Cabanes: de pagar 110,96 euros en fems, es passarà a pagar 143,3 per cada vivenda


El PP no secunda la petició d’Units d’intentar lluitar contra les abusives taxes imposades pel Consorci del Pla Zonal de Residus

Cabanes. 16de novembre de 2011. El grup municipal d’Units pel Poble va votar en contra de l’ordenança dels fems que dilluns eixia avant amb els únics vots del PP.

El PP no va explicar el perquè en la nova ordenança desapareixen les exempcions que estaven en l’ordenança anterior. Ara, l’entrada en funcionament de la nova planta de Cervera obliga a modificar l’ordenança on l’ajuntament sols cobrarà la recollida i transport dels residus, i el consorci serà qui recaptarà ara la taxa corresponent al servei de tractament i eliminació dels residus

A la taxa de recollida li correspon aplicar-li un percentatge de disminució del 20% , no perquè l’ajuntament haja aconseguit cap mesura extraordinària ni es faça càrrec del sufragar part del cost, sinó perquè es descompta el plus que suposava abans el trasllat a Benicarló.

Per tant, els afectats continuaran rebent dos factures com abans.

abans

ara

Recollida

Tranport

TOTAL

Recollida

Tractament

total

Vivendes familiars

79,83

31,13

110.96

63,80

79.50

143.3

I així en tots els conceptes bars, restaurant, establiments, etc, en tots els conptes es dispara de manera escandalosa el que s’haurà de pagar a partir dara.

Units pel poble recorda que el tema del gran cost de les “basures” és un problema que preocupa a tot el poble, i sabem que també a l’equip de govern, ja que en les primeres juntes de portaveus ja vam comentar la necessitat de buscar alternatives , ja que el que es pagava ara és una barbaritat, més si comparem amb els pobles del voltant.

A causa dels “pasteleos “ entre PP i PSOE en el Consorci, per buscar una ubicació arbitrària, i que era injusta dins de terme municipal de Cervera, que afectava sols a terrenys de veïns de Càlig, i on els camions passaven sols pel terme de Càlig, però sense parar a vore que el sòl no era apte per la facilitat que hi haguera filtracions, aixó va ocasionar que hi haja un sobre cost de 30 milions d’Euros, ( dels 110 milions pressupostats inicialment es passa a 139,8 milions. I amb la pèrdua dels ajuts de la UE pels retards Per aquests retards, estos anys hem hagut de pagar el trasllat a més de 50 quilòmetres, pagant cada casa 31.13 euros més per transport la “basura”

Ha d’haver una responsabilitat política, i no és acceptable que ens toque ara als veïns pagar aquest sobre costs,no hem estat els responsables de l’endarreriment, de la pèrdua de subvencions europees. S’ha de demanar responsabilitat als representants polítics dins del Consorci, i davant una mesura injusta, que com sempre veiem l’equip de govern pega la cabotà (com en el tema de la nova ponència de Valors).

Units pel poble va exigir una revisió del contracte de l’empresa de replegada, una reducció de la generació de residus “ Som el poble que més paga del voltant, i l’excusa no és perquè tenim una concessió pública diferent o en ho gestiona una empresa diferent; eixa adjudicació la va fer el PP, amb membres que continuen ara en el Govern municipal, i si algo es fa mal, cal modificar-lo”.

Sols destinat 60.000 euros de les arques públiques cada casa pagaria 20 euros menys del que proposa ara el PP, és a dir, pagaria més que abans però no els 143 euros, I d’on poden eixir eixos 60.000 euros: sols en el que cobren els 7 regidors del PP a l’any es tindria més que de sobra. O eliminant despeses inútils: propaganda institucional, plantilla supèrflua, sobre tot l’equip tècnic d’urbanisme ara que els Plans els farà la Diputació i no hi ha tanta activitat. Contractes com la periodista, prescindit de les visites a Fitur que no valen per a res, en gastos jurídics que ha estat una barbaritat els darrers anys.. i un llarg etcètera. En pobles com Vila-real, per exemple, no es paga la basura, i no és perquè no en generen.

Igualment, es va apuntar que també tocaria ara una revisió de l’ordenança ja que el sistema no és just “ No és just que pague el mateix una persona que viu sola, o una casa buida perquè té els serveis de llum i aigua, que una casa on visquen 8 persones. Ja que no tots fan la mateixa quantitat de fems, no és just que pague el mateix la persona conscienciada que intenta generar el més mínim residu, que la que no té sensibilitat i no te problemes en fer tones de fem a l’any. No és just que una activitat professional que no genera cap residu pague el mateix que una que genere al dia desenes de borses.”

Units es va preguntar per què no es busca una ordenança més justa? Per exemple, a les Coves, hi ha diferents categories de vivendes, les ocupades per una persona, les ocupades per 2 persones, o les ocupades per més de 2 persones

Cabanes: Units afirma que la modificació de l’ordenança de l’IBI és decepcionat i l’ajuntament acabarà recaptant més als veïns


Cabanes. 15de novembre de 2011. Amb els vots en contra de l’oposició, el PP aprovava ahir una modificació de l’ordenança de l’IBI que no soluciona els efectes que tindrà sobre els veïns haver aprovat la nova ponència de valors que afecta al PAI Marina d’Or Golf de 15 milions de metres quadrats.


Des de l’equip de govern es va justificar que amb aquesta nova ordenança “sols” es pensava recaptar 40.000 euros més entre els veïns, però no es va aportar cap informe tècnic que corroborar que la xifra era aquesta o un altra, sent igualment injust haver-se de pagar més

Units pel Poble ja va demanar que es creara una nova ordenança per poder fer front a la nova realitat on 15 milions començaran a pagar l’IBI, i van demanar una comissió per fer una proposta de Consens, el PP va votar en contra de la moció, ens presenta una proposta corrents ara, que no replega el que es demanàva

Reducció del % : Del 0,70 % de l’IBI urbà es “baixa” a un 0,65%, una burla, ja que els veïns no notaran absolutament res,si abans pagaven per unes finques, ara si en tenen altres afectades pel PAI, a final d’any pagaran en IBI molt més. Igualment, l’IBI de rústica no es modifica i queda en un 0,80%,

Hi havia opcions, què diu la llei ?

1. El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 % cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3 % cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10 % para los urbanos y 0,90 % para los rústicos.

Pensem que si bona part del terme va a pagar com urbana, perfectament es pot baixar l’IBI al 0,4% i no al 0,65%, si realment el que volem no és recaptar més.

Per a fer el pressuposts de 2012 imaginem la TAG haurà fet números, i sabrà quan es va a recaptar més amb la nova ponència. Preguem donen números:

1. Quant es cobra ara en IBI rústica+ Urbana

2. quant es cobrarà ara amb la rústica i la nova urbana passat del 0.70 % al 0,65% però sumant-li els 15 milions de m2 quadrats que sumarem com urbana.

Mirar la diferència entre els que es cobrava abans i el que es cobra ara, i possiblement si que podem baixar-lo fins al 0,40 la urbana, per ingressar el mateix, o inclòs més.

Units pel Poble pensa que davant l’excepcionalitat i mala actuació del PP, possiblement mal assessorat, amb la nova ponència, ara és el moment de provar amb una ordenança que vaja als mínim, possiblement fins al 0,4 en urbana, i al 0.3 en rústica, ja que potser al final recaupte el mateix, i si no, es pot anar corregint any rere any fins aplegar a uns nivells acceptables; començar aquest any per exemple amb el 0,4 i anar modificant l’ordenança a l’alça si no es recapta el necessari,però no començar amb el 0,65 % ja de primeres.

2. REDUCCIÓ – No contemplar en l’ordenança allò que diu Artículo 67. Reducción en base imponible.

1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunas de estas dos situaciones:

a. Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de:

( parla d’una reducción a fer d’ofici i no a instàncies de l’interessat)

Si aquesta reducció en la base imposable, que també va prometre l’equip de govern, ni figura en cap lloc, no entenem com va a aplicar-la. Cal que es contemple una reducció de la base imposable en tots els PAIS paralitzats.

3 bonificació obligatòria : Article 73, obvien curiosamente una de les tres figures que tenen bonificación obligatòria:

1. Obres noves , 2. VPO. Les dos primeres les contempla, però no la tercera

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 % de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 de esta Ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Si és obligat per llei, s’ha de posar en l’ordenança, i no val l’excusa que potser ara per ara no hi haja cap bé rústic propietat d’una cooperativa agrària, ja que igualment potser no hi hagen VPO en alguns anys, i això també s’ha contemplat

4. BONIFICACIÓ POTESTATIVA:

Artículo 74. Bonificaciones potestativas.

curiosament, de les moltes possibles que hi ha sols s’aplica la de família nombrosa, que podria ser discutible ( a partir de 3 fills hi ha bonificació, per exemple, encara que siga una família amb gran capacitat econòmica, mentre que altres casos, de famílies amb 2 xiquets, per exemple, en tots els membres a l’atur, i sense cap ingrés, i amb seriosos problemes econòmics,no tindria cap bonificació, això no sembla molt just, no?.

No contemplen la resta de bonificacions possibles que contempla la llei

1. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 % de la cuota íntegra del IBI urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio, siempre que sus características económicas aconsejen una especial protección. ( pensem en zones de la ribera per exemple, abandonades en quan a inversió,)

– 2. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 % de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles de organismos públicos de investigación y los de enseñanza universitaria.( ojalà això ajudara a vindre més CIBIMA o alguna seu de la UJI)

3. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 90 % de la cuota íntegra del impuesto a favor de cada grupo de bienes inmuebles de características especiales. I ací tenim molt de marge

5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 % de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol.

Per tant, pensem que l’ordenança és incompleta, que les bonificacions, reduccions, són insuficients. I de nou no es torna a complir la paraula donada.

Units pel poble presentarà al·legacions a aquesta ordenança i animarà als veïns a fer el mateix

+ info 605440283 http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com

Cabanes: el PP du des d’Agost sense explicar a l’oposició el projecte de reformes al Calvari, tot i haver-se aprovat per ple

Cabanes: el PP du des d’Agost sense explicar a l’oposició el projecte de reformes al Calvari, tot i haver-se aprovat per ple

Cabanes. 10 de novembre de 2011.

El grup municipal d’Units pel Poble ha lamentat que l’equip de govern continue sense donar explicacions sobre el projecte del conveni amb el Ministeri de Foment per recuperar l’antiga “església del cementeri”(calvari) després de que aquest passara per el ple ordinari de finals d’agost.

El PP, en aquell moment no va ser capaç de respondre ni a una sola de les preguntes formulades, i van dir que es respondria per escrit , opció que obliga a fer-lo abans del següent ple. El ple posterior es va fer, i les respostes sense donar-

No sabem encara perquè reiteren referir-se al projecte com església del cementeri, quan mai ha tingut res a vore ( el calvari mai ha tingut les funcions de Cementeri, que està a l’altra banda del casc urbà, i el cementeri mai ha tingut esglèsia).

Després de requerir informació a l’equip de govern, sí que van tindre pressa en fer-se unes curioses fotografies als peus del crist de calvari en actitud mística, però no en donar compte del projecte.

Continuen informat de qui és titularitat l’edifici ( i per tant, si era de l’església si aquesta havia autoritzat a l’ajuntament a signar un conveni amb Foment).

Aquest projecte no ha passat mai per cap comissió informativa d’urbanisme, i continuen sense explicar l’ús que es pensa donar a aquest edifici després d’una inversió pública tant important, ni s’informa sobre els contactes que han pogut haver amb el Ministeri.

Units pel Poble, continua sense poder valorar si aquest projecte és positiu o no al no tindre la més mínima informació sobre ell, tot i haver estat aprovat pel Ple amb els vots del del PP, i es desconeix els paràmetres que ha dut al PP a triar aquest monument i no un altre, per acollir-se a aquest ajut ministerial.

La Llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià atorga el distintiu de Bé Immoble de Rellevància Local ( categoria de monuments d’interés local) als calvaris anteriors al 1940.

Units pel poble denúncia la inexistent senyalització viària als nuclis de la Ribera.

Ribera de Cabanes. 9 de novembre de 2011. L’abandó històric que s’ha tingut amb els nuclis costaners del terme municipal de Cabanes, es pot vore també segons d’Units pel Poble, amb una senyalització viària més que insuficient quant no alarmant.

Aquest informe és un clar exemple de com cal millorar la senyalització en els distints nuclis.

Alguns casos els podríem agrupar com greus i altres com super greus, degut a la proximitat a la N-340, que creua en molts casos nuclis de població o els voreja. Tot i el costum, el perill és molt greu, ja que la delimitació dels carrer que acaben a la N-340 és inexistent.

Pardalero (el Tere)

àAccés a N-340 (just davant de la panaderia, en els dos sentits): hi ha senyalització vertical, però la horitzontal esta pràcticament esborrada. La senyal vertical davant de la panaderia es troba a 15mts de la N-340, es a dir, veus la senyal i a 15mts et tens que imaginar que està la N-340.

àAccés N-340 (on aparquen els camions, davant dels salons Tere): no hi ha senyalització horitzontal.

àAl llarg de tot el nucli: no hi ha senyalització horitzontal (línea groga continua) que delimite el nucli de la N-340.

àAl carrer principal, quan entres de la N-340 falta límit de velocitat, tot i que si véns en l’altre sentit (des del camí que va paral·lel a l’autopista) hi ha limitació de 40 km/h. I també falta senyalització vertical i horitzontal al final del carrer, a l’encreuament en el camí paral·lel a l’autopista.

Camí paral·lel a l’autopista

àGrans canvis de rasants sense senyalitzar.

àA l’arribar a la Venta hi ha senyalització horitzontal, no estaria de més posar-ne de vertical.

Venta

àPlaça amb jocs infantils (c/ ambulatori): falta protecció i senyalització de rotonda.

àTots els carrers que donen al carrer on està ara la farmàcia (menyos el de la caixa rural) falta senyalitzacions verticals i horitzontals en els encreuaments.

àAccés N-340 (davant de farmàcia) falta senyal vertical i horitzontal.

àEncreuament c/ campello sense senyalitzar.

Encreuamentà c/Serna Vives amb c/ Orpesa sense senyalitzar (davant panaderia)

àEncreuament c/Serna Vives amb c/ Ambulatori hi ha un espill per a veure si vénen cotxes, però falta senyalitzar.

àEncreuament davant camp de futbet sense senyalitzar.

àAccés N-340 c/ Morella (davant de la Tasca) sense senyalitzar. Ahí no saps si vas, vénen, véns o què.

Els veïns de la venta desfruiten de la seva línia groga continua per delimitar el casc urbà de la N-340.

àAccés a N-340 carrerassa del pont de Pitarch i carrerassa del cementeri: falta senyalització horitzontal i per suposat senyalització de la urbanització el Reiet.

àCamí l’Atall, encreuament amb la carrerassa del Pont de Pitarch falta senyalització vertical i horitzontal

Estació

àAccés N-340 c/Pou de Fontanelles SENSE SENYALITZAR.

àAccés N-340 (davant de la fàbrica) SENSE SENYALITZAR.

àAccés N-340 c/les Torres SENSE SENYALITZAR.

àTots els encreuaments del nucli urbà estan sense senyalitzar, inclosos els carrers que van de la Venta a la Estació.

àAl llarg de tot el nucli: no hi ha senyalització horitzontal (línea groga continua) que delimite el nucli de la N-340.


Camí de la Venta a l’Empalme

àL’encreuament del camí del cementeri falta senyalització horitzontal, és prou important degut a la mala visibilitat, sobretot quan véns de la Venta.

Empalme

àTots el carrers que donen al camí que va fins la Venta, falta senyalització vertical i horitzontal, i la visibilitat es nul·la, fan falta espills.

àAccessos a N-340 (TOTS menys un), SENSE SENYALITZAR

àAl llarg de tot el nucli: no hi ha senyalització horitzontal (línea groga continua) que delimite el nucli de la N-340.

Torre de la Sal


àFalta senyalització vertical en el pas de vehicles a la platja.

àFalta senyalització de carrer peatonal al c/Pescadors (carrer d’en mig), prohibit aparcar i ús exclusiu de veïns


Altres de les senyalitzacions són més bé absurdes, els senyals de prohibit aparcar que hi ha en la Venta i la Estació, són totalment absurds, només hi ha en un sentit, és a dir, tu véns d’ una punta de carrer on NO hi ha senyal de prohibit aparcar de l’ 1 al 15 (que només està en l’altre sentit) i clar, aparques sense saber que a l’altra banda del carrer t’ho limita.

– Alguns veïns proposen que a la Venta, que és el nucli més transitat: posar els carrers de sentit únic, el de l’ambulatori i el de la panaderia,

-Igualment, dels pocs senyals existents, tenen data de caducitat, ja que perden la capacitat reflectora i no es veuen bé, caldria revisar-les totes, ja que moltes ja es veuen prou deteriorades.

Units pel Poble demana una millora de les senyalitzacions de la Ribera prenent com punt de partida aquest repàs fet per iniciativa pròpia

+ http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com

Units pel poble demana solucionar els problemes de la urbanització del Molinet


Cabanes. 8 de novembre de 2011. El Grup Municipal d’Units pel Poble va demanar en el darrer Ple municipal, que es donara solució als problemes que arrossega des del principi la urbanització del Molinet, on estan vivint, algunes des d’agost de 2007, una quarantena de famílies.

Segons Units pel Poble, l’ajuntament va recepcionar en el seu moment les obres amb grans mancances i incompliments i no s’ha exigit a l’empresa constructora, Augimar, ara en concurs de creditors, mai el compliment de les seues obligacions. Tant és així que per exemple, a hores d’ara els veïns continuen sense poder tindre als seus domicilis contractades línies telefòniques per errors en les obres, i després d’anys de queixes, els accessos a la telefonia i a internet ha de ser per via mòbil, molt més cara que la fixa.

Igualment, tot i haver-se aprovat per l’ajuntament en el seu moment, continuen sense crear-se les promeses zones verdes, i l’arbrat perifèric existent ha de ser regat pels veïns per evitar que es seque, ja que el sistema de reg automàtic fa temps que ha deixat de funcionar.

Problemes amb la il·luminació dels carrers que és deficient, amb els accessos a molts carrers per haver-los creats amb diferents rasants inaccessible per a molts vehicles, o la falta de contenidors de replegada selectiva de fems són alguns dels exemples, de l’abandó d’una zona que paga els mateixos impostos que la resta de casc urbà però no té els mateixos serveis.

Les vivendes igualment presenten en molts casos problemes d’humitats, o els passadissos de l’interior de la urbanització manquen de baranes i passamans, fets atribuïbles també a l’empresa constructora.

Units pel Poble va demanar que dins de les competències municipals es donaren presa per solucionar aquests problemes als veïns.

Units mostra les seues reserves a la proposta del sistema d’adquisició centralitzada de la Diputació, i demana prioritzar les compres munici

Cabanes. 4 de novembre de 2011. El Grup Municipal d’Units pel Poble va mostrar les seues reserves a la proposta del PP d’adherir-se al sistema d’adquisició centralitzada de la Diputació Provincial, per a que les compres dels ajuntaments estiguen centralitzades i controlades per la Diputació, enlloc de pels propis ajuntaments.

Per regidor i portaveu adjunt del Grup Municipal d’Units pel Poble, Diego Noel, “ la teoria d’aquesta modalitat d’oferta sembla bona, que és poder tindre preus més assequibles als ajuntaments en els seus subministrament, ja que en teoria comprar per 135 pot donar preus més baixos que comprar per a un de sol, però en la pràctica, ja sabem com funciona la Diputació, i res no ens assegura que els preus seran més baixos que si les compres les gestiona directament el propi ajuntament, i que eixa “central” no servirà per crear monopolis en els tractes comercials en les administracions públiques, i alimentar de nou els negocis d’amics i gent propera al poder”.

Per a Units pel Poble, la situació econòmica actual fa que qualsevol empresa s’esforce més que mai per donar les millors ofertes, i el més important, és que l’ajuntament de Cabanes ajude als comerços locals “ si tot es comprar per la central de la Diputació, molt ens temem que cap negoci de Cabanes ni de la Ribera es puga beneficiar, per això, preferim que l’ajuntament continue com fins ara tenint marge de maniobra, i que puga fer les seues compres on més li conviga; o bé amb ofertes públiques que ajuden a aconseguir els millors preus, o bé directament als negocis locals, perquè molt sovint les diferències són inexistents o insignificants, i l’ajuntament, com a casa de tots, ha de ser el primer en donar exemple i apostar pel comerç local, que és el que genera llocs de treball al poble, qui ingressa els impostos i qui genera la riquesa.

+ info 605440283 http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com