Cabanes-Units pel Poble adverteix de la possible prevaricació de l’alcalde en un procés possiblement il.legal per contractar una periodista.


Cabanes a 31 de desembre de 2011. El Grup Municipal d’Units pel Poble va retraure en el darrer ple ordinari la possible incursió en un delicte de prevaricació, entre altres, en el procés de contractació d’una periodista al servei exclusiu de l’equip de govern

Per a aquest contracte en vigor des de l’1 de setembre a 31 de desembre s’ha volgut donar una aparença d’oferta pública, de contractació de personal interí; quelcom irregular ja que en la plantilla de personal per a 2011 no figurava cap lloc de treball disponible.

Varies consultes fetes a gabinets jurídics experts en temes laborals apunten a una possible prevaricació segons l’expedient, un Decret d’alcaldia, es un anunci per contractar personal per les funcions de relacions amb els mitjans de comunicació, “durant el període comprés entre l’1 de setembre i el 31 de desembre. Jornada de treball 10 hores setmanals. A tals efectes ha de fer-se públic al tauler d’anuncis de l’ajuntament , un anunci per a que les persones interessades presenten la següent documentació –sol•licitud i currículum, La selecció se realitzarà per l’Alcaldia , per mitja d’entrevista. El darrer dia per presentar la documentació requerida serà el 23 d’agost.

L’anunci és del dia 17, i per tant, sols està “en exposició” 5 dies hàbils, en ple agost, en un tauler que molt poca gent pot vore, ni anuncis en la premsa, ni en la web municipal, ni bando…etc, el dia 19, té per registre d’entrada la sol•licitud i currículum de la periodista contractada .

L’expedient no compta amb cap informe de Secretària ni del negociat de personal

El dia 30, hi ha un decret , on es diu que el Decret d’alcaldia és del dia 16 i no del 17,i que com sols s’ha presentat 1 sol•licitud, i la veuen adequada, no cal realitzar el procés selectiu, i directament la contracten, com “contrato laboral eventual” segons el decret”. Per tant, es practica una una contractació de personal funcionari interí i no eventual per tot el que s’ha vist, violant el que diu la LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. [2010/8010]

Article 16. Personal funcionari interí

1. És personal funcionari interí aquell qui, en virtut de nomenament legal i per raons expressament justificades de necessitat i urgència, presta servicis en l’administració mitjançant una relació professional de caràcter temporal, regulada pel dret administratiu, per a l’exercici de funcions atribuïdes al personal funcionari de carrera.

2. 6. La selecció, la qual serà objecte de regulació reglamentària, haurà de realitzar-se mitjançant procediments àgils, els quals respectaran els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, a través de la constitució de borses de treball vinculades al desplegament de les ofertes d’ocupació pública.

ON ESTÀ LA TRANSPARÈNCIA,LA IGUALTAT I LA PUBLICITAT???

– ON ES RESPECTE LA REGULACIÓ REGLAMENTÀRIA DE LA SELECCIÓ?, ON ESTÀ EL TRIBUNAL?

S’ha violat flagrantment el principi de seleccióArticle 51. Principis de la selecció

a) Mèrit, capacitat i igualtat.

b) Publicitat de les convocatòries i de les seues bases.

c) Transparència.

d) Imparcialitat i professionalitat de les persones que formen part

dels òrgans de selecció.

IGUALTAT?, PUBLICITAT DE LES CONVOCATÒRIES, TRANSPARÈNCIA?. EL PROPI ALCALDE VA DIR QUE VOLIA CONTRACTAR A UNA AMIGA JA EN UNA JUNTA DE PORTAVEUS I EN UN PLE, ON ESTÀ LA IMPARCIALTAT?, ON ELS ORGANS DE SELECCIÓ? QUI HA DONAT A L’ALCALDE LA POTESTAT DE SELECCIONAR AL PERSONAL DIGITALMENT?

Article 52. Procediments de selecció

1. Els procediments de selecció tindran caràcter obert i garantiran la lliure concurrència, .

2. Els procediments s’iniciaran per mitjà de convocatòria pública.

d) La composició de l’òrgan tècnic de selecció. ON ESTÀ L’ÒRGAN TÈCNIC?

.

3. Les convocatòries i les seues bases es publicaran en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana o en el butlletí oficial corresponent, i vinculen l’administració, els òrgans de selecció i les persones que hi participen.

QUAN S’HA PUBLITAT EN EL BOP??? MAI

També es viola tot allò que diu l’Article 57. Òrgans tècnics de selecció

I el que diu el CAPÍTOL IV Deures, codi de conducta i règim d’incompatibilitats

Secció 1ª Codi de conducta Article 86. Deures del personal empleat públic o l’Article 87. Principis d’actuació, ja que sent personal interí no ha actuat amb objectivitat, respecte a l’oposició , transparència…etc

PER TANT, ESTEM DAVANT UN PROCÉS

– Nul de ple dret per manca de publicitat, transparència..etc,

– Nul de ple dret per manca de competències de l’alcalde per seleccions el personal ( no s’ha buscat cap regulació reglamentària, ni òrgan de selecció, ni borsa de treball, … És il•legal de dalt a baix. L’única funció legal que té l’alcalde és la de NOMENAR a la persona seleccionada, però aquesta ha de ser-ho conforme al que es disposa reglamentàriament i una vegada produïda la SELECCIÓ per l’òrgan que s’haja constituït conforme a la llei, es a dir, un tribunal de selecció.

Ara toca decidir quines accions es prenen davant d’aquesta possible prevaricació.

Cabanes: polèmica per l’esglèsia del Calvari: l’actual equip de govern és absolutament responsable d’aprovar un projecte que no corresponia


Cabanes a 31 de desembre de 2011. El Grup Municipal d’Units pel Poble feia públic ahir l’espantós ridícul de l’equip de govern actual per haver aprovat ells, i no l’anterior equip de govern, el projecte per restaurar l’antiga església del calvari en base a una comunicació errada enviada pel Ministeri de Foment, el qual va comunicar per error la subvenció que estava aprovada per Cabanes de l’Alt Empordà a Cabanes de la Plana Alta.

La tàctica emprada ara per l’alcalde d’intentar desviar la responsabilitat a l’anterior alcalde del PP, i al Ministeri, és una eixida cap avant carregada de covardia, ja que qui va votar i aprovar el projecte va ser l’actual equip de govern, el qual va reconèixer en el darrer ple que ni s’havien mirat el projecte que van aprovar, i això té una responsabilitat política molt greu.

Units pel poble sols mirant un cop el projecte va poder detectar un greu error que ni els tècnics municipals van advertir, fet que també demostra la incompetència de qui va gestionar l’expedient. Ara desmarcar-se del que ells van aprovar, no té nom.

Units pel poble ha demanat que si s’han de demanar responsabilitats i indemnitzacions com apunta l’alcalde, ha de ser al propi equip de govern i al tècnic que va ser causant del greu error, i en cap cas el poble ha de fer-se càrrec de la despesa d’haver fet un projecte que no es va a poder materialitzar.

El ridícul més gran de la història: Cabanes de la Plana Alta, presenta un projecte per restaurar el calvari en base a un ajut Ministerial per Cabanes

Units demana responsabilitats per haver-se gastat més de 18.000 euros en un projecte del qual no va a signar-se el conveni amb el Ministeri de Foment.

Cabanes 30 desembre de 2011. En el ple ordinari d’Agost, el PP presentava al plenari, sense haver passat per cap comissió informativa, el projecte de restauració de l’església del calvari de Cabanes amb una proposta de conveni amb el Ministeri de Foment, segons la qual s’havia aconseguit un ajut per aquest fi. Tot i les preguntes formulades per Units pel Poble en el plenari, ja que era el primer cop que es tenia notícia del fet, cap membre del PP va poder explicar res de com s’havia obtingut l’ajut. Hi havia ja alguna cosa que no quadrava, ja que el projecte s’havia presentat com “restauració de l’antiga església del cementeri (Calvari)”, quan res tenia a veure el cementeri amb el calvari, i el cementeri no tenia cap església.

Enlloc de donar cap explicació més, les regidores de cultura i turisme van fer un preciós i místic reportatge fotogràfic en el calvari, als peus del crist crucificat http://www.cabanes.es/es/node/755.

En el ple d’octubre, al veure que no s’havia rebut cap resposta per escrit tal i com es van comprometre, es va tornar a fer les mateixes preguntes, i davant la insuficient informació aportada, Units pel Poble va haver de revisar tot l’expedient municipal.

I realment va ser sorprenent, en primer lloc perquè aquesta ajut eixia per una esmena als pressupostos generals de l’Estat per a 2011 presentada pel grup parlamentari al Congrés d’ERC-IU-ICV, i concedida. Informació que es va ocultar en tot moment ( a pesar que en altres ocasions sí han sabut relacionar maliciosament accions de diputat d’aquest grup, i en especial d’ICV amb l’activitat d’Units pel Poble )

En segon lloc, el Conveni és Ajuntament-Estat, i el projecte “falsifica la realitat” dient que és titularitat municipal l’església del Calvari, quant sols és a efectes cadastrals, i per això s’ha hagut de signar un acord amb l’església.

En tercer lloc, perquè el Ministeri informa que hi ha un ajut per restaurar l’església del cementeri, i l’ajuntament, al no haver cap església al cementeri, presenta el projecte per restaurar l’església del calvari “perquè és el que més s’assembla” .

En tota la magra correspondència Ajuntament- Ministeri que consta a l’expedient ( i que per tant, és la única oficial i contrastable), l’ajuntament no mostra en cap moment la sorpresa per aquest ajut, ni la qüestiona, i el Ministeri sols informa que hi ha un termini per presentar el projecte o si no, es perdrà l’ajut).

Què pinta ERC-IU-ICV demanant restaurar l’església del cementeri en un poble que no té església al cementeri?, això es veu, no tenen capacitat de pensar-lo.

Aquests dubtes, van ser exposats en el plenari d’ahir, i l’alcalde, i els regidors del PP amb competències en la matèria, van confessar que no havien estudiat l’expedient ni el projecte ( a pesar d’haver-lo votat, de fer-se les fotos, i de ser un assumpte que es reiterava en cada plenari.

Segons van explicar ahir, el projecte ha costat més de 18.000 euros, i en cas que el Ministeri no signe el Conveni, que encara no ho ha fet, es perdien aquests diners. La part més delirant va ser quant des d’Units pel Poble, es va explicar que sols entrant en el Google, es veia clarament que tot havia estat un error de comunicació del Ministeri de Foment, ja que en :

http://www.congreso.es/docu/comisiones/presup/TOMO-VIII-2125-2458.pdf (pàgina 202), apareixen les esmenes als pressupostos generals de l’Estat presentats per ERC per a les comarques de Girona ( on està Cabanes de l’Alt Empordà). O a la nota de premsa:

http://www.esquerra.cat/actualitat/esquerra-aconsegueix-que-saprovin-44-esmenes-per-valor-de-10-5-milions-en-els-pressupostos

Un gest que en sols un minut a Units pel Poble li deixava veure que havia estat un error del Ministeri, i que corresponia a l’altre Cabanes, una cosa tant simple que en cap moment se li va ocurrir als tècnics municipals: reben una comunicació del Ministeri dient que tenen un ajut per restaurar l’església del cementeri, i automàticament fan un projecte per restaurar l’església del calvari.

Què haguera passat si l’ajut fora per restaurar la plaça de bous monumental, que tampoc tenim? Enlloc d’assessorar-se, hagueren presentat un projecte per restaurar la placeta de les flors?, o si ens aplega un ajut per a remodelar l’estació de l’AVE?; hagueren presentat un projecte per remodelar la parada del bus?.

Davant l’espantós ridícul, des d’Units es vam demanar es depuren responsabilitats, ja que el Ministeri no va a signar aquest conveni ( entre altres perquè Cabanes de l’Alt Empordà acabarà demanant explicacions i es descobrirà la mentida), i perquè s’hagen perdut aquests més de 18.000 euros. Si els regidors del PP enlloc de preocupar-se més per les fotos,es preocuparen mínimament del què voten, hagueren pogut descobrir l’embolic.

El ridículo más grande de la historia: Cabanes de la Plana Alta presenta un proyecto para restaurar el calvario en base a una ayuda Ministerial para Cabanes del Alt Empordà.


Units pide responsabilidades por haberse gastado más de 18.000 euros en un proyecto del cual no va a firmarse el convenio con el Ministerio de Fomento.


Cabanes 30 diciembre de 2011. En el pleno ordinario de Agost, el PP presentaba al plenario, sin haber pasado por ninguna comisión informativa, el proyecto de restauración de la iglesia del calvario de Cabanes con una propuesta de convenio con el Ministerio de Fomento, según la cual se había conseguido una ayuda por este fin.

A pesar de las preguntas formuladas por Units pel Poble en el plenario, puesto que era la primera vez que se tenía noticia del hecho, ningún miembro del PP pudo explicar nada de cómo se había obtenido la ayuda. Había ya algo que no cuadraba, puesto que el proyecto se había presentado como “restauración de la antigua iglesia del cementerio (Calvario)”, cuando nada tenía que ver el cementerio con el calvario, y el cementerio no tenía ninguna iglesia.


En vez de dar ninguna explicación más, las concejalas de cultura y turismo hicieron un precioso y místico reportaje fotográfico en el calvario, a los pies del cristo crucificado http://www.cabanes.es/es/node/755.

En el pleno de octubre, al ver que no se había recibido ninguna respuesta por escrito tal y cómo se comprometieron, se volvió a hacer las mismas preguntas, y ante la insuficiente información aportada, Units pel Poble tuvo que revisar todo el expediente municipal.

Y realmente fue sorprendente, en primer lugar porque esta ayuda salía por una enmienda en los presupuestos generales del Estado para 2011 presentada por el grupo parlamentario al Congreso de ERC-IU-ICV, y concedida. Información que se ocultó en todo momento (a pesar de que en otras ocasiones sí han sabido relacionar maliciosamente acciones de diputados de este grupo, y en especial de ICV con la actividad de Units pel Poble )


En segundo lugar, el Convenio es Ayuntamiento-Estado, y el proyecto “falsifica la realidad” diciendo que es titularidad municipal la iglesia del Calvario, cuánto sólo es a efectos catastrales, y por eso se ha tenido que firmar un acuerdo aparte con la iglesia.

En tercer lugar, porque el Ministerio informa que hay una ayuda para restaurar la iglesia del cementerio, y el ayuntamiento, al no haber ninguna iglesia al cementerio, presenta el proyecto para restaurar la iglesia del calvario “porque es el que más se asemeja”. .

En toda la escueta correspondencia Ayuntamiento- Ministerio que consta al expediente ( y que por lo tanto, es la única oficial y contrastable), el ayuntamiento no muestra en ningún momento la sorpresa por esta ayuda, ni la cuestiona, y el Ministerio sólo informa que hay un plazo para presentar el proyecto o si no, se perderá la ayuda).

¿Qué pinta ERC-IU-ICV pidiendo restaurar la iglesia del cementerio en un pueblo que no tiene iglesia al cementerio?, esto se ve, no tienen capacidad de pensarlo.
Estas dudas, fueron expuestas en el pleno de ayer, y el alcalde, y los concejales del PP con competencias en la materia, confesaron que no habían estudiado el expediente ni el proyecto ( a pesar de haberlo votado, de hacerse las fotos, y de ser un asunto que se reiteraba en cada pleno).


Según explicaron ayer, el proyecto ha costado más de 18.000 euros, y en caso de que el Ministerio no firme el Convenio, que todavía no lo ha hecho, se perdía este dinero. La parte más delirante fue cuánto desde Units pel Poble, se explicó que sólo entranndo en el Google, se veía claramente que todo había sido un error de comunicación del Ministerio de Fomento, puesto que en :
http://www.congreso.es/docu/comisiones/presup/tomo-viii-2125-2458.pdf (página 202), aparecen las enmiendas en los presupuestos generales del Estado presentadas por ERC para las comarcas de Girona ( donde está Cabanes del Alt Empordà). O en la nota de prensa: http://www.esquerra.cat/actualitat/esquerra-aconsegueix-que-saprovin-44-esmenes-per-valor-de-10-5-milions-en-els-pressupostos


Un gesto que en sólo un minuto a Units pel Poble le dejaba ver que había sido un error del Ministerio, y que correspondía al otro Cabanes, una cosa tanto simple que en ningún momento se le ocurrió a los técnicos municipales: reciben una comunicación del Ministerio diciendo que tienen una ayuda para restaurar la iglesia del cementerio, y automáticamente hacen un proyecto para restaurar la iglesia del calvario.

¿Qué hubiera pasado si la ayuda fuera para restaurar la plaza de toros monumental, que tampoco tenemos? ¿En lugar de asesorarse, hubieron presentado un proyecto para restaurar la plazoleta de las flores?, ¿o si nos llega una ayuda para remodelar la estación del AVE?; ¿hubieran presentado un proyecto para remodelar la parada del bus?.

Ante el espantoso ridículo, desde Units se pedió depuren responsabilidades, puesto que el Ministerio no va a firmar este convenio ( entre otros porqué Cabanes del Alt Empordà acabará pidiendo explicaciones y se descubrirá la mentira), y porque se hayan perdido estos más de 18.000 euros. Si los concejales del PP en vez parte de preocuparse más por las fotos,se preocuparan mínimamente de lo qué votan, hubieron podido descubrir el error que acabará costando tanto a Cabanes ( de la Plana Alta)

Units pel Poble presenta recurs de reposició contra l’aprovació del pressupost per haver ocultat al Ple la modificació de plantilla de personal


Units creu que el PP va ocultar la modificació per poder “colar” l’aparició de la contractació de personal de confiança del PP

Cabanes. 28 de desembre de 2011 Units pel Poble ha interposat un recurs de Reposició a l’empara del que es disposa en els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú en relació amb l’article 63 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, contra l’anunci publicat pel senior alcalde en el BOP 156 – 22 de diciembre de 2011, i contra el Decret d’alcaldia o acte administratiu que hagen pogut donar objecte a aquesta publicació.


El present recurs potestatiu es fonamenta en les següents

AL·LEGACIONS

En el BOP 156 – 22 de diciembre de 2011. Apareix el següent anunci “

– 1 –

PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS 11898-2011-U

CABANES

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 19 de diciembre de 2011, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2012, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

En Cabanes, a 20 de diciembre de 2011.–EL ALCALDE, (firma ilegible).


– No obstant això, en el Ple de dia 19 de desembre de 2011, el punt número dos de l’ordre del dia sols incorporava com es pot contemplar en l’expedient, “ Pressupost municipal 2012”, i en cap moment “la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2012”.

Aquesta plantilla en cap moment va passar per la prèvia Comissió Informativa d’Hisenda, ni va ser facilitada en cap moment còpia d’ella ni cap informació abans de l’esmentat ple, fet pel qual no es va poder votar, ni fer cap valoració política de la mateixa. Les bases d’execució sí que van ser aportades, però no la Plantilla de personal, i sense voler fer cap valoració de la intencionalitat o no d’aquesta situació, estem òbviament davant d’una anomalia.

– La Plantilla de personal és un contingut addicional al Pressupost, i per tant, esperaven que aquesta puguera ser informada, debatuda i votada abans de la seua publicació com hem vist no ha estat.


– Aquesta omissió d’un punt tant important, ha creat indefensió i viola frontalment els drets dels regidors i Grup Municipals a l’accés a la informació i a poder deliberar sobre els acords plenaris. No ha hagut cap pronunciament del Ple sobre la plantilla de personal, tal i com es pot comprovar en les respectives actes


Per tot l’exposat i de conformitat amb les previsions dels articles 116 i següents de la Llei 30/1992, 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú,

SOL·LICITA

Que s’admeta a tràmit el present escrit d’interposició de recurs de reposició dins del termini i en la forma escaient, s’acorde la procedència del mateix i es dicte nova Resolució per la qual s’anul·le el Decret o altre acte administratiu que haja pogut donar objecte a l’anunci del BOP, i es passe per plenari extraordinari la proposta de la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2012, , que ha donat lloc al present recurs i es procedeixca a restablir d’aquesta forma la legalitat vulnerada.

+ info 605440283 http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com

Cabanes: el PP rebutja centenars d’al·legacions contra la pujada de l’IBI i del fem, sense acceptar ni una sola de les peticions veïnals


Units pel Poble critica que el PP haja estat incapaç d’explicar ni tant sols el número d’al·legacions que s’han presentat

Cabanes. 28 de desembre de 2011. Complint tots els pronòstics, el PP ha fet valdre la seua majoria absoluta per rebutjar amb un sol acte administratiu els varis centenars d’a·legacions que els veïns del municipi han presentat a les noves ordenances de l’IBI i dels fems, que es tradueixen en una important increment de la recaudacio de l’ajuntament, i en un model de tarifació completament injust.

A les 9 del matí d’avui, i per la via d’urgència, s’ha celebrat el ple. Tot i que ahir s’acababa el termini per poder presentar al·legacions, avui a les 9 del matí ja es tenia dos propostes d’alcaldia, que simplement copiant la legislació aplicable ( fet que ja contemplava les al.legacions) i sense fer cap valoració política, s’han rebutjat totes les presentades, sense acceptar ni una coma de millora de les mateixes; tot i haver-se sol·licitat durant reiterades ocasions en el plenari, l’alcalde no ha pogut dir el número d’al·legacions presentades, ni s’han mostrat en cap moment als membres de l’oposició ( en aquesta ocasió, sols d’Units pel Poble per l’absència de les regidores del PSOE), tampoc s’ha adjuntat els informes tècnics que avalen la proposta d’alcaldia, ni s’ha llegit cap al.legació.

Des d’Units pel Poble s’ha lamentat la falta de capacitat de diàleg del PP, que ha tingut mes i mig per incorporar millores en el text; en l’IBI es demanava aplicar totes les bonificacions i excepcions contemplades per llei, tant les de d’obligat compliment com les potestatives, i rebaixar el % a la urbana per la incorporació dels 15.000.000 milions de metres quadrats del PAI Mundo Ilusión con sòl a efectes tributaris urbà ( tot i ser un erm). Les al·legacions de la taxa de fems incidien en la necessitat de buscar una tarifació més justa de que pagara més qui més fem produira.

El PP ha negat la possibilitat de millorar ni una sola coma, a pesar de tindre molt de temps per haver-ho fet, i no s’ha entrat en el fons del que al·legaven els veïns, una nova oportunitat perduda per demostrar que es té voluntat de funcionar d’un altra manera.

Cabanes: Units pel Poble anima a al·legar contra les pujades de la taxa de fems i de l’IBI per a 2012

Fins dilluns es poden presentar al·legacions, que des d’Units pel Poble es faciliten als veïns interessats.

Cabanes. 22 de desembre de 2011. El Grup Municipal d’Units pel Poble ha recordat que dilluns és el darrer dia per poder presentar al·legacions per part dels veïns contra les ordenances que preveuen abusives pujades del fem i de l’IBI.

Per eixe motiu, es facilitaran als veïns interessats en mà, models d’al·legacions, ( que es poden replegar demanant-ho personalments a la gent de l’agrupació, com al correu unitspelpoble@gmail.com.

Es té previst la celebració d’un ple extraordinari per la via d’urgència per al proper dia 28 pel matí, a les 9, per resoldre les al·legacions i que en 2012 entre en vigor les propostes presentades pel PP al Ple.

Respecte als fems, Units pel Poble ha recordat que l’equip de govern municipal defensa que s’aplique una base imposable de la taxa, amb unes quantitats fixes, amb independència de les característiques de l’immoble i dels treballadors o habitants del mateix, la qual cosa implica que una vivenda en què només habite una persona abona idèntica quantitat a una altra ocupada per una pluralitat de persones, la qual cosa suposa una incongruència, ja que, òbviament, es genera més residus sòlids en este segon cas.

Respecte a l’IBI La proposta de modificació de l’ordenança de l’IBI ve donada per l’aprovació, per part de l’equip de govern, de la nova ponència de valors dels terrenys afectats pel PAI Marina d’Or Golf. Tot i les promeses fetes en el seu dia , del 0,70 % de l’IBI urbà es “baixa” a un 0,65%, entenc que totalment insuficient, ja que els veïns no notaran absolutament res,si abans pagaven per unes finques, ara si en tenen altres afectades pel PAI, a final d’any pagaran en IBI molt més.

De fet aquesta realitat es pot vore en la proposta de pressupostos municipals per a 2012, es preveu ingressar de l’IBI de rústica 150.000 euros, la mateixa quantitat que en 2012 tot i que han desaparegut del padró de rústica prop d’un 30% per cent al ser ara urbana gràcies a la nova valoració cadastral, en IBI urbana, es preveu passar dels 1.182.00 de 2011 als 1.350.000 en 2012, 168.000 euros més ( 15 milions de les antigues pessetes més).