrament totes les sessions plenàries de l’ajuntament i habilitar en la web municipal un espai on es puguen visionar .

Cabanes: Units pel Poble demana en una moció rebaixar el 5% totes les assignacions dels càrrecs polítics.

Adjuntem la moció ja passada per registre, que anirà al proper ple ordinari de l’ajuntament de Cabanes.


MOCIÓ PER REDUIR SIMBÒLICAMENT LES PERCEPCIONS ECONÒMIQUES DELS CÀRRECS POLÍTICS

Les retallades dels governs centrals i autonòmics han aplegat a reduir de manera considerable els salaris dels treballadors públics, baix l’excusa d’una crisi i una conjuntura econòmica adversa, que no han creat precisament els treballadors.

Les retallades en els salaris s’han aplicat i s’ha mantingut , però en cap cas s’han aplicat als representants institucionals, que en situacions com aquestes, hauríem de ser els que simbòlicament donarem exemple.  Per tot això, i de manera solidària i simbòlica amb els treballadors públics, es presenta la següent

 PROPOSTA D’ACORD

 L’ajuntament en ple aprova la reducció d’un 5% del brut de les percepcions per tots els conceptes que reben els membres de la corporació incloent l’assignació als grups municipals ; a saber:

         Nòmines i dedicacions totals o parcials, siguen aquestes en exclusiva o no.

         Indemnitzacions per assistència als plenaris, comissions informatives, juntes de Govern, etc.

         Assignació als grups municipals

Dietes, quilometratge, assistència a organismes dels quals formen part l’ajuntament, càrrecs remunerats com el de tresorer, etc

— 

UPP presenta un moció al Ple de Cabanes perquè s’estudie què fer sobre el cobrament irregular per part dels regidors del PP.


Cabanes 22 de juny  de 2012.  Després d’haver advertit en el darrer ple municipal, el Grup Municipal d’Units pel Poble ha presentat una moció, per demanar al Ple de l’ajuntament, que es sol·licite als serveis jurídics s’estudie la situació de les retribucions dels regidors del grup municipal de PP, tenint en compte el que diu la Llei Reguladora de Les Bases de Règim Local (LRBRL)

            El Capítol V del Títol V de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL-, l’Estatut dels membres de les Corporacions Locals,  diu detallant en l’art. 75 el règim retributiu dels regidors (alcalde també) en la seua última redacció disposa en l’apartat  3 que només els membres de la Corporació que no tinguen dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formen part, en la quantia assenyalada pel ple de la mateixa.

De conformitat amb el que es disposa en l’art. 75.3 LRBRL, un regidor amb dedicació parcial NO podrà percebre indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.

A pesar d’això, des del principi de legislatura, els regidors del PP i l’alcalde, tots 7 amb dedicació parcial, sí han cobrat per assistir als plenaris, per assistir a comissions informatives i a juntes de Govern, contravenint allò que diu la LRBRL .La moció es presenta per demanar una resposta jurídica, a banda de les accions personals que puguen fer a partir d’ara els regidors afectats

Què cobra cada 1

Partit

Dedicació parcial

Junta govern

Assistir a plens

Comissions informatives

Fracisco Artola

PP

2400 bruts en 14 pagues

100

100

50

Estrella Borras

PP

300

50

60

40

Cesar Sierra

PP

300

50

60

40

Jose Vt. Planell

PP

910,71 nets per 14

pagues

50

60

40

Lucía García

PP

300

60

40

Cesar Bellés

PP

300

60

40

Jose Manuel Nos

PP

300

60

40

Carles Mulet

Units

0

60

40

Diego Noel

Units

0

60

40

Virginia Marti

PSOE

0

60

40

Lidon Morralla

PSOE

0

60

40

 Les Juntes del Govern sols  són de 4 membres del PP, i solen ser 1 a la setmana aproximadament, per tant, durant un any, una vegada a la setmana, l’alcalde hauria cobrat uns 100 euros, i els 3 regidors un 50 a la setmana, que estarien fora de la legalitat  ( 50 setmanes, aproximadament, uns 12.000 com a mínim)
 Els plens ordinaris cada dos mesos ( ara cada 3), i extraordinaris quan ho decidisca l’alcalde. S’hauran celebrat més de 10 des de l’inici de legislatura, si en foren 10, 100 euros l’alcalde, i 60 els 6 regidors restants: 460, serien uns 4.600, tirant per baix, el que s’ha cobrat irregularment)

 En les Comissions Informatives hi ha 4 membres del PP, 1 d’Units pel Poble i 1 del PSOE. Hi ha tres comissions, la d’Hisenda, Festes, i la d’Urbanisme, es solen celebrar poques, però unes 15 segur s’hauran celebrat durant tot l’any, en este cas, tirant per baix el càlcul, serien 170 cobrats de més per cada celebrada, i si en foren 15, es superarien els 2.500 euros.

Per tant, uns 19.000 euros com a mínim s’haurien cobrat contravenint allò que diu la llei esmentada. En el ple es demanarà també un informe econòmic de la quantitat exacta cobrada per aquests conceptes.