IBI MARINA D’OR GOLF. L’equip de Govern aconsegueix el seu objectiu i en un temps rècord s’aprova la nova ponència de valors del sòl afectat pel PAI.29 de setembre de 2011. Mirar els dos primers anuncis del BOP d’avui La sorprenent rapidesa de l’administració per aprovar la nova ponència de Valors del PAI Marina d’Or Golf ( Mundo Ilusión) sorprèn, l’efectivitat burocràtica bat tots els rècords. Si l’equip de govern es donava totes les presses del món en emetre un informe favorable de la nova ponència, canviant el dia de la Junta de Govern per poder complir amb els tràmits, la resposta de la Delegació d’Economia i Hisenda no és menys espectacular.

A contrarellotge, ja que si el dia 1 d’octubre no està conclòs el tràmit no es pot aplicar la nova ponència de valors, i per tant, els 15 milions de metres quadrats de terreny agrícola afectat pel PAI no podien començar a tributar l’IBI, el divendres passat era el darrer dia per poder presentar al·legacions, ( el dia 23), i tenim constància que molts veïns les van presentar en lloc oficials i no en la pròpia Delegació d’Hisenda, per tant, aquestes no van aplegar als tècnics el mateix dia 23 per poder ser resoltes.

A pesar d’aixó, el dia 26, dilluns, des de Cadastre s’aprovava la nova ponència de valors, sense haver contestar a les al·legacions presentades, ja que moltes d’elles de segur ni han estat llegides i possiblement ni hagen aplegat a Cadastre el propi dia 26, tot i complir els temps legal. Avui era el únic dia possible per publicar en el BOP abans del dia 1 d’octubre, i forçant els temps al màxim gràcies a la connivència del PP i Cadastre, ja ho tenim ací.

Cal felicitar a l’equip de govern per haver estat capaç d’aquesta fita històrica, i per poder cobrar a partir de l’any que ve l’IBI als propietaris afectats. De moment, per part d’Units pel Poble s’espera una valoració tècnica dels passos legals a fer contra aquestes decisions.

https://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do

CABANES 28 DE SETEMBRE. PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA – 1 –

Ministerio de Economía y Hacienda

09144-2011-U

DELEGACIÓN DE ECONOMIA Y HACIENDA DE CASTELLÓN

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE CASTELLÓN

Por Resolución de 26 de septiembre de 2011, la Gerente Territorial del Catastro de Castellón ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE núm. 58, de 8 de marzo) y en el artículo 5 del Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda, (BOE núm. 165, de 9 de julio), y del apartado d) del artículo

12.1 de la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se desarrolla el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, que regula las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda ( BOE núm. 63, de 14 de marzo), esta Gerencia Territorial acuerda aprobar las Ponencias de valores de carácter parcial de los municipios de Cabanes y Oropesa del Mar”

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de valoración colectiva parcial en los citados municipios.

Las ponencias de valores parciales a que se hace referencia, estarán expuestas al público en la Gerencia Territorial del Catastro de Castellón, Paseo Ribalta, 12-14 de Castellón de la Plana, durante el plazo de quince días hábiles (excluidos los sábados) contados a partir del siguiente a la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclamación económico-administrativa, ante el Tribunal Económico Administrativo

Regional en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que finalice el período de exposición pública. No obstante, se podrá interponer directamente ante el Tribunal Económico Administrativo Central. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación, podrá interponerse recurso de reposición en el mismo plazo ante la Gerente Territorial del Catastro, no siendo posible la interposición simultánea de ambos recursos.

La reclamación económico-administrativa o el recurso de reposición indicados deberán dirigirse en todo caso a la Gerencia Territorial

del Catastro.

Castellón de la Plana, 26 de septiembre de 2011.— LA GERENTE TERRITORIAL, Mercedes Marco Cuenca.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA – 1 –

Ministerio de Economía y Hacienda

09145-2011-U

DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA DE CASTELLON

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE CASTELLÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares catastrales la apertura del trámite de audiencia correspondiente a los procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial de los bienes inmuebles urbanos de los términos municipales de Cabanes y Oropesa del Mar, durante el plazo de 10 días hábiles (excluidos los sábados) contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Territorial del Catastro de Castellón, sita en Paseo Ribalta, 12-14 de Castellón de la Plana, a fin de que puedan formular las alegaciones y presentar

las pruebas que estimen pertinentes.

Castellón de la Plana, 26 de septiembre de 2011.— LA GERENTE TERRITORIAL DE CASTELLÓN, Mercedes Marco Cuenca.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

BOP 119 – 29 de septiembre de 2011

BOP 119 – 29 de septiembre de 2011

http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com

Desert de les Palmes: Plaga de porcs senglars: la solució de les caixes trampa que proposa la Conselleria, és la que està duent a terme des de fa anyCABANES 28 DE SETEMBRE. La solució que ha donat avui la directora del Parc Natural del Desert de les Palmes, María Teresa Vicente, d’instal·lar caixes trampa per fer front a la plaga de porcs senglars que està sent un veritable problema per als agricultors i veïns d’aquest paratge, és exactament la única mesura junt a les esperes nocturnes que ha vingut emprant la Conselleria fins ara, i que no ha donat cap resultat.

En una resposta parlamentària en setembre de 2009, el aleshores Conseller de Medi Ambient donava per solucionat el problema amb exactament aquestes mesures, i deixava clar que era els mitjats que posava la Conselleria a la ma dels propietaris dels terrenys de dins del parc, després de demanar-ho i obtindre el permís, en cap cas era la Conselleria qui actuava d’ofici.

En tots els casos, o es donen permisos per a que els afectats cacen als exemplars, o per a que ells instal·len pel seu compte les caixes que temporalment dóna la Conselleria. Des d’aleshores, el problema no ha fet més que incrementar-se, les destroces als propietaris van a més, els perills de colisió o de supervivència d’altres espècies continua, i la Conselleria manté el seu paper passiu.

Per tant, de nou, les paraules d’avui la Directora del Parc Natural, és que no es va a fer res més del que es fa, que és a totes llums insuficients.

La Conselleria no està donant informació d’aquestes suposades mesures “ l’existència de les anunciades caixes trampa són a hores d’ara completament desconegudes pels afectats. Caldria que la Conselleria informara d’aquests suposats plans i facilitara tots els tràmits als afectats per ajudar a controlar aquest fenomen, però hem vist com no es prenten prendre cap mesura com un control sobre la població. No hem vist cap compromís per controlar periòdicament la superpoblació, i el control hauria de ser efectuat per la Conselleria, així com l’eliminació dels exemplar, de cap manera es pot donar carta blanca als caçadors per a que ells establisquen quan hi ha sobrepoblació, o quants exemplars ha de caçar.

Les queixes dels veïns van en augment, ja que s’estan causant molts danys en fruiters i conreus de tot tipus, en zones prou apartades dels Desert de les Palmes; arrasant amb tot; des de ribes de pedra, instal·lacions de reg a degoteig i sembrats, en grups de fins a 20 exemplars, suposant al mateix temps un risc per a la circulació en moltes vies de la localitat. Aquesta espècie esdevé ja un problema molt seriós per altres de gran valor, ja que es menja tot allò que pilla al seu abast: des de nius d’aus, o a especies protegides com el caragol blanc.

Les batudes que s’organitzen ocasionalment amb els caçadors de la zona, són ineficaces en quant el problema és continu i sembla anar a més “no han de ser els caçadors qui regulen eixa sobre població, sinó els propis organismes de la Conselleria i de la Junta Rectora del Paratge; una població excessiva d’una espècie amb tanta afecció sobre l’entorn, és perjudicial en tots els extrems; en tant que afecta a l’equilibri del propi ecosistema, afectant a les cries i postes d’altres espècies, a la vegetació, i sobre tot, quan ixen de l’espai acotat com a Paratge Natural i afecta a les zones de conrreu; perquè creen un dany considerable als llauradors i perquè es genera una opinió contrària i de rebuig entre la població a les zones protegides, com si aquestes foren el problema en si del mal que estan fent aquestes espècies.

Ha de ser la Conselleria qui done resposta i que no siga acabar a escopetades amb la sobrepoblació.

+ info 605440283

http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com

Cabanes. IBI PAI Marina d’Or Gof: es confirma que si l’ajuntanment de Cabanes no haguera informat positivament, no es podria aprovar la nova ponència


CABANES 28 DE SETEMBRE. El Grup Municipal d’Units pel Poble, ha fet públic avui el text d’una circular del Ministeri d’Economia i Hisenda, el qual deixa ben clar que si l’equip de govern (PP) , enlloc d’actuar amb precipitació i informar favorablement a la nova ponència de valors dels terrenys afectats pel PAI Marina d’Or Golf (Mundo Ilusión), no haguera informat, o haguera informat desfavorablement, no s’haguera pogut aplicar cap nova ponència de valors.

Amb la nova ponència de valors, el valor cadastral d’aquest podrà passar a tindre un valor de 7 vegades més, afectant greument tant en el pagament de l’IBI ( ara com urbà) com altres impostos com el de patrimoni o succesions.

La primera Ponència de valors aplega a l’Ajuntament el 25 de juliol . El dia 7 de setembre, aplega a l’Ajuntament el document modificatiu de la Ponència i sol·liciten un nou informe, i el dia 8 fan l’informe favorable i ho envien a Cadaste i el dia 10 es publica al BOP, el termini per fer les al·legacions. ( resulta curiós que la modificació de la ponència aplega a l’Ajuntament el dia 7 i es faja corrent la Junta de Govern el dia 8, per dos motius, primer motiu: que resulta sorprenent que es faja l’informe tan de pressa (quina eficiència!!!!!) i l’altre motiu que es faja la Junta de Govern el dijous, ja que es fan sempre en dimarts , també resulta sorprenen que Cadastre tant ràpidament, el dia 10, el termini per al.legar.).

Per tant, ara veiem que en base a la circular del Ministeri, si el dia de setembre, l’equip de govern no haguera respost a Cadastre, o ho haguera fer negativament, no s’haguera pogut aplicar una nova ponència de valors.

INSTRUCCIÓN CUARTA.- INFORME MUNICIPAL PREVIO A LA APROBACIÓN DE LAS PONENCIAS DE VALORES.

El artículo 27.2 del TRLCI dispone que, previamente a su aprobación, las ponencias de valores totales y parciales se someterán a informe del ayuntamiento o ayuntamientos interesados, en el plazo y con los efectos señalados en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por ello, tras la verificación de la coordinación mencionada en el apartado anterior, se solicitará dicho informe al ayuntamiento o ayuntamientos afectados, a cuyo fin se

ha elaborado un modelo a título orientativo que se adjunta como anexo 5 a esta Circular.

El artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común establece que los informes serán facultativos y no vinculantes. No obstante lo anterior, no se procederá a aprobar ninguna ponencia de valores total ni parcial si no se ha recibido el informe favorable del ayuntamiento afectado, conforme al modelo del Anexo 6.

Como regla general, se considerarán insuficientes los informes en los que sólo se haga referencia al hecho de que la ponencia se ajusta al planeamiento urbanístico o los que, de algún modo, permitan albergar dudas razonables sobre la voluntad municipal de proseguir el proceso de valoración colectiva.

Tampoco se considerarán favorables los informes que, al exponer presuntos errores de la ponencia, se puedan interpretar como una reserva acerca de la misma.

En estos supuestos, así como en el caso de inexistencia de informe, las Gerencias y Subgerencias afectadas comunicarán por escrito a la entidad local interesada que, de mantenerse tales circunstancias, se procederá al archivo del expediente, de lo que se dará cuenta previamente a la SGVI.

Si el informe municipal contiene alegaciones técnicas, la Gerencia o Subgerencia procederá a rectificar la ponencia o a elaborar un informe sobre la procedencia de los criterios recogidos en la misma, según que considere oportunas o no las manifestaciones efectuadas.

Posteriormente, se solicitará al ayuntamiento que emita un nuevo informe, a la vista de la justificación aportada y las modificaciones efectuadas, que deberá ser favorable para proseguir con el procedimiento.

http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com

GRUP MUNICIPAL UNITS PEL POBLE

El passat divendres 16 de setembre el Grup Municipal d’Units pel Poble vam celebrar una reunió informativa per a tots els veïns i veïnes per tractar el tema de l’augment del valor cadastral i del pagament de l’IBI referent als terrenys inclosos al PAI Marina d’Or Golf (Mundo Ilusión). A continuació els mostrem alguns dels punts més importants per tal de poder entendre millor com han anat les coses:

– Fins ara, aquests terrenys afectats pel PAI tenen un valor, segons cadastre, de 0,66 €/m2. Cadastre fa una valoració “baixa” d’aquestes finques ja que es basa en la rendibilitat d’aquestes terres (propietats d’explotació agrícola). L’aprovació del PAI ha suposat, de manera automàtica, la revisió i la valoració a l’alça dels terrenys, ja que teòricament la urbanització de tota aquesta zona implicaria un increment del preu de mercat d’aquestes finques. El problema és que, a causa de la situació econòmica actual la urbanització, si es fa, tardarà molt anys (20 anys per començar segons l’empresa Marina d’Or.

Units pel Poble des d’un principi hem demanat transparència en el tema perquè ens pareix injust que molts veïns i veïnes (no sempre grans propietaris) es vegen greument afectats per l’augment del valor d’uns terrenys dels quals no es poden traure més benefici que el propi d’un terreny agrícola. Així, vam demanar fa mesos que quan arribara la ponència de valors (document on Cadastre posa el nou valor del sòl) se’ns informara per poder fer un bon seguiment d’un tema. Per part de l’Equip de Govern (el PP) no hi va haver cap resposta i vam saber per casualitat que la ponència havia arribat. En cap comissió informativa es va tractar el tema, i nosaltres entenem que amb la llei a la mà hi ha arguments per defensar que es pot evitar aplicar el nou valor cadastral als terrenys fins que no es tire endavant amb el PAI i que, per tant, es pot lluitar per defensar els interessos del veïns.

– Davant del silenci de l’Equip de Govern, Units pel Poble vam portar l’assumpte al Plenari on es va demanar la creació d’una comissió municipal en què estarem presents tots els grups municipals, així com tècnics qualificats per poder tractar el tema, buscar solucions i mantenir sempre informats els ciutadans. El PP va votar en contra d’aquesta proposta.

– Quan va arribar a l’Ajuntament la primera Ponència de Valors ens ho van ocultar a l’oposició i al poble. D’altra banda, en aquest document es va detectar un error comés per Cadastre, que havia fet una estimació excessiva de l’aprofitament del sòl. Des de l’Equip de Govern es va informar a Cadastre de l’errada i es va fer la modificació pertinent, sense passar per cap Plenari ni informar a l’oposició. Per tant, l’argument que dóna l’Equip de Govern que van aconseguir un rebaixa de la valoració fruit de les seues negociacions no és certa, ja que va ser una errada tècnica de Cadastre.

– Una vegada corregit l’error, Cadastre va sol·licitar que l’Ajuntament informara de si estava d’acord amb la nova valoració, que és de 4,63 €/m2 . La Junta de Govern, integrada per quatre membres del PP, reunida el dia 8 de setembre, va mostrar la seua conformitat amb aquesta nova valoració. Ens resulta sorprenent que tenint recursos per informar desfavorablement a la ponència, com nosaltres els havíem vingut reclamant i explicant moltes vegades (hi han arguments jurídics contrastats que sustenten la nostra argumentació), hagen optat per seguir endavant amb aquesta valoració cadastral. D’açò tampoc han volgut informar a l’oposició i ens hem hagut d’assabentar de casualitat.

– D’altra banda, ens resulta estrany que l’Equip de Govern, en compte d’intentar guanyar temps per evitar aplicar la Ponència de Valors, sembla que ha intentat accelerar el procés. Era fonamental, per afavorir als propietaris dels terrenys, frenar el procediment, ja que si Cadastre aprova la ponència abans de d’1 d’Octubre es pagarà el nou IBI l’any que ve. Pel que fa a la primera Ponència de Valors, l’Equip de Govern no va argumentar cap qüestió de fons, sinó tan sols una errada tècnica fàcilment corregible, i ho va enviar a Cadastre. Lògicament, Cadastre va corregir l’errada amb facilitat i va tornar a enviar la ponència a l’Ajuntament per a que decidiren sobre la seua aprovació. I al arribar la ponència corregida (el 7 de setembre), l’Equip de Govern va convocar una Junta de Govern extraordinària per al dia següent (dijous 8) per tal d’aprovar la ponència. Es a dir, ni tan sols van esperar al dimarts següent, que es el dia que normalment es fan les juntes de govern, per tractar la qüestió. Sembla mentida la rapidesa (tan sols 1 dia per a fer l’informe) i també el fet d’avançar la Junta de Govern per accelerar l’aprovació. A més a més, a l’informe on l’Equip de Govern aprova la ponència es deixa caure que el programa del PAI no està encara aprovat. Per tant, es reconeix que pot haver una irregularitat, però no es fa us d’aquesta per fer un informe desfavorable i ajudar així als propietaris dels terrenys.

– Posteriorment, l’equip de govern emet una nota pública on diu que aquest valor de 4,63€/m2 es bonificarà un 50%, quedant així en un valor de 2,31€/m2. Cadascú pugue fer el seus càlculs

– També cal assenyalar que no només és important el fet de l’augment del rebut de la contribució (IBI), sinó que, a més a més, cal tenir en compte que el valor dels terrenys tindrà un increment molt important. Per tant, el patrimoni dels afectats serà major i poden deixar d’optar a beques, ajudes, subvencions… Si això s’aprova, el valor de les finques es multiplicarà a efectes d’impostos, però no a efectes reals (les finques no valdran més diners). Amb aquesta major valoració de les finques els propietaris també es podran veure afectats per impostos com el recentment recuperat de Patrimoni, els de Successions, etc. I pel que fa a aquestos impostos el valor de les propietats serà de 4,63 €/m2, ja que açí no hi han bonificacions.

Des d’Units pel Poble el que pretenem amb aquest escrit és donar-los més informació perquè puguen entendre millor la situació actual i també recordar-los que tenen fins divendres dia 23 de setembre per a presentar les al·legacions pertinents. Si no està d’acord en que cadastre li puge el valor al seu sòl, pels perjudicis que això li ocasiona ha de presentar les al·legacions pertinents a la Gerència Territorial del Cadastre de Castelló ( l’edifici d’Hisenda), Passeig Ribalta número 12‑14, de Castelló.

Units pel poble critica l’edició del nou Butlletí d’Informació Municipal per ser pura propaganda del PP i deixar a l’oposició fora.


Units pel poble critica l’edició del nou Butlletí d’Informació Municipal per ser pura propaganda del PP i deixar a l’oposició fora.

CABANES 22 DE SETEMBRE. El Grup Municipal d’Units pel Poble, ha criticat avui durament a l’equip de govern municipal (PP), per tot i les promeses d’obrir el Butlletí d’Informació Municipal (BIM) a l’oposició, el darrer número, que es va començar a distribuir ahir, és un atac frontal a l’equitat, decència democràtica i participació, convertint, un butlletí pagat amb diners públics, en un instrument al servei del PP.

De les 18 pàgines del Butlletí, l’alcalde ix en un total de 12 pàgines amb grans fotografies, els regidors del PP apareixen amb el seu nom i fotografia per tot el llocs, i als dos grups de l’oposició sols els dediquen una línia de 18 pàgines, perquè no tenien més remei , quan fan el recompte del resultat electoral. En totes les fotografies s’evita l’aparició de l’oposició, com per exemple en el Ple d’investidura de la nova corporació, on dediquen dos fotografies i ampli espai a l’alcalde eixint, o prefereixen que isquen a les fotografies funcionaris abans que la resta de la corporació. Tot i haver-se fet en aquell dia fotografies dels 11 regidors junts, que s’han censurat i evitat apareguen.

Per a Units pel Poble, actituds com aquestes, totalment reprovables i condemnables, evidencien que darrere de les bones paraules estan els fets, i situen al PP de nou en un extrem d’intolerància cap a la pluralitat política; aquest és el primer BIM que edita la nova corporació, i s’ha censurat en tot moment a l’oposició, mentre els regidors del PP són omnipresents, un ciutadà que reba aquest pamflet, no sap ni els noms dels regidors de l’oposició, i molt menys la cara.

El grup de l’oposició a Cabanes ha exigit al PP que la seua propaganda política se la paguen de la butxaca, i que se la distribuisquen ells personalment, i no empren als funcionaris de l’ajuntament per dur aquesta aberració de publicació porta per porta, i ha recomanat als veïns que dipositen aquest pamflet on li pertoca, en el contenidor blau de paper. El nou equip de Govern, des del primer dia, està faltant a totes les promeses de diàleg, transparència i equitat, i està posicionant-se cap a extrems de radicalitat excloent, aplegant a publicar informacions que no s’ajusten a la veritat i veritats a mitges”.

+ info 605440283

http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com

Cabanes i Ribera: el PP ha accelerat els tràmits per permetre aplicar el proper any els nous valors de sòl al PAI Marina d’OR Golf (Mundo Ilusión)


CABANES i RIBERA 19 DE SETEMBRE. El Grup Municipal Units pel Poble: Compromís Municipal ha fet públic avui una sèrie de dades que demostren fins quin punt la Junta de Govern municipal ( el PP), enlloc d’intentar guanyar temps per evitar aplicar una nova ponència de valors sobre els 15 milions de metres quadrats afectats al terme municipal pel PAI Marina d’Or Golf (Mundo Ilusión) ha precipitat els temps. Si s’aconseguia posar entrebancs i mantindre sense resoldre la nova ponència abans de dia 1 d’Octubre, Cadastre es veia obligat a mantindre els valors de l’any passat i per tant, no poder aplicar un nous valors, i els veïns mantenien els rebuts de la contribució de l’any passat ( fins 7 cop més barats) i s’estalviaven els problemes d’aquest increment patrimonial, i teníem un any per a articular una defensa dels interessos dels veïns.

La primera Ponència de valors aplega a l’Ajuntament el 25 de juliol, i el PP l’oculta al municipi i a l’oposició. Fan dos informes (secretaria i Arquitecte) i la Junta de Govern del 23 d’agost, per unanimitat (Estrella Borrás, Cesar Sierra, Jose Vte Planell i Paco Artola, acorden informar desfavorablement la Ponència, no per una qüestió de fons, sinó per un error corregible (i ho envien a Cadastre)

– El dia 7 de setembre, aplega a l’Ajuntament el document modificatiu de la Ponència i sol·liciten un nou informe, fan l’informe favorable i l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern informar favorablement el nou document Ponència de Valors . Tot i les promeses, no es dóna compte a l’oposició ni de la vinguda de la nova ponència, ni de l’informe favorable, Borrás, Sierra, Planell i Artola es mostren a favor per tant d’aplicar la nova ponència.

Ho envien a Cadaste i el dia 10 es publica al BOP, el termini per fer les al·legacions.

Per tant, resulta curiós que la modificació de la ponència aplega a l’Ajuntament el dia 7 i es faja corrent la Junta de Govern el dia 8, per dos motius, primer motiu: que resulta sorprenent que es faja l’informe tan de pressa (quina eficiència!!!!!) i l’altre motiu que es faja la Junta de Govern el dijous, ja que es fan sempre en dimarts , també resulta sorprenen que Cadastre tant ràpidament, el dia 10, el termini per al.legar.

Si mal pensem, resulta que, el dia 23 s’acaba el termini per al.legar, i Cadastre encara té temps de publicar l’aprovació de la Ponència abans del dia 1 d’octubre, que és el darrer dia que té. Com es tracta d’una Ponència de Valors Parcial (ja que soles afecta a part del terme), la llei diu que si ix publicada) abans de l’1 d’octubre, entra en vigor per a l’any pròxim.

Per què l’Ajuntament no demora l’emissió del segon informe per a guanyar temps i aconseguir que no entre en vigor l’any que ve??. és que hi ha algun interès en que s’aplique ja??? (Si s’aplica, l’any que ve ja es pagarà aquest IBI). Per tant, la suposada defensa dels interessos dels veïns per part del PP, queda més que en entredit.

+ info 605440283 http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com