El PP vota en contra de la moció d’Units per exigir el camp de futbol de la Ribera.


Amb l’excusa que suposadament ells estan fent les seues gestions ( PP= cinc anys sense cap de futbol a la Ribera), van votar en contra de la moció d’Units pel Poble que posava a l’empresa Marina d’Or les coses més dificils per continuar rient-se del poble

MOCIÓ PER EXIGIR LA CONSTRUCCIÓ DE CAMP DE FUTBOL DE LA RIBERA

En febrer de 2006 es va signar per part de l’ajuntament un conveni amb el grup Construcciones Castellón 2000 SAU (Marina d’OR), entre les quals, l’empresa, adjudicatària del PAI Torre la Sal es comprometia a dotar a la població d’un camp de futbol “ de mesures reglamentàries amb grades i vestuaris, en la parcel·la dotacions pública destinada en el planejament com a ús esportiu i recreatiu, de 36.058,19 m2 de superfície”.

A poques setmanes de que concloga el termini de 5 anys que tenia l’empresa per entregar el PAI conclòs a l’ajuntament, hem vist com ni el PAI està acabat, ni el camp de futbol començat, tot i que va ser el primer que van fer desaparèixer; l’anterior camp de futbol de la Ribera per ubicar sobre ell uns aparcaments de vehicles que sempre estan buits.

Des d’aleshores, l’equip es va quedar sense camp, la seua activitat en suspens i condemnats a la diàspora els aficionats. L’ajuntament no va habilitar cap recinte alternatiu, i han passat els anys, el PAI paralitzat, i el camp de futbol desaparegut i sense aparent intenció de fer-se a curt termini.

Un dels altres compromisos oficials, signats per l’empresa i l’alcalde, era que es faria un edifici per la tinença d’alcaldia, un dispensari mèdic i centre social per a la tercera edat, reunits en un edifici d’ aproximadament 500 m2 de superfície, dins d’una superfície de 2280,87 m2, de sòl dotacional.

Les peticions fetes per l’ajuntament a l’empresa adjudicatària del PAI, de les quals tenim constància, són de fan molts mesos i prou condescendents amb l’empresa. Per tant, entenent que finalitza el període de cinc anys, i veient els incompliments, portem al ple la següent proposta de moció.

PRIMER: L’ajuntament en ple de Cabanes acorda exigir de manera urgent i contundent exigir a l’empresa Construcciones Castellón 2000 SAU, que en la major brevetat possible entregue el promès camp de futbol, amb les dimensions i qualitats acordades. Sent el seu incompliment motiu per suspendre qualsevol petició de pròrroga en l’entrega de les obres.

Cabanes demana en Ple la tornada de les emissions de TV3 gràcies al grup municipal Units pel Poble


Cabanes 25 de febrer de 2012. Després que el grup municipal Units pel Poble presentara dijous passat al ple una moció a favor de TV3, aquest ha aconseguit unanimitat dels tres grups municipals

MOCIÓ PER DEMANAR LA RECIPROCITAT DE LES EMISSIONS DE LES TELEVISIONS AUTONÒMIQUES VALENCIANA I CATALANA.

La Constitució Espanyola estableix en l’article 3 el principi de protecció del pluralisme lingüístic. L’apartat tercer d’aquest precepte conté un mandat dirigit al conjunt dels poders públics de l’Estat d’especial respecte i protecció de les distintes llengües i modalitats lingüístiques que conformen el patrimoni cultural comú. D’una manera més específica, l’article 20, apartat tercer, del text constitucional exigeix que en l’accés dels grups socials i polítics més significatius als mitjans de comunicació dependents dels ens públics es respecte el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d’Espanya. Aquesta última previsió posa de manifest la singular rellevància dels mitjans de comunicació audiovisual a l’hora de promoure i difondre el plurilingüisme.

Un fet normatiu rellevant en aquest àmbit és la ratificació l’any 2001 per part de l’Estat espanyol de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual estableix obligacions específiques de protecció d’aquestes llengües en l’àmbit dels mitjans de comunicació. L’article 11 de la Carta, que estableix les obligacions de les Parts respecte dels Mitjans de comunicació, disposa en l’apartat segon que: Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua.

Segons que han assenyalat els organismes del Consell d’Europa, aquest compromís comporta no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives dirigides a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de televisió entre territoris veïns on es fa servir una llengua regional o minoritària en una forma idèntica o pròxima (Explanatory Report to the European Charter for Regional or Minority Languages, paràgraf 11).

Malgrat tota aquesta legislació i normativa, les emissions de TV3 i de la resta de canals públics catalans al País Valencià han patit contínuament entrebancs per part dels poders públics. A dia d’avui, i malgrat les mobilitzacions ciutadanes i, fins i tot, malgrat el fet que moltes institucions, ( recordant les declaracions a favor de TV3 de l’anterior alcalde de Castelló i actual president de la Generalitat) , s’hagen pronunciat favorables a que les emissions de la TV3 al País Valencià es restablisquen, continua sense poder veure’s la TV3 al nostre territori. Continua, doncs, vigent aquesta reivindicació.

És per tot açò que l’Ajuntament de Cabanes , i a proposta d’Units pel Poble, acorda:

Instar el Govern Central a que habilite un canal múltiple addicional de TDT.

Instar el Consell a arribar a un acord de reciprocitat amb la Generalitat de Catalunya pel que fa a les emissions de TV3 i els altres canals públics catalans i Canal 9 i la resta de canals públics valencians, que permeta que tots siguen rebuts en el conjunt del territori valencià i català.

Cabanes: Units aconsegeix que el Ple condemne per unanimitat la brutalitat de les actuacions policials a València i es demane un investigació a fons .

Cabanes 24 de febrer de 2012 . El grup municipal d’Units pel Poble, va aconseguir ahir en ple ordinari celebrat anit a l’ajuntament de Cabanes, que s’aprovara votar la urgència d’una moció condemnant la desproporcionada actuació policial els dies passats a València, i es demava la destitució de la Delegada del Govern, Paula Sánchez de León.

Després de votada per unanimitat l’urgència, el PP, amb majoria, va demanar retirar el següent punt: El ple de Cabanes demana la destitució immediata de la delegada del Govern en València, Paula Sánchez de León.”.

Al final, la moció aprovada queda així:


La brutalitat policial contra les protestes pacífiques i justificades dels estudiants de l’IES Lluís Vives de València han donat la volta al món en poques hores. Menors d’edat, persones majors, invidents, joves… han estat agredits, retinguts i detinguts sense cap justificació, violant-se els drets constitucionals més fonamentals de l’estat de dret.

La delegada del Govern al País Valencià, Paula Sánchez de León, ha justificat les càrregues policials i les detencions, la qual cosa ha intensificat les protestes. El més greu, però, és que la màxima representant del govern de l’Estat al territori valencià ha mentit en les seues declaracions perquè, gràcies a les noves tecnologies, els vídeos i les imatges que s’han pres al carrer demostren que les reaccions violentes són per part de les forces de seguretat de l’Estat.

No podem oblidar que les protestes dels estudiants són per a denunciar la manca de calefacció, llum i mitjans bàsics als centres educatius, fruit dels impagaments i de les retallades pressupostàries del Govern Valencià en els serveis públics més bàsics i essencials per a la nostra societat.

Per tot això, proposem els següents

ACORDS

1.-El ple de Cabanes condemna les brutals agressions policials que han patit estudiants i ciutadans en general en la ciutat de València.

2.- El ple de Cabanes demana al Govern de l’Estat Espanyol una investigació a fons dels fets succeïts a València per a depurar responsabilitats en tot l’escalafó policial i retirar de servei a aquells agents que hagen violat la llei i els drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes.

3- El ple de Cabanes traslladarà els següents acords a les Corts Valencianes, el Govern Valencià, el Congrés dels Diputats, el Defensor del Poble i a la Presidència del Govern del Regne d’Espanya.

Cabanes: Units aconsegeix que el Ple condemne per unanimitat la brutalitat de les actuacions policials a València i es demane un investigació a fons .

Cabanes 24 de febrer de 2012 . El grup municipal d’Units pel Poble, va aconseguir ahir en ple ordinari celebrat anit a l’ajuntament de Cabanes, que s’aprovara votar la urgència d’una moció condemnant la desproporcionada actuació policial els dies passats a València, i es demava la destitució de la Delegada del Govern, Paula Sánchez de León.

Després de votada per unanimitat l’urgència, el PP, amb majoria, va demanar retirar el següent punt: El ple de Cabanes demana la destitució immediata de la delegada del Govern en València, Paula Sánchez de León.”.

Al final, la moció aprovada queda així:


La brutalitat policial contra les protestes pacífiques i justificades dels estudiants de l’IES Lluís Vives de València han donat la volta al món en poques hores. Menors d’edat, persones majors, invidents, joves… han estat agredits, retinguts i detinguts sense cap justificació, violant-se els drets constitucionals més fonamentals de l’estat de dret.

La delegada del Govern al País Valencià, Paula Sánchez de León, ha justificat les càrregues policials i les detencions, la qual cosa ha intensificat les protestes. El més greu, però, és que la màxima representant del govern de l’Estat al territori valencià ha mentit en les seues declaracions perquè, gràcies a les noves tecnologies, els vídeos i les imatges que s’han pres al carrer demostren que les reaccions violentes són per part de les forces de seguretat de l’Estat.

No podem oblidar que les protestes dels estudiants són per a denunciar la manca de calefacció, llum i mitjans bàsics als centres educatius, fruit dels impagaments i de les retallades pressupostàries del Govern Valencià en els serveis públics més bàsics i essencials per a la nostra societat.

Per tot això, proposem els següents

ACORDS

1.-El ple de Cabanes condemna les brutals agressions policials que han patit estudiants i ciutadans en general en la ciutat de València.

2.- El ple de Cabanes demana al Govern de l’Estat Espanyol una investigació a fons dels fets succeïts a València per a depurar responsabilitats en tot l’escalafó policial i retirar de servei a aquells agents que hagen violat la llei i els drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes.

3- El ple de Cabanes traslladarà els següents acords a les Corts Valencianes, el Govern Valencià, el Congrés dels Diputats, el Defensor del Poble i a la Presidència del Govern del Regne d’Espanya.

Units du al ple de demà resoldre el contracte de l’S10 (bassa nova) després dels vacil.lacions del PP que tenen el tema en suspens des d’octubre

MOCIÓ PER RESOLDRE EL CONTRACTE DE LA URBANITZACIÓ DEL PAI L’S-10 (BASSA NOVA)

Des del passat dia 27 d’octubre, està sobre la taula la manera de resoldre el contracte amb l’empresa AUGIMAR respecte a la urbanització del Sector S-10, el de la Bassa Nova.

En aquell ple, es va acordar demanar a la Conselleria el Dictamen preceptiu perquè aquesta informara si hi havia altres formes legals de rescindir el contracte a banda del mutu acord, per evitar pagar al poble els 123.839 euros en concepte dels projectes i treballs tècnics fets.

Per contra, la pregunta que es fa a Conselleria per part dels tècnics municipals, a més de donar opinió personal que ningú li pregunta, és sols si és legal rescindir el contracte per mutu acord. El que respon la consellera és que, si no hi ha incompliment per part de l’empresa, es pot resoldre per mutu acord ( ja ho sabíem ) però no diu que no es puga fer d’altra manera.

Per tant, a més d’haver-se faltat a l’acord plenari al presentar la petició de Dictamen totalment manipulada, es menteix reiteradament quant s’intenta dur de nou a una Comissió Informativa d’Obres en gener una proposta d’alcaldia, després del Dictamen de la Conselleria, on es torna a dir, mentint, que ningú pot fer el Dictamen per no existir l’òrgan en qüestió, i que este Dictamen no és necessari ( La Consellera diu que és competent i que el dictamen sí és necessari)

Per tant, amb la resposta de la Conselleria en la ma, text de la Proposta d’Alcaldia de 18 d’octubre vulnera la normativa vigent i haguera derivat, en cas d’aprovar-se, en total nul·litat . Igualment, la proposta d’alcaldia presentada en comissió el dia 30 de gener tornava a mentir, després fins i tot de la resposta de la Conselleria.

L’ajuntament pot no resoldre el contracte, ja que no està obligat a fer-ho. Si no resol, pot demanar a l’empresa aporte una garantía,i com l’empresa en este cas no la pot aportar automàticament es pot rescindir el contracte sense haver de perdre res l’ajuntament

L’ajuntament pot resoldre el contracte, però buscant la fórmula més favorable, i el mutu acord no ho sembla ( tot i que es pot negociar per aplegar a l’acord de condicions més favorables per al poble).

El mutu acord sols pot ser si l’empresa no ha incomplert, i sembla sí ha incomplert els terminis als quals es va comprometre en 2005,si llegim el conveni, veurem que es va establir un termini global de 20 mesos per a que l’empresa fera totes les tramitacions administratives i l’obra, des de l’aprovació del projecte ( i si no va complir perquè l’ajuntament no li facilitava els terminis, tampoc hem vist cap petició de pròrroga ni queixa).

Podria ser comprensible fins cert punt la resolució de mutu acord, tornant-li l’aval i l’excedent d’aprofitament, però mai els honoraris dels projectes.

Els projectes no li fan cap falta a l’ajuntament; perquè l’ajuntament no serà urbanitzador d’eixe PAI ( si ve altra empresa, voldrà urbanitzar al seu estil, i a més, la legislació urbanística va canviant ràpidament i en poc de temps, eixa planificació quedarà totalment desfasada)

Per tot l’exposat, l’ajuntament en ple acorda:

PRIMER Demanar dictamen a la Conselleria competent en el sentit de les alternatives existents a resoldre el contracte a banda del mutu acord, i incidint en l’incompliment del termini de 20 mesos sobre els quals l’empresa no ha demanat en cap moment cap pròrroga ni ha fet cap manifestació al respecte, fet el qual, entès com incompliment impossibilitaria el mutu acord.

SEGON Externalitzar en la mesura del possible la tramitació tècnica d’aquesta resolució contractual vist els greus errors que han hagut per part del serveis tècnics al preparar per a l’alcaldia propostes que reincidien en errors ( com va passar amb la darrera proposta elevada a la Comissió d’Urbanisme).

TERCER Que les consultes tècniques externes que haja de fer l’ajuntament, vagen igualment en el sentit de defensar els interessos de l’ajuntament: no per saber si és legal o no rescindir de mutu acord, sinó per saber si hi ha fórmules més favorables a l’ajuntament, i incidint en l’incompliment del termini de 20 mesos sobre els quals l’empresa no ha demanat en cap moment cap pròrroga ni ha fet cap manifestació al respectem, el qual entès com incompliment impossibilitaria el mutu acord.

QUART-L’ajuntament, per tal de no perjudicar tampoc a l’empresa innecessariament, acorda fer aquests tràmits en la màxima urgència .

Cabanes: Units desbloqueja la moció contra les incineradores paralitzada pel PP des d’octubre passat.

Cabanes 21 de febrer de 2012 . En octubre de 2011, tant el Grup Municipal d’Units pel Poble com PSPV-PSOE; van presentar sengles mocions en contra de les incineradores, el PP va demanar paralitzar les dues i es comprometre fer un text de consens entre els tres grups per aprovar-la definitivament. Es va passar un esborrany que va ser contestat pels grups, i els mesos passaven i el PP no volia dur la moció al ple per aprovar-la, sempre amb excuses sobre si es tractava o no d’un problema urgent, o amb el compromís que en el proper sí.

Aplegats a aquesta paràlisi, el grup municipal d’Units pel Poble va presentar, per al ple del proper dijous, una moció pròpia tornant a demanar el rebuig a les incineradores. Sols després d’aquesta acció, el PP ha acceptat incloure la moció de consens en l’ordre del dia, per evitar es vote la d’Units que era més dràstica al demanar al Consell que rebutge la incineració de residus.

LA moció replega els punts mínims que demanava Units, que era un posicionament clar per evitar qualsevol tipus d’aquestes instal·lacions en qualsevol lloc de terme, independentment de la catalogació que tinga el polígon industrial, secundar les protestes de l’Alcora i mostrar el rebuig als pobles limítrofs amb Cabanes per que aquests puguen instal.lar incineradores que posen en perill l’aire del municipi.

Adjuntem la moció que tant ha costat acceptar, i que es debatrà en el proper ple del dijous

AL PLE MUNICIPAL

Francisco Artola Escuriola, portaveu del Grup Municipal Popular; Carles Mulet García, portaveu del Grup Municipal Units pel Poble: Compromís Municipal i Virginia Martí Sidro, portaveu del Grup Municipal Socialista en l’Ajuntament de Cabanes, d’acord amb la legislació vigent, presenten davant del Ple municipal la següent

MOCIÓ DE SUPORT A l’ALCORA CONTRA LA INSTAL·LACIÓ D’UNA INCINERADORA DE RESIDUS TÒXICS I PERILLOSOS I FER DE CABANES UN MUNICIPI LLIURE D’ESTES INSTAL·LACIONS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat dia 13 de setembre es va debatre i va aprovar en la Diputació Provincial de Castelló per unanimitat de tots els grups polítics una moció per a mostrar el rebuig dels diputats i diputades provincials a la construcció i posada en marxa d’una planta incineradora a L’Alcora, a l’entendre que la presència d’una instal·lació d’este tipus dificultarà altres projectes de desenrotllament econòmic, rural i mediambiental sostenible, no sols en el municipi de L’Alcora sinó també en els municipis limítrofs i pròxims.

En el cas de Cabanes, el PSPV i Units pel Poble van presentar sengles mocions contra estes instal·lacions, per la qual cosa la decisió dels grups municipals va ser la de consensuar un document conjunt. A més, l’equip de govern va anunciar en el Ple d’octubre la seua decisió de modificar la qualificació del polígon industrial en els graus necessaris per a impedir estes instal·lacions en el terme municipal.

No és la primera vegada que en la província de Castelló i concretament a Cabanes es planteja el rebuig de la població a este tipus d’instal·lacions, per la qual cosa tenint en compte el consens en el cas de la incineradora de L’Alcora aconseguit en la Diputació Provincial, així com en altres ajuntaments de la província, es presenta al Ple municipal els següents

ACORDS

PRIMER. Recolzar el recurs d’alçada presentat per l’Ajuntament de L’Alcora contra la Direcció General contra el Canvi Climàtic per la qual s’atorga a la mercantil Reyval Ambient S.L. l’autorització ambiental integrada per a la instal·lació d’emmagatzemament i tractament de residus perillosos i no perillosos que inclou la instal·lació d’una incineradora de residus tòxics i perillosos.

SEGON. Traslladar d’este acord a la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, així com a l’Ajuntament de L’Alcora.

TERCER. Iniciar l’estudi dels graus de les activitats o indústries susceptibles d’instal·lar-se en esta localitat, de manera que no resulten nocives per al medi ambient.

QUART. L’Ajuntament en Ple acorda manifestar la seua voluntat de rebuig al fet que qualsevol tipus d’estes instal·lacions puga ubicar-se en el terme municipal, independentment de la qualificació que puga obtindre el polígon industrial ni que tampoc es puga ubicar per mitjà de cap Declaració d’Interés Comunitari, ni cap altra tramitació, en altres zones que no siguen el polígon industrial.

QUINT. Igualment l’Ajuntament en Ple traslladarà este acord de tots els grups polítics a la resta de municipis a fi que, en la mesura que siga possible, es puga evitar que estes instal·lacions s’ubiquen en termes municipals veïns que puguen perjudicar igualment els interessos de Cabanes.

SEXT. Al mateix temps, es traslladarà este acord a la Conselleria d’Infraestructures.