Cabanes: Units pel poble demana millorar les prestacions de la piscina municipal


Cabanes, 28 de juny 2011 El grup municipal Units Pel Poble demana a l’equip de Govern de Cabanes, unes normes i horaris clars sobre l’ús de totes les instal·lacions esportives municipals, ja que molts potencials usuaris no saben on adreçar-se per poder fer ús de les mateixes.

En especial, s’ha posat èmfasi en l’horari i accés a les piscines municipals, ara que ha començat la temporada, on no s’ha aconseguit poder gaudir d’un servei ininterromput també durant el migdia, on molta gent que treballa podria gaudir d’aquestes instal·lacions. Si el problema és l’horari de socorrista, cal buscar una solució com ampliar la seua jornada, ja que tindre obertes les piscines, ha de ser per poder gaudir no sols del servei de cantina, sinó del bany.( Si hi ha més usuaris a l’ampliar l’horari, més ingresso i per tant, més facilitat per poder sufragar la despesa de més horari tant del socorrista com del treballadors que tenen la concessió de la piscina. Per eixe motiu s’ha demanat una modificació de l’actual l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per emprar la piscina municipal,

Segons han explicat molts usuaris, hi ha un problema de claredat d’horaris, normes i funcionament no solament de les piscines, obertes un parell de mesos l’any, si no sobre totes les instal·lacions esportives, mancant pràcticament tota aquesta informació, ja siga en la web municipal o en algun taulell on estiga el recull complert i una descripció paralogitzada a cada lloc concret.

Les activitats que s’ofereixen quatre dia a la setmana, a migdia com curset d’aqufitness, o cursets de natació per a gent gran, no semblen massa ben coordinades quan s’ha de pagar al mateix temps l’entrada a la piscina tot i estar tancada per als usos habituals a eixa hora, i també abonar el pagament dels cursets als quals es vol acudir.

Igualment, sembla desorbitat que al mateix temps que s’obliga als menors de 9 anys anar acompanyats, es faça pagar a l’acompanyat l’accés a la piscina encara que no tinga la intenció de prendre el bany.

Tampoc s’ha donat informació de la permissivitat de fumar en aquests espais,

Units pel poble valora positivament els gestos per retornar la normalitat democràtica del nou equip de governDesprés de 12 anys d’autoritarisme i menyspreu a les formes democràtiques i a l’oposició, ahir per la vesprada es celebrava el primer ple després del d’investidura.

El to, correcció, i capacitat de diàleg del nou alcalde i dels grups de l’oposició van presidir el ple.

Units pel Poble: Compromís Municipal es va constituir com a grup municipal, sent el majoritari de l’oposició en quant a vots. L’alcalde es va comprometre a dotar al cada grup de dependències municipals on poder treballar ( en l’actualitat recuits en un “zulo” de difícil accés i ple de papers, impossible per reunir-se en ningú)

Els plenaris, com veníem demanant, tornen a les vesprades, a les 7, pel que ara la gent podrà anar d’oient i escoltar i vore a l’ajuntament en Ple ( l’anterior alcalde va imposar fer-les a les 12 del migdia). També és molt important que les sessions ordinàries seran bimensuals i no trimestrals com ara, per tant,es podrà participar més amb mocions i precs i preguntes. Igualment, la proposta feta de que en els plens ordinaris puga intervindre la gent, no va ser rebutjada, tant de bo finalment ho accepte. Era també d’aplaudir el fet que s’haguera anunciat per internet i per bans municipals la celebració d’aquest primer ple.

Es van constituir les Comissions informatives d’Urbanisme, Hisenda i Festes. L’anterior alcalde va eliminar totes en un primer moment, després es va vore obligat per llei a recuperar la d’Hisenda, i la d’Urbanisme va tornar sols després de molt de temps, ara es recupera també la de Festes; per tant, l’oposició tindrem més participació i informació. Vam aplaudir aquesta decisió.

L’alcalde venia amb una proposta tancada de nomenament de representants de l’ajuntament en altres organismes, Ruralter-Leader, consorci de bombers, Pla Zonal de residus, Consell Agrari, Consell Escolar, i associacions locals, on tots els nomenaments eren de regidors del PP, li vam valorar que haguera estat millor repartir entre tota la corporació la representació en llocs simbòlics com aquests, o altres que puguen ser puntuals, confiem que eixe punt es corregisca.

El punt on es vam posicionar en contra va ser en el de cada regidor del PP vaja a cobrar 300 euros al mes nets per dedicació parcial d’un dia a la setmana; perquè entenem que en la situació econòmica dels ajuntaments i la crisi generalitzada, carregar eixa despesa, i fer-lo sense consens, no era correcte: tots els regidors, de l’oposició i del govern, anem a perdre molt de temps per treballar per al poble, i valoràvem que això no ha de tindre cap remuneració econòmica, i haver-se pogut discutir abans en una Junta de Portaveus. L’alcalde cobrarà 2400 euros bruts en 14 pagues, El regidor amb dedicació parcial 910,75 nets 14 pagues, cada regidor del PP 300 euros , i les assistències a ple l’alcalde se les rebaixa a la meitat del que cobrava l’anterior ( ara cobrarà 100 euros ), i tots els regidors 60 euros per assistir a cada ple.

Per cada junta de Govern (sols formen part regidors del PP), l’alcalde cobrarà 100 euros i els regidors 50, i per cada assistència a comissió informatives, 50 l’alcalde o qui la presideix i 40 els regidors , en tots aquests casos, l’alcalde també cobrarà la meitat que els anteriors. En les tres comissions informatives, seran membres 4 regidors del PP, 1 d’Units i 1 del PSOE.

L’alcalde va anunciar la convocatòria en breu d’una Junta de Portaveus, figura que l’anterior alcalde havia eliminat també. En definitiva, la democràcia sembla haver tornat a l’ajuntament de Cabanes

Units pel poble demana al nou equip de govern mesures per minimitzar les contribucions especials de la reforma de l’antiga carretera de Saragossa


adjunte escrit presentat a l’alcalde:


Desenes de veïns afectats , han presentat recursos de reposició a la imposició de contribucions especials per la reforma del vial de “l’antiga carretera de Saragossa” , els quals han estat desestimats per l’equip de Govern anterior sense prendre en consideració cap de les peticions.

Com que serà la nova corporació municipal qui haurà de fer-se càrrec del pagament d’aquesta actuació tant qüestionable, entenem que es pot decidir ara si es comparteix o no els criteri de repartiment de les despeses.

Aquesta actuació es va imposar sense consultar en cap moment als veïns la seua voluntat.

S’apliquen contribucions especials en base a criteris molt qüestionables com ara que les vivendes, que duen dècades pagant tots els tributs municipals “no tenen la condició de solar” ja que no es disposa de l’encintat de voreres, accés rodat

Mentre es ven que és una obra que beneficia a tot el poble, al mateix temps es fa pagar a veïns concrets com si sols eixos foren beneficiats d’aquestes actuacions.

Si l’Ajuntament considera que les contribucions especials graven als immobles que adquiriran la condició de solar i hem d’abonar per les obres necessàries per a això, és obvi que , haurien d’haver-se exclòs del còmput els treballs de jardineria, o els “honoraris tècnics”. Ja resulta sorprenent el que s’ha elevat dels mateixos.

No es pot justificar tampoc repercutir en els veïns afectats l’IVA tant de l’obra com dels honoraris del projecte. Aquest Impost no és deduïble per als veïns, basant-se en el que estableix a este efecte en la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit, en especial en l’article 7 no cal imposar el mateix en el present cas.

Per tot això, i atenent a la sensibilitat que confiem tinga el nou Equip de Govern, demanem una revisió dels recursos presentats i una voluntat d’aplicar mesures que minimitzen el gran impacte que tindrà aquestes contribucions especials a les famílies que ja estant patint una crisi econòmica de la gravetat de l’actual, per això demanem que s’apliquem mesures que podrien ser:

Intentar buscar finançament extern i subvencions d’altres administracions per finançar part de les actuacions que es puguen desglossar del projecte ( com per exemple, jardineria, mobiliari urbà, enllumenat..etc)

Excloure als veïns del pagament de l’IVA o dels honoraris.

Ampliar la participació de l’ajuntament en el pagament per mitjà d’una major aportació del remanent existent ( si en queda) de la venta del patrimoni municipal de sòl.

cabria també la possibilitat que l’Ajuntament acordara replantejar-se les obres a executar, eliminant les partides purament ornamentals, ja que quan s’execute el S-3 (oficialment res indica el contrari) amb les obres pertinents, la jardineria i determinades instal·lacions purament decoratives que ara es pretén paguen els veïns podrien quedar afectades.

I estudiar totes les opcions possibles.

Esperem que atenga a aquesta petició, i almenys estudie la possibilitat d’alliberar als veïns d’una imposició de despeses tant injusta i arbitrària

Units pel Poble presenta moció per demanar la millor de la biblioteca municipal de Cabanes

MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CABANES

Disposar d’una Biblioteca Municipal en condicions, és un símptoma inequívoc de progrés i qualitat de vida del poble, per això, tot i haver-se dotat al poble d’una nova ubicació d’aquestes instal·lacions, caldria donar-li un major impuls per garantir la qualitat del servei ofertat.

Per això, pensem que cal dotar a aquest centre, que en l’actualitat té consideració d’agència de lectura pública municipal, d’una partida anual digna per poder renovar els seus fons materials i bibliogràfics.

A banda, caldria donar els passos per integrar-la en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana (article 29 de la llei),pels avantatges que suposa.

-Millora el servei a l’usuari: carnet únic per a totes les biblioteques; consulta i renovació de préstecs, reserves i desiderates de l’usuari mitjançant internet; possibilitat de demanar llibres que no tenim a altres biblioteques de la xarxa.

-Sancions a l’usuari que no torna el material a nivell de xarxa, és a dir, se li prohibeix el préstec en qualsevol biblioteca.

-Treball conjunt de totes les biblioteques: catalogació, assessorament, préstec interbibliotecari, catàleg comú i el línia.

-Més ajudes i subvencions

Per tal d’accedir a aquesta xarxa, segons la llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana, ’article 27 (Agències de lectura pública municipals), els requisits mínims són:

2.a)-Complir la normativa específica sobre persones amb discapacitat i en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació. Aquest punt el complim.

2.b)-Disposar d’una superfície d’ús exclusiu bibliotecari de 150 m2 útils. Aquest no, ja que en l’actualitat es disposa de sols uns 100 m2 aproximadament.

2.c)-Disposar en la plantilla de la corporació municipal, com a mínim, de les següents places de personal de biblioteques: un auxiliar de biblioteques. Aquest punt tampoc, es compleix, ja que la plaça existent és d’ “encarregada de biblioteca, grup E” i et demanen un grup D.

2.d)-Desplegar un horari mínim d’obertura setmanal al públic de 20 hores. Aquest punt sí el complim.

Per tot això es presenta les següents propostes:

1- L’ajuntament de Cabanes es compromet a dotar a la biblioteca municipal d’un partida pressupostària anual suficient per poder renovar els seus fons.

2- L’ajuntament de Cabanes es compromet a en un termini breu de temps analitzar la possibilitat d’ampliar l’espai físic de la biblioteca i a fer la modificació de plantilla necessàries per tal d’incloure l’actual “ centre de lectura púbic de Cabanes” en la xarxa de biblioteques públiques de CV

Cabanes: Units pel poble demana crear una Comissió Municipal per evitar cobrar l’IBI als afectats pel PAI Marina d’Or Golf ( Mundo Ilusión)


Adjuntem la proposta presentada pel Grup Municipal d’Units pel Poble a l’ajuntament de Cabanes

En aquests moments un dels temes que més preocupa als veïns de Cabanes és com afecta l’aprovació definitiva del P.A.I. “MARINA D´OR GOLF” als seus immobles i com afectarà la seua economia en els pròxims anys.

El Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari estableix en l’article 28.2 que el procediment de valoració col·lectiva de béns immobles d’una mateixa classe podrà iniciar-se quan, respecte a una pluralitat de béns immobles , es posen de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els que van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, ja siga com a conseqüència d’una modificació en el planejament urbanístic o d’altres circumstàncies. Així, estava clar que l’esmentada aprovació definitiva del Pla Parcial determinaria que es poguera dur a terme, per part de la Direcció General del Cadastre, una ponència de valors parcial sobre els terrenys inclosos en el P.A.I. “Mundo Ilusión”, que implicaria un considerable augment del valor del sòl. La major valoració del sòl té conseqüències directes en l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (i el sòl Urbanitzable es considera com de caràcter urbà als efectes de la Llei del Cadastre Immobiliari, com estableix el seu article 7.2.a), però també en l’Impost de Successions i Donacions i en la possibilitat de no percebre determinades subvencions o bonificacions per part dels propietaris , ja que en tindre un valor cadastral més alt es valoraran amb major preu els immobles i implicarà una major càrrega tributària i una aparença de prosperitat econòmica que no es correspon amb la realitat .

L’empresa MARINA D´OR, urbanitzadora del P.A.I. “Mundo Ilusión” va declarar als mitjans de comunicació mitjançant un recent comunicat , que el desenvolupament del mateix es preveu entre 20 i 25 anys. Està clar que tal termini no és el previst en la Proposició Jurídic Econòmica que aquest Ajuntament va aprovar en el seu dia, però implica que durant un període molt llarg de temps els propietaris de sòl en el Sector hauran d’abonar majors quantitats en concepte d’imposts que tinguen com a base imposable aqueix sòl, sense poder edificar en el mateix, o sense saber amb certesa quan, com i a quin cost finalitzarà la urbanització íntegra del Sector.

Diversos propietaris de sòl en el Sector MARINA D´OR GOLF s’han dirigit des del mes de Juny del 2010 a aquest Ajuntament per a plantejar la problemàtica existent i sol·licitar solucions efectives que no suposen augments tributaris i teòrics augments de valor de terrenys que no es corresponen amb la demanda existent des de fa diversos anys en la zona. No hi ha prou amb una remissió a la llei cadastral , que ja coneixem, sinó una solució real a un problema que pot ser greu en el cas que s’aprove una ponència de valors sobre el Sector MARINA D´OR GOLF per la Direcció General del Cadastre amb la passivitat de l’Ajuntament. .

Entenem necessària una IMMEDIATA ACTUACIÓ MUNICIPAL per a solucionar la situació que l’aprovació del P.A.I. ha generat. L’Ajuntament no pot esperar de braços creuats una ponència de valors que provoque l’augment cadastral dels terrenys del Sector MARINA D´OR GOLF amb l’excusa que és el cadastre qui la redacta. Quan la proposta de ponència arribe a l’Ajuntament per a l’emissió de l’informe que la Llei del Cadastre Immobiliari exigeix (i que no és vinculant) ha de fer-se públic a tota la població mitjançant el ban corresponent, per a poder ser escoltats mitjançant al·legacions que s’incloguen d’alguna manera en l’esmentat informe. L’organisme més beneficiat per l’augment de valoració de terrenys és el propi Ajuntament, ja que és ell qui percep les quantitats corresponents a I.B.I. , per la qual cosa si més no resulta sospitosa la passivitat que ha tingut fins aquest moment, quan potser ja s’estiga redactant l’esmentada ponència de valors sense que s’haja explicat al Cadastre la problemàtica existent. És a dir, que entre uns (Cadastre) i altres (Ajuntament) els veïns pagaran els plats trencats amb l’augment d’imposts.

SOL·LICITEM la immediata creació d’una Comissió Municipal, de la qual els Grups Municipals hi formem part, per a resoldre aquest conflicte i mantindre en tot moment informats els ciutadans , als que se’ls ha estat ocultant les conseqüències reals i immediates de l’aprovació del PAI MARINA D´OR GOLF.

Igualment, en cas de desestimar aquesta proposta, demanem ser informats per poder emprendre altres iniciatives

Units pel Poble demana uns mínims al nou equip de govern per retornar les formes democràtiques a la corporació


CABANES 17 DE JUNY DE MAIG DE 2011. Adjuntem les petició feta oficialment avui pel Grup Municipal “Units pel Poble” al nou alcalde de Cabanes, per tal de recuperar les formes democràtiques perdudes per l’anterior equip de govern.

Per tal d’encetar una legislatura positiva, participativa, de consens i bones pràctiques li fem aplegar les següents propostes, les quals ens agradaria les tinguera en compte.

Sobre els plenaris: Pensem que cal donar més participació a la ciutadania en els plens municipals , per això li demanem que:

Els plenaris tornen a ferse en horari no laboral ( a partir de les 7 de la vesprada com a prompte, per facilitar als veïns acudir)

Es done difusió ( bandos, pàgina web, anuncis en els taulers oficials), perquè la gent estiga informada de quant serà el plenari.

La periodicitat dels plens ordinaris siguen cada dos mesos i no cada tres ( el mínim que estableix la llei per a pobles de menys de 5000 habitats són cada tres mesos, però en molts altres aspectes, com ara disposar de Junta de Govern, actuem com a poble de més de 5000, per tant, i tenim en compte que a la pràctica es sol fer una mitjada d’un ple al mes, no costaria res establir que cada dos mesos hi haguera ple ordinari, així es donaria més agilitat a les mocions, a la participació..etc. No suposaria ni més despesa, ni més treball)

Es puga donar participació, almenys en els plens ordinaris, al públic ( com a últim punt de l’ordre del dia, ens agradaria que es donara la veu al públic, d’una manera ordenada i regulada, per poder expresar-se davant de l’ajuntament, creant un reglament si fa falta)

Es permeta la gravació dels plens ( prohibida per l’anterior alcaldia a les televisions), i es puga penjar en la web de l’ajuntament els plenaris per a que tot el poble els puga seguir des de casa.

Atribucions: Sense saber les intencions en aquest aspecte de l’actual alcaldia, ens sembla injustificable i fora de lloc que es puga continuar amb la dinàmica de dotar d’una assignació econòmica a tots els regidors d’un sol grup de la corporació ( en aquest cas del Partit Popular), per simbòlica que siga, ja que aquesta a la llarga, és una important despesa per al poble. Entenem que l’alcalde tinga dedicació exclusiva, o que altre regidor també, però no un salaria parcial per als regidors del PP; pensem no és assumible per a un poble com Cabanes amb la situació econòmica que té, i ni és equitatiu ni just .

Funcionament dels grup municipals: Pensem que l’actual quartet ple de paperassa destinat en teoria als Grups Municipals és indigne i inservible, per això demanem que atenent a la disponibilitat d’espai físic al Palau Municipal, s’habiliten espais per poder treballar els grups municipals de l’oposició.

Esperem que aquestes propostes siguen acceptades, i si hi ha cap dubte sobre elles, es puguen comentar abans de prendre cap determinació

.http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com