Cabanes: L’alcalde falta a la seua paraula, i convoca el plenari a les 12:30 del matí.

30 de març de 2012. Des de sempre, els plenaris de l’ajuntament de Cabanes s’havien celebrat per la vesprada i fora de l’horari laboral, per facilitar a la població treballadora poder assistir i presenciar els debats i deliberacions del govern local.

            A pesar d’això, durant la passada legislatura, el PP de manera unilateral va canviar l’hora dels plens, per passar a fer-los a les12:30, un horari que va provocar que els veïns deixaren d’assistir.

            A l’inici d’aquesta nova legislatura, la petició per tornar a fer els horaris com sempre, va ser una de les primeres peticions dels grups de l’oposició, i l’alcalde es va comprometre a tornar a fer-los per les vesprades, i així ha estat en tots els plens ordinaris i extraordinaris, fins, avui, on l’alcalde, ha convocat el plenari a les 12:30, trencat d’aquesta manera amb el seu compromís i deixant sense valor la seua paraula.

            L’excusa donada en la passada comissió informativa prèvia, és que la mesura s’aplica per estalviar “ pagar hores” ( al secretari i a l’agutzil, s’entén, ja que són els únics treballadors de l’ajuntament que han d’estar en el plenari). Aquesta excusa, no té raó de ser, ja que allò que ha de primar és el dret dels veïns a poder acudir als plens de l’ajuntament.

            Ahir, ja van haver veïns que van mostrar a Units pel Poble la seua sorpresa i indignació per aquest canvi .

            Units pel Poble ha lamentat la involució i les males maneres que està adquirint l’equip de govern; a més del canvi d’hora ara provocat, han desaparegut pràcticament les abans habituals comissions informatives d’urbanisme, i tant en aquestes, com en les d’Hisenda, han eliminat el darrer punt de l’ordre del dia que estava destinat a preguntes de l’oposició. Igualment, després d’un any  de creada, no s’ha convocat la comissió informativa de festes.

            Des d’Units pel Poble s’espera una rectificació pel bé del poble

Cabanes: EL PP contracta digitalment a un enginyer tècnic industrial per a 2012.

    L’equip tècnic i de confiança del PP continua creixent mentre eleven els impostos i taxes municipals.

La política d’austeritat anunciada per l’actual equip de govern del PP a Cabanes, dista molt de la pràctica en la qual s’han vist immersos, amb la contractació de personal de confiança, de manera irregular ( una periodista que treballa per donar sols la versió del PP), o ara, la contractació d’un enginyer Tècnic Industrial, 

Aquesta contractació, costa molt d’entendre, més al ser un tècnic tant específic ( industrial), en un municipi amb un pressupost molt limitat i una activitat industrial molt menuda encara. Mentre els ajuntaments de tot l’Estat ajusten les plantilles, el de Cabanes, continua incrementant-la, amb un equip tècnic que envejarien moltes ciutats mitjanes-

El contracte és de 7.800 euros més 1.404 d’IVA, per treballar sols 5 hores a la setmana:  Allò raonable, enlloc de tindre’l en plantilla, haguera estat contractar els serveis d’un tècnic sols per a aquells casos puntuals que cal la seua tasca, ja que a hores d’ara, mai s’havia donat el cas de necessitar aquests serveis tècnics específics

L’Enginyer Tècnic Industrial es suma a :

– 2 arquitectes

– Un d’ells, el que va ser candidat del PP a l’alcaldia de Benicàssim : està tots els dies a mitja jornada (va aprovar l’oposició però no li han tret plaça)

-L’altre d’ells,  és  Ricardo Ortega Jiménez, persona que havia estat fins aleshores treballant per al grup Marina d’Or, el qual cobrar 43,44 euros al mes

Un Arquitecte Tècnic (Aparellador):

El departament d’urbanisme compta amb dos administratius


Advocat: es té contractat a Fernando Falomir (no fa acte de presència per l’ajuntament , tot i que li paguem més de 2000 euros mensuals + tots els informes que fa, que se li paguen a banda. I després, en tots els judicis en els quals ha de comparèixer l’ajuntament, es nomena a altres advocats. Per tant, no té cap sentit tindre contractada a una persona permanentment.


L’enginyer de Camins, que tampoc fa acte de presència i amb un salari també considerable.

Cabanes a 13 de març

Cabanes: UNITS PEL POBLE DEMANA DEIXA DE MENTIR RESPECTE AL TEMA DE LA BIBLIOTECA I AMPLIAR LES INSTAL·LACIONS.

Cabanes a 13 de març de 2012. El Grup Municipal d’Units pel Poble ha tornat a demanar avui la necessitat d’ampliar l’espai de l’actual aula de lectura local, per poder incloure-la en la xarxa de biblioteques públiques valencianes.

En agost de 2011, el PP votava en contra de la moció d’Units pel Poble que demanava ampliar la biblioteca municipal per tal d’incloure-la xarxa de biblioteques públiques valencianes. L’excusa del PP era que ells ja estaven en tràmits amb la Conselleria. Ara, després de l’accés a una resposta donada per la Conselleria de Cultura, en la qual informa en primer lloc que l’ajuntament en cap moment ha demanat la incorporació a la Xarxa, i en segon lloc, que les gestions fetes per incorporar-se a la normativa en vigor, van generar un expedient, que es va tancar per falta de documentació i interés de l’ajuntament, eixe expedient, ja estava tancat en juliol, un mes abans del plenari, i el PP ho sabia, però en compte d’això, va preferir mentir.

Com a excusa, es va dir en el darrer ple que els tècnics municipals havien estudiat les possibilitats de la casa de cultura per permetre aquestes instal·lacions i que ho veien impossible. Davant la insistència, s’ha facilitat ara un “informe” de l’arquitecte municipal, de sols dos fulls, sense data que acredite que la visita es va fer abans del posicionament contrari del PP a ampliar la biblioteca, i simplement constata el que ja es sabia, que en la planta baixa actual de l’ala nord de la casa de cultura es comparteix espai amb la banda de música, i que per ampliar la biblioteca en la planta superior, caldria posar ascensor, i ahí s’acaba, sense cap impediment real per a fer possible eixa ampliació, o buscar altres opcions com ara ocupar la banda de ponent de l’edifici, en desús des de que la Mútua va abandonar l’edifici.

Per a Units pel Poble, les negatives del PP no tenen cap justificació, i es demostra que moltes vegades primer voten en contra de les propostes de l’oposició, i després es busquen les excuses per justificar-se, encara que siguen sense fonament.

MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CABANES QUE EL PP VA VOTAR EN CONTRA

Disposar d’una Biblioteca Municipal en condicions, és un símptoma inequívoc de progrés i qualitat de vida del poble, per això, tot i haver-se dotat al poble d’una nova ubicació d’aquestes instal·lacions, caldria donar-li un major impuls per garantir la qualitat del servei ofertat.

Per això, pensem que cal dotar a aquest centre, que en l’actualitat té consideració d’agència de lectura pública municipal, d’una partida anual digna per poder renovar els seus fons materials i bibliogràfics.

A banda, caldria donar els passos per integrar-la en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana (article 29 de la llei),pels avantatges que suposa.

-Millora el servei a l’usuari: carnet únic per a totes les biblioteques; consulta i renovació de préstecs, reserves i desiderates de l’usuari mitjançant internet; possibilitat de demanar llibres que no tenim a altres biblioteques de la xarxa.

-Sancions a l’usuari que no torna el material a nivell de xarxa, és a dir, se li prohibeix el préstec en qualsevol biblioteca.

-Treball conjunt de totes les biblioteques: catalogació, assessorament, préstec interbibliotecari, catàleg comú i el línia.

-Més ajudes i subvencions

Per tal d’accedir a aquesta xarxa, segons la llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana, ’article 27 (Agències de lectura pública municipals), els requisits mínims són:

2.a)-Complir la normativa específica sobre persones amb discapacitat i en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació. Aquest punt el complim.

2.b)-Disposar d’una superfície d’ús exclusiu bibliotecari de 150 m2 útils. Aquest no, ja que en l’actualitat es disposa de sols uns 100 m2 aproximadament.

2.c)-Disposar en la plantilla de la corporació municipal, com a mínim, de les següents places de personal de biblioteques: un auxiliar de biblioteques. Aquest punt tampoc, es compleix, ja que la plaça existent és d’ “encarregada debiblioteca, grup E” i et demanen un grup D.

2.d)-Desplegar un horari mínim d’obertura setmanal al públic de 20 hores. Aquest punt sí el complim.

Per tot això es presenta les següents propostes:

1- L’ajuntament de Cabanes es compromet a dotar a la biblioteca municipal d’un partida pressupostària anual suficient per poder renovar els seus fons.

2- L’ajuntament de Cabanes es compromet a en un termini breu de temps analitzar la possibilitat d’ampliar l’espai físic de la biblioteca i a fer la modificació de plantilla necessàries per tal d’incloure l’actual “ centre de lectura púbic de Cabanes” en la xarxa de biblioteques públiques de CV

Cabanes: L’empresa constructora de la CV-10/Saragossa ja deu quasi 70.000 euros al poble per incompliments, mentre el PP li concedeix pròrrogues il·le

Cabanes 2 de març de 2012 L’Ajuntament de Cabanes va signar contracte per a l’execució de l’obra pavimentació travessia casc urbà carretera cv-10 a Cabanes (amb la UTE CABANES TRAVESSIA CV-10 (BECSA S.A.U- PIEDRAS NATURALES RAVI SL), amb les condicions i clàusules que es reflecteixen en ell, entre elles la 5 “ Durada del Contracte d’obres serà de SIS mesos. L’execució del contracte d’obres es començarà amb el acte de comprovació del replanteig”. O en la clàusula tercera “ el contracte s’executarà en el termini de 4,5 mesos a explicar des de la data de l’Acta de Comprovació de Replanteig”


Segons el Director d’obres Carlos Rubio Rubio, la signatura de l’acta de comprovació del replanteig és de data 20 a abril de 2011” i per tant, la data de lliurament de les obres es fixa, segons les condicions, en data 5 de setembre de 2011.


En data 20 de setembre de 2011, 15 dies després de finalitzar el termini marcat( 5 de setembre) , la UTE presenta sol·licitud d’ampliació en el termini d’execució de les obra de 75 dies naturals, i se li concedeix termini fins a l’el 30 de novembre de 2011.


En data 09 de gener de 2012, la UTE S, sol·licita nova pròrroga d’obres fins al 31 de març (la sol·licita més d’un mes després d’haver expirat el segon termini marcat)


Les dues pròrrogues concedides (i possiblement les posteriors, d’existir) s’han concedit vulnerat la normativa vigent. El primer termini de lliurament era el 5 de setembre, com hem vist, i el segon, el 30 de novembre. En ambdues dates no havia acabat l’execució de l’obra i, malgrat açò, abans de l’expiració d’aquest termini no va ser acordada la seua pròrroga: ni la va demanar el contractista ni la va decretar l’Administració, vulnerant el que diu la Llei de Contractes del Sector públic aplicable al contracte que ens ocupa, ja que les pròrrogues s’han de sol·licitar i concedir, sempre, abans d’expirar el termini del contracte,


Si les penalitats diàries a aplicar són, segons el contracte signat i la legislació de referència, en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, sent el contracte d’1.938.788,80 euros, cada dia d’incompliment suposaria una penalització de 387’75776 euros i a data d’avui, 2 de març , són 179 dies a explicar des del 5 de setembre, la sanció aplicable seriosa de 69.408,63 euros, quantitat que l’equip de govern de moment declina de reclamar. En l’últim ple de l’ajuntament, van votar en contra d’esmenar les pròrrogues il·legals i exigir a l’empresa responsabilitats.

El Ayuntamiento de Cabanes firmó contrato para la ejecución de la obra pavimentación travesía casco urbano carretera cv-10 en Cabanes (con la UTE CABANES TRAVESÍA CV-10 (BECSA S.A.U- PIEDRAS NATURALES RAVI SL), con las condiciones y cláusulas que se reflejan en él, entre ellas la 5 “ Duración del Contrato de obras será de SEIS meses. La ejecución del contrato de obras se comenzará con el acte de comprobación del replanteo”. O en la cláusula tercera (página 12 de dicho documento nº 1 ) “ el contrato se ejecutará en el plazo de 4,5 meses a contar desde la fecha del Acta de Comprobación de Replanteo”

Según el Director de obras Carlos Rubio Rubio, la firma del acta de comprobación del replanteo es de fecha 20 a abril de 2011” y por lo tanto, la fecha de entrega de las obras se fija, según las condiciones, en fecha 5 de septiembre de 2011.

En fecha 20 de septiembre de 2011, 15 días después de finalizar el plazo marcado( 5 de septiembre) , la UTE CABANES TRAVESÍA CV-10 presenta solicitud de ampliación en el plazo de ejecución de las obra de 75 días naturales, y se le concede plazo hasta el el 30 de noviembre de 2011.

En fecha 09 de enero de 2012, la UTE CABANES, solicita nueva prórroga de obras hasta el 31 de marzo (la solicita más de un mes después de haber expirado el segundo plazo marcado)

Las dos prórrogas concedidas (y posiblemente las posteriores, de existir) se han concedido vulnerado la normativa vigente. El primer plazo de entrega era el 5 de septiembre, como hemos visto, y el segundo, el 30 de noviembre. En ambas fechas no había acabado la ejecución de la obra y, a pesar de esto, antes de la expiración de este plazo no fue acordada su prórroga: ni la pidió el contratista ni la decretó la Administración, vulnerando lo que dice la Ley de Contratos del Sector público aplicable al contrato que nos ocupa, ya que las prórrogas se han de solicitar y cocender, siempre, antes de expirar el plazo del contrato,

Si las penalidades diarias a aplicar son, segun el contrato firmado y la legislación de referencia, en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, siendo el contrato de 1.938.788,80 euros, cada día de incumplimiento supondría una penalización de 387’75776 euros y a fecha de hoy, 2 de marzo , son 179 días a contar desde el 5 de septiembre, la sanción aplicable seria de 69.408,63 euros, cantidad que el equipo de gobierno de momento declina de reclamar. En el último pleno del ayuntamiento, votaron en contra de enmendar las pròrrogas ilegales i exigir a la empresa responsabilidades.

+ info 605440283 http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com