Cabanes: El PP vota en contra de crear el Archivo Municipal. Units pel poble lamenta que se apropian de ideas presentadas como mociones para lanzarlas

Cabanes: El PP vota en contra de crear l’Arxiu Municipal. Units pel poble lamenta que s’apropien d’idees presentades com mocions per llançar-les a la premsa i després fer el contrari.

CABANES 27 D’AGOST.

El grup majoritari de l’oposició a Cabanes, Units pel Poble, ha lamentat avui la total manca de respecte institucional i al joc democràtic escenificat pel PP a l’hora de fer front a les mocions que s’han presentat en el primer ordinari.

Tot i les bones paraules mostrades des del principi pels nous integrants del PP, els fets no es corresponen. I així, per exemple, quant des d’Units pel Poble es va presentar una moció per demanar la creació d’un arxiu municipal, presentada aquesta i publicitada des de fa setmanes, la resposta del PP va estar llençar una nota de premsa fent seua la proposta, dies abans del Ple, sense la més mínima menció als autors de la mateixa.

Des de la regidoria de cultura es van voler excusar ahir en el ple ordinari al·legant a casualitat, però sense poder aportar cap prova de que realment havia estat objecte de coincidències i no mala praxis. Aquestes suposades gestions de la dreta per dur endavant l’arxiu ( accions que no consten en cap acta de Junta de Govern ni decret d’alcaldia), va ser l’excusa emprada per votar en contra de l’arxiu municipal.

Tant aquesta moció com la d’ampliar la biblioteca municipal, van ser “contraprogramades” amb dos notes de premsa dies abans del Ple, per poder tindre l’excusa de votar-les en contra.

Aquesta falta de respecte s’ha tornat a materialitzar a l’enviar just abans de començar el ple ordinari una nota de premsa que no ajusta la informació en cap moment a la veritat del que va passar en el plenari, on l’actuació del PP tant en aquesta moció, com en tots els punts tractats va causar indignació entre el públic assistent.CABANES 27 De AGOST.El grupo mayoritario de la oposición en Cabanes, Units pel poble, ha lamentado hoy la total carencia de respeto institucional y al juego democrático escenificado por el PP a la hora de hacer frente a las mociones que se han presentado en el primer pleno ordinario.Todo y las buenas palabras mostradas desde el principio por los nuevos integrantes del PP, los hechos no se corresponden. Y así, por ejemplo, cuándo desde Units pel poble se presentó una moción para pedir la creación de un archivo municipal, presentada esta y publicitada desde hace semanas, la respuesta del PP fue lanzar una nota de prensa haciendo suya la propuesta, días antes del Pleno, sin la más mínima mención a los autores de la misma.Desde la concejalía de cultura se quisieron excusar ayer en el pleno ordinario alegando a la casualidad, pero sin poder aportar ninguna prueba de que realmente había sido objeto de coincidencias y no mala praxis. Estas supuestas gestiones de la derecha para llevar adelante el archivo (acciones que no constan en ninguna acta de Junta de Gobierno ni decreto de alcaldía), fue la excusa empleada para votar en contra del archivo municipal.Tanto esta moción como la de ampliar la biblioteca municipal, fueron “contraprogramadas” con dos notas de prensa días antes del Pleno, para poder tener la excusa de votarlas en contra.Esta falta de respeto se ha vuelto a materializar al enviar justo antes de empezar el pleno ordinario una nota de prensa que no ajusta la información en ningún momento a la verdad de aquello que pasó en el plenario, donde la actuación del PP tanto en esta moción, como en todos los puntos tratados causó indignación entre el público asistente.

Texto de la moción:

El Grup Municipal Units pel Poble:Compromís Municipal, presenten al Ple de l’Ajuntament de Cabanes, la següent moció per tal de ser debatuda i si s’escau aprovada.

MOCIÓ PER LA CREACIÓ DE L’ARXIU MUNICIPAL DE CABANES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La manca d’un Arxiu Municipal que funcione com a tal, fa que en l’actualitat documentació històrica i contemporània estiga guardant-se de manera poc recomanable i es pose inclòs en risc la seua correcta conservació. Això dificulta la tasca de consulta del propi personal de l’ajuntament, d’historiadors o dels propis veïns si volen accedir a informació històrica del municipi.

1. LEGISLACIÓ DE REFERÈNCIA

La Llei 4/1998 d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana del Patrimoni Cultural Valencià, defineix arxius de la forma següent: «Són arxius els conjunts orgànics de documents o l’agrupació d’aquests, reunits per les entitats públiques i pels particulars en l’exercici de les seues activitats, la utilització dels quals està dirigida a la investigació, la cultura, la informació o la gestió administrativa. S’entén així mateix per arxius les institucions culturals l’objecte de les quals és la reunió, conservació, classificació, ordenació i divulgació, amb finalitats d’aquesta naturalesa, dels conjunts orgànics anomenats». Des de l’any 2005, la Comunitat Valenciana té una llei específica d’arxius, a saber, Llei 3/2005 de 15 de juny, de la Generalitat, d’Arxius.

2. TASQUES PRINCIPALS DE L’ARXIU

Així, l’arxiu naix de la mateixa activitat de l’entitat productora, en aquest cas l’Ajuntament, i no s’entén l’un sense l’altre. Amb poques paraules, les funcions dels arxius són arreplegar, conservar i servir els documents, sent les principals tasques del personal:

Organització i posada en servei de la documentació administrativa, durant el període de màxima utilitat per a la gestió administrativa de les oficines i per a la presa de decisions.

Assegurar la transferència periòdica a l’arxiu dels documents que ja no són d’ús corrent per part de les oficines.

Aplicar els principis i tècniques modernes de valoració per a, transcorregut un temps, seleccionar els documents que pel seu valor seran conservats indefinidament, per a evitar eliminacions arbitràries i descontrolades i maximitzar els espais d’emmagatzemament disponibles.

Classificar els fons, basant-se en un quadro de classificació, i mantindre ordenada la documentació en les seues distintes etapes, d’acord amb els principis de l’Arxivística (principi de procedència i principi de respecte a l’orde original dels documents).

Descriure la documentació per a fer fàcilment accessible la informació, mitjançant els distints instruments de descripció documental i valent-se dels avantatges oferits per les noves tecnologies. S’aconsegueix així, agilitzar la localització de documents que necessiten ser consultats pels empleats municipals, pels membres de la corporació municipal i pels veïns de Cabanes.

Instal·lar adequadament els documents mitjançant locals i equipament que garantisquen la seua conservació íntegra en el temps.

Assegurar que aquestes i totes les funcions que puga desenvolupar l’arxiu queden fermament establides i garantides mitjançant un reglament de servei.

L’organització d’un arxiu respon a una necessitat doble: proporcionar una estructura lògica al fons documental, de manera que represente la naturalesa de l’organisme reflectit en ell, i facilitar la localització conceptual dels documents. Açò s’aconsegueix amb els instruments de descripció, que permetran fer accessibles eficaçment els fons documentals. Diversos són els tipus d’instruments que s’utilitzaran depenent de cada sèrie documental: inventari (succint o analític), catàleg o guia. També per a l’arxiu hi ha una normativa, la ISAD (G), Norma Internacional General de Descripció Arxivística. La gestió de l’arxiu es duria a terme mitjançant programes de gestió de bases de dades accessibles, com són OpenOffice o Microsoft Access.

La classificació de la documentació és tan important com la descripció. Per a poder classificar la documentació la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència va publicar en 1987 un quadre de classificació de fons per a arxius municipals que s’adapta prou bé a la situació actual de la documentació municipal (encara que hauria de readaptar-se a la realitat documental de l’Arxiu Municipal de Cabanes, eliminant o afegint sèries).

Una vegada que ha sigut descrita la documentació, ja està en condicions de posar-se a disposició dels usuaris i per a això és necessari crear altres instruments, però referits al seu ús, els instruments de control. S’elaboren per a ús intern del servei i són de dos tipus: sobre el contingut (registre de fons, relacions d’entrega, relacions de contingut) i sobre el servei (registre d’usuaris, identificació d’usuaris, butlletins de consulta). Aquests instruments es crearan d’acord amb les necessitats de l’arxiu.

3. ELS USUARIS DE L’ARXIU

Totes aquestes tasques estan orientades a aconseguir la utilització efectiva i exhaustiva de l’arxiu com a recurs bàsic d’informació, al servei de:

• L’Administració, entitat generadora de l’arxiu, per a proporcionar-li quants documents, dades i referències siguen necessaris al seu normal desenvolupament, major rapidesa i eficàcia de gestió.

• Els ciutadans, de manera molt especial en els arxius públics, per a oferir-los les informacions que sol·liciten relatives a si mateixos, a la gestió de l’entitat,… garantia de transparència administrativa imprescindible en tot Estat de dret. Té tal importància el dret d’accés per part dels ciutadans als arxius i registres públics que la Constitució ho eleva al rang més alt en l’article 105 b.

• La investigació i la difusió cultural. Posar a disposició dels ciutadans els testimonis del passat, i més concretament en el sector especialitzat de la investigació històrica, en el que els arxius tendeixen a convertir-se en font principal per als investigadors.

4. AJUDES I SUBVENCIONS

Com en el cas de les biblioteques, també la Conselleria presta ajudes als arxius municipals a través de tres subvencions per a:

– Material homologat

– Instal·lacions (mobiliari)

– Digitalització de documents

5. ALTRES POSSIBILITATS QUE OFEREIX UN SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL

A més de les funcions pròpies de l’arxiu relacionades amb la documentació municipal, en un servei d’arxiu municipal poden dur-se a terme altres tasques relacionades amb la història de la localitat. L’arxiu podria encarregar-se de la gestió i tractament de fotografies amb interés històric per a la població, a més d’intentar recopilar fotografies històriques particulars que podrien ser cedides temporalment a l’arxiu per a ser digitalitzades i formar part d’una base de dades de la història gràfica de Cabanes.

Així mateix, les fonts orals constitueixen una altra font històrica a tindre en compte. Per les seues vivències en èpoques històriques d’especial rellevància, el testimoni de les persones majors no hauria de desaparèixer amb elles. Per aquest motiu és de gran importància dur a terme entrevistes orals entre la població anciana, per a registrar i conservar els seus testimonis i que contribuïsquen d’aquesta manera a la història de Cabanes.

6. CONCLUSIONS

L’administració local és la més pròxima al ciutadà i l’arxiu municipal un dels exemples més clars d’agrupació documental que es consolida com a font primària de la història del poble. Per dret propi és mereixedora de preservar-se i guardar-se, no sols per a una millor administració actual del municipi, sinó també per a un coneixement posterior de les generacions futures. Però perquè la conservació documental siga eficaç i abast el seu objectiu últim (la possibilitat de ser consultada) és imprescindible que estiga organitzada seguint criteris conformes a les tècniques arxivístiques. La conservació, enriquiment i difusió del patrimoni històric documental constitueix una obligació dels poders públics en un estat social i democràtic.

L’organització de l’arxiu només aporta beneficis, tant a la pròpia administració com als possibles usuaris externs. En poblacions no massa grans és perfectament viable que unisca mateixa persona compagine les tasques d’arxiu i biblioteca (sempre que tinga coneixements en ambdós camps) com succeeix en l’actualitat en altres municipis de la província. Aquesta possibilitat suposa un estalvi en personal i recursos considerable.

Per tot això es presenta les següents propostes:

1. L’ajuntament de Cabanes delega en una Comissió mixta ( grups municipals, regidoria de Cultura, secretaria municipal i personal relacionat amb aquest àmbit, com ara la treballadora de la biblioteca), perque analitze, valore i presente davant de la Ple en un termini de temps de pocs mesos, una proposta de creació d’un Arxiu Municipal per valorar si tècnica i econòmicament és assumible per l’ajuntament

http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com

Cabanes: Units pel Poble lamenta que el PP oculte informació i vote en contra de treballar per evitar aplicar l’IBI als afectats pel PAI Marina d’OrCABANES 26 D’AGOST.

El grup majoritari de l’oposició a Cabanes, Units pel Poble, ha lamentat avui la irresponsable gestió que el PP està fent de la nova valoració cadastral dels terrenys afectats pel PAI Marina d’Or Golf-Mundo Ilusión.

Ahir, el PP va imposar la seua majoria per impedir crear una comissió municipal que treballe per evitar que s’apliquen els nous valors cadastrals al sòl afectat pel PAI, que comportaria que els veïns es vejeren obligats a començar a pagar IBI per un sòl que ni a curt ni llarg termini té cap viabilitat d’urbanitzar-se i tindre el valor que cadastralment se li pot aplicar.

Durant el Ple se li va recriminar a l’alcalde que tot i haver estat aquest tema una prioritat per Units pel Poble, i des del dia després de la investidura haver-se presentat escrits i peticions per demanar una solució des de la transparència i informació als veïns, s’haja ocultat completament, en primer lloc que s’haja rebut a l’ajuntament l’escrit de cadastre en el qual es demana informe sobre la nova ponència, i igualment, s’haja ocultat també la resposta que s’ha donat, basada sols en un error de forma en quant a l’edificabilitat, i no en el fons, que és el que demanava la moció. El PP ha preferit no informar i que l’oposició s’haja hagut d’assabentar per terceres persones.

El PP ha evitat dur aquest tema a cap comissió informativa ni Ple, i sols ha eixit per la moció presentada ahir per Units pel Poble.

Igualment, també s’ha vist completament fora de lloc els intents de responsabilitzar a terceres persones d’haver fet actuar a Cadastre d’ofici; quan els únics regidors que s’ha posat en contacte amb Cadastre i per tant “avisats” d’una nova realitat urbanística de milers de metres quadrats, han estat certs regidors del PP,.

Units pel poble va reiterar en les intervencions poder treballar en tècnics especialistes una defensa jurídica i tècnica per evitar aplicar cap nou valor cadastral al sòl, i el PP va votar en contra i va optar per la política de deixar fer; quan cadastre retorne la petició corregida en quant a l’edifabilitat, votar afirmativament; i començar a recaptar l’IBI d’un sòl que no té eixe valor, i després “ vore que es pot fer”.

Aquesta actitud passiva i irresponsable del PP pot comportar problemes econòmics molts greus a propietaris de sòl agrícola afectats pel PAI. Per contra, de nou el PP ha intentat traure profit de mentides o veritats contades a mitges al precipitar-se ahir a llençar a la premsa una visió falsa del que es va debatre al Ple, apropiant-se de nou d’idees dutes al ple per l’oposició i contant coses que s’ajusten a la veritat.

El text de la moció

MOCIÓ PER BUSCAR SOLUCIONS DAVANT UNA POSSIBLE NOVA PONÈNCIA DE VALORS DEL SÒL DEL PAI MARINA D’OR GOLF

En aquests moments un dels temes que més preocupa als veïns de Cabanes és com afecta l’aprovació definitiva del P.A.I. “MARINA D´OR GOLF” als seus immobles i com afectarà la seua economia en els pròxims anys.

El Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari estableix en l’article 28.2 que el procediment de valoració col·lectiva de béns immobles d’una mateixa classe podrà iniciar-se quan, respecte a una pluralitat de béns immobles , es posen de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els que van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, ja siga com a conseqüència d’una modificació en el planejament urbanístic o d’altres circumstàncies. Així, estava clar que l’esmentada aprovació definitiva del Pla Parcial determinaria que es poguera dur a terme, per part de la Direcció General del Cadastre, una ponència de valors parcial sobre els terrenys inclosos en el P.A.I. “Mundo Ilusión”, que implicaria un considerable augment del valor del sòl. La major valoració del sòl té conseqüències directes en l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (i el sòl Urbanitzable es considera com de caràcter urbà als efectes de la Llei del Cadastre Immobiliari, com estableix el seu article 7.2.a), però també en l’Impost de Successions i Donacions i en la possibilitat de no percebre determinades subvencions o bonificacions per part dels propietaris , ja que en tindre un valor cadastral més alt es valoraran amb major preu els immobles i implicarà una major càrrega tributària i una aparença de prosperitat econòmica que no es correspon amb la realitat .

L’empresa MARINA D´OR, urbanitzadora del P.A.I. “Mundo Ilusión” va declarar als mitjans de comunicació mitjançant un recent comunicat , que el desenvolupament del mateix es preveu entre 20 i 25 anys. Està clar que tal termini no és el previst en la Proposició Jurídic Econòmica que aquest Ajuntament va aprovar en el seu dia, però implica que durant un període molt llarg de temps els propietaris de sòl en el Sector hauran d’abonar majors quantitats en concepte d’imposts que tinguen com a base imposable aqueix sòl, sense poder edificar en el mateix, o sense saber amb certesa quan, com i a quin cost finalitzarà la urbanització íntegra del Sector.

Diversos propietaris de sòl en el Sector MARINA D´OR GOLF s’han dirigit des del mes de Juny del 2010 a aquest Ajuntament per a plantejar la problemàtica existent i sol·licitar solucions efectives que no suposen augments tributaris i teòrics augments de valor de terrenys que no es corresponen amb la demanda existent des de fa diversos anys en la zona. No hi ha prou amb una remissió a la llei cadastral , que ja coneixem, sinó una solució real a un problema que pot ser greu en el cas que s’aprove una ponència de valors sobre el Sector MARINA D´OR GOLF per la Direcció General del Cadastre amb la passivitat de l’Ajuntament. .

Entenem necessària una IMMEDIATA ACTUACIÓ MUNICIPAL per a solucionar la situació que l’aprovació del P.A.I. ha generat. L’Ajuntament no pot esperar de braços creuats una ponència de valors que provoque l’augment cadastral dels terrenys del Sector MARINA D´OR GOLF amb l’excusa que és el cadastre qui la redacta. Quan la proposta de ponència arribe a l’Ajuntament per a l’emissió de l’informe que la Llei del Cadastre Immobiliari exigeix (i que no és vinculant) ha de fer-se públic a tota la població mitjançant el ban corresponent, per a poder ser escoltats mitjançant al·legacions que s’incloguen d’alguna manera en l’esmentat informe. L’organisme més beneficiat per l’augment de valoració de terrenys és el propi Ajuntament, ja que és ell qui percep les quantitats corresponents a I.B.I. , per la qual cosa si més no resulta sospitosa la passivitat que ha tingut fins aquest moment, quan potser ja s’estiga redactant l’esmentada ponència de valors sense que s’haja explicat al Cadastre la problemàtica existent. És a dir, que entre uns (Cadastre) i altres (Ajuntament) els veïns pagaran els plats trencats amb l’augment d’imposts.

Per eixe motiu es presenta la següent proposta d’acord:

L’ajuntament en Ple de Cabanes aprova la immediata creació d’una Comissió Municipal, de la qual els Grups Municipals hi formem part, per a resoldre aquest conflicte i mantindre en tot moment informats els ciutadans, als que se’ls ha estat ocultant les conseqüències reals i immediates de l’aprovació del PAI MARINA D´OR GOLF.

Principio del formulario

Final del formulario

TraduccióCabanes: Units pel Poble lamenta que el PP oculte información y vote en contra de trabajar para evitar aplicar el IBI en los afectados por el PAI Marina d’Or Golf.

CABANES 26 De AGOST.El grupo mayoritario de la oposición en Cabanes, Units pel Poble, ha lamentado hoy la irresponsable gestión que el PP está haciendo de la nueva valoración catastral de los terrenos afectados por el PAI Marina d’Or Golf-Mundo Ilusión.Ayer, el PP impuso su mayoría para impedir crear una comisión municipal que trabaje para evitar que se aplican los nuevos valores catastrales en el suelo afectado por el PAI, que comportaría que los vecinos se vieran obligados a empezar a pagar IBI por un suelo que ni a corto ni largo plazo tiene ninguna viabilidad de urbanizarse y tener el valor que catastralmente se le puede aplicar.Durante el Pleno se le recriminó al alcalde que a pesar de haber sido este tema una prioridad por Units pel Poble, y desde el día después de la investidura haberse presentado escritos y peticiones para pedir una solución desde la transparencia e información a los vecinos, se haya ocultado completamente, en primer lugar que se haya recibido en el ayuntamiento el escrito de catastro en el cual se pide informe sobre la nueva ponencia, e igualmente, se haya ocultado también la respuesta que se ha dado, basada sólo en un error de forma en cuanto a la edificabilidad, y no en el fondo, que es el que pedía la moción. El PP ha preferido no informar y que la oposición se haya tenido que enterar por terceras personas.El PP ha evitado llevar este tema a ninguna comisión informativa ni Pleno, y sólo ha salido por la moción presentada ayer por Units pel Poble.

Igualmente, también se ha visto completamente fuera de lugar los intentos de responsabilizar a terceras personas de haber hecho actuar a Catastro de oficio; cuando los únicos concejales que se han puesto en contacto con Catastro y por lo tanto “avisados” de una nueva realidad urbanística de miles de metros cuadrados, han sido ciertos concejales del PP,Units pel Poble reiteró en las intervenciones poder trabajar conn técnicos especialistas una defensa jurídica y técnica para evitar aplicar ningún nuevo valor catastral al suelo, y el PP votó en contra y optó por la política de dejar hacer; cuando catastro devuelvo la petición corregida en cuanto a la edifabilitat, votar afirmativamente; y empezar a recaudar el IBI de un suelo que no tiene ese valor, y después “ ver que se puede hacer”.Esta actitud pasiva e irresponsable del PP puede comportar problemas económicos muy graves a propietarios de suelo agrícola afectados por el PAI. Por el contrario, de nuevo el PP ha intentado sacar provecho de mentiras o verdades contadas a medias al precipitarse ayer a lanzar a la prensa una visión falsa del que se debatió al Pleno, apropiándose de nuevo de ideas llevadas al pleno por la oposición y contando cosas que se ajustan a la verdad.El texto de la moción

MOCIÓN PARA BUSCAR SOLUCIONES ANTE UNA POSIBLE NUEVA PONENCIA DE VALORES DEL SUELO DEL PAI Marina d’Or GolfEn estos momentos uno de los temas que más preocupa a los vecinos de Cabanes es como afecta la aprobación definitiva del P.A.I. “MARINA D´OR GOLF” a sus inmuebles y cómo afectará su economía en los próximos años.

El Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario establece en el artículo 28.2 que el procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase podrá iniciarse cuando, respecto a una pluralidad de bienes inmuebles , se ponen de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico u otras circunstancias. Así, estaba claro que la mencionada aprobación definitiva del Plan Parcial determinaría que se pudiera llevar a cabo, por parte de la Dirección general del Catastro, una ponencia de valores parcial sobre los terrenos incluidos en el P.A.I. “*Mundo *Ilusión”, que implicaría un considerable aumento del valor del suelo. La mayor valoración del suelo tiene consecuencias directas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (y el suelo Urbanizable se considera como de carácter urbano a los efectos de la Ley del Catastro Inmobiliario, como establece su artículo 7.2.a), pero también en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en la posibilidad de no percibir determinadas subvenciones o bonificaciones por parte de los propietarios , puesto que al tener un valor catastral más alto se valorarán con mayor precio los inmuebles e implicará una mayor carga tributaria y una apariencia de prosperidad económica que no se corresponde con la realidad .

La empresa MARINA D´OR, urbanizadora del P.A.I. “*Mundo *Ilusión” declaró a los medios de comunicación mediante un reciente comunicado , que el desarrollo del mismo se prevé entre 20 y 25 años. Está claro que tal plazo no es el previsto en la Proposición Jurídico Económica que este Ayuntamiento aprobó en su día, pero implica que durante un periodo muy largo de tiempo los propietarios de suelo en el Sector tendrán que abonar mayores cantidades en concepto de impuestos que tengan como base imponible ese suelo, sin poder edificar en el mismo, o sin saber con certeza cuando, como y a qué coste finalizará la urbanización íntegra del Sector.

Varios propietarios de suelo en el Sector MARINA D´OR GOLF se han dirigido desde el mes de Junio del 2010 a este Ayuntamiento para plantear la problemática existente y solicitar soluciones efectivas que no suponen aumentos tributarios y teóricos aumentos de valor de terrenos que no se corresponden con la demanda existente desde hace varios años en la zona. No hay bastante con una remisión a la ley catastral, que ya conocemos, sino una solución real a un problema que puede ser grave en el supuesto de que se apruebo una ponencia de valores sobre el Sector MARINA D´OR GOLF por la Dirección general del Catastro con la pasividad del Ayuntamiento. .

Entendemos necesaria una INMEDIATA ACTUACIÓN MUNICIPAL para solucionar la situación que la aprobación del P.A.I. ha generado. El Ayuntamiento no puede esperar de brazos cruzados una ponencia de valores que provoco el aumento catastral de los terrenos del Sector MARINA D´OR GOLF con la excusa que es el catastro quién la redacta. Cuando la propuesta de ponencia llego al Ayuntamiento para la emisión del informe que la Ley del Catastro Inmobiliario exige (y que no es vinculante) tiene que hacerse público a toda la población mediante el bando correspondiente, para poder ser escuchados intermediando a alegaciones que se incluyan de alguna manera en el mencionado informe. El organismo más beneficiado por el aumento de valoración de terrenos es el propio Ayuntamiento, puesto que es él quien percibe las cantidades correspondientes a I.B.I. , por lo cual cuando menos resulta sospechosa la pasividad que ha tenido hasta este momento, cuando quizás ya se esté redactando la mencionada ponencia de valores sin que se haya explicado al Catastro la problemática existente. Es decir, que entre unos (Catastro) y otros (Ayuntamiento) los vecinos pagarán el pato con el aumento de impuestos.

Por ese motivo se presenta la siguiente propuesta de acuerdo:

El ayuntamiento en Pleno de Cabanes aprueba la inmediata creación de una Comisión Municipal, de la cual los Grupos Municipales formamos parte, para resolver este conflicto y mantener en todo momento informados los ciudadanos, a los que se los ha sido ocultando las consecuencias reales e inmediatas de la aprobación del PAI MARINA D´OR GOLF.

http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com

Cabanes: Units pel Poble comença a proposar idees perquè l’ajuntament tinga un Pla d’Austeritat econòmica; avançar en “l’administració electrònica”
CABANES 17 d’Agost Els regidors del Grup Municipal “Units pel Poble” de Cabanes i la Ribera, han començat presentant la primera proposta per intentar reduir les despeses ordinàries de l’ajuntament i anar cap a un model auster que no malbarate els diners dels veïns.

Els regidors d’Units pel Poble ha presentat un escrit a l’ajuntament on es demana que tota la documentació oficial que s’adreça al Grup siga en format electrònic per fomentar d’aquesta manera l’estalvi. Els drecrets d’alcaldia, les còpies de les actes de les reunions de la Junta de Govern, la documentació referent a les Comissions Informatives o als plenaris, que mensualment s’adrecen als grups polític, podrien ser substituïts per PDFs enviat per correu i d’aquesta manera, a més de l’estalvi en centenars de papers i tinta, també suposaria un estalvi del temps que ocupen els treballadors municipals en practicar les notificacions.

Aquest gest simbòlic, si es puguera dur a terme també amb els veïns del poble seria un avanç molt important, a més d’una mesura ecològica per no haver d’emprar materials d’oficina.

EN el pressupost de 2010, va haver una despesa de 1.098.455,86 euros en el capítol 1, despeses de personal, i en el 2, de despeses de béns corrents i serveis, un total 1.355.032,35, en un poble de 3000 habitats, xifres que a simple vista són com a mínim, “importants”.

Units pel poble anirà presentant propostes molt concretes i fàcil d’assumir per a de manera almenys simbòlica, poder anar reduint despeses de tots els capítols del pressupost municipal.